Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomínky OS Krušno k návrhu ÚP obce Domašín

Připomínky OS Krušno k návrhu ÚP obce Domašín

Občanské sdružení Krušno

člen sdružení Unie pro krajinu

Výsluní 147 IČO: 2285442

 

Obecní úřad Domašín

Louchov 20

431051 Domašín

Dne : 9.12.2012

 

 

Věc: připomínky OS Krušno k návrhu ÚP obce Domašín

 

Úvodem upozorňujeme, že OS Krušno se v souladu se stanovami zabývá ochranou přírody Krušných hor a má právo být v souladu s §70 zákona 114/1992 Sb.informováno o všech jednáních kde je dotčen veřejný zájem ochrany přírody a účastnit se všech správních řízení kde je výše zmíněný zájem dotčen.

 

Prostudováním návrhu jsme dospěli k závěru, že navrhovaný ÚP obce Domašín je vcelku v souladu s naším zájmem ochrany přírody , v některých aspektech dokonce přísnější k povolování některých druhů staveb, ale je naprosto nekompetentně zpracovaný ve vztahu k plánované výstavbě VTE v zájmovém území obce.

-plánovaná výstavba VTE nerespektuje ZÚRÚK v příloze 5 č. 5.4.4.1 písmeno j) . Stavby VTE doporučuje 3 km od zastavěných a zastavitelných území obcí. Od obce Volyně a N. Víska je záměr vzdálen pouze 1,9 km, od obce Louchov a Domašín 2,7 km a obce Petlery 2.8 km. ZÚRÚK dále zapovídají nekoncepční, překotný rozvoj výstavby VTE v Krušných horách . Výstavba VTE v zájmovém území obce přispívá ke kumulaci negativních vlivů VTE na krajinu( především krajinný ráz ) faunu a floru a zdraví obyvatel. Jako schizofrenní tvrzení autora SEA a jeho akceptování pořizovatelem ÚP, vidíme v tom, že na jedné straně výstavba dalších VTE v hodnoceném území bude mít větší vizuální dopad na celkovou krajinnou scénu nejen řešeného území správního celku Domašín, a dojde tak k dalšímu narušení pohledového horizontu této části Krušných hor, aby v zápětí tento nezákonný zásah do krajinného rázu (porušení § 12 zákona 114/1992 Sb.) zdůvodňoval tvrzením, že důvodem pro rozšíření výstavby VTE je existence stávajících VTE, požadavky obcí na využití území , definice VTE jako lehce odstranitelných, krátkodobých staveb a neposledně pak příznivější výroba el. energie než jsou uhelné elektrárny v Podkrušnohoří.

 

To snad pořizovatel ÚP nemyslí vážně. Buď mu chybí v tomto oboru základní informace, nebo je jako většina příznivců ovlivněn vidinou brebend od investorů, či je pod tlakem zastupitelů obce, kteří pod vidinou bezpracných zisků podepisují s investory nehorázně nevýhodné smlouvy a ohrožují svým jednáním nejen přírodu, ale i zdraví a pohodu jako svých obyvatel, tak obyvatel okolních obcí.

 

VTE nejsou ani jedno z toho co pořizovatel tvrdí, nejsou ekonomické, nejsou ekologické, a 25 let není stavba krátkodobá z hlediska života člověka, který je musí nechtě trpět. A co další aspekty:

Čas ukazuje, že prognosy stran vlivu OZE na ekonomiku jak státu, firem tak i každého občana je čím dál tím zhoubnější. Již nyní dochází díky těmto OZE k enormnímu zdražování el. energie, což může být pro firmy s velkými odběry ,přímo likvidační ( např. ČD, hutě,sklárny atd. ) . Konečným důsledkem pak bude výrazný nárůst nezaměstnanosti, snížení koupěschopnosti obyvatel a tím opět negativní dopad na ekonomiku firem. Tyto spirály pak povedou k výraznému prohloubení hospodářské krize. A ve jménu čeho? Že si mizerně hospodařící obce na úkor většiny vylepší obecní rozpočet, aby mohli oslňovat své otrávené voliče? Aby si pár spekulantů na úkor většiny namastilo kapsy a obce možná vzhledem k nevýhodným smlouvám s investory utřou ? ( měli jsme možnost tyto prostudovat a nestačili jsme se divit ) . Navíc podíl výroby el. energie VTE je tak nepatrný, že naprosto převažují jejich negativa a to hlavně svým vlivem na krajinu a zdraví obyvatel. Pro pár draze zaplacených kilowat zanecháme svým potomkům industriálně zdevastovanou krajinu a to v době , kdy energetická koncepce státu se zcela jasně

-2-

 

orientuje na ekologicky čistou a mnohem levnější energii z jádra. Nemalé riziko spočívá dále v tom, že díky snižování státní podpory OZE a jejich drahé výrobě a servisu se stanou tyto zdroje pro investory časem nerentabilní a obce , které naletěly květnatým slibům investorů mohou o své brebendy , již dnes znehodnocené zdražováním el.energie ,přijít. Další prostředky pak obcím spolknou možné soudní tahanice , ve kterých vzhledem k mizerně uzavřeným smlouvám , vyhrají jen sotva. To chcete riskovat ?

 

Další samostatnou kapitolou jsou posudky EIA a znalecké posudky. OS se za dobu své existence zúčastnilo v našem regionu všech jednání týkajících se povolování výstavby větrných parků a mohlo si tak utvořit ucelený dojem o tom jak tito renomovaní odborníci pracují. Jedno je jednoznačné. Proces posuzování vlivu stavby VTE na životní prostředí je především obrovský byznys . Většina posudků v tomto regionu především reprezentovaných stále stejnou svitou znalců vyznívá ve smyslu „ aby se vlk nažral s koza zůstala celá“ , protože koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Toto tvrzení lze obecně doložit tím, že ani jedno územní či stavební řízení ani jedné s firem za dobu dvou let nenabylo kladného rozhodnutí . A to ani se zjevnou podporou až podjatostí orgánů státní správy. Právě nekvalitní posudky jsou důvodem „ dlouhodobosti „ posuzovacího procesu a nelze tím zdůvodňovat správnost rozhodnutí o výstavbě VTE. Překotným se v ZÚRÚK myslí zaplevelování území velkým množstvím VTE a ne rychlost schvalovacích procesů . Takovýto výklad je naprostým diletantstvím. Protože největší negativní vliv VTE je na krajinný ráz, a současní posuzovatelé, doc. Vorel, RNDr Obst, Mgr Motl a jiní, vliv hodnotí jako akceptovatelný přikládáme v příloze článek našeho největšího odborníka na tuto problematiku, dnes již profesora Ing. Petra Skleničky z České zemědělské university. Z tohoto článku mrazí.

 

Velmi diskutovaným problémem je vliv OZE na kvalitu životního prostředí. VTE je „znalci opěvována jako zdroj energie čistý a užitečný ( hlavně panem Mgr. Motlem ) Ale tak to zcela zjevně není. Norové postavili 6000 VTE a přesto si nemohli dovolit zavřít jedinou klasickou elektrárnu.. A co u nás ? V době , kdy si zaplevelujeme krajinu železnými monstry, jsme obtěžováni hlukem, stroboefektem, světelným smogem , kdy vytlačujeme chráněnou faunu s jejich biotopů a ničíme chráněné rostliny, ve stejné době nejenže neodstavíme žádnou klasickou elektrárnu,ani v Podkrušnohoří ani jinde, ale naopak plánujeme nové jaderné elektrárny, nové přehrady, tlačíme na prolomení limitů těžby uhlí atd.z tohoto pohledu je energie z VTE energií jaksi navíc, což žádným způsobem životnímu prostředí nepomáhá. A co výroba VTE, jsou snad vyrobeny z ekologických materiálů ? Ne, jsou z ocele, betonu a plastů, jejichž výroba nejvíce, jak v minulosti ,tak i nyní zatěžuje životní prostředí. Jsme druhým největším vývozcem elektrické energie v Evropě, energii z VTE nepotřebujeme.I z tohoto pohledu je protlačování výstavby VTE změnou ÚP nezodpovědným hazardem zastupitelů, kteří nejsou schopni zajistit udržitelný rozvoj obce jiným smysluplnějším způsobem.

 

Republikovou prioritou je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zachovat ráz jedinečné struktury území, struktury osídlení atd.. V tomto světle je doporučení v hodnocení SEA, že ,“záměr parku větrné energetiky lze akceptovat“, naprostým blábolem.

Další prioritou je vytváření územních podmínek pro ekonomický rozvoj, zejména lesnictví, ekologického zemědělství, rekreace a cestovního ruchu. Tvrzení pořizovatele, že výstavbaVTE je upřednostněna vzhledem k okolnostem využití území, v souvislostech ekonomických a existence již stávajících VTE,je přímém rozporu s těmito prioritami. Naopak, dochází již dnes vhledem k plánovanému zastavění velké části Krušných hor větrníky k odlivu turistů, ale i obyvatel, ke znehodnocení cen nemovitostí a krajiny.

Navíc VTE v katastru Domašína negativně ovlivní i krajinný ráz okolních obcí, které chtějí své území využít smysluplněji a to bez jakýchkoli kompenzací. Navíc je tento záměr v rozporu s ÚP městaVýsluní, který to přímo ovlivní. Bude obec Domašín městu Výsluní tuto újmu kompenzovat ?

Další prioritou je při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Tato podmínka je jednoznačně v návrhu změny ÚP porušena Jediným důvodem k návrhu ÚP je totiž pouze a jenom výstavba VTE . Ostatní důvody jsou sekundární.

 

 

 

 

-3-

 

 

Slabé horské regiony potřebují podporu svých hospodářských aktivit , ale pouze v souladu se zájmy ochrany přírody. Výstavba větrných farem je ale medvědí službou . Krušné hory skrývají úžasný ekonomický potenciál v rozvoji sídelních funkcí, turistiky, zemědělství , řemesel, lesnictví , agroturistiky a dalších, To, že obec Domašín nevedou zkušení manažeři , kteří se o rozvoj obce postarají a tento potenciál využijí, nemůže být řešeno na úkor ostatních obyvatel. Pokud budou realizovány všechny plánované VTE, lze jen těžko hovořit o akceptovatelnosti a smysluplném využití území.Vzhledem k počtu, velikosti a kumulaci s ostatními plánovanými záměry v oblasti bude záměr extrémě konfliktní vždy. Krajina bude jen těžko obydlitelná. Vyhodnocení v kumulaci s ostatními záměry investorů tento návrh zcela postrádá.

Návrh ÚP Domašín je v konfliktu se ZÚRÚK i v dalších oblastech . Velmi nezodpovědné je hlavně to, že obec navrhuje ÚP účelově, vidí jen svůj prospěch a neposuzuje změnu v širších souvislostech , tzn. v kumulaci s ostatními záměry, kdy se o to více dostává do konfliktu jak se ZÚRÚK tak i s republikovými prioritami. Všechna zdůvodnění výstavby VTE jsou účelově zmanipulovaná, myšlenkově a vědomostně chudá , nerespektují současný trend hospodářského rozvoje ČR, a v důsledku tyto rozhodnutí povedou k nedozírným škodám jak na krajině , fauně a floře, tak i na zdraví obyvatel, kteří do hor přišli především za krásnou přírodou a klidem.

 

Apelujeme na zastupitele obce Domašín, aby ve světle současných poznatků o využívání OZE přehodnotili své názory a přiklonili se na stranu svých obyvatel a obyvatel okolních obcí, kteří ve většině výstavbu VTE odmítají. Nejistá ekonomika provozování OZE může přinést veliké rozčarování.

 

 

 

za OS Krušno : předseda sdružení : Dr Finda Miroslav

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář