Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání OS Krušno proti rozhodnutí o umístění stavby VPCH I etapa

Odvolání OS Krušno proti rozhodnutí o umístění stavby VPCH I etapa

 

Magistrát města Chomutova
Odbor stavební úřad a životní prostředí
Úsek stavebního řízení
Zborovská 4602 43028 Chomutov
-----------------------------------------------------
dne 21.2. 2011
k čj.: CJMMCH/2715/2011
 
Věc: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Větrný park Chomutov -I etapa a přezkoumání postupu
         prvoinstančního správního orgánu-OSÚaŽP MMCH v tomto řízení.
 
-Odvoláváme se proti územnímu rozhodnutí, vydanému dne 4.2.2011 Magistrátem města Chomutova, odborem
 stavebního úřadu a životního prostředí pod spis zn. OSÚaŽP/S/55850/2009/SojP a čj. CJ MMCH/12715/2011 a
 dále proti rozhodnutí téhož správního orgánu v téže věci, které bylo vydáno jako „oprava zřejmých nespráv-
 ností dne 8.2.2011
 OS Krušno je účastníkem řízení dle zákona 100/2001 Sb, § 70 zákona 114/1992 Sb, dále dle zákona 500/2004 Sb
 a zákona 183/2004 Sb.
 Prvoinstančním správním orgánem došlo k hrubému porušení výše uvedených zákonů tím, že   OS Krušno
 založené dne 30.9.2010 a zaregistrované u MV nebylo informováno o průběhu napadeného rozhodnutí,
 přestože dne 15.10.2010 se registrovalo u OSÚ a ŽP s tím, že bude informováno o všech zamýšlených zásazích
 a zahajovaných správních řízeních ve všech katastrálních územích spravovaných MMCH při níchž mohou být
 dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, především pak výstavbou alternativních energ. zdrojů, tedy i VTE.
 Dne 3.1.2011 bylo vyvěšeno oznámení o zahájení přerušeného územního řízení, ke kterému se OS Krušno
 Přihlásilo s připomínkami dne 11.1.2011, tedy v zákonné lhůtě do 8 dnů. Přesto bylo prvoinstančním orgánem
 jako účastník vyloučeno, což je v rozporu se zákonem, který říká, že OS může být účastníkem i u řízení
 zahajovaných opakovaně!
 Z tohoto důvodu považujeme vydané územní rozhodnutí MMCH odboru stavebního úřadu a životního prostředí
 pod č.j. MMCH/12715/2011, spis zn. OSÚaŽP/S/55850/2009/SojP za vydané v rozporu se zákonem, požadujeme
 jeho přezkum a v rámci tohoto přezkumu zrušení tohoto rozhodnutí a nové projednání s vypořádáním níže
 uvedených námitek:
 
 
-stavební úřad v Chomutově porušil zákon tím, že účastníkům řízení doručil oznámení o pokračování přerušeného řízení
 s tím,že se musí vyjádřit do 10ti dnů od vyvěšení, čímž o 15 dní zkrátil lhůtu danou zákonem, a tím znemožnil
 účastníkům řádné prostudování obsáhlé dokumentace, možnost konzultace se svými právními zástupci, čímž negativně
 ovlivnil kvalitu námitek. Toto pak obratně využil ve prospěch investora, což lze označit jako podjatost! Tvrzení, že jde o
 formální nepřesnost je výsměchem zákonům této země./ zákon 500/2004 Sb., zákon 183/2006 Sb. atd./
 
- v průběhu řízení došlo k podstatné změně projektu- vypuštění všech VTE z I. etapy-pak ale stanovisko projektanta
 adresované MMCH dne 7,6,2010 je nepravdivé, když v čl. 3 uvádí, že projekt byl rozdělen na 3 samostatné, provozu
 schopné etapy . Kabeláž v zemi bez VTE není provozuschopnou etapou, čímž ztrácí platnost vyjádření ústředního
 správního orgánu-MŽP- z 9.2.2010, které na tento rozpor upozorňuje v čl. 2 a to již ve vztahu k původně posuzovanému
 záměru " Větrný park Chomutov ". Rovněž dimenzace kabelového vedení (110kV) je dokladem toho, že investor vypustil
 z projektu VTE jen proto, aby se vyhnul oprávněným námitkám účastníků řízení a občanů a tuto nefunkční etapu pak
 používal jako nátlak formou zmařené investice na jejich dodatečnou výstavbu !
 
-provedeným rozdělením stavby na etapy je ztíženo zapracování podmínek stanoviska EIA do rozhodnutí, v územním řízení
 hlavně podmínek týkajících se fáze přípravy stavby.V napadeném rozhodnutí nejsou podmínky stanoviska EIA pro fázi
 přípravy stavby vypořádány vůbec.( podm. č. 15, 19, 20, v části B stanoviska pro fázi přípravy č 3,4,5,6).Rovněž vyjádření
 proč se jimi správní úřad nezabýval chybí ! Podmínka č. 28 napadeného rozhodnutí nemůže být považována za vy-
 pořádání.To je v rozporu s §10 odst. 3 a 4 zák. č. 100/2001 Sb.
 
- změnou trasování došlo k dotčení významné botanické lokality určené původně k zařazení do evropského
EVL Louky u Volyně! Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody mi nebylo MMCH dáno k dispozici a i kdyby bylo
kladné nelze s ním souhlasit! Při použití techniky nelze žádným opatřením vyloučit její havárii a tím ohrožení této
lokality trvalým poškozením. Proč byla tato lokalita vyřazena ze seznamu EVL je nasnadě!
 
- totéž platí o trafostanici TR1- je umístěna na p.č 1074, která je v těsné blízkosti pramenišť, v blízkosti rozsáhlých
 melioračních zařízení a v případě větší havárie hrozí trvalé poškození velké oblasti ropnými produkty.Řešení ne-
 propustnými jímkami pod jednotlivými trafy považuji za hrubě nedostatečné. Nejčastější havárií olejových traf je
 jejich exploze při přehřátí oleje! Navíc není jasné co se zde bude transformovat, když byly vypuštěny všechny
 VTE. Vzhledem k vlastnictví parcely 110/1 , která je nedaleko, vyslovuji zásadní nesouhlas.
 
-Výkopové práce takového rozsahu v takovéto lokalitě jistě nemá v ČR obdobu. Přesto nebyl proveden žádný hydro-
 geologický průzkum! V době, kdy se Krušné hory potýkají s nedostatkem vody a občané jsou ve velké většině v
 průběhu trasy závislí na studnách nelze s touto stavbou, takto nepřipravenou, souhlasit. Není ani vyloučeno narušení
 retenční funkce lesa.
 
- stavba vede historicky poddolovanou oblastí. Báňský úřad dosud nemá k dispozici kompletní zdokumentování
 dotčené oblasti a ani zde neproběhl kompletní archeologický průzkum- z toho důvodu nelze se stavbou tohoto
 rozsahu souhlasit.
 
-stavbou bude dotčeno ÚSES, zde v odst. 24 stavební úřad MMCH nařizuje zachovat kořenová společenstva původních
 druhů dřevin!! Každý ví, že při tomto rozsahu prací to není technicky možné !!
 
-v odst. 22 stav. úřad MMCH nařizuje při zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů požádat o
 vyjimku ze zákazu ohrožených druhů! Nelze souhlasit!  Díky těmto vyjímkám u nás vyhynuly tisíce druhů rostlin
 a živočichů, máme zničenou Šumavu atd. Díky těmto vyjímkám a dravosti chamtivých, často přezhraničních investorů
 ztrácí pojem " zelená energie" smysl. Ve vyspělých státech z mnohaletými zkušenostmi s VTE je tato energie
označována jako špinavá. Ochrana přírody je veřejným zájmem ze zákona a tento veřejný zájem nebyl v době vydání
rozhodnutí vypořádán, je doporučen ex post, což je v rozporu s §65 zákona 114/1992 Sb.Dále odporuje judikatuře
Nejvyššího správního soudu - viz rozsudek NSS 1 As 37/2005-154.
 
-Samoúčelnost této etapy je i to že investor dosud nemá platnou smlouvu o připojení se k soustavě ČEPS, předložil
 pouze smlouvu o smlouvě budoucí a to ještě s nedostatečnou připojovací kapacitou, která neodpovídá dimenzování
 předmětné kabelové trasy. Upozorňuji, že toto bylo jedním z důvodů přerušení řízení při ústním projednávání dne
11.2.2010 který předložila tehdy oponující firma Windenergie a která námitku následně odvolala, aby řízení uvolnila
 po té co tuto část aktivit/ nikoli firmy/ odprodala firmě APB. Když to tenkrát bylo důvodem k přerušení řízení
 jak to že to nyní stavební úřad MMCH jako problém nevidí? To by mohlo být vykládáno jako podjatost.
 
-rovněž zákon o územním plánování si stavební úřad MMCH vykládá k obrazu svému a investora! Územní plán
 pouze vytváří obecné podmínky pro rozvoj území. Nenařizuje " povinnou přeměnu území", jak je poslání územního
 plánu mylně, nebo častěji účelově chápáno- územní plán je nabídkou možností rozvoje území! Klíčovým regulativem
 platného ÚP je pojem funkčního využití území. Funkční využití hor jistě není jejích industrializace a devastace.
 ÚP města Výsluní např. vznikal za soustavného mlžení minulých zastupitelstev, kteří využili nedostatečných
 vědomostí a informovanosti obyvatel, a kteří zahrnuly výstavbu VTE a příslušenství do ÚP jakožto brebendu pro
 firmu Windenergie, která zato vypracování ÚP plně uhradila.Asi korupce, kdo ví ? To však nic nemění na tom,
 že i stavba, která je v souladu s platným ÚP, musí být schválena zastupitelstvem v jehož katastrálním
 územi se stavba plánuje. A to se v tomto případě nestalo. Všechna souhlasná vyjádření byla novým
 zastupitelstvem revokována, neboť minulý starosta zprůchodňoval povolování výstavby VTE v I-III
 etapě často nezákonným způsobem( bez souhlasu zastupitelstva), v některých případech (majetko-
 právních ) je podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku.
 Všechny právní úkony navazující na tyto nezákonné, jsou ze zákona neplatné a nejsou tudíž vnitřními
 rozpory uvnitř Města Výsluní, jak se nám snaží vnutit SÚ MMCH na str. 8 rozhodnutí !
 
-v odst. 27 SÚ MMCH nařizuje vybudování obslužných komunikací a příjezdových ploch k VTE z autochtonního
 materiálu - k jakým VTE ? Zde SÚ MMCH předjímá, že tyto dodatečně povolí ! Co na to zákony 183/2006 Sb
 500/2004 Sb, 114/1992Sb. Co odpor veřejnosti? Co odpor odborníku na krajinný ráz, kteří se zde vzácně
 shodují ?
 
-v § 90 zákona 183/2006 Sb. odstavec b se jako důvod k zamítnutí záměru stavby uvádí nesoulad s charakterem
 území a hodnotami území- zde je zákon porušen- horské oblasti nemohou být oblastí průmyslovou.
 v odstavci c §90 - zamítnutí z důvodu nesouladu s obecnými požadavky na využití území. Staletí jsou hory
 využívány především k turistice, rekreaci a rozvoji sídelních výrobních funkcí-průmysl sem nepatří.
 v odstavci e § 90 možno zamítnou, dojde-li porušení práv účastníků řízení- výstavba VTE znehodnotí cenu
 mých nemovitostí, / rozsáhlé pozemky a několik budov/ , znehodnotí mé podnikání - agroturistika, zemědělství,
 ohrozí mé a zdraví mé rodiny a všech obyvatel. I etapa VPCH výstavbu VTE zprůchodní !
 
-Dále upozorňuji, že výstavba VTE v Krušných horách je v rozporu s Návrhem zásad územního rozvoje
 ústeckého kraje v jeho části SOB6-specifická oblast Krušné hory a se studií o umísťování VTE v Krušných
 horách schválené zastupitelstvem Ústeckého kraje.
 
Závěrem konstatuji, že výstavba VTE v Krušných horách se vymyká kontrole správních orgánů, odporuje
čl. 11 a 35 Listiny základních práv a svobod, je zde podezření o pronikání byznysu do státní správy .
Jak jinak si vysvětlit, že několik dní před vydáním napadeného rozhodnutí, při jednání ve firmě APB v Plzni za
přítomnosti právníků,projektant Ing. Bořík se synem prohlašují, že již rozhodnutí o umístění stavby I etapy mají!
Přítomen byl předseda OS Krušno, starosta Výsluní a JUDr. Mothejzíková jako náš právní zástupce. 
 
Z výše uvedených důvodů žádám, aby rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. CJ MMCH/12715/2011 bylo
ZRUŠENO.
 
Účastník řízení:                                                        Občanské sdružení Krušno
                                                                                  
                                                                                Za sdružení : předseda sdružení:
                                                                                MUDr. Finda Miroslav
Doručovací adresa : Výsluní 147
                                  431 83 Výsluní
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář