Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření OS Krušno ke krajinnému rázu

Vyjádření OS Krušno ke krajinnému rázu v souvislosti s VPCH

 

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
__________________________________
 
K č.j: 193/ZPZ/2011
 
Dne 23.2.2011
 
Věc: námitky občanského sdružení Krušno k souhlasu se zásahem do krajinného rázu
          pro záměr " Větrný park Chomutov " firmy Proventi dle rozhodnutí MŽP z 29.4.2010
          pod č.j. 561/530/10
         
          Občanské sdružení Krušno se dle zákona 100/2001 Sb. v zákonné lhůtě do 8 dnů
          přihlásilo jako účastník tohoto řízení.
 
          OS Krušno zásadně nesouhlasí s udělením souhlasu se zásahem do krajinného             
          rázu výstavbou VTE v rámci záměru "Větrný park Chomutov" z těchto důvodů:
 
-souhlas se zásahem do krajinného rázu vydaný pod   č.j. 1239/ZPZ/2006 byl vydaný firmě Proventi nikoli firmě APB Plzeň a tato dosud nedoložila právní titul opravňující ho k předložení stanoviska EIA vydaného pro jinou právnickou osobu !
 
- Odlišná právnická osoba musí realizovat totožný záměr a plně respektovat závěry vydaného stanoviska ( viz vyjádření MŽP ze dne 9.2.2010 pod zn. 1224/ENV/10), což v tomto záměru není dodrženo- jedná se o zcela jiný projekt ! Původní projekt předpokládal 54 VTE, z něhož 11 bylo vypuštěno v katastru obce Málkov a jednalo se o typ VTE NEG MICON 72c/1500 s výškou náboje 80m rozpětím rotoru 72m a jmenovitém výkonu 1,5MW. firma ABP
předložila záměr výstavby 91 ks VTE typu Vestas V90-2MW s výškou náboje 105m , rozpětím rotoru 90m a výkonem 2MW. Z výše uvedeného vyplývá, že stanovisko EIA dle zákona 100/2001 Sb. firmy Proventi,   nemůže být platné pro stávající záměr firmy APB, neboť se nejedná o záměr totožný! VTE vyšší o 25m a v počtu o 48 VTE vyšším mnohem výrazněji poškodí unikátní krajinný ráz Krušných hor ve všech ohledech ( panoramata, pohledové osy, krajinné prvky, krajinné dominanty atd.) ale dojde
ke změně ostatních posuzovaných parametrů ,hlavně v oblastí škodlivých emisí jako je vyšší hlučnost, produkce infrazvuku, flikru ,vlivů na floru ,faunu a hlavně avifaunu, dojde k většímu záboru zemědělské půdy atd.
 
- Z dokumentace, kterou máme k dispozici vyplývá, že firma Area group s.r.o uvádí nejvyšší správní orgán - MŽP- v omyl, neboť ve stanovisku projektanta k výše uvedenému záměru uvádí, že jde o záměr totožný, s výškou VTE 80m! Prokurista firmy APB pak v dopise uvádí
že má souhlas firmy Proventi k použití stanoviska EIA z 27.10.2005! Toto prohlášení není doložením právního titulu opravňujícího použití stanoviska EIA, vydaného jiné právnické osobě ! Pokud MŽP vydalo souhlas se zásahem do krajinného rázu pouze na základě ---těchto prohlášení jednalo v rozporu se zákonem.
 
- záměr byl navíc firmou APB rozdělen na 3 etapy čímž je ztíženo zapracovaní podmínek stanoviska EIA , neboť každá etapa je posuzována odděleně a ne zcela jsou podchyceny
kumulativní vlivy na životní prostředí a hlavně krajinný ráz. Posouzení vlivu na krajinný ráz
firmy Proventi nebyl a ani nemohl být ve své době ( r. 2005 ) posouzen v kontextu
všech ostatních projektů v dotčené lokalitě, kde krom projektu APB s 91 VTE, Krajský
úřad, odbor životního prostředí eviduje zájemce o výstavbu dalších 100-140 VTE.
Na tak malém území ( od Přísečnické přehrady po obec Blatno) by šlo úplnou devastaci
nejen krajinného rázu, ale i zdraví obyvatel! Již dnes jsme zaznamenali v obcích
N. Víska u Domašína a obci Třebíška u Výsluní přiznaky tzv. Windturbine syndromu
u některých obyvatel.
 
- poškození krajinného rázu povede k postupné ztrátě zájmu turistů a rekreantů a tím zhoršení ekonomiky obcí a podnikatelů na této činnosti závislých, dojde k výraznému poklesu cen nemovitostí obyvatel a podnikatelů, kteří i přez drsné podmínky života tyto hory postupně osídlují, dojde k výraznému omezení pohybu obyvatel a turistů, neboť vhledem k možnému
poškození zdraví a majetku odlétající námrazou investoři pozemky často ohrazují, zakazují
vstup apod. Rovněž extenzivní zemědělství dozná postupného úpadku, neboť obdělávání
ploch hustě posetých beton. podstavci VTE bude velmi ztíženo, zvláště proto, že většina si
pořídila velmi drahou techniku na velkoplošné obdělávání . Výše uvedené je navíc v přímém
rozporu se "Zásadami územního rozvoje ústeckého kraje v jeho části SOB6-specifická
oblast Krušné hory a se Studií o umísťování VTE v Krušných horách schválené
zastupitelstvem Ústeckého kraje. Dále to odporuje čl. 11 Listiny práv a svobod, kde každý má právo na ochranu zdravého životního prostředí a čl. 35 výše uvedené listiny , kdy každý má právo na ochranu vlastnictví.
 
- prostudováním stanovisek EIA k tomuto i jiným záměrům, hlavně posudků akreditovaných znalců jsme došli k jednoznačnému závěru. Většinou posudku se jako červená nit prolíná syndrom
tzv. odborného nadržování ( koho chleba jíš , toho píseň zpívej ), kdy mnohdy jde o odborně
zpracované nesmysly stranící investorovi, ale v jednom se odborníci( hl. prof. Sklenička a jiní)
shodují- ve všech případech bude krajinný ráz Krušných hor nenávratně poškozen!
 
Z výše uvedených důvodů žádá občanské sdružení, aby z hlediska vlivu na krajinný
ráz a s ohledem na ostatní negativní dopady na unikátní přírodu Krušných hor byla
výstavba větrných parku v této lokalitě zastavena. Ochrana přírody je veřejným zájmem
ze zákona a upřednostňování zisků malé skupiny chamtivých investorů před tímto zájmem odporuje i judikatuře NSS - viz rozsudek NSS 1As 37/2005-154 a dalších.
 
 
Občanské sdružení Krušno
Výsluní 147
43183 Výsluní                              za sdružení: Předseda : MUDR Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář