Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomínky Občanského sdružení Krušno ke změně ÚP Křímov č. 1 – druhé projednání

Připomínky Občanského sdružení Krušno ke změně ÚP Křímov č. 1 – druhé projednání

Občanské sdružení Krušno

člen sdružení Unie pro krajinu

Výsluní 147 IČO: 2285442

 

Obecní úřad Křimov

Křimov 1

430 01 Chomutov

 

Dne : 5.12.2012

K č.j.:

 

Věc: připomínky Občanského sdružení Krušno ke změně ÚP Křímov č. 1 – druhé projednání

 

Občanské sdružení Krušno ( dále jen OS ) podalo dne 10.7.2012 námitky ke změně ÚP Křímov a zůčastnilo se veřejného projednání na obecním úřadě. Námitky v tomto případě použilo jako synonymum připomínek , neboť se nejedná o správní řízení a postavení OS v tomto procesu je jednoznačně definováno zákonem. S překlopením námitek na připomínky , které dle rukopisu je jednoznačně dílem spolupráce s právníkem Area group, nemá naše OS problém. Nelze se však ztotožnit s tvrzením, že na naše připomínky bylo reagováno přímo v odůvodnění návrhu změny č. 1 v částech vyhodnocení se ZÚRÚK a dále ve vyhodnocení splnění zadání a také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

OS podalo řadu zcela jasných a konkrétních připomínek navíc porovnávaných s platnými Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje a tyto připomínky byly pořizovatelem zcela ignorovány.

Z tohoto důvodu nezbývá OS, aby tyto připomínky předložilo v plném znění opět, a upozorňujeme, že i když nejde o námitku o které musí pořizovatel rozhodnout, je povinen připomínky zohlednit a vypořádat. V upravené verzi jsme zaznamenali pouze opakované tvrzení, že výstavba VP Křímov je pro obec a krajinu jednoznačně přinosem , a zcela nepravdivé tvrzení, že návrh je v souladu se ZURÚK.

 

Za 1 )tato stavba je umístěna na území PP Bezručovo údolí což zapovídají nejen ZÚRÚK , ale i zákon 114/1992 Sb. Toto naše tvrzení podporuje i rozhodnutí OSÚa ŽP MMCH, které nedalo souhlas se zásahem do krajinného rázu pro VTE v tomto území.

 

Za 2) Čas ukazuje, že naše prognosy stran vlivu OZE na ekonomiku jak státu, firem tak i každého občana je čím dál tím zhoubnější. Již nyní dochází díky těmto OZE k enormnímu zdražování el. energie, což může být pro firmy s velkými odběry ,přímo likvidační ( např. ČD, hutě,sklárny atd. ) . Konečným důsledkem pak bude výrazný nárůst nezaměstnanosti, snížení koupěschopnosti obyvatel a tím opět negativní dopad na ekonomiku firem. Tyto spirály pak povedou k výraznému prohloubení hospodářské krize. A ve jménu čeho? Že si mizerně hospodařící obce na úkor většiny vylepší obecní rozpočet, aby mohli oslňovat své otrávené voliče? Aby si pár spekulantů na úkor většiny namastilo kapsy a obce možná vzhledem k nevýhodným smlouvám s investory utřou ? ( měli jsme možnost tyto prostudovat a nestačili jsme se divit ) . Navíc podíl výroby el. energie VTE je tak nepatrný, že naprosto převažují jejich negativa a to hlavně svým vlivem na krajinu a zdraví obyvatel. Pro pár draze zaplacených kilowat zanecháme svým potomkům industriálně zdevastovanou krajinu a to v době , kdy energetická koncepce státu se zcela jasně orientuje na ekologicky čistou a mnohem levnější energii z jádra. Nemalé riziko spočívá dále v tom, že díky snižování státní podpory OZE a jejich drahé výrobě a servisu se stanou tyto zdroje pro investory časem nerentabilní a obce , které naletěly květnatým slibům investorů mohou o své brebendy , již dnes znehodnocené zdražováním el.energie ,přijít. Další prostředky pak obcím spolknou možné soudní tahanice , ve kterých vzhledem k mizerně uzavřeným smlouvám , vyhrají jen sotva. To chcete riskovat ?

 

 

-2-

 

 

Za 3) Další samostatnou kapitolou jsou posudky EIA a znalecké posudky. OS se za dobu své existence zúčastnilo v našem regionu všech jednání týkajících se povolování výstavby větrných parků a mohlo si tak utvořit ucelený dojem o tom jak tito renomovaní odborníci pracují. Jedno je jednoznačné. Proces posuzování vlivu stavby VTE na životní prostředí je především obrovský byznys . Většina posudků v tomto regionu především reprezentovaných stále stejnou svitou znalců vyznívá ve smyslu „ aby se vlk nažral s koza zůstala celá“ , protože koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Toto tvrzení lze obecně doložit tím, že ani jedno územní či stavební řízení ani jedné s firem za dobu dvou let nenabylo kladného rozhodnutí . A to ani se zjevnou podporou až podjatostí orgánů státní správy. Právě nekvalitní posudky jsou důvodem „ dlouhodobosti „ posuzovacího procesu a nelze tím zdůvodňovat správnost rozhodnutí o výstavbě VTE. Překotným se v ZÚRÚK myslí zaplevelování území velkým množstvím VTE a ne rychlost schvalovacích procesů . Takovýto výklad je naprostým diletantstvím. Protože největší negativní vliv VTE je na krajinný ráz, a současný posuzovatel doc. Vorel vliv hodnotí jako akceptovatelný přikládáme v příloze článek našeho největšího odborníka na tuto problematiku, dnes již profesora Ing. Petra Skleničky z České zemědělské university. Z tohoto článku mrazí.

 

Za 4) Velmi diskutovaným problémem je vliv OZE na kvalitu životního prostředí. VTE je „znalci opěvována jako zdroj energie čistý a užitečný ( hlavně panem Mgr. Motlem ) Ale tak to zcela zjevně není. Norové postavili 6000 VTE a přesto si nemohli dovolit zavřít jedinou klasickou elektrárnu.. A co u nás ? V době , kdy si zaplevelujeme krajinu železnými monstry, jsme obtěžovány hlukem, stroboefektem, světelným smogem , kdy vytlačujeme chráněnou faunu s jejich biotopů a ničíme chráněné rostliny, ve stejné době nejenže neodstavíme žádnou klasickou elektrárnu, ale naopak plánujeme nové jaderné elektrárny, nové přehrady, tlačíme na prolomení limitů těžby uhlí atd.z tohoto pohledu je energie z VTE energií jaksi navíc, což žádným způsobem životnímu prostředí nepomáhá. A co výroba VTE, jsou snad vyrobeny z ekologických materiálů ? Ne, jsou z ocele, betonu a plastů, jejichž výroba nejvíce, jak v minulosti ,tak i nyní zatěžuje životní prostředí. I z tohoto pohledu je protlačování výstavby VTE změnou ÚP nezodpovědným hazardem zastupitelů, kteří nejsou schopni zajistit udržitelný rozvoj obce jiným smysluplnějším způsobem.

 

za 5) Republikovou prioritou je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zachovat ráz jedinečné struktury území, struktury osídlení atd.. V tomto světle je tvrzení, že ,“záměr parku větrné energetiky je koncipován citlivě k osídlení a krajině“, naprostým blábolem.

Další prioritou je vytváření územních podmínek pro ekonomický rozvoj, zejména lesnictví, ekologického zemědělství, rekreace a cestovního ruchu. Tvrzení pořizovatele, že VF je z tohoto pohledu přínosem pro obec, protože pro jiné výše uvedené aktivity nemá obec podmínky, je jen alibistické zakrývání neschopnosti zastupitelstva tyto podmínky vytvořit. Navíc VF v Křímově negativně ovlivní i krajinný ráz okolních obcí, které chtějí své území využít smysluplněji a to bez jakýchkoli kompenzací. Navíc je tento záměr v rozporu s ÚP městaVýsluní, který to přímo ovlivní. Bude Křímov městu Výsluní tuto újmu kompenzovat ? Další prioritou je při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Tato podmínka je jednoznačně v návrhu změny ÚP č. 1 porušena. Jediným důvodem k návrhu změny ÚP je totiž pouze a jenom výstavba VF . Jiné , a už vůbec ne komplexní řešení udržitelného rozvoje území tato změna ÚP nepřináší.

Tvrzení, že slabé horské regiony potřebují podporu svých hospodářských aktivit , ale pouze v souladu se zájmy ochrany přírody, a že výstavba VF je tímto v souladu je dokonalý protimluv. Krušné hory skrývají úžasný ekonomický potenciál v rozvoji sídelních funkcí, turistiky, zemědělství , řemesel, lesnictví , agroturistiky a dalších, a to že obec Křímov v minulosti prošustrovala značnou částku svých financí, a že

obci nevedou zkušení manažeři , kteří se o rozvoj obce postarají , nemůže být řešeno na úkor ostatních obyvatel. Pokud budou realizovány všechny plánované VTE, lze jen těžko hovořit o nejméně konfliktním umístění.Vzhledem k počtu, velikosti a kumulaci s ostatními plánovanými záměry v oblasti bude záměr extrémě konfliktní vždy. Krajina bude jen těžko obydlitelná.

 

-3-

Za 6) Změna č. 1 ÚP Křímov je v konfliktu se ZÚRÚK i v dalších oblastech jak již jsme uvedli v minulých připomínkách. Velmi nezodpovědné je hlavně to, že obec provádí změnu ÚP účelově, vidí jen svůj prospěch a neposuzuje změnu v širších souvislostech , tzn. v kumulaci s ostatními záměry, kdy se o to více dostává do konfliktu jak se ZÚRÚK tak i s republikovými prioritami. Všechna zdůvodnění jsou účelově zmanipulovaná, myšlenkově a vědomostně chudá , nerespektují současný trend hospodářského rozvoje ČR, a v důsledku tyto rozhodnutí povedou k nedozírným škodám jak na krajině , fauně a floře, tak i na zdraví obyvatel, kteří do hor přišli především za krásnou přírodou a klidem.

Změna ÚP č.1 obce Křímov se dostane do přímého rozporu s platným územním plánem obce a to v bodě ZE4, neboť realizací záměru ULK 658, kvůli kterému se změna provádí, dojde k uzavření pohledového horizontu.

 

Apelujeme na zastupitele obce Křímov, aby ve světle současných poznatků o využívání OZE přehodnotily své názory a přiklonili se na stranu svých obyvatel a obyvatel okolních obcí, kteří ve většině výstavbu VTE odmítají. Nejistá ekonomika provozování OZE může přinést veliké rozčarování.

 

 

Za OS Krušno : předseda OS Krušno: Dr. Finda Miroslav

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář