Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání OS Krušno proti udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu

Odvolání OS Krušno proti udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Ministerstvo životního prostředí ČR
cestou Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem
K č.j: 193/ZPZ/2011-2
JID : 55671/2011/KUUK
 
Věc: Odvolání proti rozhodnutí o udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb. ve prospěch firmy Proventi a.s.
 
OS nesouhlasí se způsobem, kterým je toto řízení vypořádáno, neboť i zde se projevuje neschopnost OSS se vypořádat s tlakem investora , a napadené rozhodnutí obsahuje výroky , které investorovi straní. Na str.4 uvádí, že záměr vykazuje významný nepříznivý vliv na krajinný ráz, ale vzhledem k tomu ze zpracovatel posudku projekt zařazuje mezi záměry společensky prospěšné, doporučuje vlivy na krajinný ráz, akceptovat !! Na druhé straně odmítá brát v úvahu vlivy na např. na turistiku, zemědělství atd. protože nemají vliv na dopad záměru na krajinný ráz! Pokud bychom akceptovaly toto odůvodnění, nelze akceptovat ani společenskou prospěšnost jako odůvodnění negativního hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz ! Jde o schizofrenní rozhodnutí nebo stranění investorovi ? Vzhledem k tomu, že dokumentace a posuzování záměru byly zpracovávány v letech 2002-5 je společenská prospěšnost záměru neaktuální a prospěch by přinesla pouze a jen investorovi. Jsme 2. největším vývozcem el. energie v Evropě a není tudíž důvod obětovat unikátní krajinný ráz Krušných hor tomuto kontraverznímu záměru. Ve své době byl tento záměr považován za alternativní zdroj, ale vzhledem k průměrnému ročnímu využití výkonu VTE v ČR v pouhých 14 % ( Ryvolová 2006) jedná se pouze o obnovitelný zdroj způsobující nepředvídatelné výkyvy v rozvodné síti , které navíc musí být většinu roku zálohovány klasickými, tedy i elektrárnami na fosilní paliva- nejsou tedy společensky prospěšné ani z pohledu ochrany ovzduší. Výroba VTE je navíc energeticky velmi náročná , takže ani zde nelze hovořit o společenské prospěšnosti. Naopak štědré dotace do OZE a dotované výkupní ceny významně zdražují el. energii konečnému spotřebiteli, což je naopak společensky velmi neprospěšné !
Z výše uvedených a jistě ne úplných důvodů OS žádá , aby společenská prospěšnost výstavby VTE nebyla kriteriem ospravedlňujícím hrubý zásah do krajinného rázu Krušných hor a udělený souhlas byl zrušen, neboť je v rozporu s § 12 zákona 114/1992 Sb.
 
KUUK se rovněž nevypořádal s námitkou, že jeho rozhodnutí je v rozporu s „Návrhem zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ a „ Studií o umístění VTE v Krušných horách“ protože první ještě nebylo schváleno zastupitelstvem a druhé není závazné! I tyto dokumenty byly jistě zpracovány renomovanými odborníky a mohly být alespoň využity jako podklady pro analýzu nejistot, jakých je při posuzování dopadu VP na krajinný ráz jistě mnoho. Pravděpodobně vzhledem k tomu, že závěry v těchto dokumentech nevyhovují investorovi, KÚÚK z nich vykličkoval tak jak vykličkoval. Je zajímavé, že studie, které jsou součástí posouzení EIA financované investorem jsou jako závazné prezentovány. Navíc byl již v r 2009 schválen vládou nadřízený dokument „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“, který tyto problémy řeší a je závazný.
 
OS Krušno žádá, aby bylo jednoznačně informováno ,  o kterém „ Větrném parku Chomutov“ je vlastně rozhodováno ! O Větrném parku firmy Proventi nebo o Větrném parku Chomutov firmy APB ? Stejný název projektu, stejný majitel firem, různé závěry posuzování , stejné či nepatrné odchylky v lokalitě – jedná se o tak zmatečné řízení, že i renomovaní znalci jako je Ing. Motl uvádějí, že není jasné, je-li „ Větrný park Chomutov“ I-III etapa fi APB substitucí projektu „ Větrný park Chomutov „ fi Proventi. Přesto v otázkách vlivu na životní prostředí vč. vlivu na krajinný ráz souhlasná stanoviska touto substitucí podmiňuje! OS Krušno je názoru, že firma APB Plzeň spekulativně drobí jednotlivé záměry, vyžaduje souhlasná stanoviska na zdánlivě nesouvisející etapy , aby pak „ vyzobala „ souhlasná stanoviska a uskutečnila původní záměr. Tím se snaží vyhnout hlavně kumulativním vlivům záměru na přírodu a obyvatelstvo , velmi negativní vliv na krajinný ráz nevyjímaje. Zastaralá souhlasná stanoviska k záměru „Větrný park Chomutov „ fi. Proventi si s tímto záměrem „koupila“.
Vzhledem k výše uvedenému nelze souhlasit s vypořádáním námitky OS Krušno na str. 8 pod číslem I a II. Rovněž námitka pod č. III nebyla vypořádána- poškození krajinného rázu přímo a velmi negativně ovlivní hlavní funkci horských oblastí, kterou je především rozvoj turistického ruchu, zemědělství a sídelních výrobních funkcí. Toto nejde oddělovat, neboť krajinný ráz hlavně v oblasti estetických funkcí , kulturních a historických charakteristik je spoluutvářen kladným soužitím člověka s přírodou. Industrializaci těchto oblastí je nutno hodnotit jako nepřijatelnou, v rozporu s veřejným zájmem , což ochrana přírody ze zákona je.
 
 
OS Krušno opakovaně v různých záměrech upozorňuje na  tzv. syndrom odborného nadržování.
OS se zodpovědně prokousávalo rozsáhlými party dokumentací k různých záměrům ( VF Podmilesy, VF H. sv,Šebestiána a Křímov , VPCH firmy APB i Proventi,VF Blatno, Kryštofovy Hamry atd.) a opakovaně zjišťovalo, že jakmile některý z akreditovaných znalců vyjádří nesouhlas či pochybnosti, je buď vyměněn ( Vorel, Slepička, Vorel ), nebo je posudek, tzv. dopracován , ale vždy ve prospěch platícího investora. Nejčastěji je to viditelné u posudků kde chybí jednoznačné normy, kde je
velká variabilita hodnot či velký podíl subjektivního hodnocení, což se právě týká posuzování vlivu na krajinný ráz. Jednou je hodnocen jako významně nepříznivý, aby následně byl „dopracován“na akceptovatelný. Mnohdy jsou znalci v rozporu se svojí vlastní metodikou (Vorel ) . Dne 11.1.2008 zveřejnila SZ „Rozbor a doporučení Odborné sekce SZ Krajina k plánované výstavbě větrných turbín na území ČR „. Tento rozbor byl zpracován našimi předními odborníky ( Culek, Löw, Sklenička ,, jakož i odbornými společnostmi) a doložen i četnými zahraničními odbornými studiemi a je diametrálně odlišný od posudků vydávaných
k záměrům platících investorů a to i tehdy jde-li o totožné znalce ! Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlý materiál se kterým se OS Krušno z 100% ztotožňuje , přikládáme tento dokument jako
námitky formou přílohy. SZ lze jen těžko označit jako odpůrce OZE.
 
OS Krušno má dále námitky k unifikovaným podmínkám pro realizaci záměru :
Dočasnost užívání stavby na 25 let je zavádějící ! Většina dotčených obyvatel se této „ radosti“ ani nedožije . Kde má OSS jistotu, že bude splněna i podmínka odstranění stavby po tak dlouhé době , když vzhledem k ekonomickým problémům ČR a celé EU je pravděpodobné, že celá řada firem zanikne, a i když ne, vzhledem k finanční náročnosti se bude snažit této povinnosti vyhnout ? KÚÚK nedokáže, prosadit ani odstranění stavby některých „ podnikatelů“ ( Oulický) a troufá si tvrdit , že prosadí odstranění vysloužilých stovek VTE ? Není riziko, že se Krušné hory za čas stanou vrakovištěm rezavějících skulptur hyzdících krajinu ?
 
-Omezení výšky se zdá také problematické. Dle sdělení prokuristy firmy APB a předsedy představenstva fi Proventi, Pavla Březiny počítají a mají nasmlouván jediný typ VTE a to Vestas V90 -2MW, který s výškou náboje 105m a celkovou výškou 150m výrazněji ovlivní negativně krajinný ráz, ať se bude jednat o záměr napadaný, fi. Proventi či za něj skrytý záměr fi APB Plzeň. Zde zřejmě investor počítá s neschopností DOSS nařídit odstranění stavby pro nesplnění zákonných podmínek.
 
-podmínka „ maskujících „ nátěrů je více méně pouze úlitba- zatím nebyla u žádného stávajícího záměru dodržena a rotující 150metrové monstrum můžete natírat jak chcete stejně, bude i nadále hrubě narušovat krajinný ráz.
 
Stejně tomu je tak u vyjádření nesouhlasu s 11 VTE na území obce Málkov. To se to nesouhlasí když
investor sám svou žádost stáhl. Hlavně v tomto katastru moc nefouká.
 
Jako další problém OS vidí to, že ani na opakované výzvy u jiných projektů ani u tohoto nebyla předložena řádná vizualizace záměru všech VTE ze všech pohledových os a to ne modelová ale vizualizace fotomontáží v měřítku v reálné krajině. OS toto vidí jako nedostatečně vypořádání podkladů k napadenému rozhodnutí. Také z tohoto důvodu žádá zrušení souhlasu se zásahem do krajinného rázu.
 
OS dále nesouhlasí s výrokem KÚÚK na straně 8 napadeného rozhodnutí, kde v bodě VII vypořádání námitek OS Meluzína uvádí, že dle odstavce 2 § 12 zákon připouští povolení staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz   a tedy i narušit harmonické měřítko. Tento odstavec říká, že k umísťování a povolování staveb jakož i k jiným činnostem které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.To však nemůže být vykládáno, že tento orgán souhlas uděluje jen protože může či si to přeje investor, ale že souhlas udělí, jeli to např. ve veřejném zájmu apod. Zde však orgán ochrany přírody nechrání přírodu , ale zájmy investora.
 
To, že předseda představenstva firmy Proventi p. Pavel Březina uděluje písemný souhlas firmy
Proventi prokuristovi firmy APB Plzeň p.Pavlu Březinovi k použití stanoviska EIA z 27.10.2005. mluví samo za sebe. Stejný osud zřejmě čeká i tento souhlas se zásahem do krajinného rázu !
 
Z výše uvedených důvodů žádá OS Krušno zrušení napadeného rozhodnutí.
 
 
Za OS Krušno :              Předseda sdružení Dr Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář