Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání města Výsluní proti územnímu rozhodnutí ve věci umístění stavby VPCH I etapa

Odvolání města Výsluní proti územnímu rozhodnutí ve věci umístění stavby VPCH I etapa

 

Ve Výsluní dne 21.2.2011
 
Odvolání Města Výsluní proti územnímu rozhodnutí
ve věci umístění stavby „Větrný park Chomutov – I. etapa“
 
 
Odvoláváme se proti územnímu rozhodnutí, vydanému dne 4.2.2011 Magistrátem města Chomutova, odborem stavebního úřadu a životního prostředí pod spis.zn. OSÚaŽP/S/55850/2009/SojP a čj. CJ MMCH/12715/2011 a dále proti rozhodnutí téhož správního orgánu v téže věci, které bylo vydáno jako „oprava zřejmých nesprávností dne 8.2.2011. Jako hlavní důvody odvolání uvádíme:
 
 
1)      Město Výsluní v průběhu územního řízení vyjádřilo nesouhlas s umístěním jakýchkoli staveb v rámci akce „Větrný park Chomutov – I. etapa“ ve svých katastrálních územích s poukazem na to, že zastupitelstvo Města Výsluní nikdy neschválilo umístění staveb v rámci této akce ve svých katastrálních územích, proto považujeme jakýkoli pokus o takové umístění včetně podávání žádostí jakýmikoli subjekty a včetně provádění správních řízení jakýmikoli správními orgány za jednání v rozporu se zákonem, dobrými mravy, proti zájmům obce a jejích občanů a za nepřípustné zasahování do kompetencí a poměrů Města Výsluní. Jako důkaz o tom, že zástupce investora byl o nesouhlasu města informován již v r. 2009, jsme připojili dopis starosty Města Výsluní Milana Hladíka ze dne 1.9.2009, adresovaný zástupci investora AREA group s.r.o.. Správní orgán prvého stupně se v napadeném rozhodnutí s touto námitkou vůbec nevypořádal. Jeho konstatování, že „vnitřní rozpory uvnitř města není kompetentní řešit ani posuzovat“ nelze pokládat za vypořádání se s výše uvedenou námitkou. Proto podáváme z tohoto důvodu odvolání.
 
2)      V průběhu řízení jsme rovněž poukazovali na závažný rozpor s veřejným zájmem, pokud jde ohlučnost VTE a zdravotní problémy, spojené s pobytem poblíž VTE, které řadě osob působí značné fyzické a psychické problémy. VTE jsou nebezpečné lidskému zdraví a organismu, proto jejich stavbu ve svých katastrálních územích odmítáme. Prvoinstanční orgán v odůvodnění rozhodnutí k tomu uvedl, že „v rámci této etapy nedojde k umístění samotných větrných elektráren“, a proto není třeba, aby se k tomu vyjadřoval. S takovým pojetím nesouhlasíme. Podle § 14 odst. 2 zákona o obcích je obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu oprávněna a povinna zajišťovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj a ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí. Tuto povinnost má vždy a průběžně, což bylo také důvodem naší závažné námitky v předmětném územním řízení. Není tedy rozhodující, že v rámci I. etapy akce nedojde k umístění samotných VTE. Taková argumentace stavebního úřadu představuje bagatelizaci celé problematiky. Předmětná I. etapa je předstupněm dalších etap, které již budou znamenat umístění samotných VTE, neboť pro tyto další etapy vytváří podmínky. S ohledem na to konstatujeme, že stavební úřad se v napadeném rozhodnutí nevypořádal ani s našimi námitkami k hlučnosti VTE a nebezpečnosti VTE pro lidský organismus, proto podáváme odvolání i z tohoto důvodu.
 
3)       Prvoinstanční orgán se nevypořádal ani s naší námitkou porušení zásady účelnosti a souladu s veřejným zájmem. V průběhu řízení jsme poukazovali na to, že ačkoli investor tvrdí opak, VTE nejsou veřejně prospěšnými stavbami,jejich výstavba slouží jen ekonomické prosperitě malé skupiny osob, resp. v daném případě společnosti APB – PLZEŇ a.s.. Naopak pro většinu obyvatelstva znamená drahý a bohužel dnes podle zákona i povinný výkup elektrické energie jenom další zdražení této energie, tj. další nežádoucí výdaje pro každého občana tohoto státu. VTE nemají vliv na zlepšení celkové kvality ovzduší v dotčených lokalitách ani v Krušných horách jako celku. Žádali jsme, aby řízení bylo z tohoto důvodu okamžitě zastaveno. Na tyto naše námitky nebylo v napadeném rozhodnutí vůbec nijak reagováno, proto se odvoláváme i z těchto důvodů.
 
4)      Stavební úřad se v napadeném rozhodnutí nevypořádal s naší námitkou, že akce „Větrný park Chomutov – I. etapa“ není v souladu s územním plánem Města Výsluní. Z toho důvodu jsme ji označili za nerealizovatelnou s tím, že každý pokus o její realizaci je nutno kvalifikovat jako porušení zákona. Z toho důvodu jsme také navrhli zastavení řízení o vydání územního rozhodnutí o této stavbě, popř. zamítnutí žádosti investora o vydání územního rozhodnutí v této věci.
Prvoinstanční správní orgán se v napadeném rozhodnutí s výše uvedenou závažnou námitkou vypořádal jen konstatováním, že „je přesvědčen, že v souladu se stanoviskem příslušného úřadu územního plánování je stavba v souladu s územním plánem“. Takové obecné zdůvodnění nemůžeme přijmout, proto podáváme odvolání i z tohoto důvodu.
 
5)      Město Výsluní namítalo v průběhu územního řízení, že Magistrát města Chomutova – odbor stavebního úřadu a životního porušil svou veřejnou vyhláškou ze dne 16.12.2010 v dané věci zákon, neboť poskytl účastníkům řízení k vyjádření lhůtu 10ti dnů od vyvěšení vyrozumění. Město poukazovalo na to, že takový postup je nepřípustný s ohledem na § 25 odst. 2 správního řádu, který zcela jasně stanoví, že „patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou“. Jestliže bylo v daném případě vyvěšeno až 3.1.2011, bylo podle zákona možné považovat předmětné vyrozumění za doručené teprve dne 18.1.2011. V návaznosti na to mohla být stanovena lhůta k vyjádření účastníkům až ode dne 19.1.2011 a nikoli takovým způsobem, že se musí vyjádřit do 10ti dnů od vyvěšení. S ohledem na tento nezákonný postup stavebního úřadu nelze brát poskytnutou lhůtu jako závaznou pro podání vyjádření účastníky řízení. V napadeném rozhodnutí stavební úřad tuto závažnou formální chybu zlehčil argumentem, že ji „nepovažuje za stěžejní“. S tím nelze souhlasit. Pokud došlo k takovému pochybení, mohlo mít toto pochybení vliv na průběh řízení a již pouze z tohoto důvodu je podle našeho názoru nutno vydané rozhodnutí zrušit a vrátit věc Magistrátu Města Chomutova k novému projednání a rozhodnutí.
 
6)      K věci samé Město Výsluní v průběhu řízení namítlo, že došlo ke změně původního projektu, zpracovaného ještě fy PROVENTI, který obdržel souhlasné stanovisko MŽP 27.10.2005 (EIA) a s ohledem na uplynutí platnosti souhlasného stanoviska MŽP po dvou letech v r. 2007 nelze v projektu v r. 2011 legálně pokračovat. Napadené rozhodnutí se s touto námitkou vypořádalo jen obecným poukazem na údajné konstatování MŽP, že původní stanovisko EIA zůstalo v platnosti, aniž stavební úřad v odůvodnění uvedl cokoli konkrétního, tedy především kdy se tak mělo stát a jakým dokumentem ze strany MŽP k tomu mělo dojít. Uvedený postup budí zákonitě podezření, zda takové souhlasné stanovisko MŽP vůbec existuje. V napadeném rozhodnutí není navíc ani zmínka o tom, že by MŽP případně platnost původní EIA prodloužilo. Pokud se stavební úřad odvolává jen na původní stanovisko, vydané 27. 10. 2005, a žádost o vydání územního rozhodnutí podal investor až 8. 12. 2009, uplynula od vydání původního stanoviska více než čtyřletá lhůta. Za takových okolností je napadené územní rozhodnutí vydáno protiprávně.
Kromě toho poukazujeme na skutečnost, že v napadeném rozhodnutí chybí zdůvodnění postupu stavebního úřadu, který se problematikou absence podmínek EIA ve fázi přípravy stavby vůbec nezabýval a s touto absencí se nijak nevypořádal. I to je důvodem podání našeho odvolání.
 
7)      Stavební úřad se v napadeném rozhodnutí ani slovem nevypořádal s námitkou Města Výsluní k zásadním a velmi podstatným změnám v projektu, spočívajícím minimálně ve změně vedení kabelových tras dotčenými pozemky, vypuštění VTE a přemístění trafostanice TR 1. Město Výsluní poukazovalo na to, že za takových okolností mělo být stávající územní řízení zastaveno a stavebník měl podat s ohledem na charakter změn novou žádost o vydání územního rozhodnutí. Z toho důvodu jsme navrhovali okamžité zastavení stávající územního řízení. Napadené rozhodnutí na to nijak nereagovalo. Takový postup správního orgánu prvního stupně považujeme za chybný a podáváme i z tohoto důvodu odvolání.
 
8)       V průběhu řízení jsme upozorňovali na skutečnost, že umístění stavby na pozemcích parc.č. 117/1 a č. 1168 v k.ú. Volyně u Výsluní odporuje stanovisku Pozemkového fondu ČR ze dne 4.2.2010, zaslaného zástupci investora – společnosti AREA group s.r.o.. Toto stanovisko označené jako „Změna vydaného vyjádření ze dne 21.12.2009“ jsme zaslali stavebnímu úřadu. Ten však na naše upozornění nereagoval, v napadeném rozhodnutí se s námitkou nevypořádal a rozhodl o umístění stavby i na sporném pozemku č. 1168 v k.ú. Volyně u Výsluní. Dalším takovým sporným územím je pozemek č. 1161 v k.ú. Volyně u Výsluní. O vydání těchto pozemků jednáme s Pozemkovým fondem, jde tedy o nevypořádané pozemky. Považujeme proto za nepřípustné, aby bylo rozhodnuto o umístění stavby na těchto pozemcích. Proto podáváme odvolání i z tohoto důvodu.
 
9)      Napadeným rozhodnutím se povolují sítě a připojení pro stavbu, která není dosud povolena (máme na mysli jednotlivé VTE). Stavba, pro níž bylo vydání územní rozhodnutí, s dosud nepovolenými VTE funkčně souvisí. Samostatně ji nelze užívat, proto ani nelze tyto stavby oddělovat tak, jak to činí investor, a povolovat tak, jak to činí Magistrát města Chomutova. I z tohoto důvodu podáváme odvolání.
 
V dané souvislosti namítáme znovu i to, že došlo k podstatné změně projektu (vypuštění VTE z I. etapy), přesto projektant předmětné stavby tvrdí, že projekt byl rozdělen na tři samostatné provozuschopné etapy (viz vyjádření projektanta ze dne 7.6.2010, založené ve spise na Magistrátu Města Chomutova). To je však tvrzení vysloveně účelové a evidentně nepravdivé. I neodborník chápe, že kabely uložené do země nepředstavují samostatnou a na ničem ostatním nezávislou provozuschopnou stavbu. Tím se dostává nejen tvrzení projektanta, ale zejména napadené územní rozhodnutí stavebního úřadu do kolize s vyjádřením Ministerstva životního prostředí ze dne 9.2.2010, které na tento rozpor upozorňuje ve vztahu k původně posuzovanému záměru „Větrný park Chomutov“. O samoúčelnosti I. etapy projektu svědčí i skutečnost, že investor dosud nemá uzavřenu platnou smlouvu o připojení k soustavě ČEPS. Při společném jednání se zástupci Města Výsluní investor přiznal, že má uzavřenu zatím jen smlouvu o smlouvě budoucí, a to ještě s nedostatečnou připojovací kapacitou, která neodpovídá dimenzování předmětné kabelové trasy. Upozorňujeme zde výslovně na další skutečnost, že v r. 2010 bylo z obdobného důvodu přerušeno probíhající správní řízení v důsledku námitky, uplatněné společností Windenergie s.r.o., které potom pokračovalo nikoli z důvodu, že by snad byly pochybnosti ohledně této námitky odstraněny jako překážka pokračování v řízení, ale výhradně jen z důvodu zpětvzetí námitky jmenovanou společností. Proto podáváme odvolání i z tohoto důvodu.
 
10) Územní řízení k Větrnému parku Chomutov - I. etapa bylo zahájeno podáním žádosti investora dne 8. 12. 2009, tedy v době, kdy již byla usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 schválena Politika územního rozvoje. Stavební úřad byl proto povinen v tomto  řízení zohlednit schválené priority, zejména priority č. 14 a 20. Z řízení i vydaného rozhodnutí je zřejmé, že se stavební úřad schválenými zásadami nijak nezabýval, vydané rozhodnutí je v rozporu s těmito prioritami i zásadami uvedenými pro specifickou oblast SOB 6 Krušné hory, kde je výslovně uvedena nutnost korigovat chaotickou výstavbu VTE. Vydané rozhodnutí naopak k další
nekoordinované výstavbě přispívá. I z tohoto důvodu podáváme odvolání, neboť stavební úřad evidentně pochybil.
 
11) V podmínce č. 22 je uvedeno, že v případě zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů je třeba požádat o výjimku příslušné orgány ochrany přírody. Stavbu ve smyslu této podmínky nelze umístit do území, kde se
nachází veřejný zájem
(a tím ochrana přírody ze zákona je), aniž by tento veřejný zájem byl nějak vypořádán
, tj. byla vydána potřebná povolení orgánů ochrany přírody, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Tato námitka vychází jak z ustanovení §
65 zákona č. 114/1992 Sb., tak z judikatury Nejvyššího správního soudu
(viz rozsudek NSS 1 As 37/2005 - 154). Ve světle těchto skutečností bylo napadené
rozhodnutí vydáno v rozporu s právními předpisy, proto podáváme odvolání i z tohoto důvodu.
 
12) V důsledku změn v kabelových trasách došlo v projektu k dotčení významné botanické lokality evropského významu „Louky u Volyně“. Pokud by měly probíhat v této lokalitě jakékoli zemní práce, dojde k jejímu narušení a poškození. Přitom stavební úřad si nevyžádal a neměl při rozhodování k dispozici ve vztahu k této významné přírodní lokalitě stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. To pokládáme za trestuhodnou nedbalost a pochybení správního orgánu. Proti napadenému rozhodnutí se odvoláváme i z tohoto důvodu.
 
13)  Obdobné námitky uplatňujeme proti umístění trafostanice TR1 na pozemku parc.č. 1074 v těsné blízkosti přírodních pramenišť vody. K takovému umístění vyjadřujeme zásadní nesouhlaspředevším z důvodu ochrany předmětných přírodních pramenišť a upozorňujeme, že pokud by se stavba měla takto realizovat, mohlo by v budoucnu dojít v důsledku  havárie k trvalému poškození dané lokality ropnými produkty. Přitom projektantem navržené řešení takových situací nepropustnými jímkami považujeme za krajně rizikové a nedostatečné. Proti napadenému rozhodnutí se odvoláváme i z tohoto důvodu.
 
14) Další obdobnou námitkou napadáme absenci hydrogeologického průzkumu před započetím zemních prací. Je obecně známou skutečností, že obce na hřebenech Krušných hor nemají většinou dostatek pitné vody z přírodních zdrojů a řada domácností je závislá na zdrojích pitné vody z vlastních studní. Pokud je teplejší léto, často i tyto privátní zdroje vysychají a pro obyvatele i správní orgány horských obcí se stává obstarání kvalitní pitné vody prvořadým problémem. Návazným problémem, souvisejícím s potenciálním narušením zdrojů pitné vody stavbou, je ohrožení specifické a mnohdy zákonem chráněné horské flory a fauny. Něco takového nelze připustit. Tím méně pochopitelné je, že stavební úřad nezajistil jako jeden z podkladů pro své rozhodování tak zásadní a důležitou věc, jakou je hydrogeologický průzkum oblasti, kde má dojít v důsledku předmětné stavby k ohromnému rozsahu zemních prací. Proti takovému postupu vznášíme protest, pokládáme to za nedbalost a pochybení správního orgánu a odvolání podáváme i z tohoto důvodu.
 
15) Na samý závěr podáváme odvolání i z důvodu rozporu výstavby VTE v Krušných horách s Návrhem zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v návaznosti na studii o umísťování VTE v Krušných horách, kterou schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje. Město Výsluní je krušnohorskou obcí a má proto pochopitelný zájem na souladu koncepce využití vlastního území s koncepcí krajskou. Magistrát města Chomutova jako mezičlánek státní správy na okresní úrovni by měl tento soulad také ctít. Skutečnost, že se chová naopak, nás rovněž vede k podání námitek proti jeho postupu a odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí.
 
 
 
S ohledem na výše uvedené Město Výsluní navrhuje, aby napadené územní rozhodnutí bylo odvolacím orgánem zrušeno.
 
 
 
                                                                                                    Werner Klenot
                                                                                                          starosta
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář