Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání OS Krušno proti rozhodnutí o odnětí a trvalém omezení PUPFL VPCH II etapa

Odvolání OS Krušno proti rozhodnutí o odnětí a trvalém omezení pozemků plnících funkci lesa -  VPCH II etapa

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
­
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Husovo náměstí 104/1
43001 Chomutov                                               
                                                                                                                                 Naše značka:110319
 
Věc: Odvolání proti rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení pozemků plnících funkcí lesa pro výstavbu „ Větrný park Chomutov –II etapa.
 
OS Krušno se tímto odvolává proti rozhodnutí vydanému dne 4.3.2011 MMCH/OSÚ a ŽP pod spis. značkou OSÚ a ŽP/Ž/03901/2//2011.
 
Úvodem: Občanské sdružení ostře protestuje proti způsobu vedení správních řízení v tomto i ostatních záměrech výstavby VTE v Krušných horách OSÚ a ŽP Magistrátu Města Chomutova.
Ve všech řízeních je naprosto ignorován veřejný zájem, kterým je nekompromisní ochrana přírody a
zdraví obyvatel, ve prospěch agresivní formy soukromého podnikání, které slouží jen k ekonomické prosperitě malé skupiny osob. Názory občanů dotčených lokalit, řady OS, jakož i některých znalců, jejichž posudek vyzněl v neprospěch záměru ( např. prof. Sklenička, prof. Linhart ) jsou ignorovány, znalci vyměňováni ( Vorel 2007, Sklenička 2009,Vorel 2011-krajinný ráz). Je ignorován schválený plán územního rozvoje Ústeckého kraje, jsou ignorovány podstatné změny v projektech, naopak je protlačováno zastaralé, neaktuální stanovisko MŽP z r. 2005 (EIA) vydané jiné právnícké osobě a
prodloužené MŽP pouze na základě vyjádření projektanta, které obsahovalo zjevné nepravdy. Jako velmi závažné vidíme i to, že investor ví výsledek rozhodnutí 3 dny před jeho vydáním (výsledek rozhodnutí o umístění stavby I etapa VP Chomutov vydané 4.2.2011 nám investor oznamuje již 1.2.2011 !). Jsou často akceptovány posudky tzv. akreditovaných znalců, přestože často obsahují pouze soukromý velmi subjektivní názor stranící dobře platícímu investorovi, mnohdy i nesmysly.
Požadavek na přizvání znalců z oborů lékařských ( neurologie, ORL, psychiatrie ) byl zcela ignorován
přestože onemocnění zvané Windturbine syndrom je ve vyspělém světě dokonale zmapován. Místo toho je jako závazný protlačován názor KHS, že to, co neznáme, neexistuje, natož aby to škodilo!
OS Krušno důrazně protestuje, aby obyvatelstvo a příroda Krušných hor byly vystavování negativním
účinkům megalomanských projektů jako pokusní králíci, jen proto, že úředníci DOSS jsou buď nekompetentní, nebo zbabělí či nedej bůh zkorumpovaní.
 
Námitky :
 
-Všechny připomínky, či vyjádření účastníků jsou vypořádávány pouze žadatelem, nikoli správním
orgánem, což je v rozporu se správním řádem. Očekávat, že investor napadne svůj vlastní projekt, je dost
naivní. Žádáme, aby vyjádření žadatele byla správním orgánem prověřena a znovu vyhodnocena. Žádáme, aby nám byly poskytovány doplňující doklady, které investor k jednotlivým řízením přikládá.
 
-OS žádalo, vzhledem k rozsahu výkopových prací v blízkosti pramenišť, mokřadů a rašelinišť o doložení
hydrogeologického průzkumu. Správní orgán uvěřil tvrzení investora, že byl proveden a že je součástí
projektové dokumentace. Kontrolou tajemnice OS na OSÚ a ŽP ve spolupráci s pracovnicemi jednotlivých
oddělení nebyl tento v dokumentaci k záměru nalezen. Tvrzení investora, že připomínka možné kolize
s prameništi a melioračními systémy je scestná, považujeme za arogantní invektivu ze dvou důvodů: OS
to konzultovala s akreditovaným hydrogeologem a ten to potvrdil. Dále pak můžeme doložit konkrétní
příklad, kdy na parcele 191/1 k.ú. Třebíška, po pokládce kabelů Telekomu v mnohem menším rozsahu
výkopových prací, došlo k narušení prameniště, čímž se snížil přítok do přilehlých rybníků o 80 % a po-
rušením meliorací došlo k nekontrolovaným vývěrům po celé parcele, která se z TTP stala rozsáhlým
mokřadem znemožňujícím zemědělskou činnost.
 
                                                                         -2-
 
-Mapové podklady obdržené dne 15.3.2011 na OSÚ a ŽP dokazují, že pozemky vyjímané s funkce lesa
 č. 1118, 1144 a 1146 nejsou součástí II. etapy VPCH.
 
-V současné době firma APB nemá stavební povolení k žádné VTE. Z toho důvodu je zásah do PUPFL
hazardem z hlediska veřejného zájmu – ochrany přírody. Nebo už ví, že ho dostane? Nebylo by to překva-
pení.
 
-Investor neustále omílá , že má souhlasné stanovisko MŽP k této etapě. To je sice fakt, ale bylo vydáno na
základě vyjádření investora , že původní záměr VPCH byl rozdělen na 3 samostatně provozu schopné etapy,
což kabeláž v zemi bez VTE jistě není. Na tento rozpor jsme již upozornili dne 21.2.2011 v odvolání proti
Rozhodnutí o umístění stavby I. etapy VPCH.. Jde jen o průhlednou fintu investora vytvořit institut zmařené investice, která pak bude sloužit jako nátlakový prostředek na dotčené orgány státní správy a odpůrce devastace a industrializace Krušných hor. Proto nelze souhlasit s dočasným odnětí a trvalým omezením funkce lesa ve prospěch nefunkční etapy.
 
Trvalé omezení funkce lesa je v rozporu s dočasností stavby. Rovněž likvidace stavby po uplynutí sjednané
doby dočasnosti opět bude poškozovat PUPFL.
 
Jde o stavbu, která nikdy nebyla schválena zastupitelstvem města Výsluní. Zoufalá invektiva investora, že
se jedná pouze o názor nového starosty je zcela irelevantní. Zastupitelstvo města Výsluní dne 28.1.2011
jednomyslně rozhodlo o novém uzemním plánu bez VTE. ( viz usnesení č. 65/4/2011 ). OS je rozhodnuto
požádat správní soud o předběžné opatření ve vztahu k řízením a výstavbě VTE do doby, než bude nový
ÚP vypracován .
 
Investor nedisponuje žádnou platnou smlouvou o připojení žádného záměru k ČEPS, má pouze smlouvu
o smlouvě budoucí a to ještě s nedostatečnou připojovací kapacitou. Z toho důvodu považujeme vynětí
PUPFL za předčasné
 
Závěrem : Nabubřelé tvrzení žadatele, že nesouhlas OS Krušno je jakýmsi „melodramatem“ bez věcného základu je nutno rezolutně odmítnout. Myslíme, že tento megalomanský, ničemu užitečnému
nesloužící projekt byl od samého počátku „ stavbou domu od střechy“. Je vzornou ukázkou manažerské neschopnosti. Nebýt „vstřícnosti“ , chamtivosti majitelů dotčených pozemků,
uvádění dotčených orgánů státní správy v omyl neustálým měněním projektu, drobením záměru na zdánlivě pro přírodu neškodné etapy a jejich oddělené posuzování, byla by výstavba větrných parků dávno zastavena.
 
 
 
 
 Za Občanské sdružení Krušno :                   Předseda sdružení: Dr .Finda Miroslav
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář