Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nepravdivé fráze v dokumentech EIA

Při studiu zjišťovacích řízení EIA narážím na stále se opakující fráze a mýty, jimiž je výstavba větrných elektráren obhajována a ospravedlňována. V naprosté většině jsou tyto věci vývojem a poznáním okolo VTE překonány a vyvráceny. Tvůrci se tak jejich používáním v dokumentech EIA dopouštějí účelových lží.

Jako osnovu jsem použil EIA "Rozšíření VF Kryštofovy Hamry o 4VTE" ale totožné nebo velmi podobné znění najdete takřka v každém dokumentu EIA z této oblasti. Původní text je černou barvou, mé kometáře jsou červené.

Rozšíření VF Kryštofovy Hamry o 4VTE

 
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Elektrická energie vyrobená z alternativních, obnovitelných zdrojů, v tomto případě
využívající síly větru, tedy neprodukující ani skleníkové plyny, je nejčistší formou výroby
energie, kterou si lze představit. Naplňuje potřebu trvale udržitelného vývoje společnosti. Z
tohoto hlediska je třeba na větrné elektrárny obecně pohlížet jako na zařízení významně šetřící přírodu a její zdroje.
- neprodukuje skleníkové plyny ale zato produkuje infrazvuk, hluk a flicker. Proto je nutné dbát Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZURÚK), kde jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti umísťování VTE.
 
Legislativa
Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a postupné zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů energie v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů je
zakotvena v řadě dokumentů.
- je veřejným tajemstvím, že mnohé zákony o něž se u nás výstavba obnovitelných zdrojů opírá jsou legislativní zmetky
 
Zákon č.180/2005 Sb. (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v plat. znění) -
Česká legislativa implementovala požadavky Směrnice 77/2001/ES do zák. č. 180/2005 Sb.
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), jehož cíle lze shrnout do následujících
bodů:
o Zvýšit podíl výroby elektřiny v zařízeních na bázi obnovitelných energetických
zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v takovém rozsahu, aby ČR splnila indikativní
cíl ve výši 8 % v roce 2010.
- samotný závazek bylo jen politické gesto, které nemá s promyšlenou koncepcí využívání OZE nic společného
o Přispět odpovídajícím snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu.
- využití energie vyrobené v OZE je nízké, pouze v jednotlivých procentech instalovaného výkonu a i tu je problém smysluplně využít, jejich přínos ke snížení emisí je tedy mizivý
o Přispět odpovídajícím snížením emisí ostatních škodlivin do prostředí k ochraně
životního prostředí.
- to samé
o Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin.
- souvisí s výše uvedenými body, energetickou surovinou kterou dovážíme je pouze palivo do jaderných reaktorů, ty budeme muset kvůli stabilitě sítě provozovat stejně, možná ještě déle než uhelné zdroje
o Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie a tím ke zvýšení
bezpečnosti dodávek energie.
- masivní stavbou OZE se děje přesný opak zamýšleného, neřiditelné zdroje představují pro naší přenosovou soustavu hrozbu a to tím větší, čím vyšší bude jejich instalovaný výkon
o Přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic do obnovitelných zdrojů energie.
- podnikatelským jistotám v oboru OZE přispěla současně platná legislativa více než bohatě
o Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií a
k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
- současné pojetí pomáhá investorům pouze maximalizovat zisky aniž by to mimo tlaku na zvyšování výkonu přinášelo zlepšení ve využití takto vyprodukované energie
o Využíváním biomasy přispět k péči o krajinu.
- řepkové, smradlavé monokultury nám krajinu opravdu skvěle opečovávají
o Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti
v regionech.
- zrovna větrná farma Kryštofovy Hamry je ukázkovým příkladem, že toto vůbec nefunguje. Farma o 21kusech VTE vytvořila pouze dvě stálá místa. Jak stavbu tak následný servis si zajišťuje Německý investor Ecoenerg Windkraft GmbH svými lidmi a materiálem. Zde má pouze jednatele a pochůzkáře, který dělá kontroly zařízení.
 
B.III.4 Ostatní
B.III.4.1 Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
Při zahájení provozu VTE bude zapotřebí provést kontrolní měření. Nebude-li splněn daný
hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (v noci či v případě výskytu nadlimitních
hodnot za určitých klimatických podmínek), bude nutné požadovat snížení výkonu VTE
či úpravu režimu provozu VTE.
- rád bych připomenul aby na tento bod investor nezapoměl. Faktické měření hluku, tak aby bylo dostatečně reprezentativní, zahrnovalo síly a směry větru, ročního období a toto měření provedl především v Nové vísce u Domašína a ve Volyni, které jsou převažujícími směry větrů nejvíce zasaženy, zatím to nikdo neudělal. Pokud toto měření investor provede zodpovědně, důsledně a nepodjatě, bude velice překvapen na jakou vzdálenost jeho stavba ovlivňuje nadměrným hlukem své okolí.
 
C.2.6 Krajina
Umístění stavby, která je viditelná, která se projevuje v panoramatech krajiny, v dálkových či
blízkých pohledech, v siluetě krajiny nebo v siluetě zástavby, která se projevuje vybočením z
charakteru zástavby nebo z forem a hmot staveb, může představovat zásah do charakteru, rázu či identity krajiny v případě, že dotčené hodnoty krajiny jsou těmi rysy, které spoluvytvářejí krajinný ráz.
- současně postavené VTE jsou viditelné už od Loun což je vzdušnou čarou 40km. Jak by měla tedy vypadat stavba která krajinný ráz ovlivňuje silně?
 
Významným vlivem na kvalitu prostředí měl rozvoj těžby a výstavba tepelných elektráren. Díky tomuto trendu patří dnes tato oblast k nejvíce postiženým v Evropě z hlediska kvality životního prostředí a právem patří do regionu označovaného jako „Black Triangle“.
- uhelné elektrárny v severozápadních Čechách byly v letech 1994-1998 beze zbytku odsířeny. Za těch 12-17 let co se začalo odsiřovat se posunul stav životního prostředí o několik úrovní k lepšímu, nazývat zdejší oblast jako "Black triangle" je přinejmenším zpozdilé ale především zavádějící a nepravdivé.
 
C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
b) faktor pohody – vlivy ovlivňující zdraví obyvatel
1) hluk
Z hlediska vlivu na obyvatele je dominantní hlukové zatížení, které bude působit v době
výstavby pouze přechodně. Hluk z provozu VTE lze považovat za únosný, nevyvolávající
zdravotní změny, pokud budou VE umístěny v dostatečné vzdálenosti od objektů a budou
provozovány tak, jak je doporučeno a uvedeno v Hlukové studii. (Příloha H.3).
- tato fráze je ve všech dokumentech EIA opakována donekonečna, přitom však vůbec není pravdivá
- hluk z provozu VTE je už dnes za určitých okolností v Nové Vísce u Domašína a ve Volyni, což je vzdálenost cca 900-2100m, neúnosný, rušící u obyvatel Nové Vísky zapříčiňující nespavost a bolesti hlavy, ve Volyni rušící, obtěžující a likvidující klidovou pohodu kvůli které sem lidé přišli
- za dostatečnou lze považovat pouze vzdálenost uvedenou v nových ZÚRÚK, tedy 3km od trvale obydlených sídel
- provozování VTE v omezujících modech je nevynutitelné a nevím proč je to stále v dokumentech EIA uváděno, neexistuje instituce, která by provoz VTE monitorovala, rovněžtak není instituce která by za případné přestupky mohla udělit sankci, hluková studie sama o sobě nemůže nikomu nic nařizovat
 
Informativní měření hlukového pozadí
byla provedena na loukách u výpočtového bodu 1
(Černý potok čp. 30 [5]), 3 (Přísečnice čp. 455 [5]), 5 (Mezilesí čp. 18 = MM3 v protokolu
[4]), 13 (Měděnec-Kotlina čp. 27 = MM4 v protokolu [4]), 17 (Nová Víska čp. 13) a 21
(Volyně č.ev. 3, SZ), pokud možno mimo vliv lesního porostu při jihozápadním větru. Měření
byla prováděna dle metodiky měření hluku VTE ČSN EN 61400-11 [3]. V minutových
intervalech byly současně měřeny hladiny akustického tlaku A LAeq,T a rychlost větru. Z
datových dvojic byla lineární regresí získána závislost hluku pozadí na rychlosti větru, ze
které byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T hluku pozadí pro
referenční rychlost větru v = 8 ms-1, resp. 10 ms-1.
Hodnoty hluku pozadí pro referenční rychlost větru v = 8, resp. 10 ms-1:
výpočtový bod 1: LAeq,T = 39.7, resp. 40.9 dB, viz expertiza [5],
výpočtový bod 3: LAeq,T = 49.8 dB, místo je u silnice v lese, není možné vyloučit šum
stromů, viz [5],
výpočtový bod 5: LAeq,T = 42.2, resp. 42.2 dB, viz protokol [4],
výpočtový bod 13: LAeq,T = 39.6, resp. 39.7 dB, viz protokol [4],
výpočtový bod 17: LAeq,T = 38.8, resp. 41.9 dB,
výpočtový bod 21: LAeq,T = 40.1, resp. 43.6 dB,
Při vyšší rychlosti může dojít ke zvýšení hluku pozadí vlivem šumu jehličnatých stromů u
některých objektů v obcích. (příloha H.3, str.13)
- zvýrazněná věta je další fráze jíž se hlukaři zaklínají, hluk pozadí skutečně může překrýt hluk vytvářený VTE jenže zde je jedno specifikum této oblasti, jež zpracovatelé hlukových studií zcela pomíjí: ve zmiňovaných osadách totiž navečer vítr slábne nebo zcela utichá zatímco přes náhorní plošiny, kde jsou umístěny stavby větrných farem stále fouká, vítr tam utichne mnohem později (o 2-3 hodiny) nebo vůbec. Poté jsou VTE slyšet na kilometry daleko. Není to žádný vyjímečný stav ale běžná a pravidelná záležitost při převažujících větrech, tedy západních a severních směrů
 
10 dB práh slyšitelnosti
20 dB hluboké ticho, zasněžený les, bezvětří, nahrávací studio
30 dB místnost v bytě v noci bez hluku, bez tikání budíku
40 dB ticho, tikot budíku ve vzdálenosti dvou metrů
50 dB klid, tichá pracovna, obracení stránek novin
60 dB běžný hovor, v parku zpěv kosa ze vzdálenosti 3 m
70 dB mírný hluk, běžný poslech televize, školní třída při vyučování
80 dB vysavač z bezprostřední blízkosti, hluk osobního automobilu
85 dB hranice, od níž po trvalém vystav. této úrovni existuje možnost poškození sluchu
90 dB silný hluk, mixér
100 dB symfonický orchestr – forte, přádelna
110 dB velmi silný hluk, rockový koncert
120 dB extrémně silný hluk, start vojenského proudového letadla ze vzdálenosti 300 m
130 dB práh bolestivosti, člověk neslyší hluk – vnímá bolest
140 dB akustické trauma, člověk, který stojí 10 m vedle startujícího proudového letadla
- podle této tabulky se dá úroveň hluku v dotčených obcích, podle výše popsaného, určit někam do pásma 60-70dB
 
D.1.3 Vlivy sociálně - ekonomické
Nárůst turismu je však diskutabilní. Musí být ze strany obcí výrazněji podpořen, např.
stavbou naučné stezky, nebo cykloturistické trasy. V takovém případě by se mohlo
předpokládat i navýšení infrastruktury a dalších souvisejících služeb.
- v některých dokumentech EIA bylo zmiňováno využití účelových komunikací vzniklých při výstavbě VTE jako cyklostezek, přímo VF Kryštofovy Hamry je ale ukázkou, že realita je jiná. Závora a informační tabule, že vstup je jen na vlastní nebezpečí a to, mimo jiné, kvůli zásahu ledem, který, jak se v EIA dočteme, není nebo jeho vliv není nebezpečný

                                                                                                             Vladimír Šťastný

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář