Jdi na obsah Jdi na menu
 


VF Domašín

Plánovaná stavba původně 4VTE byla o jeden stroj zmenšena pravděpodobně kvůli nedostatku prostoru. Investiční záměr firmy Windwin CZ s.r.o. Chomutov. Domašín dosud nemá zpracovaný ÚP. Plánované VTE by se nejvíce přiblížily Volyni, která je už nyní silně zatěžována hlukovými imisemi VF Kryštofovy Hamry.

 Domašín vidí ve farmě svoji finanční příležitost, nechce komunikovat a nechce slyšet žádné argumenty lidí žijících v zasažených oblastech. Zástupci OS Krušno, kteří chtěli na schůzce obyvatel přednést svoje zkušenosti ze soužití s VTE na dohled a doslech byli starostkou a místostarostou z Obecního úřadu v Domašíně vyhozeni.

Odkaz na zjišťovací řízení EIA. 

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK537

 

Vyjádření OS Krušno

Větrná farma Domašín – ULK537
Analýza dokumentace záměru stavby pro potřeby o.s.Krušno
 
Záměr je zpracován alternativně na VtE typu Vestas V90 o výkonu 2MW, výšce stožáru 105m nebo Enercon E82, výšce stožáru 98m, v počtu 3ks.
Jedná se o částečně přepracovaný záměr společnosti Windenergie. Původní záměr od společnosti Windenergie je veden jako první dokument v procesu EIA pro ULK537 – VtE Domašín. Tento byl předložený k posouzení obci Domašín již v roce 2009. Tehdy byl tento projekt od tehdejších zastupitelů již na základě negativních zkušeností obyvatel Nové Vísky u Domašína a Volyně a na základě jejich peticí zamítnut. Toto zamítnutí obdržel KÚÚK a je i součástí spisu ULK537. Nyní, bez oficiální změny investora v procesu EIA ovšem již pokračuje společnost Windwin. Toto je přinejmenším poněkud zavádějící postup, který toleruje KÚÚK.
Celý tento záměr je v současnosti v rozporu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (dále ZÚRÚK).
 
V předložené dokumentaci jsou používány a uváděny zastaralé, v současnosti již neaktuální, nebo již i zrušené záměry. Zejména největší záměr Větrný park Chomutov, který je ve své podstatě již zastaven. Při zpracování hlukové studie (2009) pouze výpočtem není vůbec zohledněn směr, rychlost větru a vlhkost vzduchu, což jsou rozhodující faktory pro posouzení negativních vlivů na danné území Nové Vísky, Volyně a dalších. Předložená hluková studie požaduje kontrolní měření až po realizaci projektu. Tedy až po té, co zde budou ještě více zbytečně zhoršeny podmínky touto výstavbou. Přitom je zde již možné tato objektivní měření provést, neboť již zde stojící VtE produkují takový hluk, který by mohl již nyní vést k velmi razantnímu omezení  jejich provozu a zastavení řízení o VtE Domašín. Nejsou zde dodrženy ani minimální vzdálenosti od obydlí a objektů a tím tedy opět v rozporu se ZÚRÚK.
 
 
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru
Tvrzení, že větrná energie je nejčistší forma výroby energie je v našich povětrnostních podmínkách jen částí pravdy. V Krušných horách je vítr velmi nestabilní a proto vyžaduje větrná energie buď trvalou zálohu klasickým zdrojem (tepelná elektrárna), nebo může její nestabilnost způsobit hroucení sítí tzv. blackout, nebo musí být ve svém výsledku často ignorována. Významně se však podílí na zdražení elektřiny, protože ať už využita, nebo nevyužita, musí být vykoupena. Poslední vývoj v legislativě a hospodářské politice ČR a kraje vede k omezení této divoké výstavby OZE na našem území.
 
Legislativa:
V tomto záměru je naprosto opomenut fakt, že počátkem září byly odsouhlaseny zastupitelstvem Ústeckého kraje ,,Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje‘‘, kde podle části SOB 6 – oblast pro Krušné hory je tento záměr v plném rozporu s těmito zásadami. Obec Domašín tento záměr obdržela a zákonným způsobem zveřejnila ale až 1.10.2011. Investor tedy o legislativních změnách v podobě ZÚRÚK věděl, přesto zde tyto nerespektuje v základních bodech.
Přestože doposud obec Domašín nemá zpracován Územní plán obce, který je dnes podmínkou pro výstavbu nových VtE, zastupitelstvo obce již schválilo svým usnesením území pro realizaci výstavby VtE v katastru obce. Na tuto skutečnost z roku 2009 je poukazováno i v tomto záměru.
Celkově je zde tedy jednáno v rozporu se ZÚRÚK.
 
B.II.4.1 Kabelové trasy, podzemní vedení
Vyvedení výkonu je zde uvedeno jako napojení do již stávajícího VN rozvodu 22kV v rozvodně 22kV v katastru Nové Vísky. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající a již provozované vedení 22kV, které v současnosti odvádí veškerý výkon největšího větrného parku v ČR do staré rozvodny 22/110 kV v bývalé šachtě v Měděnci (doposud jediné předávací místo pro připojení k přenosové soustavě) a jejíž kapacita je již dle dostupných informací obsazena, dá se považovat tento záměr s tímto připojením jako kapacitně nerealizovatelný. Z našeho pohledu tato část tedy není dostatečně vyřešena.
 
B.III.4.1 Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
Velmi negativní zkušenosti mají občané z Volyně a Nové Vísky, v jejichž blízkosti je realizován již nadbytek VtE.  Obtěžuje je hluk a za slunečných dní stroboskopický efekt.
Doposud toto není nijak řešeno, s odvoláním na odborné posudky. Tyto ovšem stutečný stav popírají a neuznávají. Žádná objektivní měření zde nebyla provedena. Tyto škodlivé vlivy již byly dostatečně popsány a uznány našimi předními lékařskými kapacitami. Bohužel, investor a nejenom on, tyto ignoruje. Je přeci naprosto nesmyslné se domnívat, že pokud něco doposud neumíme, nebo nechceme změřit nebo prokázat, že tento jev neexistuje!
 
B.III.4.5 Stroboskopický efekt
Sdělujeme vám, že tento efekt je přítomen již nyní v oblasti Volyně a obyvateli vnímán velmi negativně. Může vyvolat epileptické záchvaty ať již je nazýván míháním světla, nebo flicker.
Negativní jev, který není vůbec hodnocen.
Varovné osvětlení jednotlivých VTE způsobuje trvalé blikání světel v krajině. Působí velmi rušivě a znehodnocuje pobyt v přírodě jako klidové zóně. V plánované hustotě výstavby VTE se mu nebude moci vyhnout. Mnozí obyvatelé hor mu budou vystaveni doživotně.
Žádáme kvalifikované posouzení tohoto vjemu příslušnými odborníky a to v celém rozsahu uvažované výstavby.
 
B.III.5 Doplňující údaje
Systém komunikací je nabízen k využití zemědělcům či nájemcům. Hned u prvních projektů VTE byly tyto komunikace nabízeny k využití např. jako cyklostezky. Dnes jsou u již realizovaných staveb tyto přepaženy závorou s tabulemi Vstup zakázán, hrozí nebezpečí úrazu.
 
C.II.6 Krajina
Přestože se v záměru uvádí narušení krajinného rázu výstavbou těchto větrných parků, který je v rozporu se ZÚRÚK, je zde popisována krajina v podhůří – tedy okolí Kadaně.
Tvrzení, že řada domů po odsunu Němců po 2. světové válce je dodnes opuštěna je zcela nepravdivé a označení naší krajiny jako „Black Triangle“, čili dodnes nejpostiženější krajinou v Evropě z hlediska životního prostředí, velmi zavádějící. Všichni víme, že po odsíření elektráren se krajina velmi rychle oživila, objevují se stále nové rostliny i živočichové, kteří pro svůj život potřebují zdravou přírodu. (Dokonce nové porosty smrku ztepilého byly u nás označeny za nejzdravější v republice).
Takové závěry jsou zcela v rozporu s výčtem chráněných druhů fauny a flory, které obsahuje i zde přiložený rozbor.
Je to záměrné snižování hodnoty našeho domova, snížení rekreačního potenciálu a devastace opět téměř panenské přírody Krušných hor v minulosti tak zkoušených, ve kterém chce investor uskutečnit svůj pouze soukromý podnikatelský záměr, jehož zisky ovšem ani nezůstanou v ČR.
Není zde tedy postupováno podle ZÚRÚK.
 
C.III.b Faktor pohody
1.) Hluk – nelze se ztotožnit pouze s tvrzením uvedeným v záměru, že hluk z provozu VtE bude pro obyvatele únosný, že nehrozí žádná zdravotní rizika.  Tento stav se všemi riziky je již dostatečně a odborně popsán v zahraniční a již i přeložené literatuře a studiích. Na tyto ale investor nechce slyšet.
Není zde postupováno dle ZÚRÚK.
 
D.1 Vlivy na obyvatelstvo
Jak je možné zdůvodnit, že vzhledem k malé hustotě zalidnění bude negativní vliv působení VTE minimální? Negativní účinky VTE se projeví na každém člověku podle jeho odolnosti stejně, ať je krajina osídlena hustě, či řídce.
Nebo jsme my, obyvatelé hor, kráceni na svých právech a právo na zdraví a životní pohodu je nám upřeno? Jak jsou dodržována práva daná nám Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod?
Již v tomto stadiu výstavby VTE v Krušných horách, kdy je zde již nyní největší větrný park v ČR,  mají naši obyvatelé, kteří jsou výstavbou dotčeni, velmi negativní zkušenosti. Svědčí o tom řada petic zaslaná na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, nebo na Magistrát města Chomutova, odbor stavební úřad a životní prostředí, zastupitelstva obcí.
Není zde postupováno podle ZÚRÚK.
 
D.1.1. b)
Na jedné straně je zdůrazněno, že nebude docházet k odletování námrazy, na straně druhé, že pozemky jsou řídce navštěvovány a tím je minimalizováno nebezpečí zranění obyvatel pádem námrazy. Dle našich zkušeností se stávajícími VTE zranění námrazou hrozí.
Není zde postupováno v souladu se ZÚRÚK.
 
D.1.3 Vlivy sociálně ekonomické
Jsme obce, kde jsou velkým podílem na obyvatelstvu zastoupeni chataři a chalupáři. Přijíždí si k nám odpočinout a užít si klidu v přírodě. Nechtějí být pronásledováni ani hlukem, ani míháním stínů, ani blikáním varovných světel v krajině. Trvalí obyvatelé by byli těmito negativními vlivy postiženi ještě více.
Není zde postupováno dle ZÚRÚK.
 
D.10 Vlivy na krajinu
Nelze se ztotožnit s uvedeným tvrzením, že výstavbou zamýšlených VtE nedojde ke změně krajinného rázu. Autor se zde odvolává v další části na dnes již zrušené, nebo zastavené záměry. Krajina je zde hodnocena jako již se znehodnoceným a narušeným krajinným rázem tak, jako by zde již byly všechny záměry realizovány.
V tomto bodě není postupováno podle ZÚRÚK.
 
Závěrem: na základě uvedených skutečností a rozporům se ZÚRÚK požadujeme zastavení řízení, které by vedlo k realizaci tohoto záměru – výstavby VtE Domašín.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář