Jdi na obsah Jdi na menu
 


VF Hora sv. Šebestiána-Křimov

Investor APB Plzeň a.s. VF Hora svatého Šebestiána - Křimov je součástí Větrného parku Chomutov. Původně 39ks VTE bylo po výhradách zpracovatelů EIA sníženo na 35. Firma APB má souhlas se stavbou od zastupitelstev obcí nikoliv však od obyvatelstva. To je silně proti.

 Odkaz na zjišťovací řízení EIA 

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK658

 

Vyjádření OS Krušno

-                                        Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
K č.j: 2008/ZPZ/2010/658 VP
 
Věc: Námitky OS Krušno k doplněné dokumentaci k záměru větrná farma Hora Sv. Šebestiána a větrná farma Křímov.
Dne : 25.3.2011
 
Úvodem:
Řada posuzovatelů tohoto i jiných záměrů výstavby VTE často zdůvodňují změkčování kriterií při posuzování, ekologickým a hlavně ekonomickým přínosem , prolamování limitů ochrany přírody a obyvatel pak politickým rozhodnutím. S tím nelze souhlasit! Současná politická reprezentace si správně uvědomila, že živelný rozmach výstavby některých obnovitelných zdrojů( VTE, fotovoltaika) přináší naší zemi více škod než užitku a snaží se v současné době tento rozmach agresivního podnikání omezit. Rovněž distribuční soustava ČEPS je již v současné době na hranici
svých možností a další připojování nestabilních zdrojů ČEPS pozastavila. ČR je 3 největším vývozcem el. energie v Evropě – není tedy žádný důvod devastovat přírodu, ohrožovat obyvatele a zvyšovat zábory úrodné zemědělské půdy ku prospěchu malé skupiny ziskuchtivých podnikatelů.
Výstavba VTE v žádném případě není veřejným zájmem, kdežto ochrana přírody ano.
 
Námitky :
Krajinný ráz – ing. arch. Vorel
- pan architekt byl posuzovatelem vlivu VTE na krajinný ráz v dané lokalitě již v r 2007. Jeho hodnocení bylo pak nahrazeno hodnocením profesora Skleničky – oba dva postupovali dle metodiky, kterou sami napsali – ale ani jedno hodnocení zřejmě investorovi nevyhovovalo, navíc obsahovaly zřejmé nepřesnosti.
 
-současné hodnocení budí dojem, že autor v dané oblasti vůbec nebyl. Popis krajiny s lesy silně poškozenými exhalacemi, degradovanými vrchovištěmi se zbytky rašeliništní fauny, s výskytem holin a šířením odlesněných ploch patří totiž do doby rozvinutého socialismu . Důkladným odsířením elektráren na fosilní paliva došlo během následných 13ti let k rychlému ozdravení přírody, vrací se druhy rostlin , živočichů a hub, které se vyskytují pouze v čistém životním prostředí. Rovněž údaje o osídlení čerpané z podkladů Z. Binderové jsou 10 let zastaralé!
 
- přestože hodnocení vlivů výstavby na krajinný ráz vždy bude velmi subjektivním, je zarážející, že autor popírá sám sebe- v článku Cíle a limity ochrany krajinného rázu , který uveřejnil v časopisu Ochrana přírody č2/2007 píše: V případech staveb s velkými dimenzemi a extrémně velkými zásahy do rázu krajiny( dálnice , VTE atd.) bude vždy zásah do harmonického měřítka a harmonických vztahů  (pokud existují) extrémně silný. Pokud se jedná současně o zásah do přítomných estetických hodnot, nemůže být taková stavba nikdy navržena s ohledem na zákonná kriteria krajinného rázu a musí být z hlediska ochrany krajinného rázu neúnosná. Hranice ochrany mohou být u takových staveb překročeny politickým rozhodnutím!! Tolik citace. Obávám se , že pokud autor v tomto případě spoléhá na politiky, že je mimo realitu.
 
-OS dále nesouhlasí se způsobem posuzování každé jednotlivé VTE zvláště. Je to to samé, jako když investor drobí svůj záměr na drobné etapy, aby posuzování vyznělo příznivěji. Právě nakupení velkého množství strojů na malém prostoru významně zatíží krajinný ráz a sníží estetickou hodnotu krajiny. Posudek dále postrádá kumulativní vliv dalších záměrů v dané, nebo blízké lokalitě, které znásobí vliv na obzorové linie hor, vliv na krajinné dominanty, význačné výhledové body a pohledové osy.
 
 
 
-bagatelizaci rozdílu ve výšce tubusů VTE proti původnímu záměru ( 80/105m) je nutno odmítnout . 25ti metrový rozdíl značně zvětší rádius negativního vlivu na především harmonické měřítko krajiny, panoramata hor a harmonické vztahy v krajině.
 
- V doložené obrazové dokumentací chybí jako kulturní dominanta kostel sv. Václava , není o něm zmínka ani v rozsáhlých historických datech autora ani v tabulce v oddíl 3.2.5. Vzhledem k významnosti této vyhledávané kulturní památky , nelze toto považovat za pouhé opominutí.
 
- i když diagramy viditelnosti jednotlivých VTE nejsou samy o sobě nikterak povzbudivé, nebyla provedena vizualizace , kterou opakovaně vyžadují jak dotčené obce , tak naše OS. Není se co divit. Něco jiného je subjektivní hodnocení autora na papíře a něco jiného realita v přírodě. Žádáme proto provedení důkladné  vizualizace současně všech záměrů plánovaných v daných lokalitách Krušných hor.
 
-Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje se saskými partnery na projektu Montanregion Erzgebirge . Společně chtějí oblast dovést až k zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO. Autoři projektu považují Krušné hory za vyjímečné právě i pro značné množství dochovaných památek. Autor posudku je zřejmě jiného „odborného“ názoru.
 
-Mgr. Motl se v odstavci 4.3. ohrazuje proti tvrzení, že výsledky studií jsou zlehčovány ve prospěch zadavatele. Vyvrací to tím , že zpracovatelé jsou autorizované osoby , zkušení odborníci lidé erudovaní a znalí problematiky a že jejích závěry by měly být zpochybňovány pouze opět odborníkem. To mu ovšem nebrání ze dvou posudků na krajinný ráz ( Vorel-Sklenička ) kladně vyhodnotit ten, který se pro investora příznivější. Nemělo by to být v případě ochrany přírody naopak ? Nebo prof. Sklenička není předním odborníkem v oboru ? Absence závěru, zda je možno záměr do krajiny umístit mohl doplnit on sám, nemusel být ihned nahrazen.
 
Posouzení vlivů na lidské zdraví
 
- Mgr. Motl na straně 7/22 svého elaborátu  píše, že s realizací záměru lze souhlasit za předpokladu, že posuzovaný záměr je substitucí již schváleného záměru VPCH a že v posuzované lokalitě již žádný záměr nebude realizován . Když pomineme proč je protlačován záměr APB Plzeň a ne jiných žadatelů ( např. Drobil energo), z dosud předložené dokumentace není jasné, jde-li o tuto substituci. V tom se vzácně shodují jak DOSS tak i někteří p. Motlem opěvovaní odborníci ( ing. Rimmel, Ing. arch. Vorel a jiní. Ve světle této podmínky, nelze posudky plně akceptovat, vždyť posuzují záměr, který není jasně definován !!.
 
- k hlukovým studiím se naše OS vyjadřovalo opakovaně. I nadále trváme na tom, že tato studie , která je pouze modelová, je v přímém rozporu se zkušenostmi obyvatel žijících v blízkosti VTE, nevychází z reálných měření větrných parků obdobných rozměrů. Záměr takového rozsahu není v ČR dosud realizován, proto všechna hodnocení jsou pouze v teoretické rovině, ale vždy nahrávají investorovi.
Jednodenní měření Zdrav. Ústavu Pardubice a autora hluk. studie a to ještě na VTE jiného typu a výkonu, nelze považovat za relevantní. Autor dále uvádí, že několik VTE u nichž nebylo možno zajistit soulad s právními předpisy bylo s posuzovaní vyloučeno. Vzhledem k tomu, že ve stavebním záměru zůstaly, došlo ke zkreslení výsledků studie na což jsme již upozorňovali u projektu VF Kryštofovy Hamry a VF Výsluní dne 13.2.11- dosud nebylo vypořádáno. Autor také nezohledňuje zesílení hluku v zimním období, kdy mírná námraza , která ještě nezastaví rotory, změní kvalitu povrchu listů vrtule a hlučnost se výrazně zvýší ( zjištěno měřením VTE v Pavlově ) Budou i pak dodrženy benevolentní hygienické normy ? Studie záměrně vyzdvihuje antagonistické působení hluku pozadí, o synergickém působení různých zdrojů emitujících hluk pod stejným nebo přibližným úhlem ( je využíváno ve stereu) ani zmínka. Rovněž vliv působení infrazvuku na zdraví obyvatel a fauny není vypořádán. Tvrzení , že VTE v záměru realizované ( Vestas V90 2MV) neprodukují žádný infrazvuk je tvrzení naprosto nevědecké.
 
 
 
Jediný kdo to asi tvrdí a sám tomu i věří je možná výrobce. Četná měření , hlavně v USA, interpretovaná i na internetu dokazují opak. V dokumentaci postrádáme kdy, kým, a jakou metodou byla u nás emise
infrazvuku u tohoto typu VTE měřena. A byla-li měřena, dle jaké normy byla stanovena bezpečnost u
takovéhoto rozsáhlého projektu? KHS, která je garantem zdraví obyvatel ,stanovila omezující podmínky pro provoz plánovaného záměru ( například omezení výkonu, odstavení na určitou dobu apod. ) , ale již neurčila, jakým způsoben bude toto realizováno. Kdo to bude 24hod denně hlídat ? VTE není vybavena zařízením na měření. hluk emisí či intenzity a frekvence flickeru. Se závěry posudku RNDr. Zambojové se nedá ztotožnit již vůbec. Zaprvé používá jiné limity v posuzování vlivu na zdraví ( 55 dB) , za druhé i když připouští vliv hluku i podlimitního na kardiovaskulární aparát s realizací projektu souhlasí, což je v rozporu s tvrzením našeho předního kardiologa prof. Linharta. Citace : výsledné denní hlukové limity
Se pohybují v současnosti v rozmezí 35,8-68,9dB. Po realizaci záměru se hladina zvýšila na 38,7-68,9 dB. Podivný odborný závěr . Povolíme VTE i když již nyní je limit hluku vysoce překračován a paradoxně realizací 36 dalších zdrojů hluku se stav nezmění ?!
Obdobná je situace při hodnocení flickeru. Rovněž zde autoři spoléhají na absenci zákonné hygienické normy a spolehlivost modelové studie . Vypočtená frekvence flickeru ( frekvence VTE/60x3) 0,830je sice pod limitem 5-30Hz nebezpečné pro epileptiky, ale jen za předpokladu působení pouze jedné VTE. Kumulací flickeru z více VTE nakumulovaných v dané oblasti , s různým fázovým posunem, může dojít i k násobkům frekvence působících na citlivý subjekt. 
I když pomineme přímé poškození zdraví obyvatel, všichni autoři se ale shodují v tom, že realizace záměru jak samostatně, tak v kumulaci s ostatními záměry, povede k soustavnému obtěžování a rušení obyvatel jak v denní době tak v noci – zde autoři zcela pominuli obtěžování tzv. světelným smogem , který vzniká činností výstražných světel VTE jak ve dne tak v noci. Zde je porušován zákon ve prospěch malé skupiny podnikatelů. Občanský zákoník v § 127 odst. 1 jasně praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čímž by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného např. hlukem, prachem, světlem, stíněním apod. V době výstavby to pak bude platit násobně.
Znalci by si měli doplnit znalosti o tzv. Windturbine syndromu- výzkum Dr. Niny Pierpont.
 
Ochrana přírody
Jako červená nit se všemi posudky prolíná odkaz na posouzení EIA z r. 2005 a navazujících, dle nás zcela chybných rozhodnutí DOSS vč. MŽP. Nutno upozornit , že toto posuzování vznikalo v době , kdy s výstavbou takto velkých VP nebyly v ČR žádné zkušenosti, obyvatelé a dotčené obce byly masírovány investory finančními pobídkami (ti co je proinvestovali jsou dnes vazaly těchto investorů), sliby zvýšené zaměstnanosti , ekonomickým přínosem pro obce. Z toho důvodu bylo připomínkování zdola této EIA buď žádné, nebo vynuceně souhlasné, ale hlavně neodborné. Navíc ani akreditovaní znalci dnes nejsou schopni určit, jeli tento záměr substitucí toho již schváleného, ale závěry dnes již jistě zastaralé používají.
Ani doplnění tohoto posudku není vždy založeno na relevantních informacích . Např. posouzení vlivu na populaci ohroženého tetřívka byly použity terénní průzkumy z roku 2005 a 2009 , které vzhledem k zaznamenanému úbytku této populace v posledních letech , lze považovat za zastaralé. Proto žádáme provedení nového ročního průzkumu a nové vyhodnocení. To podmiňujeme také tím, že autor posudku dokumentace Ing Rimmel uvedl na str . 24 :kompetenční rámec posouzení dle § 45i je tedy takový, že pracuje pouze s tzv. „aktuelním stavem“ příslušného předmětu ochrany a vůči tomuto stavu hodnotí míru dotčení. Problematika budoucího rozvoje předmětu ochrany de iure není a nemůže být předmětem posouzení. Co k tomu dodat. Po nás potopa.
Oslovení znalci stran ochrany přírody se často na námitky ohrazují tím, že jsou to právě oni , kteří mají zkušenosti , znalosti s danou problematikou a námitky „zdola „ odmítají. Ptáme se, kolik takových rozsáhlých projektů VTE na území ČR v provozu viděli, kde vzali své zkušenosti s dlouhodobým působením vlivů VTE na floru a fauny na území ČR , když žádný takový projekt v reálu neexistuje ? A co když se mýlí ? Vezmou si na svědomí vyhynutí dalších druhů rostlin a živočichů v dotčené oblasti ? Vezmou si na svědomí poškození zdraví obyvatel , které se může objevit až za několik let? Neměli by se v případě stávajících neznalostí a nejistot spíše přiklonit  na stranu přírody a jejích obyvatel. Neměli by se poučit z minulosti, kdy takovéto megalomanské projekty končily pro přírodu katastrofou a jistě také byly ve své době posuzovány řadou akreditovaných znalců ? Neměli by se poučit ze zkušeností ze zahraničí , kde již dávno vznikly
 
 
stovky sdružení proti VTE a jejich argumenty nejsou od věci? Stačí si přece položit jednoduchou otázku- komu tyto záměry přinesou užitek? Pouze a jen investorům !!!
 
OS Krušno v závěru nesouhlasí s plánovanou výstavbou VF Hora sv. Šebestiána a VF Křímov .
Odmítáme devastaci Krušných hor rozsáhlými stavebními pracemi, jako i znehodnocení krajinného rázu a ohrožení flory a fauny této unikátní lokality ČR. Znalecké posudky obsahují příliš mnoho nejistot a hypotéz kterým není možno do budoucna obětovat unikátní přírodu Krušných hor. Dotčení obyvatelé odmítají být po dobu 25ti let vystavováni zdravotním rizikům,  které posuzovatelé nedokázali jednoznačně vyloučit, ani být obtěžováni vlivy , které posuzovatelé připouštějí. V posuzování předloženého záměru zcela chybí vyhodnocení vlivu na ŽP v případě
možné havárie VTE. Požár , který je při provozu el. zařízení možnou realitou , by ve špatně přístupných oblastech Krušných hor byl pro ŽP katastrofou. Žádáme, aby byl plně respektován
Plán územního rozvoje ústeckého kraje v jeho části SOB6- specifická oblast Krušné hory.
Žádáme aby byl respektován §90 zákona 183/2006 odstavec c který nařizuje zamítnutí stavby
v případě nesouladu s charakterem a hodnotami území- hory nikdy nesloužily jako průmyslová
zóna. Stavba porušuje i odstavec c výše zmíněného § - není v souladu s obecnými požadavky na využití území- staletí hory sloužily především k rozvoji sídelních výrobních funkcí, rekreaci, turistice – průmysl sem nepatří.
Argumentace investora , že proinvestoval značné prostředky nemůže obstát . Je v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, kdy ochrana přírody a krajinného rázu je nadřazena, zmařené investici. 
Nekompromisně žádáme, aby DOSS plně respektovali názor většiny obyvatel dotčených oblastí
a to i v případě, že zastupitelé dotčených obcí jednají v rozporu z názorem této většiny. Většinou totiž jednají pod tlakem ekonomické závislosti na investorovi, jak bylo uvedeno výše.
 
Na základě výše uvedených argumentů OS Krušno žádá, aby posuzovaný záměr výstavby VF Hora sv. Šebestiána a VF Křímov byl zamítnut.
 
Za OS Krušno :                Předseda sdružení : Dr. Finda Miroslav
   
                                             
 
                                           Tajemník sdružení : Klenotová Hana
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář