Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření OS Krušno k dokumentaci EIA záměru výstavby VTE Podmilesy

 

Vyjádření OS Krušno k dokumentaci EIA záměru výstavby VTE Podmilesy

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
K č.j.: 3314/ZPZ/2010
 
Dne : 28.1.2012
 
Věc: Vyjádření OS Krušno (dále jen OS ) k dokumentaci EIA záměru výstavby VTE Podmilesy
 
Obecné námitky: Protože záměr je lokalizován nedaleko námi namítaného záměru VTE Hájiště a protože autor jako vždy v dokumentaci používá stejné pasáže z jiných záměrů, jsou i naše obecné připomínky shodné. Rádi bychom, kdyby se pan autor v dalších svých pracích vystříhal narážek   na naši negramotnost při zpochybňování závěrů „neomylných“ znalců. Při konfrontacích s našimi členy an face při veřejných projednáváních ( H. sv. Šebestiána, Blatno, Kryštofovy hamry) si přítomní znalci moc jistí  nebyli. Při vypořádávání našich připomínek tyto byly většinou bagatelizovány,  aby pak ovšem byly nenápadně do dalších posudků zapracovány. Už to považuje OS Krušno za úspěch, hlavně pro přírodu. Rovněž stále opakované klišé, že „někteří „ jsou proti všemu novému,je naprostá hloupost.
OS Krušno OZE uznává, vč. VTE, ale v souznění s mnoha jinými nezainteresovanými renomovanými odborníky říkáme jak které a jak kde. ČR není vhodná lokalita pro VTE a fotovoltaiky ( ty jsou vhodné do přímořských oblastí s vyšší stabilitou větrů a slunečního svitu ) ale je vhodná např. pro bioplynové elektrárny , vodní elektrárny atd. Navíc jde o zdroje velmi nerentabilní, neekologické ( Ryvolová ) a hlavně pro ČR nepotřebné. V r 2011 jsme byli největšími vývozci el. energie na světě ( 17,4 TWh) , byla schválená dostavba JT Temelín , tak proč obětovat krajinu, zemědělskou půdu a pohodu obyvatel zdrojům, s v tomto světle , se směšným výkonem.V jiných krajích ( např. Pardubicko, Vysočina ) rozumní zastupitelé a znalci tyto projekty zamítly na základě s námi shodných připomínek.
 
- V měsíci leden, v jednom týdnu, bylo ze strany DOSS ( KÚÚK, MMCH ) předloženy veřejnosti 4 záměry v dotčené oblasti Krušných hor s rozsáhlou dokumentací a možností se vyjádřit každému občanovi. ( VTE Výšina, VTE Podmilesy, VTE Domašín –Rusová a VTE Hájiště + ústní projednání I.a III. etapy VPCH. Kdo z občanů může zvládnou nastudovat tak rozsáhlou dokumentaci a kvalifikovaně se k ní vyjádřit ve 20- 30 dnech ? Zde je zřejmá snaha některých reprezentantů  DOSS křečovitě prosadit tyto záměry proti vůli občanů dřív , než skončí tzv. etapizace a začne platit pro tyto firmy kvalitně zpracovaný dokument ZÚR ÚK. Námitka, která jistě bude vznesena, že lhůty 20 a 30 dní jsou v souladu se zákonem 100/2001 , je pravda, ale DOSS má lhůtu od obdržení žádosti do zveřejnění záměru 10 dní, tak proč je vyhlašuje najednou v jednom dni?
 
Environment-k str. 16 dokumentace : oslavné ódy na tento typ OZE jakožto ekologický , ekonomický a rentabilní zdroj el. energie naprosto popírají známá fakta. VTE nejsou ekologické v této zemi. Už jejich výroba zatěžuje životní prostředí víc, než se navrátí při jejich krátké životnosti. Když se k tomu připočte fakt, že jsou z 80% zálohovány drahými zálohami klasických zdrojů ( sekundární , terciální a dispečerské zálohy ), ani nešetří fosilní paliva a nepodílí se tak na snižování škodlivých emisí. VTE nejsou ani ekonomické. Nikdy nedosahují nominálního výkonu, i při ideálních větrných podmínkách dosahují pouze 60-70 % nominálního výkonu. Jejich výroba je drahá a musí být v této zemi umísťovány  do horských oblastí, kde je nedostatečná rozvodná síť a její vybudování opět velmi prodražuje el. energii z těchto zdrojů. EK požaduje 20% energie z OZE, neurčuje z jakých.
 
 A i investoři stojí za zmínku. Vykazují téměř všichni stejné znaky - „tzv. bílých koní“ - nemají peníze, nemají zaměstnance , většinou mají 1 akcionáře, přes kterého jsou pak provázáni na další
                                                                                    -2-
 
subjekty.  Jenže smlouvy, ekonomicky zavazující dotčené obce ke spoluprácí, uzavírají právě oni. Pro obce velmi riskantní. Takže i tvrzení autora, že VTE jsou přínosem pro obce  možná nebude tak docela jisté,  jen chce jakoby zvýraznit převahu veřejného zájmu nad zájmy přírody.
 
A jako vždy je i tato dokumentace prošpikována alibistickými obraty“… může negativně ovlivnit, ale je akceptovatelné, má středně významný vliv na KR, ale akceptovatelný atd. atd. Prostě aby se vlk nažral a koza zůstala celá . OS ale takováto hodnocení a k c e p t o v a t nehodlá. Ne tam, kde veřejný zájem, kterým je ochrana přírody ze zákona, převažuje nad soukromými aktivitami investorů.
 
Konkrétní připomínky
 
1) Záměr není v souladu s územním plánem obce Kryštofovy Hamry a tím podléhá ve všech bodech včetně, vlivů na životní prostředí ZÚR ÚK, což autor dokumentace nezohledníl. V souladu jsou pouze VTE 7 a 8 .
 
 2) Záměr má být realizován ve II pásmu ochrany vodního zdroje -– v tomto pásmu jsou zakázány výkopové práce , dále je zde velké riziko zamoření vodních zdrojů ropnými produkty při výstavbě a provozu v případě havárie, což nikdy nelze vyloučit. Že je nutný souhlas vodoprávního orgánu je sice pravda ( §17odst.1 písm. e ). ale pravděpodobnost, že nebude v tomto státě,  kde výjimky převažují nad dikcí zákona udělen,  je velmi nízká. Navíc v této lokalitě je řada pramenišť, které odvodňují tuto lokalitu do Nového a Starého rybníka a do Přísečnického potoka, což v případě zejména ropné havárie může mít nedozírné následky. ( nejen technika stavební ale i VTE obsahují velké množství ropných produktů ) Zde se autor omezuje pouze na doporučení respektování pásma ochrany, i když dobře ví, že neexistuje v reále možnost jak tato rizika vyloučit. Měl by respektovat proč byla tato pásma stanovena a stavbu v nich nedoporučit!
 
3) Je výrazně podceňován vliv výstavby na dotčené obce a jejich již tak chatrnou infrastrukturu.
Výstavba 1 VTE představuje ( dle autora ) 380 přejezdů těžké techniky přes dotčené obce, většinou s nemovitostmi situovanými podél přejezdové trasy. V tomto záměru tedy půjde o 2944 přejezdů. V této lokalitě je však plánováno dalších 71-72 VTE, což v důsledku znamená dalších 27360 přejezdů těžké pomalé techniky. To znamená že blízké obce, hlavně Výsluní, Volyně, Domašín, N. Víska a další se na několik let stanou staveništěm, kdy jsou ohroženy nejen nemovitosti podél silnice, ale i silnice samé včetně další infrastruktury ( kanalizace, vodovodní řády apod. ) O blokování silnic těžkou a pomalou technikou pro turisty a zemědělské podnikatele v sezoně ani nemluvě. Vzhledem k tomu že zde by stavělo několik subjektů, jsme zvědavi, kdo bude případné škody hradit. Vliv hluku a emisí při výstavbě je zde také značně podhodnocen.
 
5) Vliv na zdraví obyvatel. Opět stará písnička, kdy autor se obrňuje hygienickými limity ( 50dB den a 40dB noc) ,,které v této lokalitě sice u některého objektu překročeny budou ( Černý potok ) , ale je to opět akceptovatelné. Asi proto doporučuje na str. 114 provozovat VTE ve zkušební době se sníženým výkonem a ve sníženém MODU, což zdůvodňuje tím, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou na hranici hygienického limitu ! Ale v této době pak doporučuje provádět kontrolní měření ! To elektrárny pojedou v tomto MODU stále ? Nás zajímá měření při maximál. výkonu   Že i podlimitní hluk má obtěžující vliv a může svou soustavností porušit zdraví autora zjevně nezajímá. Doložil sice měření z r. 2008 ZÚ Pardubice, toto měření ale dokládá pouze hodnoty v oblasti slyšitelných frekvencích, nebylo použito zařízení na měření NF zvuku a infrazvuku. A už vůbec ne měření této noxy šířící se zejména podložím. Zde se odvolává na měření z r. 2007, ale to přes opakované výzvy našeho OS nedoložil. Přitom sám na str. 101 označuje modelové studie jako nepřesné, s čímž souhlasíme, ne však s kvantifikací těchto nepřesností. Rovněž připouští zde i velké nejistoty v působení hluku VTE na lidské zdraví, čím klidně staví obyvatele do pozice pokusných králíku, což je ze zákona nepřípustné. U dalších obtěžujících fenoménů jako je flicker a světelný smog blikajících výstražných světel v kumulovaných záměrech se zaštiťuje neexistencí   hygienické normy , což našemu zdraví jistě
                                                                     -3-
 
prospěje. Tvrzení autora,že neexistuje literatura o tom, že VTE produkují NF zvuk a infrazvuk zjevná nepravda. OS již v minulosti doložilo řadu prací, které se této problematice věnovaly v zahraničí( např. francouzká akademie věd, Dr. Nina Pierpont. a další ) . Z autorem předložených atestů VTE Vestas a Enercon ,( v dokumentaci k VTE Blatno ) jasně vyplývá, že tyto na infrazvuk vůbec testovány nebyly. Rozsah měřených frekvencí v uvedených tabulkách je do 30 Hz ( tj. nízkofrekvenční zvuk) a ten byl naměřen kolem 80 dB. Navíc byly testovány s použitím váhových filtrů A, které naopak akustický tlak nízkých frekvencí až 10 000 000x potlačují. My však opakovaně upozorňujeme na nebezpečí NF zvuku a infrazvuku šířícího se na velké vzdálenosti ve formě vibrací podložím od patky VTE, kdy chráněné prostory budov mohou dokonce působit jako rezonátory a tyto emise ještě zesilovat. Rovněž problematiku zesilování hluku ( interference zvuk. vln) a zvyšování frekvence flickeru u VTE v tzv. fázi autor přes naše opakované upozornění neřeší. Ing. Jiráska ze ZÚ Pardubice na náš dotaz tento jev  u zvuku připustil s tím, že byl objeven a zdokumentován holandskými vědci, takže asi existuje. Nakumulováním velkého množství VTE na malém prostoru pravděpodobnost tohoto nebezpečného jevu jistě zvyšuje. Proč se autor dokumentace úporně brání přizvání znalců z medicínských oborů, jak opakovaně žádáme, je nasnadě.
Konkrétně k hlukové studii:
Všechny hlukové studie ať je prováděl Ing. Jiráska, ing. Kříž nebo ing. Stöhr mají jednu podstatnou vadu- nerespektují místní specifika šíření zvuku z náhorních plošin, tj. nepočítají s tím, že by v místě větrné farmy mohl foukat rozdílný vítr, než v o 150m níže položených osadách. Skutečnost je taková, že vítr o rychlosti 6-10 m/s na náhorní plošině se v níže položených osadách vůbec nemusí projevovat, nebo nepatrně. Neplatí tedy tvrzení, že při rychlostech větru 10m/s a více zanikne hluk VTE v hluku pozadí. Ten zanikne v místě farmy ale v místě níže položených osadách je v té chvíli velmi silný. Tento jev je velice patrný v osadách N. Víska, Volyně . Orientačním měřením jsme zjistili při této situaci překročení limitů až ve 2 km vzdálené Volyni. Nová Viska je na tom ještě hůře. Omezování výkonu a provoz ve sníženém MODU je utopie. Jak víme z vlastní zkušeností, přinutit hygieniky k inspekčnímu měření je prakticky nemožné, a jiná legislativa, která by investora nutila omezovat výkon neexistuje. A kdo donutí investora, když se soustavné překračování hyg. limitů zjistí až ve zkušebním provozu, tyto stavby odstavit event. zbourat ?
Jako výpočtové body byly vzaty objekty z úrovně VF  směrem severozápadním. Každý ale ví, že jihovýchodní vítr zde vane opravdu vyjímečně, převažují větry severozápadní a severní, které také mají většinou vyšší intenzitu. Tyto větry pak unášejí hluk od výpočtových bodů k výše zmíněným osadám.
Výsledkem je pak zkreslená studie a i tak jsou hodnoty na hranici hygienických limitů. Jde-li o účel, nebo chybu akredit. znalce nám autor jistě „nějak „zdůvodní. Vhledem k tomu, že s této studie pak vychází i posudek  ing. Potužníkové , nelze ani s tímto souhlasit. Navíc obsahuje více domněnek než faktů , aby vyhověly zadanému výsledku.
 
6) Vliv záměru na krajinný ráz – zde má hodnocení nejvíce schizofrenních prvků. Na jedné straně autor mluví o krajině přírodě blízké až urbanizované, aby v jiné kapitole uvedl , že osídlení a zástavba je velmi řídká, což neodpovídá krajině urbanizované. Termín „ krajina postsocialistická“ je doufáme pouze terminus technikus , jinak bychom museli dotčenou enklávu Rusová nazvat krajinou postvětrníkovou.
V každém případě se autor po vzoru svých socialistických předchůdců snaží toto krajinu změnit na ryze industriální. To jak stávající záměry v dané lokalitě negativně ovlivnily krajinný ráz potvrzuje i to, že sám autor se na to při doporučování dalších, na drobné etapy rozmělněných záměrů přímo odvolává. Se slovy: krajinný ráz nebude tímto záměrem podstatně ovlivněn, protože již narušen stávajícími VTE je , se nelze při zdravém rozumu ztotožnit. Při posuzování stávajících záměrů na Rusové jsme byli ubezpečováni, „ odborníky „ že záměr krajinný ráz negativně neovlivní. Ti samí „odborníci“ se nyní v dalších hodnoceních se zaštiťují právě tím, že není již co zkazit . Ale napravit by to šlo. VTE jsou dle autora snadno odstranitelné, tak to udělejme a uveďme krajinu do původního stavu. Schválením dalších projektů v dané lokalitě se středně významný a negativní vliv na krajinný ráz, což autor sám připouští, stane vlivem na krajinu naprosto degradujícím, což je v přímém rozporu s § 12 zákona 114/1992 Sb. Akreditace nikoho neopravňuje porušovat takto zjevně zákony. A ten si navíc autor dokumentace m í r n ě upravil. Dikce zákona říká, že zásahy do krajinného rázu při umísťování a
                                                                               -4-
 
povolování staveb mohou být prováděny pouze s  o h l e d e m n a z a c h o v á n í   VKP, ZCHÚ, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. T.j. zapovídá narušení jednotlivých výše uvedených krajinných hodnot a ne narušení krajiny, která je obsahuje. Zákon v §12  zakazuje narušení krajinného rázu bez ohledu na to, je-li významné, nebo méně významné.   Navíc hodnocení vlivu stavby na KR je natolik subjektivní, že jakákoli akreditace je velmi relativní pojem. Jak je tento §12 porušován celoplošně po celé republice, je vidět na každém kroku . ( fotovoltaiky, obrovské skladištní areály a montážní závody podél rychlostních komunikací atd. – vše pro jedinou modlu – prachy).
Členové OS věnovali obrovské úsilí při studiu metodik renomovaných odborníků na KR ( Vorel, Sklenička , MŽP aj. ) abychom se dozvěděli, že co bylo nepřípustné a překonatelné pouze politickým rozhodnutím, je nyní akceptovatelné. Trváme na tom, že když znalec vyhodnotil vliv na krajinný ráz MKR Rusová jako významný až velmi významný, nelze tuto stavbu ze zákona realizovat.
 
 
7) Záměr je lokalizován na poddolovaném území- dle Báňského úřadu není tato oblast dostatečně zmapována a záměr se může dostat do kolize se starými důlními díly , hrozí zde propady , jakož i znehodnocení historicky cenných artefaktů . Záměr Hornicko- historického spolku zřídit zde Národní Geopark event. v přeshraniční spolupráci nadnárodní geopark považujeme v této lokalitě jako smysluplnější, hlavně v přínosu pro rozvoj turistiky, což je v souladu s ZÚR ÚK, na rozdíl od VTE.
 
8) Záměr je v kolizi s prvky ÚSES – ochrannou zónou NRBK- to sice autor připouští, aby obratem tuto kolizi bagatelizoval , s tím že investor bude postupovat vůči tomuto prvku ÚSES šetrně a přijme příslušná opatření k minimalizaci škod. Navrhovaná opatření v dalších kapitolách jsou velmi obecná a v důsledku nepřezkoumatelná. Ani není jasné, kdo je bude kontrolovat. Zde je otázka, proč se vůbec nějaká ochranná pásma zřizují- zbytečná práce.
 
9) V lokalitě záměru byly zjištěny některé zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů uvedených v příloze vyhl. MŽP ČR č.   395/1992 Sb. Vzhledem k tomu, že jde vesměs o silně ohrožené druhy, autor upozorňuje na nutnost požádat o udělení výjimky z této ochrany ! Jaká licoměrnost. Zde se naskýtá otázka, proč vůbec nějaké vyhlášky a zákony na ochranu přírody vytváříme, když kdokoli a kdykoliv požádá o výjimku, tak ji dostane bez ohledu jestli chráněný druh vymře. Na kolika druzích jsme se takto v překvapivě krátké době podepsali ? A hlavně proč? Protože má někdo prachy a nebo konekce a nebo spíše obojí.? Záměr se nachází  velmi blízko PO Novodomské rašeliniště- Kovářská, kde hlavním předmětem ochrany je populace Tetřívka obecného a žluvy šedé. Pro OS je velkým zklamáním studie pana profesora Bejčka , který v závěru své práce záměr k realizaci doporučuje řez fakta, které v práci uvádí. V kapitole 3.1 PO Novodomské rašeliniště – Kovářská hodnotí jako záměrem dotčenou. V kapitole 4,2 na str. 20 uvádí jako potencionální riziko pro tetřívka o. možné střety s VTE, barierový efekt, vytěsnění s habitatu a změna struktury habitatu. Jako příklad, velmi podobný se situací v PO NR-K
uvádí situaci ve štýrských Alpách, kde po vybudování větrného parku došlo do 5ti let k dramatickým poklesům stavů tetřívka. V PO NR-K byly stavy populace tetřívka do r. 2006 poměrně stabilní 180-200 párů ( Kočvara, Ondráček ). V r 2007 byla uvedena do provozu VF v enklávě Rusová ( 24 VTE ) . Následným monitoringem v letech 2009 bylo zjištěno již jen 65 párů v letech 2010-11 cca 80 párů. Naprosto stejná situace jako v Alpách.  Stavy žluny šedé nebyly dlouhodobě monitorovány ( více jak 10 let ) , proto odhady jejích stavů v souvislosti se záměrem nelze označit jako relevantní. Rovněž kriterium vzdálenosti výskytu od VTE nelze hodnotit pouze z hlediska rušení hlukem VTE v oblasti slyšitelných frekvencí, která mají mnohem menší dosah, než  akustický tlak nízkofrekvenčního zvuku a infrazvuku, který se bez podstatného oslabení šíří podložím na velké vzdálenosti ( min 2-3 km ) . Právě tento fenomén by mohl být důvodem vytěsnění výše uvedených předmětů ochrany z jejich habitatu, což bohužel nebylo vzhledem k malým zkušenostem s VTE , zatím nikým zkoumáno . Co se divíme, teprve se dělají pokusy na lidech , tetřívek musí počkat! Rovněž pan profesor připouští, že ke kumulaci identifikovaných negativních vlivů ( migrační bariera, narušení či ztráta biotopu) může dojít výstavbou               dalších VTE v dotčené oblasti hlavně severním směrem. V době jeho hodnocení dobře věděl o stavu
                                                                         -5-
 
rozpracovanosti záměrů v dané lokalitě a že VTE Podmilesy jsou součástí této kumulace a přesto záměr doporučuje. Právě drobení záměrů na malé části či etapy je taktikou investorů, aby hodnocení kumulací vlivů bylo co nejsložitější, zatímco jednotlivé drobné záměry vypadají neškodně.
 
 
OS Krušno z výše uvedených důvodů nesouhlasí s předkládaným záměrem VT Podmilesy hlavně pak v době, kdy je ČR jedním největším vývozcem el. energie na světě( v r. 2011 vyvezlo 17,4 TWh)
a vypsalo tendr na dostavbu Temelína , což ještě zvýší přebytky energie a díky OZE jí nezlevní.
 
 
 
 
Za OS Krušno:                                                        Předseda sdružení : Dr Finda Miroslav.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář