Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomínky OS Krušno k VTE Domašín

Vyjádření OS Krušno k dokumentaci EIA a některým studiím zpracovaným v jejím rámci.

 

Občanské sdružení Krušno
člen sdružení  Unie pro krajinu
Výsluní 147   IČO: 22854428

Krajský úřad Ústeckého kraje 
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Ke spis zn.535/ZPZ/2009/537
Dne : 18.7.2012
Věc: Připomínky k dokumentaci VTE Domašín

Legenda:
- černý text jsou argumentace tvůrce dokumentace
- červený text jsou připomínky a argumentace o.s.Krušno
 
Posudek (ing. Petr Götthans)
Záměrem investora je výstavba 3 větrných elektráren typu VESTAS V90 – 2.0 MW (alternativně typu Enercon E82 – 2.0 MW) o celkovém instalovaném výkonu 6,0 MW
Hned v úvodu se pan ing. Götthans dopustil nepřesnosti. V PD VP Domašín je uvažováno o 3x2,3MW celkově tedy o 6,9MW výkonu.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Pan ing. Götthans připouští celkový záměr 176 ks VTE v posuzované oblasti. Skutečný stav ale nezná ani on, ani nikdo jiný. Namátkou v jeho výčtu například chybí VP Hora sv. Šebestiána a VP Křimov. Tyto dva záměry jsou údajně sloučeny do jednoho, na který už byla vydána souhlasná EIA, ale původní zjišťovací řízení EIA obou parků nebylo ukončeno. Obě řízení jsou živá, každý se o tom může na příslušných stránkách přesvědčit.
Dále se zmínili sami zástupci největšího investora oblasti, APB Plzeň, že mají v rámci projektu Větrného parku Chomutov připraveno několik etap na jeho rozšíření v oblasti Výsluní. EIA těchto projektů ještě nejsou v řízení. Zájem stavět v této oblasti je tedy nejspíš mnohem vyšší, než je uváděný počet VTE v Posudku.
B.I.5.          Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů je nejčistší formou výroby energie.
To je taková nekriticky přijímaná mantra enviromentalistů. Ve skutečnosti se věci mají podstatně jinak a přínos OZE v tomto směru je malý nebo žádný. Věc se má tak, že prostor pro výrobu OZE uvolňují klasické zdroje energie, především uhelné bloky. V praxi je to tak, že nejedou na svém jmenovitém výkonu, ale třeba o 10-20% nižším. Tím vytvářejí prostor pro umístění výroby z OZE a zároveň fungují rychlým navýšením výkonu jako jejich záloha, kdyby se jejich výroba v krátké chvíli propadla. Tím, že uhelné bloky nepracují na plný výkon, nepracují zároveň ve svém ekonomickém optimu na který jsou projektovány. Tedy při omezeném výkonu mají na jednotku vyrobeného výkonu vyšší spotřebu paliva než by měly, kdyby jely na plný výkon. Z tohoto pohledu je už "čistá výroba z OZE" mnohem méně čistá a když se připočtou potíže, které způsobují svými dodávkami do přenosové a distribučních soustav, nemohou být hodnoceny jinak než zdroje problémové, vše komplikující a drahé. Finanční zisk vyvolených je zde vykoupen dražší elektřinou pro všechny ostatní a zvyšujícími se náklady na přenos a distribuci pro firmy zabývající se touto činností a tím další tlaky na zvyšování cen pro koncové uživatele včetně hrozícího blackoutu přenosové sítě ČR.
D.11Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
 
V souvislosti s výstavbou VTE bývá často diskutována obava z finančního znehodnocení nemovitostí. Změnu poptávky po nemovitostech, stejně jako změnu jejich cen, nelze dopředu seriózně odhadovat. Je pravděpodobné, že po krátké době nejistoty dojde ke stabilizaci a návratu do původního stavu a na cenu pozemků a nemovitostí v okolí areálu nebude mít realizace záměru významnější vliv. Vlastníkům dotčených pozemků bude ztráta vzniklá výstavbou kompenzována investorem záměru.
Jakpak na to ing.Götthans přišel? Kdepak je náhrada ztráty majitelů deklarována? Na zjištění o kolik majitel dotčené nemovitosti přijde, se stačí zeptat v některé místně příslušné realitní kanceláři. Zmiňovaná studie z r.2008 (RNDr. Josef Kunc, Ph.D., Mgr. Bohumil Frantál) bude mít asi stejnou vypovídací hodnotu, jako ostatní účelově zpracované studie. Pan Götthans se zde vyjadřuje k situaci, pro niž není v naší zemi srovnání. 2 nebo 3 VTE někde za kopcem asi cenu neovlivní, 176 VTE(počet který jinde sám připouští), určitě ano.
 
...Naopak, v případech dobré marketingové podpory jsou VTE využity k rozvoji nových forem cestovního ruchu. Tento fakt může být posílen tím, že VTE u nás představují dosud relativně nový fenomén s potenciálem přilákat zájem návštěvníků.
Návštěvníky větrný park skutečně může lákat ale asi tak ve smyslu školní exkurze do nějakého závodu. Přijede, podívá se, a za hodinu odjede s tím, že už se nikdy nechce vrátit, a už určitě zde nebude nikdy trávit svou dovolenou. Takoví turisté zdejší oblasti nepomohou, stejně tak se již děje v průmyslem zdevastovaném podkrušnohoří. Toto má být a je předkládáno jako odstrašující příklad. V současné době ale dotčené úřady svým postupem umožňují připuštění podobné devastace i na vrcholových partiích Krušných hor. Tentokrát ovšem nikoliv ku prospěchu celého národa, ale pouze úzké skupiny podnikatelů, kteří zde nebydlí a je jim jedno, co svými záměry způsobí.
 
Hluková studie (ing. Aleš Jiráska)
V zadání se rozchází ing. Jiráska se zpracovatelem Posudku ing. Götthansem ve výšce věže VTE Enercon E82. (Jiráska 108m, Götthans 98m) – připouštěny a zvažovány jsou už i vyšší věže!
První, zásadní věc znevěrohodňující zpracovanou hlukovou studii, je pořád dokola uvažovaná kulová charakteristika vyzařování zvuku z předmětných VTE. OS Krušno už se k hlukovým studiím mnohokrát vyjadřovalo a popisovalo, jak šíření zvuku v oblasti ovlivňují síly větrů a jejich převládající směry. Toto bylo ve studii opět opomenuto a podle našeho úsudku to zásadně ovlivnilo její výsledek.
Směry a síla převažujících větrů jsou přitom zpracovány každým investorem pro danou lokalitu ve které chce stavět. Graf ve formě větrné růžice je například k dosažení v práci ing. Vladimíra Veleka - Zkušenosti z provozu větrné farmy Kryštofovy Hamry z 03.2008 až 02.2009.
Kulová charakteristika vyzařovaného zvuku není nejhorší možný stav, nejhorší možný stav nastává tam, kam převažující větry snášejí hlukové imise a to jsou v současné době obce Volyně a Nová víska u Domašína. Každou další postavenou VTE v dotčené oblasti se bude tento stav jen zhoršovat.
Je celkem záhadou, proč byla jako výpočtový bod zvolena ruina vlakového nádraží v Rusové, kde hluk nikoho neobtěžuje a proč se zpracovatel studie nezaměřil na obce Volyně a Nová víska u Domašína, kde si lidé už léta oprávněně stěžují. Již bylo podáno několik žádostí o zpracování dlouhodobého měření faktické hlukové zátěže v postižených obcích na KHS Ústí. Ta postupuje doposud striktně dle platné legislativy a normativy i když je tato pro danný zdroj hluku nedostatečný. Jedná se totiž o nový fenomén, jehož produkty v naší legislativě a normativě nejsou dostatečně zohledněny a ani ošetřeny. Přestože zde již stojí největší park VTE v ČR a bylo by možné provést již aktuální měření, ve všech investičních záměrech se uvažuje nejdříve s výstavbou nových, dalších VTE a teprve po jejich výstavbě se uvažuje o provedení hlukové studie. Pokud se již u stávajících VTE údajně nějaká měření provedla, tak byla provedena pouze výpočtem PC programem Hluk od stolu z kanceláře, vlastníci nemovitostí, kde se autoři dokumentace dovolávají, že bylo údajně provedeno měření, tuto skutečnost popírají. Nikdo na jejich pozemcích žádná měření neprováděl.
Mechanismus snižování hlukových emisí provozováním VTE v provozních modech je sice hezký, ale pokud na něj investor dobrovolně sám nepřistoupí a nedodržuje ho, není žádnou legislativní cestou vymožitelný. Vzhledem k tomu, jak se někteří investoři chovají už dnes, se právem obáváme, že dnem kdy začnou svoje stroje provozovat, přestanou komunikovat a na naše oprávněné výzvy nebudou reagovat. Nikdo s tím už zpětně nepohne.
21 X 2 MW KRYŠTOFOVY HAM
4.1. Předběžné výpočty
Po předběžných výpočtech byly některé VTE dalších plánovaných projektů zrušeny z hlukových důvodů:
MZP028 VP Chomutov: LH14 (ozn. 43) - blízkost obce Volyně (VB19 - 24)
 
Investor VPCH, firma APB Plzeň sice na některých dílčích jednáních s městem Výsluní přislíbila vyloučení LH 14 z projektu, nicméně ve svých pokusech vstoupit do Územního a stavebního řízení ji ve svých projektech nadále má. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejkonfliktnějších VTE, považujeme její vyloučení z posuzování hlukových vlivů za krok značně zkreslující celkový výsledek ve prospěch investorů.
Paradoxní na celé situaci v dotčené širší lokalitě je na jedné straně zájem KÚÚK o revitalizaci zdejších rašelinišť v rámci přeshraničního programu Ziel 3, vymezení Evropsky významné lokality pro dotčené území, ochranu ptačí oblasti v projektu Natura 2000 a na druhé straně vydávají souhlasná stanoviska k výstavbě VTE v takovémto množství a rozsahu. Jak již uvádějí autoři dokumentací a posudků v ohledu ke krajinnému rázu: ….toto území je již dotčeno stávající výstavbou VTE, tudíž další výstavbou už nedojde k dalšímu narušení krajinného rázu.
Znamenají snad takové výroky a uvažování investorů, autorů dokumentací a úřadů přístup k celé problematice ve smyslu: …už je tam jednou postavený největší větrný park v ČR, tak několik dalších věží VTE už se tam ztratí??
 

 
Za OS Krušno :                                                     předseda sdružení Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář