Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomínky OS Krušno k zahájenému zjišťovacímu řízení - „VTE Výšina“ firmy EP Renewables

Připomínky OS Krušno k zahájenému zjišťovacímu řízení - vlivu záměru na životní prostředí záměru „VTE Výšina“ firmy EP Renewables

 

                                      Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
Č.j.: 14/ZPZ/2012
JID: 162/2012KUUK/766-ozn.
 
 Dne : 20.1.2012
 
Věc: připomínky OS Krušno k zahájenému zjišťovacímu řízení - vlivu záměru na životní prostředí záměru „VTE Výšina“ firmy EP Renewables
 
OS Krušno prostudovalo posuzovaný záměr výše uvedené firmy a zásadně nesouhlasí s realizací tohoto záměru z těchto důvodů :
- V oblasti plánovaného záměru je již dnes takový přetlak investorů, že přehled ztrácejí nejen sami investoři , DOSS, ale i renomovaní znalci, kteří již ze zoufalství nad přemírou dobře placené práce kopírují až z 90 % své vlastní předchozí práce, aniž by si všimli, že kopírují chyby, či nesprávností ( jako příklad lze uvést „oznámení záměru VTE Výšina“ a „VTE Domašín-Rusová“ ) Hned v úvodu, kde jsou popisovány kumulace záměrů je jako běžící uveden VPCH rozdělený na IV etapy, přestože již nyní běží řízení s rozdělením tohoto záměru na III etapy s jinými parametry, což má na hodnocení kumulace dost podstatný vliv. A právě kumulace záměrů, která se v některých případech i překrývají na podstatný vliv na hodnocení negativních dopadů na již tak dost poničenou krajinu záměry stávajícími. Proto OS Krušno apeluje na zpracovatele dokumentace a posudků, aby svůj postoj přehodnotily a postavili se celou svou erudicí za to co je nám nejdražší, naše životní prostředí.
 
- Environment –  s názorem autora se nelze ani v nejmenším ztotožnit. Pro VTE by tato oslavná óda platila např. v přímořských oblastech, kde jsou povětrnostní podmínky zcela odlišné a využití větrné energie smysluplné. To neplatí pro ČR , která disponuje velmi omezeným počtem vhodných lokalit a nepříznivými větrnými podmínkami, což v důsledku vede k tomu, že tyto zdroje musí být z 80-85% zálohovány klasickými zdroji na fosilní paliva a plyn . v případě se jedná o sekundární, terciální a dispečerskou zálohu, které jsou velmi drahé a v důsledku zatěžují životní prostředí více než kdyby tyto klasické zdroje jely v plném výkonu. K úspoře fosilních paliv dochází minimálně a za cenu obrovských nákladů . Další náklady pak vznikají tím, že tyto VTE je nutné stavět v horských oblastech, kde není vybudována dostatečná rozvodná siť. Její budovaní nejenže poškozuje přírodu, ale opět se promítá do ceny el. energie a tak zatěžuje konečného spotřebitele. Vzhledem ke klesajícím výkupním cenám el. z VTE, vysokým nákladům a finanční situaci investorů se nastoluje otázka, zdali nejsou Krušné hory pouze velikou pračkou peněz někoho jiného. Z názory autora se nelze ztotožnit.
 
- záměr je umístěn do EVL Na loučkách – zde je záměr v přímém rozporu s již schváleným ZÚRÚK, který toto zapovídá v příloze 5 č. 5.4.4.1. písmeno f). Doporučení autora přizvat znalce považujeme za alibismus, neboť zásady zpracovávali renovovaní znalci, proto je stačí respektovat. Navíc jeho závěr lze ze zkušeností předjímat :“záměr bude mít na danou lokalitu negativní vliv, ale je akceptovatelný“.
OS považuje tento zásah do EVL jako významný a neakceptovatelný- popírá důvody pro které byla tato EVL zřízena- ochrana přírody.
 
                                                                          -2-
- záměr se nachází v CHOPAV v II pásmu ochrany vodních zdrojů – v tomto pásmu jsou zakázány výkopové práce , dále je zde velké riziko zamoření vodních zdrojů ropnými produkty při výstavbě a provozu v případě havárie, což nikdy nelze vyloučit. Že je nutný souhlas vodoprávního orgánu je sice pravda ( §17odst.1 písm. e ). ale pravděpodobnost, že nebude v tomto státě, kde výjimky převažují nad dikcí zákona udělen, je velmi nízká. Proto i z tohoto důvodu OS záměr k realizaci nedoporučuje.
 
- záměr není v souladu s ÚP obce Kryštofovy Hamry- ÚP sestavovali renomovaní znalci, a jistě měli racionální důvody tuto lokalitu do vhodných pro VTE nezařadit . Na rozdíl od znalců zainteresovaných na výstavbě VTE považovali výstavbu VTE v této lokalitě za neakceptovatelnou. OS žádá, aby ÚP obce byl plně respektován.
 
- záměr je v přímé kolizi se záměrem VF Kryštofovy Hamry a VF Výsluní – konkrétně s VTE 29 a 33. Z výše uvedeného vyplývá, že přetlak chamtivých investorů je tak velký, že hrozí úplná devastace životního prostředí a sami renomovaní znalci mají v jednotlivých záměrech již takový zmatek, že lze pochybovat o kvalitě jejích posudků. OS doporučuje zastavit obě řízení .
 
-krajina je řídce obydlená, proto je záměr akceptovatelný ?- ústecký kraj vydal ZURÚK , které doporučují taková opatření, aby se tato situace naopak změnila. Je pravda že Krušné hory se vzhledem k drsným životním podmínkám znovuosídlují pomalu, ale osídlují.  A tito lidé nemají nárok na kvalitní životní prostředí a zdraví, jak jim to zaručuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod ? Tito lidé obětují své pohodlí, aby žili v přírodní krajině a my jim z ní uděláme krajinu ne urbanizovanou, ale industriální ? Kolik z těch co o tom rozhodují má ve svém blízkém okolí větrné parky – ani jeden! Rovněž tvrzení autora, že VTE odmítá pouze malá část technofobiích obyvatel je scestná. VTE v anketách odmítá 67-90 % obyvatel, chtějí je pouze ekonomicky zainteresovaní zastupitelé. Zaměňovat ochranu životního prostřední a přírody na technofobii je přinejmenším účelové. Obtěžovat obyvatele výstavbou a provozem větrných parků je v rozporu s § 127 novelizovaného OZ- respektujme zákony.
 
- záměr bude mít středně významný negativní , vliv na krajinný ráz- krajinný ráz je chráněn zákonem v §12 zákona 114/1992 Sb. 2 VTE možná mají vliv středně významný, ale v kumulaci byť jen se stávajícími, realizovanými záměry jde o destrukcí krajinného rázu. A to se zde plánují další desítky až stovky VTE. Kam až „odborníci“ chtějí zajít ? Za porušení zákona by měl následovat trest a zde je zákon evidentně porušován ve jménu byznysu. Paradoxem je, že v tomto záměru autor akceptovatelnost záměru vlivu na krajinný ráz zdůvodňuje tím, že tento je již narušen stávajícími VTE v oblasti. A kdo připustil toto narušení v minulých letech ? Kdo v posudcích tvrdil, že 24 VTE krajinný ráz nenaruší ? Opět DOSS na doporučení odborných znalců. Kdy se tento dominový efekt zastaví ? OS Krušno odmítá tento záměr z důvodu narušení krajinného rázu chráněného zákonem.
 
- záměr zasahuje do prvků ÚSES ( ochranná zóna NRBK ) – zde dochází opět k rozporu s ZÚRÚK v příloze 5 č. 5.4.4.1. písm. d, tj platí co bylo uvedeno výše při zásahu do EVL.
 
- záměr se nachází v území soustavy NATURA 2000 – záměr se nachází v blízkosti PO Novodomské rašeliniště- Kovářská, kde předmětem ochrany je populace tetřívka obecného a žluny šedé. Záměr sice nezasahuje do uvedené lokality ale provozem bude předmět ochrany dotčen ( hluk , vibrace, infrazvuk) Navíc stavy tetřívka od r 2006, kdy bylo v blízké lokalitě spuštěno 24 VTE dramaticky poklesly- náhoda? U žluny to „pouze nevíme“ stavy nebyly zjišťovány. Vzhledem k tomu, že vlivy na předměty ochrany nejsou dostatečně zmapovány doporučujeme postupovat dle presumpce viny a záměr nedoporučit. OS odmítá záměr, který riskuje vyhubení druhu a to ve jménu zisku několika málo jedinců. Ztotožňuje se s názorem KÚ ze vzdálenost 1000 m je nedostatečná.
 
Nekompromisně žádáme, aby DOSS plně respektovali názor většiny obyvatel dotčených oblastí
a to i v případě, že zastupitelé dotčených obcí jednají v rozporu z názorem této většiny. Většinou totiž jednají pod tlakem ekonomické závislosti na investorovi. V době , kdy vláda odsouhlasila dostavbu Temelína a kdy republice hrozí blackout považujeme živelnou výstavbu VTE v ČR za kontraproduktivní.
 
 
Za OS Krušno :                                                                    předseda sdružení Dr. Finda Miroslav.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pudivítr - VTE

nojo, ale zastupitelé byli řádně zvoleni. To si za to nespokojení občané dotčených oblastí mohou sami, komu dali hlas a kdo je v "" zastupuje. Z blackoutu nemějte stach i přes dostavbu Temelína by všechny VTE v čechách neměly ani desetinu jeho výkonu a nadruhou stranu už se tak jako tak zkapacitňuje a modernizuje přenosová soustava. Jinak krajinný ráz je rize subjektivní pojem, tetřívek bude výstavbou asi těžko vyuben, pouze těch cca pár desítek slepic přetáhne na jiné stanoviště. Mimochodem viděl ho někdo z Vás někdy naživo? Ani někteří zpracovatelé naturových posudků ho v životě neviděli a pracují pouze s hypotézami založenými na potenciální pravděpodobnosti jeho možného výskytu. Ono to zase tak horké s tou výstavbou VTE nebude, nyní je v celém kraji 43 větráků, víc jak dvojnásobek se tady stejně nepostaví a idkyby, tak za těch pár let to bude alespoň dobrý orientační prvek když padne mlha na běžkách.

Vladimír Šťastný - Re: VTE

máte pravdu, zastupitelé byli řádně zvoleni a občané si za to mohou svou pasivitou, kdy se o obecní věci nezajímají a své zastupitele v jejich činnosti nekontrolují. To je první a poslední věc, se kterou lze souhlasit.
Naše větrné elektrárny skutečně příčinou blackoutu být nemohou, pokud se o něm zmiňujeme, tak v souvislosti s masívními přetoky energie naší PS především díky větrným elektrárnám v Severním moři. Jestli víte o nějaké konkrétní zásadní stavbě, která zkapacitňuje naší PS, tak nám o ní řekněte. Pravý opak je pravdou. Na naší PS se od konce osmdesátých let minulého století prakticky nesáhlo a funguje jen díky své tehdejší předimenzovanosti.
Krajinný ráz je opravdu subjektivní záležitost, nicméně je nějak definovaná a pokud jsou věže VTE s touto definicí v rozporu, pak je načase se bránit.
Slepice tetřívka nikam nepřetáhne, protože jednoduše nemá už kam.
Původní záměry pro celé Krušné hory čítaly cca 600kusů VTE, já osobně věřím, že se nepostaví už žádná. Od příštího roku se významě snižuje jejich podpora a od roku 2014 se snad zastaví už úplně, protože na to náš stát jednoduše nemá.
Až pojedete někdy za mlhy na běžkách kolem VTE, dostanete tak akorát ledem, pokud dokážete vyhodnotit odkud přiletěl, pak je VTE skutečně dobrý orientační prvek protože jinak vám v tomto smyslu stejně neposlouží. V mlze není vidět, stejně jako všechno ostatní.