Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protest OS Krušno - dočasné odnětí a trvalé omezení PUPFL v rámci stavby VPCH I etapa

Protest OS Krušno proti zahájení řízení ve věci žádosti o dočasné odnětí a trvalé omezení pozemků určených pro funkci lesa v rámci stavby VPCH I etapa

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
­
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Úsek životního prostředí
Husovo náměstí 104/1
43001 Chomutov
                                                                                          Naše značka:110320
 
Věc: protest OS Krušno proti zahájení správního řízení ve věci žádosti o dočasné odnětí a trvalé omezení PUPFL v rámci stavby VPCH –I etapa – pod značkou OSÚaŽP/Ž/235702011 a námitky k výše uvedenému.
 
OS Krušno se dle § 70 odst. 3 zákona č.114/1992 přihlásilo v zákonné lhůtě jako účastník tohoto řízení.
 
 A/ Protest:
OS důrazně protestuje proti zahájení správního řízení ve věci dočasného odnětí a trvalého omezení PUPFL. Proti Územnímu rozhodnutí o umístění stavby I. Etapy VPCH OS Krušno podalo odvolání dne 21.2.2011. Přestože Krajský úřad v této věci dosud nerozhodl, OSÚaŽP MMCH pokračují v navazujících řízeních, čímž předjímají výsledek odvolání a to ve prospěch investora, Toto je minimálně v rozporu z dobrými mravy, ne-li v rozporu se zákonem. Dotčené orgány státní správy nemají právo podléhat tlakům investora, ať už přicházejí z jakékoli strany. O těchto tlacích bylo OS informováno přímo některými pracovníky OSÚ a ŽP . / jejich anomymitu OS s pochopitelných důvodů ctí / Z tohoto důvodu OS Krušno žádá, aby zahájené správní řízení bylo zastaveno.
 
B/ Námitky
1) Tak jako v případě II. etapy VPCH tak i v tomto případě OS upozorňuje na absenci hydrogeologického průzkumu, který investor deklaruje jako součást předprojektové přípravy, tento však nikdy nebyl OS předložen a ani nebyl členy OS v dokumentaci dohledán. Výkopové práce nebývalého rozsahu vedou
územím s rozsáhlými prameništi, naruší retenční schopnost lesních pozemků narušením kořenových systémů, neboť dle vyjádření hydrogeologa minimálně 2 roky  budou tyto výkopy fungovat jako nechtěný meliorační systém . Tímto zásahem může být ohroženo zásobování vodou občanů Volyně z obecní studny, což opět najatý hydrogeolog připouští.
 
2) Trvalé omezení PUPFL je v rozporu s deklarovanou dočasností stavby. S uvedením pozemků do původního stavu zřejmě investor nepočítá. A i kdyby počítal, odstraňování stavby po skončení její životnosti dojde k opětovnému devastujícímu zásahu do výše zmíněných pozemků.
 
3) Pozemky č. 1144 a 1146 tvoří cesty, které prochází lesními pozemky Města Výsluní . Tyto jsou funkčně spjaty s okolním lesním porostem , proto s jejich odnětím nesouhlasíme.
 
4) Výkop v lesní cestě naruší kořenové systémy přilehlých lesních porostů, je reálné i poškození jejich nadzemních částí použitou technikou čímž dojde k narušení práv vlastníka – města Výsluní , jakož i veřejného zájmu, kterým je ochrana přírody a životního prostředí. Ujišťování investora o šetrnosti k přírodě je vzhledem k rozsahu prací pouze nerealizovatelné klišé.
 
5) Vzhledem k tomu že i v tomto případě jako i u etapy II není realizována žádná VTE, nejde o samostatnou provozu schopnou etapu, jak bylo deklarováno investorem ve stanovisku projektanta
dne 7.6.2010, což v důsledku pak vedlo k vydání souhlasného stanoviska nejvyššího správního orgánu
MŽP! Jde o přípravnou fázi pro výstavbu VTE, ke které investor nemá žádné stavební povolení a se stavbou kterých ani OS Krušno ani obec Výsluní zásadně nesouhlasí. Povolení odnětí a omezení PUPFL
je pak předjímáním výsledků navazujících řízení s čímž se nelze ztotožnit.
6) Investor dosud nedoložil smlouvu o připojení k ČEPS, ohání se pouze smlouvou o smlouvě budoucí s nedostatečnou připojovací kapacitou, což jen podtrhuje neúčelnost devastace dotčených lesních porostů
v rámci tohoto projektu.
 
7) Argumentace pracovníka pro lesní hospodářství a myslivost při OSÚaŽP MMCH, že je nucen ctít rozhodnutí vlastníků dotčených pozemků, neobstojí, protože i tito jsou povinni byť na „svém“ dodržovat lesní zákon , který poškozování lesa stavebními aktivitami nepřipouští !
 
8) Uvedené řízení je , vzhledem k tomu , že jde o přípravnou etapu( nikoli samostatnou a funkční) v rozporu se schváleným Plánem územního rozvoje ústeckého kraje v části SOB6 Krušné hory, který se
zabývá nutností korigování chaotické výstavby VTE.OS doporučuje schválené zásady nadřízeného správního orgánu respektovat !
 
 
Z výše uvedených důvodů OS Krušno, člen sdružení Unie pro krajinu žádá, aby řízení o dočasné odnětí a trvalé omezení PUPFL bylo zastaveno.
 
 
Za OS Krušno :                              předseda sdružení      Dr Finda Miroslav
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář