Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky proti pokračování stavebního a územního řízení VPCH III etapa

Námitky proti pokračování stavebního a územního řízení VPCH III etapa

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
­
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Zborovská 4602
430 28 Chomutov                                             
 
Dne : 31.3.2011
 
Věc: Námitky OS Krušno proti pokračování stavebního a územního řízení III. Etapa VPCH
        ze dne 17.3.2011 pod č.j OSUaŽP/S/89725/2010/SojP
 
OS Vyjadřuje nesouhlas s pokračováním výše uvedeného stavebního záměru firmy APB Plzeň z těchto důvodů :
 
- „Větrný park Chomutov“ byl jako celek posouzen stran vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. v r. 2005 . Od té doby došlo opakovaně k podstatným změnám v projektu a to takovým, že i akreditovaní znalci ( Ing. Motl, Ing. Rimmel, Ing. arch. Vorel ) uvádějí, že z předložené dokumentace není zřejmé, jde-li o substituci původně posuzovaného záměru VPCH firmy Proventi, čímž podmiňují souhlasné stanovisko ! Je zcela scestné tvrdit , že za 6 let nedochází v posuzované krajině k podstatným změnám stran fauny, flory a krajinného rázu, že nezastarají terénní průzkumy OOP, že nedochází ke změnám osídlení dotčené krajiny apod. Rovněž podstatné změny projektu, jako jsou přemísťování VTE, změny kabelových tras a obslužných komunikací jsou důvodem, že původní posouzení EIA je zastaralé, neaktuální a nemůže být akceptováno . Je zcela zřejmé, že
rozhodnutí nejvyššího správního orgánu –MŽP- ze dne 20.1.2011 bylo vydáno pouze na základě tvrzení investora, že jde o stejný záměr , což jistě není pravda a zpochybňují to i výše uvedení znalci. III. etapa navíc není samostatnou provozuschopnou etapou, jak investor tvrdí, což bylo podmínkou udělení souhlasu – zde investor uvádí MŽP v omyl. OS proto důrazně žádá nové posouzení této etapy, vč. aktualizace biologických terénních průzkumů.
 
- Investor k dnešnímu dni nemá souhlas vlastníka pozemku p.č. 880/4 a 882/4 v k.ú. Volyně u Výsluní ke zřízení věcného břemene ani žádný platný souhlas obce k realizaci záměru !
Snaha uvést v omyl DOSS,v tomto případě OSÚ a ŽP MMCH, předložením nedatovaného, čj. neoznačeného „ souhlasu „ města Výsluní svědčí minimálně o neserióznosti. Nešlo-li o pokus podvodu posoudí naši právní zástupci. Výše jmenovaný souhlas vzešel ze zasedání zastupitelstva dne 27.8.2010, pod č. usnesení 30/2010. Dne 26.11.2010 nové zastupitelstvo usnesením č. 39/2010 schválilo revokaci bodu č. 6 usnesení č. 30/ 2010 ze dne 27.8.2010 a souhlas zamítlo. Přestože byl o této situaci investor okamžitě informován, použil neplatný doklad se souhlasem k záměru po 1.12.2010, o čemž svědčí ověřovací doložka pro vidimaci pod poř.č. 301098-005-0159 na poště Plzeň 9. Žádáme důrazně, s ohledem na možné právní důsledky, aby k tomuto dokladu nebylo přihlíženo a územní a stavební řízení ve věci VPCH III etapa bylo zastaveno !
 
- Rovněž použití jiného typu VTE musí být ze zákona 100/2001 Sb. znovu posouzeno. Výměnou typu Neg Micon a De Wind  za VTE typu Vestas V90-2MV došlo ke změně projektu posouzeného procesem EIA! Pokud mají být typy VTE nahrazovány, tak za nejmodernější techniku, která co nejméně zatíží dotčené obyvatelstvo - například bezpřevodovkové typy Enercon -a pochopitelně znovu posouzeny!!!Výstavbou budou dotčeni obyvatelé několika obcí, zejména Volyně u Výsluní a Nová Víska, kteří si již nyní stěžují na provozované VTE Rusová a Podmilesy.
 
 
 
 
-2-
Navíc původní posouzení EIA z r. 2005 nemohla a ani nevzala v potaz kumulativní  vliv negativních dopadů na přírodu a obyvatele tohoto a již realizovaného záměru v k.ú. Rusová. Z těchto důvodu žádáme znovuposouzení III. Etapy VPCH.
 
-Již ve stádiu posuzování se počítá u VTE LH4,RU 9,LH 18 s aktivní redukcí výkonu kvůli hlučnosti. Investor nedoložil, jak toto bude v praxi realizováno. VTE typu Vestas V90 nejsou vybaveny zařízením, kontrolujícím hlukové, infrazvukové emise, ani nejsou schopny svým softwarem vyhodnocovat úroveň a frekvenci flickeru. Takže o jaké aktivní redukci výkonu vlastně investor hovoří ? I když připustíme, že hladiny akustického tlaku až na vyjimku, nepřekročí maximální přípustné hodnoty stanovené zákonem, všichni znalci- posuzovatelé se shodují, že tento záměr bude mít soustavný rušivý a obtěžující vliv na obyvatele a faunu. Jakým právem chce investor svým záměrem 20let dennodenně
vystavovat obyvatele a faunu takovýmto vlivům. Vždyť i OZ ve svém § 127 odst. 1 toto zapovídá.
O“ Listině základních práv a svobod“ ani nemluvě- každý má právo na zdravé životní prostředí a zdraví. Navíc pro škodlivost vlivu infrazvuku a flickeru nejsou v ČR stanoveny žádné normy, takže jak víme, že zdraví nepoškozuje ? Zkusíme to na lidech a pak se uvidí ? Důrazně NE ! Ve světě, kde je tento jev dlouhodobě zkoumán, se uvádí v odborných studiích škodlivost infrazvuku do vzdálenosti 3000 m od zdroje. ( Dr. Nina Pierpont a jiní) Navíc i pouhé dlouhodobé obtěžování výrazně ovlivňuje lidskou psychiku, dochází k poruchám spánku, depresím, agresivitě, poruchám vnímání a pamětí , ale i k zátěži kardiovaskulárního aparátu jako u každého jiného stresu.
Vzhledem k blízkosti obce Volyně k záměru žádáme ze zdravotních důvodů zastavení tohoto řízení.
 
-protestujeme proti nekoncepčnímu odnětí PUPFL z 15.10.2010- OSÚaŽP/Ž/93998/2010. Rozhodnutí předešlo územní řízení o I.a II. etapě a dokonce i veřejné projednání územního a stavebního řízení týkajícího se III. Etapy VPCH konaného dne 19.10.2010.(OSÚaŽP/S/89725/2010).
 
- Výstavba VPCH na 25 let znehodnotí ceny nemovitostí v dotčené oblasti, poškodí celou řadu podnikatelů podnikajících převážně v turistickém ruchu a zemědělství může ovlivnit i znovu osídlování Krušných hor, které se s překvapivou rychlostí zbavují škod způsobených megalomanskými projekty
bývalého režimu. A to vše ve prospěch jedné firmy ? Jakým právem!
 
-posuzovaný záměr je v přímém rozporu se schváleným „Plánem rozvoje ústeckého kraje „ hlavně v části SOB6 – specifická oblast Krušnohoří. Žádáme , aby byl tento  plán, schválený nadřízeným orgánem SS, respektován i na okresní úrovni.
 
-ČR je 2-3 největším vývozcem el. energie v Evropě ! Není tudíž žádný reálný důvod zaplevelovat Krušné hory kontroverzními VTE, jejichž výkon je limitován, je nestabilní , a nepovede k odstavování klasických elektráren a tím nebude mít tak často deklarovaný ozdravný vliv na ŽP.
Jediné, co bude ozdraveno, je bankovní konto investora.
 
Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem ze zákona. Výstavba větrných megaparků není veřejným zájmem a není jako zdroj energie z obnovitelných zdrojů  vhodná pro tak malé území jakým je ČR. Kromě investora nepřinese žádný užitek obyvatelstvu , naopak rizika jsou příliš vysoká. I délka schvalovacího procesu, narůstající odpor obyvatel , kteří se postupně „seznamují“ s „prospěšností „ VTE by měla DOSS napovědět , že není něco v pořádku. Rovněž smlouvy uzavírané investorem s dotčenými obcemi stojí za povšimnutí. Všechny, které se nám podařilo zajistit jsou minimálně v rozporu s dobrými mravy, dělají z obcí vazaly bez možnosti obrany,
čímž brání obcím prosazovat vůli vlastních obyvatel , které ze zákona zastupují.
 
 
 
 
 
 
-3-
 
Z výše uvedených důvodů OS Krušno ostře protestuje proti dalšímu pokračování územního a stavebního řízení ve věci záměru „ III. etapa VPCH firmy APB Plzeň a žádá jeho zastavení.
 
 
Za OS Krušno:                                     předseda sdružení : Dr Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář