Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání OS Krušno proti rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení pro stavu Větrný park. Chomutov –I etapa.

Odvolání OS Krušno ( dále jen OS ) Proti rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení pro stavu Větrný park. Chomutov –I etapa.

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Husovo nám. 104/1
430 01 Chomutov                                             
Dne 18.8.2012
K čj : MMCH/78419/2012
Spis značka : SZ MMCH/46900/2012
 
Věc: Odvolání OS Krušno ( dále jen OS ) Proti rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení pro stavu Větrný park. Chomutov –I etapa.
 
OS je v tomto řízení účastníkem jednak dle §85 odst. 2 písmeno c zákona 183/2006 S, a dle § 70 odstavců 1-3 zákona 114/1992 Sb. a každoročně předává DOSS žádost aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení při nichž mohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny chráněné dle zákona 114/1992 Sb. včetně stanov, které dokladují veřejný zájem, jehož ochranou se OS zabývá. Dále dle platných právních úprav je OS účastníkem i dle § 109 stavebního zákona a to dle odst. 1 písmeno e, neboť v ochraně dotčené přírody vystupuje jako „ soused „ . Úprava účastenství podle zákona 114/1992 v §70 má přednost před vymezením účastníků ve stavebním zákoně. Dále OS upozorňuje na právo podávat námitky jako dotčená veřejnost dle tzv. Arhuské úmluvy ratifikované parlamentem 6.6.2004 a vyhlášené ve sbírce mezinárodních úmluv 29.10.2004 pod č. 124/2004 Sb.m.s. Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí našeho právního řádu.  Dále je OS účastníkem v navazujících řízeních také dle §23 odst. 9 zákona 100/ 2001Sb
 
 
OS Krušno nemůže s rozhodnutím MMCH pod č.j. MMCH/78419/2012 ze dne 27.7.12 souhlasit z těchto důvodů:
 
1) Procesní pochybení :
a) v rozporu s § 89 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. přijal po veřejném ústním projednání dne 3.7.12 námitky investora v zastoupení firmou AREA group ze dne 13.7.12 . To, že řádné námitky OS a jiných účastníků řízení uplatněné v řádném termínu byly obratem po ústním projednání zaslány investorovi , který se je snažil vypořádat , považujeme za bezprecedentní porušení principu rovnosti účastníků řízení v rozporu se správním řádem. Alibistické tvrzení, že tyto připomínky byly akceptovány jen jako podpůrný prostředek nikoli jako stanovisko neobstojí. Zaprvé, správní řád ani stavební zákon takovýto termín nezná a zadruhé z textu rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že k nim přihlédnuto bylo.
 
b) Námitky OS nebyly řádně vypořádány
OS podalo dne 30.6.2012 k č.j. MMCH/58086/2012 řadu oprávněných námitek, které byly stavebním úřadem v rozhodnutí vypořádány zcela v rozporu se správním řádem.
 
 
 
 
                                                                          -2-
 
- námitky zde uvedené byly stavebním úřadem upraveny (nikoli citovány), zkráceny a mnohdy vytrženy s konceptu, čímž byl změněn jejich obsah.
- námitky byly vypořádány pouze tvrzením stavebního úřadu, nebylo jejich zamítnutí řádně a v plném rozsahu zdůvodněno.
- v podmínkách umístění a provedení stavby a v tzv. vypořádání námitek bylo jednoznačně přihlédnuto k námitkám investora podanými investorem opožděně, tzn. po ústním veřejném projednání. ( nutné pečlivé porovnání dokumentace.)
 
c) spojením územního a stavebního řízení došlo k porušení § 78 zákona 183/2006 Sb. a metodiky odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj.
Podmínky v dané lokalitě n e j s o u jednoznačné :
- OS trvá na tom, že plánovaný záměr je v rozporu s Územním plánem města Výsluní, jak bylo i deklarováno v námitce Výsluní podané v řádném termínu. Máme zato, že vyjádření města Výsluní schválené zastupitelstvem v usnesení č. 326/23/2012 jakožto zadavatele územně plánovací dokumentace je nadřazené názoru stavebního úřadu.
1) V platném územním plánu je uvedena vzdálenost od zastavěného území trvale osídlených sídel 1000m ( minimálně 750 m ) . Je na zastupitelstvu města, které zastupuje své občany , aby rozhodlo, kterou vzdálenost bude muset investor respektovat. A zastupitelstvo se rozhodlo jednoznačně. Navíc tato vzdálenost ( 750m ) je vůči osadě Třebíška dodržena jen tehdy jeli měření prováděno ze středu stavby. Jeli měřeno od okraje stavby ( konce vrtulí , které jsou zdrojem hluku) je tato vzdálenost porušena (736,46 m) . Jde o porušení textové části ÚP ZE 1 VTE LH 13.
 
2) Tvrzení, že trafostanice TR1 a TR3 budou součástí technické infrastruktury je sice pravda, ale trafostanice přímo nesouvisí s výrobou elektrické energie ! Trafostanice nemění stejnosměrný proud na střídavý jak uvádí investor ve svých námitkách , protože to není nutné- generátory VTE vyrábějí proud střídavý- ale mění el. napětí proudu jíž vyrobeného, aby se zamezilo ztrátám při přenosu a distribuci. Z toho důvodu není objektem, jehož účel  přímo souvisí  s výrobou elektrické energie pomocí větru jak uvádí podmínka ÚP v položce ZE 2, ale je součástí přenosové
soustavy. (viz příloha) Navíc ÚP dále říká, že se nepřipouští ani výstavba objektů s touto činností souvisejících ( výroba el. energie ) , pokud je možno funkce , k nimž by byly tyto objekty určeny vykonávat mimo plochu určenou pro VTE. Z Výše uvedených důvodů, které OS opakovaně konzultovalo s odborníky, považujeme výrok stavebního úřadu MMCH jako bezprecedentní stranění investorovi hraničící se zneužitím pravomoci úřední osoby.
 
 
3) Další podmínka textové části ÚP Výsluní v kapitole ZE1, kterou OS namítalo – že umístění generátorů bude respektovat ochranné pásmo lesa nebyla vypořádána vůbec. Odkaz, že tato námitka byla vyřešena příslušnými rozhodnutími, popř. podmínkami tohoto rozhodnutí, není vypořádání v souladu se zákonem. Ten říká, že každá námitka účastníků řízení musí být DOSS řádně vypořádána. Odvolávat se pouze na jakási rozhodnutí, která navíc nejsou konkrétně uvedena je nepřípustné.
Obce se samostatnou působností regulují svojí činnost pomocí ÚP. ÚP schvaluje zastupitelstvo obce a jeho změny schvaluje rovněž. Stanovisko MMCH ( MMCH /16111/2012 ) tudíž nemůže nahrazovat usnesení zastupitelstva obce a nemůže být v rozporu s ÚP obce .
 
 
 
 
                                                                              -3-
 
 
 Protože tento záměr zasahuje do ochranného pásma lesa , je v přímém rozporu s ÚP města Výsluní, části ZE1, jak je uvedeno v usnesení č. 326/23/2012 zastupitelstva. Na tom nemůže nic změnit ani vyjádření vlastníka lesa, neboť i ten je ze zákona povinen respektovat ÚP obce . Navíc stanovisko Lesů ČR je ve spise uvedeno ve dvou variantách, kdy dokument se stejným datem a číslem jednacím je pozměněn a podepsán pokaždé jinou osobou. ( viz příloha ) Tím se ve stanovisku uvedené podmínky stávají nejednoznačné . Stavební úřad se pak ani zcela s těmito podmínkami nevypořádal, neboť v podmínkách provozu postrádáme opatření , které žádají Lesy ČR, a to, že při provozu VTE LH 13 nebude porost lesa poškozován opadávající ( nikoli odlétající) námrazou . Vzhledem k tomu, že rotory zasahují až nad porost a investor připouští opad námrazy ze stojící VTE až do vzdálenosti 100 m , není splnění této podmínky realizovatelné.
 
4) ) V části ZE 3 je kladena podmínka splnění hygienických norem týkajících se hluku a zvukových efektů VTE. OS opakovaně vznášelo řadu námitek týkajících se této problematiky, ale připomínky nebyly dodnes řádně vypořádány. Modelové studie se vyznačují značnými nejistotami, navrhovaná opatření jsou velmi obecná a v důsledku nepřezkoumatelná ( kontrola omezení provozu, náročnost inspekčních měření atd.) Rovněž závazné stanovisko KHS ze dne 8.7.11 pod č.j.: KHSUL 8096/2011 je velmi obecné a nekonkrétní a prakticky investora k ničemu nezavazují. Co například si máme představovat pod podmínkou , „ že budou provedena veškerá přístupná technická opatření, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb?“ Jak to bude kontrolováno, jak často a kým? Co limity v chráněném vnějším prostoru staveb? Ty neplatí? Co znamená, že měření bude provedeno na vhodně zvolených měřících bodech ? Jak často? Jednou, celoročně? Navíc KHS v tomto obsazení nelze věřit, neboť již 2 roky ignorují žádosti obyvatel N. Vísky a Volyně na provedení inspekčních měření stávajícího VP Rusová, který hlukem obyvatele obtěžuje a výsledky by navíc mohly posloužit k objektivizaci vlivu dalších záměrů výstavby VE. Nehledě na to, že inspekční měření na základě stížností obyvatel jsou ze zákona povinné. Rovněž posouzení stavby trafostanice TR1 KHS je přinejmenším pochybné, neboť ve stanovisku je uvedeno, že se nachází na parcele 1074 k.ú. Výsluní, ale tato se nachází v k.ú. Volyně u Výsluní. Posuzování hygienických dopadů stavby, když ani nevím, kde se nachází, je tristní. A stavební úřad stanovisko s takovými nedostatky klidně přijme. OS Krušno navíc již dlouhodobě provádí vlastní měření certifikovaným zařízením vybaveným váhovými filtry A a C a dle tohoto měření jsou hlukové limity soustavně překračovány – viz přiložený graf, kde první měření je měření v době odstavení VR Rusová pro poruchu, další již za provozu. To je dokladem, že teoretické modelové studie nelze akceptovat a asi důvodem, proč KHS odmítá objektivní měření. Z toho důvodu není záměr v souladu s podmínkou ÚP Výsluní v kapitole ZE 3.
 
5) Podmínka ÚP Výsluní ZE4 není splněna a stavebním úřadem nebyla prakticky vůbec vypořádána.
 Stavební úřad se odvolává na odborné stanovisko Doc. ing. architekta Vorla . Jak jsme uvedli v námitce , a jak dokládá korespondence OS Krušno s doc. Vorlem ( viz příloha ) tento hodnotil námitky OS pouze na základě fotografií, dodaných firmou AREA group, které však jsou účelově upraveny tak, aby vyhověly požadavkům ÚP. Byly zpracovány amatérsky, neautorizovanou osobou, nekvalitně a stanoviště pořízených fotografií neodpovídají zadání UP. ( stanoviště z východu a i ze západu jsou účelově posunuta o několik stovek metrů, čímž se výrazně změnil úhel pohledu ve prospěch investora i když viditelnost LH 13 z východu připouští
 
 
 
 
 
                                                                           -4-
 
 
Ačkoliv požadavkem ÚP je zákres navrhovaných objektů VTE do normálního horizontu a těchto objektů je v rámci VPCH v k.ú. Výsluní 10, byly zakresleny pouze 4. Z nich LH 9, která vyšla jako neviditelná a je umístěná nejníže, byla zaměřena také naším OS. Její viditelnost ve výšce 100 m, vyznačená balony naplněnými heliem a vyfotografována ze stanoviště u kravína, je přílohou. VTE Vestas však dosahuje výšky až 150m, takže viditelnost bude ještě výraznější . Souřadnice byly zaměřeny geodety firmy Geokart - TC s.r.o. Z určeného stanoviště jsou částečně viditelné i větrné elektrárny umístěné na odvrácené straně kopce. Z pořízené fotodokumentace vyplývá, že z VTE postavených na přilehlé straně Lysé hory budou z Výsluní zřetelně viditelné rotory, či jejich části. Výstavbou větrných elekráren směrem od Výsluní k Rusové dojde ke znehodnocení krajinného panoramatu a narušení dominanty kulturní památky kostel sv. Václava. Stavba je v rozporu s ustanovením o viditelnosti větrných elektráren  ÚP města Výsluní.
 
4) V části ZE 3 odst. 4 text. části ÚP Výsluní je požadavek, aby bylo postupováno v souladu se zákonem 100/2001 Sb. tato podmínka nebyla splněna. OS jí zpochybnilo v části B/ námitek a stavební úřad se s těmito námitkami nevypořádal. Zde je zcela jednoznačné obcházení zákona 100/2001 Sb., kdy investor účelově rozdělil záměr VPCH na etapy, aby pak podáváním žádostí o zahájení řízení na jednotlivé části bez ohledu na výsledek donekonečna prodlužoval platnost zastaralé EIA. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu ze dne 29.8.07 pod č.j 1As13/2006-63 a ze dne 14.2.2008 č.j: 1As37/2005-154 je takovéto „ salámování „ záměrů v rozporu s § 1 zákona 100/2001, jakož i §10 odst. 3 výše uvedeného zákona . Vzhledem k tomu, že se SÚ MMCH s našimi námitkami stran EIA nevypořádal vystavuje investora riziku, že se OS podáním žaloby o přezkum EIA v celém rozsahu u NSS podaří zrušit všechna dosud platná rozhodnutí vázána na stanovisko EIA. Posudek EAI lze totiž prodlužovat pouze tehdy, pokud nedošlo v záměru k podstatným změnám, změnám podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace, nebo ve vývoji nových technologií využitelných v záměru. ( § 10 odst. 3 zák. 100/2001 Sb.). Navíc je tento postup v rozporu s evropským právem – Směrnicí EIA.
 
7) Námitka pod písmenem C) nebyla stavebním úřadem vypořádána vůbec . Investor nemá platné rozhodnutí o dočasném omezení a trvalém odnětí PUPFL. To bylo sice vydáno pod zn- OSÚaŽP/Ž/11450/2001, ale v rozporu se zákonem, jak je uvedeno v námitce. Dne 26.6.12 podalo OS žádost o přezkum tohoto rozhodnutí. Když se dne 13.8.12 OS na MMCH informovalo na stav věci, bylo zjištěno, že naše žádost o přezkum leží v šuplíku ing. Širokého a teprve po intervenci u vedoucí odboru byla naše žádost odeslána dne 14.8.12 na KÚÚK.  I když odhlédneme od nepravdivého tvrzení správního orgánu uvedeném ve stanovisku, že OS Krušno není účastníkem řízení, podstatné je, že toto řízení nebylo prakticky vůbec zahájeno, nebylo vyvěšeno na úředních deskách ani na internetu , tudíž nebylo řádně oznámeno účastníkům řízení. § 13 odst. 1 zákona 289/1995 Sb.,říká, že PUPFL musí být řádně obhospodařovány dle tohoto zákona a je zakázáno je využívat k jiným činnostem. O výjimku z tohoto zákazu může požádat pouze vlastník lesního pozemku, nebo může být udělena ve veřejném zájmu. APB Plzeň není vlastník uvedených pozemků a jeho záměr je soukromou investicí, která není ve veřejném zájmu. OS Krušno má na OSÚaŽP MMCH řádně podanou žádost o informace o všech zahajovaných řízeních, kde je dotčen veřejný zájem ochrany přírody a je účastníkem těchto řízení dle § 70 odst. 1-3 zákona 114/1992 Sb. a není rozhodné, dle jakého zákona bylo řízení zahájeno. Jde o bezprecedentní porušování práv účastníka řízení správním orgánem.
 
 
 
 
 
                                                                      -5-
 
 
8) námitka pod písmenem D) nebyla vypořádána vůbec. Trváme na vypořádání v plném rozsahu námitky.
 
Z výše uvedených důvodů je patrné, že podmínky v dotčeném území nejsou v rozporu s § 78 zákona
183/2006 Sb. jednoznačné a spojením územního a stavebního řízení byl porušen zákon.
 
 
Další námitky k rozhodnutí
 
Výjimka KÚ ze dne 6.4.2010 č.j.1592/ZPZ/2009/ZD-277 pro I.etapu VPCH je pro udělené rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení neplatná. Proti udělené výjimce je posunuta trafostanice TR1 a změnilo se i vedení kabelových tras. Takové změny musí být vždy posouzeny orgány ochrany přírody, jak ve svých vyjádřeních požaduje MŽP.
 
- OSÚ MMCH vůbec nevypořádal námitky uvedené pod č. 2) a-f s tím , že tyto jsou řešeny příslušnými rozhodnutími popřípadě podmínkami tohoto rozhodnutí. Takovýto způsob vypořádání není přípustný a navíc ne všechny námitky byly takto vypořádány . OS trvá na tom, aby tak bylo učiněno v plném rozsahu výše uvedených námitek.
 
- na str. 2 odst. 3 je uvedeno, že v lokalitě Třebíška bude postavena VTE Vestas V90-2MW s maximální výškou 80 m. Při průměru rotoru 90m by měla věž takovéto VTE výšku pouhých 35m. Autor rozhodnutí asi myslel výšku náboje ( gondoly ), ale v tom případě je nutné uvést, že VTE s výškou věže 80 m s výkonem 2MW se vůbec nevyrábějí . Viz katalogový list ve složce F.3.1. S touto výškou se vyrábí pouze typ IEC IIA s výkonem 1,8 MW. Není tajemstvím , že APB má nasmlouvány VTE VESTAS V90-2MW s výškou gondoly 105m a celkovou výškou 150m . Vzhledem k tomu, že výška a výkon jsou nejdůležitějšími parametry pro posuzování vlivu za životní prostředí a zdraví obyvatel, tak to samo o sobě zneplatňuje stanovisko EIA z r . 2005 a podmínky stanovené MŽP ze dne 27.10.2005 pod č.j. 4502/ENV/710/05. Vydat územní a stavební povolení na stavbu zařízení, které ani neexistuje a ani nebylo posouzeno v EIA je velmi tristní.
 
- na str. 3 pod číslem 3 se uvádí, že při vedení trasy, je nutno dbát nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚRÚK, která nabyla účinnosti dne 20.10.2011. Protože se jedná o etapu, jejíž součástí je i VTE LH 13, měly by zásady platit i pro tuto VTE. Podle těchto zásad by měla být umístěna 3 km od zastavěného území.
 
- na str. 3 pod číslem 4 se uvádí, že po skončení životnosti VTE budou všechna zařízení VTE ze stanovišť odstraněna a pozemky budou uvedeny do původního stavu. Podmínka je velmi nekonkrétní, nestanoví kdo odstraní ( majitel může zkrachovat ) do kdy po skončení životnosti bude odstraněna   apod.
 
- na str. 7 pod č. 12 je stanovena podmínka, že při výstavbě kabelové trasy nesmí dojít ke kácení stromů či jejich poškození a výkopy v lesních porostech nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Tato podmínka je nesplnitelná. Stávající lesní cesty, které jak investor deklaruje, budou přednostně využívány, neskýtají takový pracovní prostor, aby bylo možno dodržet ochranné pásmo od paty stromů 2,5 m.
 
 
 
 
                                                                   -6-
 
 
- na str. 7 poslední odstavec se praví, že stávající sjezdy ze státních silnic budou dočasně rozšířeny pro dopravu materiálu na stavbu a pak uvedeny do původního stavu. Rozšíření sjezdu na pozemek 192/1 k.ú. Třebíška k VTE LH 13 majitel pozemku výslovně zakázal – viz dokumentace .
 
-na straně 8 pod číslem 19 se uvádí, že veškerá činnost související s realizací stavby, zejména pojezdy techniky a ukládání výkopku atd. bude realizována v ochranném pásmu stávajícího nadzemního vedení VVN 110kV, tj. 15 m od krajního vodiče. Opět neznalost lokalizace záměru. V dané lokalitě žádné nadzemní vedení 110 kV nevede. V současné době je zde umístěno vedení VVN 400 kV s ochranným pásmem 25 metrů .
 
- podmínka 26 na str. 8 ukládá, aby v zájmových územích soustavy NATURA 2000 bylo zajištěno ruční, ekologicky šetrné vykopání příkopu pro uložení kabelů max.s použitím lehké mechanizace a to ještě v omezeném čase. Tato podmínka vychází s neznalostí poměrů a je prakticky nerealizovatelná. Již v hloubce do 50 cm je na většině trasy skála což při příkopu 1x1,1 m bude vyžadovat těžkou techniku.
(viz geologický průzkum)
 
- podmínky pro zkušební provoz jsou velmi nekonkrétní, jsou sice nařizovaná veškerá předepsaná měření, ale není uvedeno, kdy, jak často, za jakých podmínek, kým, a chybí rovněž konkrétné opatření v případě, že tato měření nebudou splňovat zákonné limity, pokud vůbec existují. ( flicker, NF a infrazvuk )
 
 Z výše uvedených důvodů OS Krušno žádá, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno v celém rozsahu a spojené územní a stavební řízení ve věci zastaveno.
 
 
 
Za OS Krušno :                                       předseda sdružení : Dr Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář