Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky o.s.Krušno k VTE Podmilesy

Věc: vyjádření OS Krušno k doplňku dokumentace k záměru VTE Podmilesy firmy EP Renewables a.s.

 

                                        Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
K č.j.: 3314/ZPZ/2010/681-dok.
 
 
Dne 11.9.2012
 
Věc: vyjádření OS Krušno k doplňku dokumentace k záměru VTE Podmilesy firmy EP Renewables a.s.
 
Úvodem: OS Krušno dne 28.1.2012 podalo řadu oprávněných námitek k dokumentaci tohoto záměru, ze kterých zcela jasně vyplývala nutnost minimálně doplnění , či přepracování dokumentace . To, že v předloženém doplňku jsou vypořádány pouze námitky ČIŽP a naše zcela ignorovány považujeme za již zcela standardní diskriminaci OS Krušno příslušnými orgány KÚÚK ! E mailové vysvětlení Ing. Marečkem, že OS doplnění dokumentace nežádalo je zcela irelevantní, neboť jednak jsme s námitkami ČIŽP ve shodě, a jednak to zcela jasně vyplývá z textu. Jelikož se jedná a opakované jednání ze strany DOSS, OS zvažuje v této věcí právní kroky . OS trvá  na podaných námitkách ze dne 28.1.2012 v plném rozsahu.
 
Námitky k doplňku dokumentace :
1) Důvody k realizaci ( str. 6/28 ) – otřepané klišé zpracovatele dokumentace – ČR ze zavázala ke zvýšení podílu výroby el.energie z OZE, to neznamená pouze z VTE, pro které nemáme podmínky . Z tabulky vyplývá, že podíl VTE je tak mizivý, že obětovat tomu přírodní bohatství naší země je zločin, navíc v rozporu s energetickou koncepcí vlády ČR. Že v r. 2011 byly instalovány pouhé 2 MW je logické. Je to dopad narůstajícího odporu rozumných lidí proti tomuto zdroji energie na základě zkušeností s již provozovanými záměry. Konstatování, že místa pro záměr byla hledána s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí je zavádějící. Autor negativní vlivy připouští i když dobře ví, že minimalizační opatření jsou v praxi nereálná.
 
2) str. 8/28 Závěry dokumentace – autor zde připouští  významný až velmi významný vliv záměru na krajinný ráz ( což samo o sobě je v rozporu s § 12 zákona 114/1992 Sb. ) a zcela nepodloženě konstatuje , že v ostatních složkách ŽP se o významné vlivy nejedná. S tímto nelze souhlasit. Vliv na veřejné zdraví , faunu a floru, rozvoj oblasti, turistiku, podnikání, ceny nemovitostí atd . je jednoznačně negativní . Subjektivní, dobře zaplacené posudky znalců nelze akceptovat. Viz příklad autorizovaného znalce pana Rimmla , který byl „ odejit „ na základě expertního posudku.
Podmíněnost realizace získáním souhlasu dotčených obcí je rovněž irelevantní – autor dobře ví, že záměr není v souladu s ÚP obce Kryštofovy Hamry .
 
3) str. 9/28- nelze souhlasit s tvrzením , že výsledky původního hodnocení ( Obst &Obstová ) jsou beze zbytku platné i v rámci aktualizované dokumentace. Zaprvé , příloha P.1. žádné aktualizované údaje nepředkládá, pouze arogantně trvá na původních závěrech . Rovněž vypořádání připomínek je naprosto nedostatečné, matoucí. V kapitole b) autor chce od namítajícího upřesnit konkrétní vizuální kolize s hodnotami KR způsobených pouze záměrem Podmilesy . Vzhledem k tomu, že v MKR Rusová je již instalováno 24 dalších VTE je tento požadavek naprosto mimo mísu. Výstavba každé další VTE zvyšuje negativní vliv na hodnoty KR jako jsou VKP, estetická hodnota krajiny, kterou jak autor připouští technizuje , je ve vizuální kolizi s kulturní dominantou kostela sv. Václava ve Výsluní z pohledové osy od příjezdu do Výsluní od Chomutova  , narušuje harmonické měřítko a vztahy
                                                                    -2-
 
v krajině , a v kumulaci s ostatními hodnocenými záměry spoluvytváří barierový efekt narušující  až stírající pohledové horizonty. Vzhledem k navýšení výšky tubusu z 80 na 105 m, proti stávajícím VTE v MKR, se dostává do rozporu s textovou částí ÚP města Výsluní v části ZE 4 . Kapitolou zcela nevyhovující jsou dodané vizualizace. Jejich technicky precisní provedení však znehodnocuje účelová volba pohledových os .  Pohledy pořízené s okolních luk a strání možná vyděsí pěší turisty, ale pohledy z exponovaných míst zcela chybí ( zastavěná obydlená území, příjezdové silnice (( např. II/223 )), osy zachycující kulturní dominanty atd. ) . I tak ale vizualizace jasně dokazují , že příspěvek hodnoceného záměru na krajinný ráz je velmi významný – viz nulová varianta .
V kapitole c na str. 3 přílohy P. 1 jsou názory znalce přímo schizofrenní. Příspěvkový vliv na krajinný ráz ( mimochodem ani zákony ani metodiky takovýto výraz neznají ) hodnotí jako spoluurčující ,se středně negativním projevem, daným především zvýrazněním stávajících kolizí VTE s přírodními dominantami ( zde bychom spíše volili termín hodnotami ) území, aby ve stejné kapitole uvedl , že záměr se v lokalitě významněji neuplatňuje, neboť v dané lokalitě stávající VTE mají významný až určující vliv . Ačkoli §12 zákona 114/1992 Sb. stavby s takovýmto vlivem na KR nepřipouští, máme za to, že to byl právě tento specialista, který realizovaný záměr 24 VTE posuzoval jako tehdy   a k c e p t o v a t e l n ý !! Pokud budou tito znalci v tomto duchu pokračovat v dalších a dalších záměrech, akceptovatelně krajinný ráz Krušných hor zcela zanikne. V tomto případě je OS Krušno, v souladu s novým zákonem, připraveno tuto a každou další EIA vypracovanou v rozporu se zákonem , napadnout u správního soudu. Jakému riziku tím autor dokumentace a znalci vystavují investora není nutno zdůrazňovat.
 
4)  K příloze P.2.- autor ing. Stöhr- Požadavek KÚÚK uvedený na str. 3/28 doplňku pod číslem 2 zní na doplnění a přepracování hlukové studie s ohledem na zapracování aktuálního stavu hlukové zátěže v území , včetně přehledu měření hluku, provedení výpočtů pro nejnepříznivější stav  (odrazivý terén). Toto vypořádání nelze v žádném případě akceptovat. Příloha žádné přepracování čí dopracování vůbec neobsahuje . Z textu na straně 1 navíc vyplývá, že znalec neví , co vlastně hodnotí. Ačkoli se doplněk týká záměru VTE Podmilesy, znalec na této straně se vyjadřuje k záměru VTE Hájiště!
Znalec vůbec nevyhodnotil v příloze uvedené námitky KHS což povazujeme za naprosto nepřijatelné.
Nelze rovněž akceptovat, že požadavek na výpočet pro odrazivý terén je neoprávněný. Znalec do dokládá dopisem z NRL, který takovou to formulaci neobsahuje . Jde o manipulaci . Navíc vyjádření evokuje pocit, že pan ing. Stöhr v lokalitě vůbec nebyl. Jak je vidět i z vizualizací, záměr je lokalizován na rozsáhlých holinách, které jsou v roce 6-7 měsíců pokryté souvislou sněhovou , většinou firnovou pokrývkou, či zledovatělými plochami , to znamená, že většinu roku se jedná o terén odrazivý- tudíž a vzhledem k nejistotám a nepřesnostem hlukových studií je požadavek oprávněný.
Rovněž požadavek na stanovení „reálně připravováno k výstavbě „ je relevantní – autor námitky tím myslel, jak z textu vyplývá, záměry rozpracované, které nejsou v nehodnotitelné kolizi. Navíc toho „hodnocení „ není v dikci autorizace zpracovatele.
Argumentace , že objekt nádraží Rusová , který je na katastru veden jako objekt k bydlení , je dle vlastníka objektem zbytným, určeným k demolici a tudíž v hlukové studii nehnotitelný , nás vede k tomu, aby na základě potvrzení o trvalém pobytu obyvatel dotčených obcí byly přehodnoceny kategorie nemovitostí určených k rekreaci na objekty k trvalému bydlení s příslušně změněnými parametry pro přípustné hladiny hluku. Nyní jsou obyvatelé bydlící trvale v rekreačních nemovitostech z tohoto pohledu diskriminováni.
 
 
5) k příloze doplňku P.3.
Biologický průzkum, protože nesplňuje podmínky § 67 zákona 114/1992 Sb. je najednou přírodovědný průzkum ? Jak často se tito neomylní znalci mýlí? Který druh na základě jejích omylů zase vyhyne ?
Pan Ing. Ondráček pod odborným dohledem ochránce přírody Bc Tejrovského ve vypořádání připomínky KÚÚK zjevně účelově nepíše pravdu. Připomínku úřadu označuje jako irelevantní , protože
 
                                                                        -3-
 
vedení   budoucích přístupových cest a tras kabelových vedení bylo součástí provedeného posuzování zájmového území a vlivy byly vyhodnoceny v příloze H.7.
Citujeme z této přílohy, str. 17 kapitola 17 „ Závěr „ : V době přírodovědného průzkumu nebyly  v projektu ještě zakresleny přístupové cesty a trasy vedení elektrických kabelů !!! Co dodat ? Takovéto „odborné práce „ by měli být důvodem k odebrání autorizace. OS Krušno žádá vypracování expertního nezávislého posudku na tuto oblast EIA .
Rovněž s pouze následným monitoringem zaměřeným na chráněné druhy nelze souhlasit, protože v případě zjištěných vážných negativních vlivů na tyto by bylo jediné řešení odstranění staveb, což v tomto zkorumpovaném prostředí není reálné.
Rovněž s tím, že vliv VTE na jednotlivé složky přírodního prostředí v této lokalitě byly vyhodnoceny jako nevýznamné se nelze ztotožnit. Pokud porovnáme výsledky přírodovědných průzkumů z let před r. 2006 s nynějšími, tj. po uvedení do provozu 24 VTE v přísečnické enklávě, zjistíme, že došlo k významnému poklesu stavů např. tetřívka obecného , který byl z této lokality navíc vytlačen do vzdálenějších oblasti, a tuto „ opuštěnou oblast „ pak „ochránci přírody „ označí jako vhodnou pro výstavbu VTE, protože se zde zkrátka předmět ochrany již nevyskytuje. Pokud budeme takto pokračovat dalšími záměry, vytlačíme za chvíli chráněné druhy do Baltického moře.
 
Závěrem:
OS musí konstatovat, že doplněk dokumentace k záměru VTE Podmilesy naprosto nedostatečně , nekompetentně vyhodnocuje vznesené připomínky jak KÚÚK tak ČIŽP , a je křečovitou snahou protlačit záměr za každou cenu. S ochranou přírody a zdraví obyvatel nemá tato EIA nic společného. Nevyhodnocení připomínek  OS Krušno považujeme jako diskriminační a protože se tato situace vyskytuje opakovaně podnikneme velmi tvrdé právní kroky .
 
Přestože OS Krušno bylo ze strany odboru životního prostředí a zemědělství KÚÚK (Ing. Marečkem ) přislíbena náprava ve věci uveřejňování záměrů na úředních deskách dotčených obcí, opět toto rozeslání doplňku EIA nebylo zveřejněno na úřední desce obce Kryštofovy Hamry , takže se bohužel k a ž d ý vyjádřit zřejmě nemohl.
 
 
Za OS Krušno :                                             předseda sdružení : Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář