Jdi na obsah Jdi na menu
 


Účelové jednání zastupitelů obce Domašín

 

K předložené dokumentaci VTE Domašín, předloženým doplňkům a   posudkům k tomuto záměru uvádím, že toto jednání je od počátku v rozporu se Zákonem 500/2004 Správního řádu a tím i se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (dále ZÚRÚK). Do 16.9. 2010 byl KÚÚK jasně a prokazatelně deklarován nesouhlas Obce Domašín k výstavbě VTE na správním území obce ze dne 25.3.2009 ,,Vyjádřením k  záměru VTE Domašín‘‘. Toto stanovisko prokazatelně dokladuje starostka obce ještě dne 29.7.2010 ve svém písemném vyjádření zaslaném k mé otázce.

 

Krajský úřad Ústeckého kraje                           Domašín – Nová Víska 13.7.2012
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Č.j. 535/ZPZ/2009/537
 
 
Nelze souhlasit s výrokem, uvedeným v návrhu Zadání ÚP a od něhož se zcela očividně odvíjí všechna další jednání v tomto smyslu, a to že :
,,Dle stanovení pořadí změn neplatí regulace pro stavbu VTE pro obec Domašín protože zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení ÚPD a umístění VTE před nabytím účinnosti ZÚR‘‘. 
Toto tvrzení v časové ose napadám v z níže uvedených důvodů:
a)    16.9.2010 byla na 26.zasedání ZO Domašín zamítnuta petice obyvatel podaná na obec Domašín dne 4.5.2010 do té doby jako další a  jedině prokazatelné vyjádření nezájmu obyvatel k plánované výstavbě VTE. 
b)    Na tomto zasedání byl prvně a zcela nečekaně vyjádřen souhlas s plánovanou výstavbou v zájmových lokalitách, byla projednána smlouva o spolupráci s investory. Toto vše bylo získáno na skutečnosti, že veřejnosti byly předloženy zcestné, klamavé informace (ty samé informace opakovala starostka obce na můj zvukový záznam v jednom z dalších zasedání). Od 16.9.2010 je argumentováno pro všechny zainteresované instituce zpracovávající dokumentaci, posuzující dotčené záměry i pro zpracovatele návrhu Zadání územního plánu Domašín tzv. ,,Doložkou o schválení zastupitelstvem obce Domašín‘‘. Zastupitelé v počtu tří zúčastněných členů na zasedání prostě rozhodlo, bez ohledu na projevený a prokazatelný nezájem obyvatel. Co tyto zastupitele vedlo k tak rychlé změně postoje k výstavbě, zůstává zahaleno a nezodpovězeno. Tím neprůhledněji, že končilo volební období.
c)    Všechna usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Domašín nelze považovat za právoplatné, neboť v době konání tohoto zasedání obec Domašín nesplňovala zákonnou podmínku minimálního počtu 5.zastupitelů v zastupitelstvu obce.
d)    Usnesení z 26. zasedání, nebo alespoň jeho výpis nebyl zveřejněn zákonným způsobem. Nebyla splněna podmínka zveřejnění umožňující dálkový přístup. Z těchto důvodů jsou učiněná rozhodnutí na tomto zasedání  schválená nelegitimní a tedy je nutné je považovat za neplatná. Toto se zejména týká vyslovení souhlasu pro podpis smlouvy o spolupráci s investorem, tak i pouze vyslovení souhlasu s výstavbou VTE ve správním území obce, na základě čehož následně vznikla jmenovaná doložka.
e)    Dne 17.9.2010 byla na základě této neplatné doložky podepsána smlouva s investorem – tento právní akt je proto nutno považovat rovněž za neplatný.
f)     Dne 29.6.2011 se teprve ZO Domašín na svém 4. zasedání rozhodlo a odsouhlasilo pouze pořízení a zpracování ÚP Domašín bez bližších údajů. Teprve pak se vybíral zpracovatel návrhu Zadání územního plánu Domašín.
g)    Teprve dne 23.9.2011 na 5.zasedání ZO Domašín odsouhlasilo zařazení ploch pro výstavbu VTE do zadání návrhu Územního plánu, tedy na základě nezákoně nabytého vyjádření souhlasu s výstavbou VTE. Jednalo se tak na základě získaných informací z textu již schválených ZÚRÚK, které ještě ale nenabyly účinnost a to jak ze strany investora, tak obce Domašín. Je tak činěno i proti prokazatelnému a vyjádřenému nezájmu obyvatel o tuto výstavbu. V té době jiná vyjádření obyvatel ohledně výstavby VTE obec Domašín nedisponovala, bylo tak tedy jednáno proti prokazatelné a převažující nevoli obyvatel s prosazením osobního zájmu tří zastupitelů a investora.
h)    Tato snaha o prosazení výstavby VTE v tomto území je i v přímém rozporu pro zadání zpracování ÚP Domašín ve smyslu regulace překotně se rozvíjející výstavby VTE. Dochází tak k narušení rekreačního i obyvatelného potenciálu obce a zhoršování životního prostředí pro obyvatele žijící na Nové Vísce - Krčmě.
Vzhledem k uvedeným nedostatkům dávám podnět k prošetření uvedených skutečností a zejména pak podnět na zastavení tohoto řízení pro procesní pochybení již ve schvalovacím řízení. Požaduji přistupovat v bodě výstavby VTE dle platných a schválených Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, neboť dle všech zvažovaných aspektů uvedených v tomto návrhu zadání se jeví jako značně negativní pro všechna posuzovaná hlediska, zejména vzdáleností od obydlí. Další výstavba VTE v posuzovaném území se jeví jako nežádoucí z hlediska nepříznivých vlivů, které by se každou další výstavbou dále kumulovaly. Rovněž tak se ještě zhorší krajinný ráz. Plochy pod a kolem VTE vzhledem k vlastnickým právům a bezpečnosti osob nelze využívat pro zbudování cyklostezek a běžkařských tratí.
V předložené dokumentaci není vůbec zohledněn výskyt chřástala polního, jako ohroženého druhu, jehož výskyt v danné lokalitě mám na videozáznamu.
 
Václav Derinek                                 
Domašín – Nová Víska 9
431 51 Domašín
E-mail: v.derinek@seznam.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář