Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření OS Krušno k dokumentaci a posudku vlivu záměru VTE Podmilesy

 

                                        Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
K č.j.: 3314/ZPZ/2010
 
Dne : 19.1.2013
 
Věc:   Vyjádření OS Krušno ( dále jen OS ) k dokumentaci a posudku vlivu záměru VTE Podmilesy
            na životní prostředí .
 
 OS Krušno vzneslo k záměru, k dokumentaci a k doplnění dokumentace celou řadu relevantních připomínek, které požadovalo řádně vypořádat. Na rozdíl od posudků pana Rimmla , který svojí „odbornou“ podporou investorů riskoval svojí autorizaci a pod tlakem expertního posudku, byl odejit, jsme očekávali, že nový odborník se Rimmlových chyb vyvaruje. Opak je ale pravdou. Tento posudek je povrchní polemikou nad závěry „ neomylných „ znalců, kteří se ani nenamáhali dokumentaci dle našich požadavků , požadavků KHS, ČIŽP, ale i odboru životního prostředí a zemědělství KÚÚK , řádně doplnit, velkou část posudku tvoří pouhé citace a odkazy na dokumentaci s vyjádřením souhlasu, aniž by
autor namáhal své souhlasy  řádně zdůvodnit. Rovněž vypořádání námitek hodnotíme jako povrchní, řádně nezdůvodněné a vysloveně stranící záměru. V kolizních problematikách jako je KR, hluková zátěž a negativní vlivy na floru a faunu, posudek nic neřeší, autor pouze dokazuje na studie, místo aby je objektivně vyhodnotil. ( hlavně ve vztahu k PÚRČR a ZÚRÚK ) . V návrhu opatření na zmírnění dopadů záměru na životní prostředí pak alibisticky navrhuje prakticky veškeré studie aktualizovat( str. 56-57 ) čímž dosavadní dokumentaci sám prakticky znehodnocuje, s čím lze jen souhlasit. Návrh na vydání souhlasného stanoviska v závěru pak považujeme za výsměch a aroganci.
 
Procesní vady:
V rozporu s § 16 odstavec 1 písmeno a-e,  odst. 2 a odst. 3 písmeno a-c) zákona 100/2001Sb nebyly informace o dokumentech pořízených v průběhu posuzování  a o veřejných projednáváních obcí Domašín řádně zveřejněny a oznámeny , a rovněž  pochybení bylo zjištěno u obce Měděnec, která sice veřejné projednání oznámila, ale neumožnila občanům nahlížet ani do dokumentace ani posudku. Všechny dotčené obce pak paušálně ignorují v §16 odst. 3 písmeno c že jsou povinni informace o záměru zveřejnit ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem mimo úřední desku a internet.
Na tuto situaci byl opakovaně naším sdružením upozorněn Ing. Mareček z KÚÚK, který přislíbil nápravu, ke které však nedošlo.
Z toho důvodu bylo většině dotčených obyvatel upřeno zákonné právo se k záměru vyjádřit event. , uplatnit další zákonné prostředky na obranu svého životního prostředí  jako je např. petice, referendum apod.  Z tohoto důvodu OS považuje proces posuzování záměru VTE Podmilesy v rozporu se zákonem 100/2001Sb.  a tudíž neplatný.
 
Rovněž výklad ZÚRÚK ze strany DOSS, investorů a znalců považujeme za účelový a zjevně nesprávný. Článek 13 ZÚRÚK , tzv etapizace byl do zásad doplněn až po veřejném projednání návrhu zásad, tudíž nemohl být již připomínkován ani dotčenou veřejností, ani dotčenými obcemi,
kteří tím byli zkráceny na svých právech a proto považujeme tento článek za neplatný, vydaný v rozporu se zákonem. Navíc je v rozporu s PÚRČR schválenou vládou dne 20.7.2009 usnesením 929. která je dle §31 odst. 4 stavebního zákona závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních a regulačních plánů a pro rozhodování v území. V čl. 74 PÚR jsou stanoveny
                                                                      -2-
 
úkoly pro specifickou oblast SOB6 Krušné hory pod písmenem a)-e) . Žádnou etapizaci zde PÚRČR nepřipouštějí. ˇA i kdyby ano, čl. 13 „Stanovení pořadí změn v území- etapizace – nemění
koncepční řešení ZÚR ÚK , ale pouze časově upřesňuje plnění úkolů pro územně plánovací činnost obcí a rozhodování v území. ( citováno z dopisu KÚÚK pod č.j. 27/ÚPS/2012) Z toho jasně vyplývá, že etapizace se týká pouze  záměrů ve vztahu k ÚP a rozpracovaným ÚP, to je vymezování ploch pro výstavbu VTE. Zásady pro výstavbu VTE v kapitole 4.4 ZÚRÚK a dalších ( např. vzdálenost VTE od zastavěného území trvale obydleného ) touto etapizací dotčené nejsou a platí od schválení zásad tj. od října 2011 v plném rozsahu. Navíc jsou i součástí nadřazené PÚRČR a ty byly schváleny již v r. 2009 a jsou pro ZÚRÚK závazné. OS považuje souhlasná stanoviska, která vešla v platnost po říjnu 2011 (celkem 3) za vydaná v rozporu se ZÚRÚK a tudíž neplatná. To, že byla vydána orgánem, který má v náplni práce ochranu životního prostředí a že jsou realizovatelná pouze na základě neustálého udělovaní výjimek a to ještě udělovaných v rozporu s § 56 odst. 1 a 2 (záměry nejsou ve veřejném zájmu) svědčí o hluboké oddanosti DOSS vůči spekulativním investorům.
V rozporu se ZÚRÚK je i dokumentace tohoto záměru, stejně jako VTE Hájiště, VTE Domašín Rusová, VTE Výšina, VP Rusová.
 
Vypořádání připomínek OS:
 
OS podalo k dokumentaci záměru dne 28.1.12 a k doplnění dokumentace dne 11.9.12 řadu relevantních připomínek, které autor posudku zpracoval velmi svérázně.
Autor účelově naše připomínky okleštil, vytrhl je,opět velmi účelově, z kontextu a vypořádal je většinou odkazy na vyjádření v dokumentaci ,(ty ale připomínkujeme) , bez jakýchkoli  odborných argumentů. Když argumentujeme, že výstavba zatíží infrastrukturu obce Výsluní 2944 přejezdy těžké techniky ( nákl. auta, mixy, jeřáby, technologie ) , vypořádá to tím, že tyto vozidla budou označeny jako
„jako nadměrný náklad“ . To nám pomůže. Zvláště když to se týká asi jen 80ti přejezdů vezoucích VTE.
 
To, že hlukovou zátěž řeší  při vypořádání připomínek KHS, je sice hezké, ale i když tentokrát s KHS souhlasíme, naše připomínky jsou z části odlišné, a tudíž panem autorem opět nevypořádané. Co se týče infrazvuku a nízkofrekvenčního zvuku autor tvrdí, že měření v ČR a zahraničí neprokázala zvýšené hladiny u VTE. Za prvé, VTE na infrazvuk testovány nebyly ( viz pasport firmy Deutches Windenergie Institut GmbH Wilhelmshafen) a na nízkofrekvenční zvuk byly testovány do 30Hz, kde dosahují vzdušným vedením 80dB, na šíření podložím testovány nebyly. Za druhé ani po opakovaných výzvách našeho sdružení žádný znalec nedoložil svá tvrzení, že měřením v ČR nebyly emise infrazvuku zjištěny. (přece musí existovat protokol) Takovéto vypořádání nelze akceptovat.
Navíc, nás zajímá šíření infrazvuku podložím, ne vzdušnou cestou. Chceme prostě vědět, kdy,kde , kdo a s jakými výsledky v ČR infrazvuk šířící se podložím měřil, protože jde o velmi nebezpečnou noxu. Tvrdit, že VTE, kde rotuje několik tun vážící vrtule a je vybavena převodovým ústrojím, neprodukuje vibrace ( infrazvuk ) pan znalec asi nebude.
 
Co se týče krajinného rázu, lze ve vypořádání naší okleštěné námitky souhlasit pouze s tvrzením pana autora, že jde o nejproblematičtější otázku a že v ČR lze jen s obtížemi nalézt panorama nenarušené
nejrůznějšími stavbami. Zde se naskýtá otázka, kteří „odborníci“je schvalovali? Nemusíme chodit daleko. V přísečnické enklávě je krajinný ráz narušen 24 VTE, které doporučili a tím obalamutily KÚÚK, ti samí akreditovaní znalci, kteří dnes tvrdí, že další obdobné záměry  KR již nenaruší, protože již podstatně narušen je. To jasně dokladuje podjatost vůči spekulativním, ale dobře platícím investorům a dle našeho názoru to naplňuje podmínky pro odebrání akreditace . Tvrzení, že je kladem důraz na „nenápadnost „ VTE v krajině  nemyslí pan autor vážně. Když dokáže nenápadně vkomponovat do krajiny 176 VTE tak to je opravdu machr. Již jedna nejde z okruhu 20km přehlédnout. Že jsou aspekty vlivů VTE na KR jasně a srozumitelně shrnuty nám opravdu pomůže. Sám KÚÚK na str. 43 posudku nazývá VP Přísečnice a Rusová jako „ obludnost „. Bohužel, tenkrát taky dali na odborné posudky znalců. Neměli by to opakovat, ještě je čas.  Tuto připomínku nepovažujeme autorem posudku ani autory jednotlivých studií( kteří se v minulosti značně zmýlili) jako vypořádanou, vliv záměru je v kolizi s § 12 zákona 114/1992Sb.
 
                                                                            -3-
Co se týče kolizí s poddolovaným územím, máme zato, že vzhledem k hustotě těchto míst bude autorem navrhované řešení dost problém. Posuny VTE za prvé změní parametry dosavadních studií, které posudek hodnotí a bude je třeba dělat znova, nebo se VTE dostanou do dalších nehodnotitelných kolizí s dalšími záměry. Reálný je spíše předpoklad, že bezohledný investor bude situaci řešit technicky a historické důlní dílo zničí např. injektáží.
 
Tvrzením, že u chráněných druhů rostlin a živočichů nutno požádat o výjimku  dle § 56 zákona 114/1992 Sb. nelze považovat za vypořádání naší námitky, která je navíc souhlasná s námitkami ČIŽP a dalších. Většina rostlin a živočichů této planety vyhynula právě díky takovýmto výjimkám přístupem DOSS a bezohledných investorů. Už i domorodci v deštných pralesech pochopili, že ničením těchto v důsledku ohrožují sami sebe i celou planetu  a to většinou dělají z nevědomosti a pro obživu. My to děláme vědomě, „odborně „ ale zato jen pro prachy. Že se k tomu propůjčují  autority jako např. prof. Bejček
je tristní. Asi máme jiného, odolného tetřívka než mají ve Štýrských Alpách, kde dle pana profesora byl vliv VTE na tohoto přímo devastující. Za hranicemi se to kritizuje. O orgánech ochrany přírody ani nemluvě. Ty tu snad máme jen na to, aby udělovali pověstné výjimky.
 
Ostatní připomínky ze dne 28.1.2012 nebyly autorem vypořádány vůbec proto je předkládáme znovu v plném znění.
 
Připomínky ze dne 11.9.2012 , ( v rozsahu 3 stran ) byly opět autorem zkráceny a vytrženy z kontextu ( vešli se na 1 stranu ) aby pak nebyly vypořádány vůbec, což je v rozporu s § 9 odst. 2
zákona 100/2001.
Odkaz na str. 49, že byly v předchozím textu popsány má do vypořádání daleko, a ani to není pravda. Z toho důvodu tyto předkládáme znova v plném znění a žádáme korektní vypořádání.
 
OS velmi kladně hodnotí námitku KÚÚK Odboru životního prostředí a zemědělství na straně 50 ze dne
4.10.2012 která v podstatě shrnuje v kostce to, co celou dobu tvrdí naše sdružení a je velmi fundovaná.
Tuto autor vyhodnotil mírně řečeno podlézavě  a jím zmiňovaná řada podmínek, které údajně zapracoval do návrhu stanoviska  ve vztahu k této námitce KÚÚK jsme nenašli. Tato námitka totiž v současné době nemá řešení.
 
Námitky ke kapitole VI na str. 50-51.- celkové posouzení akceptovatelnosti záměru …
Je neuvěřitelné, kolik rozporuplných, schizofrenních názorů lze vtěsnat do několika vět. Lze souhlasit s tím, že na investiční záměr Podmilesy není jednotný a jednoznačný názor mezi ani mezi odborníky na životní prostředí. Je zajímavé, že v posudku autor ale preferuje pouze skupinu „odborníků“ tzv. technicky zaměřené, kteří vnímají více přínosy zamýšlené investice a preferují alternativní zdroje. Mohl by autor jmenovat jediný přínos, který by vyvážil negativa záměru, kterými jsou poškození krajiny, ohrožení již tak ohrožených druhů fauny a flory, dlouholeté narušení pohody místních obyvatel ne-li poškození jejích zdraví, snížení rekreačního potenciálu krajiny  tím ohrožení  firem závislých na turistickém ruchu, znehodnocení cen nemovitostí ( je popsáno i v zahraničí, např. v Irsku ) , výrazný podíl na zdražování el. energie obyvatelstvu a především firmám, ohrožení stability rozvodné sítě a hrozba blackoutu, zvyšování nákladů na výrobu el. energie v klasických  elektráren kvůli nutné záloze těchto nestabilních zdrojů, zatěžování životního prostřední samotnou výrobou VTE ( beton, plasty , ocel ) , zábory zemědělské půdy a PUPFL , žádný přínos zaměstnanosti v postižené krajině , zátěž krajiny světelným smogem výstražných světel, vysídlování krajiny v důsledku její industriální degradace  atd. atd. A co za to „specialisti“ nabízejí? Energii z větru, kterou nepotřebujeme, a zisky pár vyvoleným.
 
Krajina hor byla celá staletí vždy využívána pouze k rekreaci, zemědělství a lesnictví. Pokud došlo k jejímu poškození, vždy to bylo díky megalomanským projektům a právě pokusům o multifunkční využití. Pokud pan autor nezaznamenal, politika podpory obnovitelných zdrojů se výrazně změnila
 
 
 
                                                                            -4-
jak v České republice tak i v zahraničí a to především k malému přínosu těchto OZE ekologii a vysoké ekonomické náročnosti.  Označení investic tohoto druhu OZE v naší republice za positivní, je ve světle jak našich, tak hlavně zahraničních zkušeností bohapustý podjatý nesmysl. OS chápe, že lidé kolem EIA
jsou na takovýchto nesmyslných projektech  ekonomicky zainteresování, a že brání svoji existenci , ale
když tuto malou zemi podporou takovýchto megalomanských projektů zničí, nebudou pak už mít co posuzovat.
 
Žádáme, aby ve světle těchto námitek a v souladu s poznatky o nesmyslnosti takovýchto projektů jak u nás tak v zahraničí  souhlasné stanovisko vydáno nebylo.
 
 
 
Za OS Krušno :                                              předseda sdružení : Dr. Finda Miroslav.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář