Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky OS Krušno k zahájenému zjišťovacímu řízení- Domašín –Rusová firmy EP Renewables

Námitky OS Krušno k zahájenému zjišťovacímu řízení- vlivu záměru na životní prostředí- záměru Domašín –Rusová firmy EP Renewables

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
K č.j.: 11/ZPZ/2012
 
 
Dne 20.1.2012
 
Věc: námitky OS Krušno k zahájenému zjišťovacímu řízení- vlivu záměru na životní prostředí- záměru Domašín –Rusová firmy EP Renewables.
 
OS Krušno prostudovalo posuzovaný záměr výše uvedené firmy a zásadně nesouhlasí s realizací tohoto záměru z těchto důvodů :
- V oblasti plánovaného záměru je již dnes takový přetlak investorů, že přehled ztrácejí nejen sami investoři , DOSS, ale i renomovaní znalci, kteří již ze zoufalství nad přemírou dobře placené práce kopírují až z 90 % své vlastní předchozí práce, aniž by si všimli, že kopírují chyby, či nesprávností ( jako příklad lze uvést „oznámení záměru VTE Výšina“ a „VTE Domašín-Rusová“ ) Hned v úvodu, kde jsou popisovány kumulace záměrů je jako běžící uveden VPCH rozdělený na IV etapy, přestože již nyní běží řízení s rozdělením tohoto záměru na III etapy s jinými parametry, což má na hodnocení kumulace dost podstatný vliv. A právě kumulace záměrů, která se v některých případech i překrývají na podstatný vliv na hodnocení negativních dopadů na již tak dost poničenou krajinu záměry stávajícími. Proto OS Krušno apeluje na zpracovatele dokumentace a posudků, aby svůj postoj přehodnotily a postavili se celou svou erudicí za to co je nám nejdražší, naše životní prostředí.
 
- Environment –  s názorem autora se nelze ani v nejmenším ztotožnit. Pro VTE by tato oslavná óda platila např. v přímořských oblastech, kde jsou povětrnostní podmínky zcela odlišné a využití větrné energie smysluplné. To neplatí pro ČR , která disponuje velmi omezeným počtem vhodných lokalit a nepříznivými větrnými podmínkami, což v důsledku vede k tomu, že tyto zdroje musí být z 80-85% zálohovány klasickými zdroji na fosilní paliva a plyn . v případě se jedná o sekundární, terciální a dispečerskou zálohu, které jsou velmi drahé a v důsledku zatěžují životní prostředí více než kdyby tyto klasické zdroje jely v plném výkonu. K úspoře fosilních paliv dochází minimálně a za cenu obrovských nákladů . Další náklady pak vznikají tím, že tyto VTE je nutné stavět v horských oblastech, kde není vybudována dostatečná rozvodná siť. Její budovaní nejenže poškozuje přírodu, ale opět se promítá do ceny el. energie a tak zatěžuje konečného spotřebitele. Vzhledem ke klesajícím výkupním cenám el. z VTE, vysokým nákladům a finanční situaci investorů se nastoluje otázka, zdali nejsou Krušné hory pouze velikou pračkou peněz někoho jiného. Z názory autora se nelze ztotožnit.
 
- záměr se nachází v CHOPAV v II pásmu ochrany vodních zdrojů – v tomto pásmu jsou zakázány výkopové práce , dále je zde velké riziko zamoření vodních zdrojů ropnými produkty při výstavbě a provozu v případě havárie, což nikdy nelze vyloučit. Že je nutný souhlas vodoprávního orgánu je sice pravda ( §17odst.1 písm. e ). ale pravděpodobnost, že nebude v tomto státě, kde výjimky převažují nad dikcí zákona udělen, je velmi nízká. Proto i z tohoto důvodu OS záměr k realizaci nedoporučuje.
 
- záměr zasahuje do VKP – jedná se o nivy drobných vodních toků a pramenišť- zde je záměr v rozporu se ZÚRÚK v příloze 5 č 5.4.4.1. písm. h , proto nelze záměr doporučit
 
                                                                             -2-
-Vliv na soustavu NATURA 2000- záměr se nachází pouze 850 m od PO Novodomské rašeliniště –Kovářská, kde předmětem ochrany je tetřívek obecný a žluna šedá. Zatím co při vyjádření se k záměru VTE Výšina KÚ viděl vzdálenost l km jako nedostatečnou ve vztahu předmětu ochrany, zde 850 m považuje za dostatečnou, z čehož znalec usoudil, že není třeba zpracování posudku. OS se ztotožňuje s názorem KÚ ze záměru VTE Výšina a posouzení odborným znalcem žádá a to i ve vztahu k EVL Na loučkách.
 
- Záměr , přestože obec Domašín nemá zpracovaný ÚP, nerespektuje ZÚRÚK v příloze 5 č. 5.4.4.1 písmeno j) . Stavby VTE doporučuje 3 km od zastavěných a zastavitelných území obcí. Od obce N. Víska je záměr vzdálen pouze 1,9 km, od obce Louchov a Domašín 2,7 km a obce Petlery 2.8 km.
 
--krajina je řídce obydlená, proto je záměr akceptovatelný ?- ústecký kraj vydal ZURÚK , které doporučují taková opatření, aby se tato situace naopak změnila. Je pravda že Krušné hory se vzhledem k drsným životním podmínkám znovuosídlují pomalu, ale osídlují. A tito lidé nemají nárok na kvalitní životní prostředí a zdraví, jak jim to zaručuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod ? Tito lidé obětují své pohodlí, aby žili v přírodní krajině a my jim z ní uděláme krajinu ne urbanizovanou, ale industriální ? Kolik z těch co o tom rozhodují má ve svém blízkém okolí větrné parky – ani jeden! Rovněž tvrzení autora, že VTE odmítá pouze malá část technofobiích obyvatel je scestná. VTE v anketách odmítá 67-90 % obyvatel, chtějí je pouze ekonomicky zainteresovaní zastupitelé. Zaměňovat ochranu životního prostřední a přírody na technofobii je přinejmenším účelové. Obtěžovat obyvatele výstavbou a provozem větrných parků je v rozporu s § 127 novelizovaného OZ- respektujme zákony.
 
-- záměr bude mít středně významný negativní , vliv na krajinný ráz- krajinný ráz je chráněn zákonem v §12 zákona 114/1992 Sb. 2 VTE možná mají vliv středně významný, ale v kumulaci byť jen se stávajícími, realizovanými záměry jde o destrukcí krajinného rázu. A to se zde plánují další desítky až stovky VTE. Kam až „odborníci“ chtějí zajít ? Za porušení zákona by měl následovat trest a zde je zákon evidentně porušován ve jménu byznysu. Paradoxem je, že v tomto záměru autor akceptovatelnost záměru vlivu na krajinný ráz zdůvodňuje tím, že tento je již narušen stávajícími VTE v oblasti. A kdo připustil toto narušení v minulých letech ? Kdo v posudcích tvrdil, že 24 VTE krajinný ráz nenaruší ? Opět DOSS na doporučení odborných znalců. Kdy se tento dominový efekt zastaví ? OS Krušno odmítá tento záměr z důvodu narušení krajinného rázu chráněného zákonem.
 
-v zájmové lokalitě je celá řada vodních toků a pramenišť a z hlediska biotopu důležitých mokřadů. Záměr jistě naruší odtokové poměry v dané lokalitě hlavně v souvislosti s rozsáhlými výkopovými pracemi, je zde vysoké riziko zamoření lokality ropnými produkty jak z použité techniky, tak při provozní havárii VTE, kde převodovka obsahuje poměrně velké množství oleje. Předpokládat, že se tak nestane je neuvěřitelný hazard. Předpokládat, že to vyřeší nějaké povolení dle §8 zákona 254/2001 Sb. je přinejmenším naivní. Lokalita je odvodňována do Podmileského potoka což by učinilo z havárie ekologickou katastrofu.
 
-záměr bude mít jistě přeshraniční vliv na krajinný ráz, v kumulaci s dalšími záměry jistě významný. Nelze souhlasit s autorem, že vliv bude nevýznamný, protože VTE v přírodě již není nic nového. Je to stejná demagogie jako v hodnocení vlivu na krajinný ráz, že když už je narušen jinými záměry, tak další nemají vliv. OS žádá, aby tato záležitost byla projednána s německými úřady a doložena.
 
- záměr zasahuje do prvků ÚSES ( ochranná zóna NRBK ) – zde dochází opět k rozporu s ZÚRÚK v příloze 5 č. 5.4.4.1. písm. d, tj platí co bylo uvedeno výše při zásahu do EVL.
 
 
                                                                             -3-
 
- záměr je lokalizován do k.ú. Kotlina které spadá do správy obce Měděnec, která nemá schválený ÚP s plochami pro výstavbu VTE, jedná se o nezastavěné území . Z výše uvedeného vyplývá, že zde platí v plné míře ZÚRÚK korigující živelnou výstavbu větrných parků a se kterými je tento záměr v kolizi.
 
Nekompromisně žádáme, aby DOSS plně respektovali názor většiny obyvatel dotčených oblastí
a to i v případě, že zastupitelé dotčených obcí jednají v rozporu z názorem této většiny. Většinou totiž jednají pod tlakem ekonomické závislosti na investorovi. V době , kdy vláda odsouhlasila dostavbu Temelína a kdy republice hrozí blackout považujeme živelnou výstavbu VTE v ČR za kontraproduktivní.
 
 
Za OS Krušno :                                                                    předseda sdružení Dr. Finda Miroslav.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář