Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření OS Krušno k dokumentaci EIA záměru výstavby VTE Hájiště

Vyjádření OS Krušno k dokumentaci EIA záměru výstavby VTE Hájiště

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
K č.j.: 2607/ZPZ/2010
 
Dne : 28.1.2011
 
Věc: Vyjádření OS Krušno (dále jen OS ) k dokumentaci EIA záměru výstavby VTE Hájiště
 
Obecné námitky :
- V měsíci leden, v jednom týdnu, bylo ze strany DOSS ( KÚÚK, MMCH ) předloženy veřejnosti 4 záměry v dotčené oblasti Krušných hor s rozsáhlou dokumentací a možností se vyjádřit každému občanovi. ( VTE Výšina, VTE Podmilesy, VTE Domašín –Rusová a VTE Hájiště + veřejná projednání I.a III. etapy VPCH. Kdo z občanů může zvládnou nastudovat tak rozsáhlou dokumentaci a kvalifikovaně se k ní vyjádřit ve 20- 30 dnech ? Zde je zřejmá snaha některých reprezentantů DOSS křečovitě prosadit tyto záměry proti vůli občanů dřív , než skončí tzv. etapizace a začne platit pro tyto firmy kvalitně zpracovaný dokument ZÚRÚK.
 
- Ani akreditovaný pan Motl nezklamal . Obklopený skupinou stále stejných znalců naprosto ignoruje zájmy přírody a občanů zde žijících  a vzhledem k tomu, že je zpracovatelem většiny záměrů v dané oblasti , je maximálně ekonomicky provázaný s větrníkovou lobby, což z dokumentací přímo čiší . Jeho oslavné ódy na tento typ OZE jakožto ekologický , ekonomický a rentabilní zdroj el. energie naprosto popírají známá fakta. VTE nejsou ekologické v této zemi. Už jejich výroba zatěžuje životní prostředí víc, než se navrátí při jejich krátké životnosti. Když se k tomu připočte fakt, že jsou z 80% zálohovány drahými zálohami klasických zdrojů ( sekundární , terciální a dispečerské zálohy ), ani nešetří fosilní paliva a nepodílí se tak na snižování škodlivých emisí. VTE nejsou ani ekonomické. Nikdy nedosahují nominálního výkonu, i při ideálních větrných podmínkách dosahují pouze 60-70 % nominálního výkonu. Jejich výroba je drahá a musí být v této zemi umísťovány do horských oblastí, kde je nedostatečná rozvodná síť a její vybudování opět velmi prodražuje el. energii z těchto zdrojů. Tyto náklady jsou pak přenášeny na spotřebitele a investoři si mastí kapsu. I investoři stojí za zmínku. Vykazují téměř všichni stejné znaky-znaky „tzv. bílých koní“ - nemají peníze, nemají zaměstnance , většinou mají 1 akcionáře, přes kterého jsou pak provázáni na další subjekty. Jenže smlouvy, ekonomicky zavazující dotčené obce ke spoluprácí, uzavírají právě oni. Pro obce velmi riskantní.
A jako vždy je i tato dokumentace prošpikována alibistickými obraty“… může negativně ovlivnit, ale je akceptovatelné, má středně významný vliv na KR, ale akceptovatelný atd. atd. Prostě aby se vlk nažral a koza zůstala celá . OS ale takováto hodnocení a k c e p t o v a t nehodlá. Ne tam, kde veřejný zájem, kterým je ochrana přírody ze zákona , převažuje nad soukromými aktivitami investorů.
 
Konkrétní námitky :
 
1) Záměr není v souladu s územním plánem obce Kryštofovy Hamry a tím podléhá ve všech bodech včetně, vlivů na životní prostředí ZÚRÚK, což autor dokumentace nezohlednil.
 
2) Záměr má být realizován ve II pásmu ochrany vodního zdroje – v tomto pásmu jsou zakázány výkopové práce , dále je zde velké riziko zamoření vodních zdrojů ropnými produkty při výstavbě a provozu v případě havárie, což nikdy nelze vyloučit. Že je nutný souhlas vodoprávního orgánu je sice pravda ( §17odst.1 písm. e ). ale pravděpodobnost, že nebude v tomto státě, kde výjimky převažují nad
 
                                                                       -2-
 
dikcí zákona udělen, je velmi nízká. Navíc v této lokalitě je řada pramenišť, které odvodňují tuto přímo do Přísečnické přehrady, což by v případě havárie v době výstavby či provozu byla katastrofa.
 
3) Autor účelově manipuluje s daty – např. na str. 34 uvádí jako minimální dop. vzdálenost mezi VTE 250 m. Jak výrobce tak i sám autor dokumentace v minulých pracích uvádí 400 m , jinak by byla narušena funkce VTE ( ztráta větru ) . Rovněž u použitého typu VTE nemá jasno. Na jedné straně preferuje typ Enercon , protože nemá převodovku, aby obratem tento typ označil pro potřeby studií  jako „ nejhorší variantu „ vzhledem k větší výšce a ploše rotorových listů. Je zajímavé, že výška o 3 m hraje zde roli z hlediska škodlivých emisí a vlivu na KR, když v jiné dokumentaci rozdíl výšky 25m považuje za nepodstatný ( VPCH ). Rovněž to, že VTE Vestas jsou navrženy do teplot -20 až +40 st. C nepovažuje za podstatné- tyto teploty jsou v horách často překračovány( možnost poruch a havárií ) . Vliv na KR považuje pouze za vizuální vzhledem k subtilnosti a designu VTE- možná z 20 km , ale ne pro obyvatele, kteří žijí téměř pod nimi. Na str. 87 autor tvrdí, že kolize záměru s KR nedosáhnou degradujícího stavu, ale že ten nastane po realizaci záměrů dalších – že i ty další doporučuje právě on mu nevadí. I to, že 200 kubických metrů štěrku váží 20 t ( str. 27) je úsměvné – ne však v odborném posudku. Toto je jen malý vzorek autorizované práce. Takových to „maličkostí „ je práce plná
 
4) Je výrazně podceňován vliv výstavby na dotčené obce a jejich již tak chatrnou infrastrukturu.
Výstavba 1 VTE představuje ( dle autora ) 380 přejezdů těžké techniky přes dotčené obce, většinou s nemovitostmi situovanými podél přejezdové trasy. V tomto záměru tedy půjde o 1472 přejezdů. V této lokalitě je však plánováno dalších 71-72 VTE, což v důsledku znamená dalších 27360 přejezdů těžké pomalé techniky. To znamená že blízké obce, hlavně Výsluní, Volyně, Domašín, N. Víska a další se na několik let stanou staveništěm, kdy jsou ohroženy nejen nemovitosti podél silnice, ale i silnice samé včetně další infrastruktury ( kanalizace, vodovodní řády apod. ) O blokování silnic těžkou a pomalou technikou pro turisty a zemědělské podnikatele v sezoně ani nemluvě. Vzhledem k tomu že zde by stavělo několik subjektů, jsme zvědavi, kdo bude případné škody hradit. Vliv hluku a emisí při výstavbě je zde také značně podhodnocen.
 
5) Vliv na zdraví obyvatel. Opět stará písnička, kdy autor se obrňuje hygienickými limity ( 50dB den a 40dB noc) ,,které v této lokalitě sice u některého objektu překročeny budou ( Černý potok ) , ale je to opět akceptovatelné. Že i podlimitní hluk má obtěžující vliv a může svou soustavností porušit zdraví autora zjevně nezajímá. Doložil sice měření z r. 2008 ZÚ Pardubice, toto měření ale dokládá pouze hodnoty v oblasti slyšitelných frekvencích, nebylo použito zařízení na měření NF zvuku a infrazvuku. A už vůbec ne měření této noxy šířící se zejména podložím. Zde se odvolává na měření z r. 2007, ale to přes opakované výzvy našeho OS nedoložil. Přitom sám na str. 101 označuje modelové studie jako nepřesné, s čímž souhlasíme, ne však s kvantifikací těchto nepřesností. Rovněž připouští zde i velké nejistoty v působení hluku VTE na lidské zdraví, čím klidně staví obyvatele do pozice pokusných králíků, což je ze zákona nepřípustné. U dalších obtěžujících fenoménů jako je flicker a světelný smog blikajících výstražných světel v kumulovaných záměrech se zaštiťuje neexistencí   hygienické normy , což našemu zdraví jistě prospěje. Tvrzení autora, že neexistuje literatura o tom, že VTE produkují NF zvuk a infrazvuk zjevná nepravda. OS již v minulosti doložilo řadu prací, které se této problematice věnovaly v zahraničí( např. francouzká akademie věd, Dr. Nina Pierpont. a další ) . Z autorem předložených atestů
VTE Vestas a Enercon ,( v dokumentaci k VTE Blatno ) jasně vyplývá, že tyto na infrazvuk vůbec testovány nebyly. Rozsah měřených frekvencí v uvedených tabulkách je do 30 Hz ( tj. nízkofrekvenční zvuk) a ten byl naměřen kolem 80 dB. Navíc byly testovány s použitím váhových filtrů A, které naopak akustický tlak nízkých frekvencí až 10 000 000x potlačují. My však opakovaně upozorňujeme na nebezpečí NF zvuku a infrazvuku šířícího se na velké vzdálenosti ve formě vibrací podložím od patky VTE, kdy chráněné prostory budov mohou dokonce působit jako rezonátory a tyto emise ještě zesilovat. Rovněž problematiku zesilování hluku ( interference zvuk. vln) a zvyšování frekvence flickeru u VTE v tzv. fázi autor přes naše opakované upozornění neřeší. Ing. Jiráska ze ZÚ Pardubice na náš dotaz tento jev u zvuku připustil s tím, že byl objeven a zdokumentován
 
                                                                           -3-
 
holandskými vědci, takže asi existuje. Nakumulováním velkého množství VTE na malém prostoru pravděpodobnost tohoto nebezpečného jevu jistě zvyšuje. Proč se autor dokumentace úporně brání přizvání znalců z medicínských oborů, jak opakovaně žádáme, je nasnadě.
 
6) Vliv záměru na krajinný ráz – zde má hodnocení nejvíce schizofrenních prvků. Na jedné straně autor mluví o krajině přírodě blízké až urbanizované, aby v jiné kapitole uvedl , že osídlení a zástavba je velmi řídká, což neodpovídá krajině urbanizované. Termín „ krajina postsocialistická“ je doufáme pouze terminus technikus , jinak bychom museli dotčenou enklávu Rusová nazvat krajinou postvětrníkovou.
V každém případě se autor po vzoru svých socialistických předchůdců snaží tuto krajinu změnit na ryze industriální. To jak stávající záměry v dané lokalitě negativně ovlivnily krajinný ráz, potvrzuje i to, že sám autor se na to při doporučování dalších, na drobné etapy rozmělněných záměrů přímo odvolává. Se slovy: krajinný ráz nebude tímto záměrem podstatně ovlivněn, protože již narušen stávajícími VTE je , se nelze při zdravém rozumu ztotožnit. Při posuzování stávajících záměrů na Rusové jsme byli ubezpečováni, „ odborníky „ že záměr krajinný ráz negativně neovlivní. Ti samí „odborníci“ se nyní v dalších hodnoceních se zaštiťují právě tím, že není již co zkazit . Ale napravit by to šlo. VTE jsou dle autora snadno odstranitelné, tak to udělejme a uveďme krajinu do původního stavu. Schválením dalších projektů v dané lokalitě se středně významný a negativní vliv na krajinný ráz, což autor sám připouští, stane vlivem na krajinu naprosto degradujícím, což je v přímém rozporu s § 12 zákona 114/1992 Sb. Akreditace nikoho neopravňuje porušovat takto zjevně zákony. Navíc hodnocení vlivu stavby na KR je natolik subjektivní, že jakákoli akreditace je velmi relativní pojem. Jak je tento §12 porušován celoplošně po celé republice, je vidět na každém kroku . ( fotovoltaiky, obrovské skladištní areály a montážní závody podél rychlostních komunikací atd. – vše pro jedinou modlu – prachy).
Členové OS věnovali obrovské úsilí při studiu metodik renomovaných odborníků na KR ( Vorel, Sklenička , MŽP aj. ) abychom se dozvěděli, že co bylo nepřípustné a překonatelné pouze politickým rozhodnutím, je nyní akceptovatelné. Trváme na tom, že vliv na MKR Rusová je velmi negativní.
 
7) Záměr je lokalizován na poddolovaném území- dle Báňského úřadu není tato oblast dostatečně zmapována a záměr se může dostat do kolize se starými důlními díly , hrozí zde propady , jakož i znehodnocení historicky cenných artefaktů . Záměr hornicko historického spolku zřídit zde národní geopark event. v přeshraniční spolupráci nadnárodní geopark považujeme v této lokalitě jako smysluplnější, hlavně v přínosu pro rozvoj turistiky, což je v souladu s ZÚRÚK, na rozdíl od VTE.
 
8) Záměr je v kolizi s prvky ÚSES – ochrannou zónou NRBK- to sice autor připouští, aby obratem tuto kolizi bagatelizoval , s tím že investor bude postupovat vůči tomuto prvku ÚSES šetrně a přijme příslušná opatření k minimalizaci škod. Navrhovaná opatření v dalších kapitolách jsou velmi obecná a v důsledku nepřezkoumatelná. Ani není jasné, kdo je bude kontrolovat. Zde je otázka, proč se vůbec nějaká ochranná pásma zřizují - zbytečná práce.
 
9) V lokalitě záměru byly zjištěny některé zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů uvedených v příloze vyhl. MŽP ČR č.   395/1992 Sb. Vzhledem k tomu, že jde vesměs o silně ohrožené druhy, autor upozorňuje na nutnost požádat o udělení výjimky z této ochrany ! Jaká licoměrnost. Zde se naskýtá otázka, proč vůbec nějaké vyhlášky a zákony na ochranu přírody vytváříme, když kdokoli a kdykoli požádá o výjimku, tak ji dostane bez ohledu jestli chráněný druh vymře. Na kolika druzích jsme se takto v překvapivě krátké době podepsali? A hlavně, proč? Protože má někdo prachy a nebo konexe a nebo spíše obojí.?
 
OS Krušno z výše uvedených důvodů nesouhlasí s předkládaným záměrem VT Hájiště hlavně pak v době, kdy je ČR jedním největším vývozcem el. energie na světě( v r. 2011 vyvezlo 17,4 TWh)
a vypsalo tendr na dostavbu Temelína , což ještě zvýší přebytky energie a díky OZE jí nezlevní.
 
Za OS Krušno:                                                        Předseda sdružení : Dr Finda Miroslav.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář