Jdi na obsah Jdi na menu
 


VF Kryštofovy Hamry a VF Výsluní

Investor APB Plzeň a.s. Záměr 32 ks VTE je co do jejich umístění v kolizi s několika menšími záměry ostatních investorů. Zamýšlená farma je jednou ze součástí Větrného parku Chomutov.

 Odkaz na zjišťovací řízení EIA 

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK690

Vyjádření OS Krušno

 

-                                        Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
Dne: 9.12.2011
 
 Věc: Vyjádření OS Krušno k doplnění dokumentace záměru výstavby VF Kryštofovy Hamry a VF Výsluní na základě dopisu OŽP KÚ ÚK č.j. 3460/ZPZ/2010/. JID 25225/2011/KÚÚK.
 
Obecné připomínky :
V úvodu nutno konstatovat, že autor posudku se připomínkami OS nevypořádal. V úvodu napadá autora připomínek z invektiv ( nadržování) a mnoha nařčení ( neodbornost zpracovatelů), což jen svědčí o tom, že připomínky nečetl pozorně či je podjatý proti OS on sám. Na připomínkách vždy pracuje tým lidí, kteří připomínkují záměr ze svého pohledu a zkušeností, a to pak slouží jako podklad pro závěrečné zpracování. OS Krušno sdružuje v současné době odborníky o oborech právo, lékařství, stavebnictví, lesnictví a ŽP. Někteří se zabývají problematikou VTE od r.2002, což koresponduje s nabytím účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., takže zase takovými laiky nebudou. V připomínkách mluvíme o tzv. syndromu odborného nadržování, který je řádně vysvětlen a ne o nadržování a neodbornosti zpracovatelů jak uvádí autor. Dále autor uvádí, že jeho odborný tým pracuje v dikci zákona a není možné jinak. Jak pak vysvětlí, že řada připomínek od DOSS, OS i občanů vedla k vracení dokumentace k přepracování, řada řízení byla zrušena, či zastavena? A to nemluvě o tristním výsledku veřejných projednávání, kde se přítomní odborníci nedokázali na místě vypořádat s připomínkami obyvatel. ( Blatno, H.sv. Šebestiána )
 
Konkrétní připomínky :
1. V Dokumentaci i v Doplňku dokumentace autor v úvodu zdůvodňuje obětování přírody a obyvatel stavbám OZE jednak závazkem k EU ( kam to EU dnes dopracovala nebudeme raději rozebírat ) a ekologičností. OS doložilo na faktech, že to s tou ekologií u VTE není zase tak růžové. Ve všech předchozích pracech autor uvádí účinnost VTE cca 18 %. OS tuto neekonomičnost opakovaně napadla, aby se nyní od odborníka dozvěděla, že tato účinnost stoupla na 25-30 %, což je v praxi naprosto nereálné.
Autor se s touto připomínkou vypořádal s tím, že EIA problematiku politiky uplatňování OZE a jejich využívání neřeší. (Nesouhlas ! V oblasti hodnocení krajinného rázu jsou hodnoceny harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině, kterými se vyjadřuje soulad činnosti člověka a přírodního prostředí!)
 
2.  V příloze P.6 – mapový podklad je přehledná mapa v měřítku 1: 20000. Ve skutečnosti však jde o mapu v měřítku 1:10000. Vzhledem k tomu, že k EIA se může vyjadřovat každý občan, jde dle nás o závažné pochybení, neboť vzdálenosti jsou tím pádem dvojnásobné a mohou úsudek neinformovaných občanů zkreslit. Jaké měřítko použili na svých mapkách znalci nelze dost dobře posoudit, neboť jimi přiložené mapky jsou ve špatné kvalitě, jsou moc malé a rozmazané.
 
3. V rámci připomínek jsme uvedli, (odstavec dvě připomínek), že někteří znalci neuvedli do svých prací všechny záměry v rámci hodnocení kumulativních vlivů (VTE Domašín, VTE Volyně aj.) a tím nadržují investorovi. Autor nás napadl z invektivy, aby pak na str. 3 svého posudku toto jako nedostatek pod č. 2 sám uvedl. Že šlo o chybu odborníků svědčí fakt, že nyní do studie  zařazeny byly.
 
 
 
                                                                                                -2-
 
4. Hluková studie
Jak již jsme se opakovaně vyjádřili, jde o studii modelovou, ve které byly zohledněny další kumulace záměrů, ale i tak s ní nelze souhlasit. Jako model nezohledňuje všechny proměnné, teplota vzduchu, rychlost větru, globální útlum terénu, výšky budov, meteorol. korekce, směr větru jsou nastaveny jako neměnná hodnota. V horách, kde se tyto hodnoty rychle mění, nelze výsledky korektně interpretovat (větrné turbulence, inverze, mlhy). Model rovněž nezohledňuje změny aerodynamiky listů vrtule při mírné námraze, která zdrsňuje povrch listu, ale nezpůsobí rozvážení rotoru a jeho zastavení. Ze zkušeností obyvatel, např. Nové Vísky a Volyně se hlučnost VTE velmi podstatně zvyšuje. O nepřesnosti modelových studií, které připouští i autor, svědčí i to, že po přidání 15ti nových zdrojů (VTE ) akustického tlaku o akustickém výkonu cca 103 dB, se údaje uvedené v tabulce 16 původní dokumentace a tabulce 9 nového posouzení prakticky nemění, či jsou dokonce nižší!! Další chybou, které se autor hlukové studie dopustil a autor dokumentace nezjistil, jsou chybné souřadnice např. u LH 1, LH2, LH4, LH9, LH14!! OS srovnalo namátkově pouze souřadnice z akustické studie a z dokumentace VPCH III etapa pro právě probíhající sloučené územní řízení a stavební povolení, tedy data aktuelní. Není vyloučeno, že chybné jsou i další, což u studie, kde krom akustického tlaku hraje umístění a vzdálenosti hlavní roli, považujeme za závažný nedostatek. Proto žádáme, aby modelová studie byla nahrazena nejméně ročním inspekčním měřením akreditovaným pracovištěm Zdravotního ústavu na stávající farmě v lokalitě Rusová a to dle metodiky uveřejněné ZÚ Pardubice (ing. Jiráska). Uklidňování veřejnosti, že v případě překročení hygienických limitů bude provedena redukce výkonu do MODU 1 event. MODU 2 je zavádějící, neboť zaprvé, kdo to bude kontrolovat, zadruhé investor má zájem na co největším výkonu, a dle tabulky 9 Dokumentace je rozdíl mezi MODEM 0 a MODEM 1 pouze 1dB a mezi MODEM 0 a MODEM 2 pouze 3dB, což je v podstatě chybovost studie jak uvádí autor.  
 
5. Infrazvuk a nízkofrekvenční zvuk
Protože autor dokumentace i znalci uvádí, že VTE neprodukují tyto fenomény (i když to řada zahraničních autorů popisuje) a protože z medicínského hlediska jde o nejškodlivější emisi VTE, žádáme,
aby autor posudku jednoznačně doložil, na základě čeho, tj. jakých měření kde, kdy, kým a jakou metodou provedených k tomuto závěru dospěl, event. tuto studii doložil. OS vyvinulo nadlidské úsilí,
přesto se mu v Česku žádnou takovou studii nepodařilo objevit. VTE Vestas i Nordex testovány byly, ale pouze do frekvencí 30 Hz, kde vykazovaly hodnoty akust. tlaku cca 70 db. což již může mít zdrav. důsledky, nemluvě o interferenci několika zdrojů. Navíc vlnová délka je při těchto frekvencích tak velká, že se průchodem pevným podložím, či stavbami nejen nezeslabuje, ale tyto objekty slouží jako rezonátory a negativní účinek se může i podstatně zesílit. Z toho vyplývá i v zahraničí uváděné šíření na velké vzdálenosti. Měření prováděné zařízením s filtrem A a měření šíření pouze vzduchem je irevelantní!
Protože jde o velmi zdravotně závažný fenomén, OS požaduje, aby bylo zajištěno měření infrazvuku a nízkofrekvenčního zvuku na stávajících VTE v lokalitě Rusová, šířícího se podložím k referenčním bodům, tj. k obydlené zástavbě. Alespoň bude na obou stranách jasno a tato studie pak může posloužit k sofistikovanému posuzování těchto staveb a odstranění četných nejistot. Pokud takováto možnost v ČR neexistuje, překotná výstavba VTE dělá z lidí pokusné králíky, což je v rozporu s Ústavou, Listinou práv a svobod a zákonem O zdraví lidu.
 
OS upozorňuje, že v současnosti zakoupilo profesionální hlukoměr se záznamem dat splňující EN 61 672-1 a po obdržení kalibračního zařízení a zařízení na měření rychlosti větru, teploty a vlhkosti
vzduchu bude provádět celoroční měření. Výsledky pak použije k vyvolání inspekčních měření
                                                  
 
 
           
                                                                                         -3-
 
akreditovaným pracovištěm SZS. KHS Chomutov byla žádána o provedení měření již v dubnu tohoto roku ze strany občanů Nové Vísky a Volyně, ovšem bezvýsledně. V tomto případě porušuje zákon. Na stížnosti je povinna reagovat.
 
6. Flicker
Obdobná je situace při hodnocení flickeru. Rovněž zde autoři spoléhají na absenci zákonné hygienické normy a spolehlivost modelové studie. Vypočtená frekvence flickeru (frekvence VTE/60x3) 0,830 je sice pod limitem 5-30Hz nebezpečné pro epileptiky, ale jen za předpokladu působení pouze jedné VTE. Kumulací flickeru z více VTE nakumulovaných v dané oblasti, s různým fázovým posunem, může dojít i k násobkům frekvence působících na citlivý subjekt.
I když pomineme přímé poškození zdraví obyvatel, všichni autoři se shodují v tom, že realizace záměru jak samostatně, tak v kumulaci s ostatními záměry, povede k soustavnému obtěžování a rušení obyvatel jak v denní době, tak v noci – zde autoři zcela pominuli obtěžování tzv. světelným smogem, který vzniká činností výstražných světel VTE jak ve dne tak v noci. Zde je porušován zákon ve prospěch malé skupiny podnikatelů. Občanský zákoník v § 127 odst. 1 jasně praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čímž by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného např. hlukem, prachem, světlem, stíněním apod. V době výstavby to pak bude platit násobně.
 
7. Kolize se schválenými Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZÚRÚK)
 I když sama EIA se územním plánováním nezabývá, tato schválená právní norma v textové části stanovuje úkoly, které se týkají přímo výstavby VTE v Krušných horách (SOB6) stanovuje jasná kriteria.
Citace:“Účinným způsobem regulovat a zamezit rizikům překotně se rozvíjející výstavby VTE včetně souvisejících zařízení (přístupových komunikací, vyvedení výkonu apod.), jak z hlediska minimalizace vlivů na ŽP, krajinu a osídlení, rekreaci a cestovní ruch, tak z hlediska funkčnosti větrných elektráren v systému zásobování elektrickou energií.“
Vzhledem k rozsahu tohoto dokumentu ( ZÚRÚK ) odkazuji na kapitoly : 1. Priority územního plánování, 3. specifické oblasti. 4. Plochy a koridory, 5 ochrana a rozvoj hodnot území, 6.Cílové charakteristiky krajiny (použity zkrácené názvy kapitol)
Ke kolizi této Dokumentace a Doplnění dokumentace dochází prakticky v každé kapitole a to zcela zásadním způsobem. Např. vzdálenost VTE od zastavěných obydlených lokalit je stanovena na nejméně 2 km. Hrubé kolize jsou v hodnocení vlivu na krajinný ráz, rozvoj sídelních funkcí, turistiky, zdraví obyvatel.
Zde se OS již nebude více rozvádět, neboť věří ve zdravý rozum těch, kteří ZÚRÚK navrhli a schválili a že se jím pří vypořádání s touto dokumentací jistě budou řídit. Navíc v souladu s těmito zásadami (smysluplnost výstavby VTE) ve chvíli, kdy vláda vypsala tendr na dostavbu
JET, tyto projekty ztrácejí smysl, jde o zcela zbytečné poškození jedinečné krajiny a riskování zdraví obyvatel ve prospěch mamonu malé skupinky investorů.
 
8. Kolize s územně plánovací dokumentací města Výsluní
I když se EIA umístěním VTE na vymezených plochách ÚP nezabývá, je nutno respektovat v textové části zásady zde stanovené, neboť tyto hodnocení EIA již podléhají. ( kapitola 5.2 Zásady pro využití ploch pro VTE. S podkapitolami ZE1, ZE3, ZE4 je tato dokumentace z velké části v kolizi.  (vzdálenosti, viditelnost apod.)
 
 
 
 
 
 
                                                                                             -4-
 
9. Krajinný ráz
Zde je nutné konstatovat, že opět došlo k výměně znalců, protože původní hodnocení, se kterým OS z části souhlasilo, pravděpodobně nevyhovovalo investorovi.
Současné hodnocení budí dojem, že autor v dané oblasti vůbec nebyl. Popis krajiny s lesy silně poškozenými exhalacemi, degradovanými vrchovišti, se zbytky rašeliništní fauny, s výskytem holin a šířením odlesněných ploch patří totiž do doby rozvinutého socialismu. Důkladným odsířením elektráren na fosilní paliva došlo během následných 13ti let k rychlému ozdravení přírody, vrací se druhy rostlin , živočichů a hub, které se vyskytují pouze v čistém životním prostředí.
 
- Přestože hodnocení vlivů výstavby na krajinný ráz vždy bude velmi subjektivním, je zarážející, že autor popírá sám sebe v článku Cíle a limity ochrany krajinného rázu, který uveřejnil v časopisu Ochrana přírody č2/2007 píše:“V případech staveb s velkými dimenzemi a extrémně velkými zásahy do rázu krajiny(dálnice, VTE atd.), bude vždy zásah do harmonického měřítka a harmonických vztahů (pokud existují) extrémně silný. Pokud se jedná současně o zásah do přítomných estetických hodnot, nemůže být taková stavba nikdy navržena s ohledem na zákonná kriteria krajinného rázu a musí být z hlediska ochrany krajinného rázu neúnosná. Hranice ochrany mohou být u takových staveb překročeny politickým rozhodnutím!!“Tolik citace. Obávám se, že pokud autor v tomto případě spoléhá na politiky, je mimo realitu.
 
- OS dále nesouhlasí se způsobem posuzování každé jednotlivé VTE zvlášť. Je to to samé, jako když investor drobí svůj záměr na drobné etapy, aby posuzování vyznělo příznivěji. Právě nakupení velkého množství strojů na malém prostoru významně zatíží krajinný ráz a sníží estetickou hodnotu krajiny.
Kumulativní vliv dalších záměrů v dané, nebo blízké lokalitě, znásobí vliv na obzorové linie hor, vliv na krajinné dominanty, význačné výhledové body a pohledové osy.
V tabulce Kumulativní vliv na straně 72-103 autor u většiny strojů používá formulaci:“Navrhovaný záměr dotváří obraz již přetvořené krajiny větrných farem a prohlubuje výraz jejího urbanizovaného charakteru“– přesto označí tuto VTE jako únosnou. Urbanizace nádherné horské krajiny není nezákonným zásahem do krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb? Zde by bylo na místě spíše použít termín industrializace.
Bagatelizaci rozdílu ve výšce tubusů VTE proti původnímu záměru ( 80/105m) je nutno odmítnout . 25ti metrový rozdíl značně zvětší rádius negativního vlivu na především harmonické měřítko krajiny, panoramata hor a harmonické vztahy v krajině.
Doložené vizualizace pocházejí z původního posudku prof. Skleničky a tudíž se autor z našimi připomínkami nevyrovnal . Žádali jsme kompletní vizualizace všech v současné době zjištěných
záměrů dohromady a to z úplně jiných pohledových os : 1. z příjezdu do Výsluní od východu po silnici II/223 v úrovni areálu kravína, 2. z příjezdu do Výsluní od západu po silnici II/223- začátek přímého úseku, 3. Kadaň průchod silnice II/224 mezi Prostředním vrchem a vrchem Strážiště v místě, kde se otvírá pohled na panorama KH. 4. Chomutov výjezd silnice I/13 ze zastavěného území směrem na západ. Dále pak ze všech zastavěných území s obydlenými sídly.
 
9. Vliv na faunu a floru
Když jsme se v minulém hodnocení pozastavovali nad detailností zpracování, kde většinu stránek zabralo popisování druhů a jen menší část byla věnována jejich ochraně vyvolalo to nepochopitelnou reakci autora, který se dokonce odmítl smysluplně vyjádřit.(mgr. Motl ) Autoři původní studie se v doplnění dokumentace omezili pouze na připomínky, se kterými se vyrovnávali velmi osobitým způsobem, a to, že odkazovali na původní studii !
 
 
                                                                                  
                                                                                       -5-
V doplnění i nadále chybí aktuální terénní průzkum, který snad byl v 4/2011 proveden, ale není zde, co se týče početních stavů předmětů ochrany uveden. Dle autorů (Kuras, Kočvara)¨byl stav tetřívka obecného v r 2006 kolem 160 párů, v roce 2009-10 byla zjištěno pouze 60 párů, což je velmi alarmující poznatek. Je to náhoda že od r. 2007 byly uvedeny do provozu VTE v lokalitě Rusová, tedy nedaleko
chráněné PO s výskytem tohoto kriticky ohroženého druhu ? U žluny šedé autoři ovlivnění nepředpokládají, přesto, že její stavy ani, jak sami přiznávají, neznají !(potvrdili na veřejném projednávání na Blatně). Neměli by být tito znalci obezřetnější ? Jaké mohou mít zkušenosti s vlivem takto obřích větrných farem na faunu, když doposud v ČR žádná takto veliká nestála? Jak mohou s čistým svědomím tvrdit, že hluk VTE, flikr, infra a NF zvuk, přetínání tahových koridorů ve vzduchu a na zemi a další negativní jevy industrializace nepovedou k vyhynutí určitých druhů, či jejích přesídlení z naší okolní přírody? Ochrana ohrožené flory pouze navrhovaným ručním výkopem, či transferem je nereálná. Při délce 18,9 km kabelové trasy, skalnatém podloží a omezeným časem výstavby v kalendářním roce by to trvalo roky a to i s nasazením mnoha lidí. To nejsme schopni se poučit se z minulosti? A ve jménu čeho obětujeme přírodu a zdraví obyvatel? Ve jménu mamonu, který je hlavní příčinou mravní bídy vedoucí nakonec i k hospodářskému úpadku, tak jak to vidíme nejen v naší zemi, ale i na celém světě? Přírodu můžeme dlouhodobě poškodit, ale nikdy ji nemůžeme porazit, vrátí nám to vždy způsobem, který se nám líbit nebude.
 
Z důvodů výše uvedených OS Krušno nedoporučuje záměr k realizaci. I nadále žádáme přizvání znalců z lékařských oborů, neboť zastavení realizovaných projektů pro ex post zjištěných negativních dopadů na zdraví obyvatel bude mít mnohem horší ekonomický dopad pro investora, než zastavení ve fázi zjišťovacích, územních či stavebních řízení.
 
 
Za   OS Krušno :                                                                předseda sdružení: MUDr Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář