Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení VPCH I.etapa

Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení VPCH I.etapa

 

-                                        Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Zborovská 4602
430 28 Chomutov                                             
 
K spis zn. OSÚaŽP/S/76719/2011/BorH
Čj: MMCH/140240/2011
Dne : 22.1.20112
 
Věc: Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov I. etapa.
 
OS Krušno (dále jen OS) žádá, aby bylo výše zmíněné řízení zastaveno z těchto důvodů:
1) Stavební úřad a životní prostředí MMCH spojením řízení porušil zákon- dle § 78 zákona 183/2006 a dle metodiky odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj pochybil v těchto bodech:
A/ podmínky v daném území nejsou jednoznačné: posuzovaný záměr je v rozporu s textovou částí Územního plánu obce Výsluní :
a) V části ZE 1 je stanovena podmínka minimální vzdáleností od zastavěného území trvale osídlených sídel 1000m – porušeno ve vztahu k obci Třebíška
b) Umístění generátorů bude respektovat poddolované území lokalit Lysá hora-sever – podmínka porušena .Zde má OS informaci o plánovaném záměru zřízení Národního Geoparku, který by oblasti významně prospěl.
c) V části ZE 2 ÚP je stanovena podmínka, že na plochách pro větrné generátory nesmějí být zřizovány žádné stavební objekty, jejichž účel přímo nesouvisí s „ výrobou elektrické energie z větru.“Nepřipustí se ani výstavba objektů s touto činností souvisejících, pokud je možno funkce, k nimž by byly tyto objekty určeny, vykonávat mimo plochu určenou pro větrné generátory el. proudu. Tato podmínka je porušena plánovanou výstavbou rozvodny ( účelově investorem nazývanou trafostanicí) TR 1 , která neslouží přímo k výrobě el. energie, ale jejímu zpracování a svedení výkonu. Zde je návrh v přímém rozporu s ÚP města Výsluní a je důvodem k zastavení spojeného řízení.
d) V části ZE 3 je kladena podmínka splnění hygienických norem týkajících se hluku a zvukových efektů VTE. OS opakovaně vznášelo řadu námitek týkajících se této problematiky, ale připomínky nebyly do dnes řádně vypořádány. Modelové studie se vyznačují značnými nejistotami, navrhovaná opatření jsou velmi obecná a v důsledku nepřezkoumatelná (kontrola omezení provozu, náročnost inspekčních měření atd.)
e) V části ZE 4 je vznesen požadavek na hodnocení krajinného rázu a vypracování a vyhodnocení pohledové studie s následujících stanovišť:
 - příjezd do Výsluní z východu po silnici II/223 – v úrovni areálu kravína- nesplněno
 - příjezd do Výsluní ze západu po silnici II/223 – začátek přímého úseku – nesplněno
 - vyhodnocení vztahu k kulturním dominantám ( např. Kostel ve Výsluní )-nesplněno
- požadavek, aby jednotlivé věže netvořily souvislou řadu uzavírající pohledový horizont- v kumulaci se stávajícími VTE a plánovanými projekty nebude splněno.
f) V ÚP města Výsluní nejsou zaneseny kabely VVN, které jsou součástí I. etapy VPCH. Dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 8.8.2011 č.j. 27015/2011 je obecně platné, že vedení VN a VVN se zakreslují přinejmenším do koordinačního výkresu ÚP, v případě starších ÚP byla praxe zakreslení
 
 
v hlavním výkresu. (ÚP města Výsluní je z r. 2006). Zmíněný kabel kapacity 110kV patří do základní koncepce technické infrastruktury a měl by být zakreslen v příslušném výkresu grafické části územně plánovací dokumentace .
 
Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je v rozporu s územním plánem města Výsluní a nelze ho
realizovat ve spojeném řízení ani v řízeních samostatných.
 
B/ Ke spojení územního a stavebního řízení nemůže dojít v případě velkých staveb a staveb vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). OS namítá, že investor v současné době nemá platnou EIA z těchto důvodů :
- investor předkládá EIU z r. 2005, jejíž platnost skončila v r. 2010. Je pravda, že rozhodnutím MŽP ze dne 9.2.2010 byla platnost prodloužena, ale pouze za předpokladu, že jde o substituci původního záměru
firmy Proventi, čímž podmiňovali souhlasné stanovisko i odborní znalci.
Předkládaný záměr však nemá s původním projektem nic společného, kromě názvu- byla vypuštěna VTE LH 12, změněny kabelové trasy, a především typ VTE. Výměnou typu Neg Micon a De Wind s výškou 80ti m a menším výkonem za typ Vestas V90-2MV jsou ovlivněny prakticky všechny aspekty posuzování, hlavně pak krajinný ráz, zvětšení perimetru negativních vlivů na floru, faunu a obyvatele.
  V průběhu 7 let došlo k podstatným změnám ve vstupních datech – terénní biologické průzkumy, byť i aktualizované, nebyly do původní EIA vzaty,  v dané lokalitě byly realizovány jiné záměry a další se plánují- původní EIA neodpovídá současnému stavu, je nutné nové posouzení.
Dále OS zpochybňuje platnost stanoviska EIA z 27.10.2005, která je po prodloužení z 9.2.2010 24 měsíců. V rozhodnutí KÚ z 1.7.2011 č.j.: 174/UPS/2011-3, které ruší územní řízení zahájené 8.12.2009 a obsahuje řadu podmínek, které nebyly splněny, se upozorňuje na to, že součet lhůt pro platnost EIA přerušených z důvodů navazujících řízení je 21 měsíců . Vzhledem k tomu, že ve stejnou dobu byla vedena 2 řízení ve stejné věci, což je v rozporu s § 48 Správního řádu a probíhající řízení běh lhůty pozastavuje, OS má za to, že tato lhůta již uplynula. ( Oznámení o spojení územního a stavebního řízení ze dne 6.12.2011 č.j. MMCH/140240/2011 bylo zahájeno na základě nestandardního postupu . Area group s.r.o požádala o toto řízení dne 4.7.2011 pod č.j.: MMCH/76719/2011. V tento den vzala zpět územní řízení ve stejné věci pod č.j.: MMCH 97452/2011. Toto řízení však bylo zastaveno až 26.8.2011! Tzn., že ačkoli nebylo zastaveno jedno řízení, podala si Area group novou žádost ve stejné věci, což je v rozporu s § 48 správní řád a byl tím porušen zákon. Stejná praktika byla nezákonně použita ve spojení územního a stavebního řízení III etapa VPCH ! )
- stejné porušení zákona OS vidí v udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu. Ačkoli KÚ dne 22.1.10 pod č.j.: 208/ZPZ/2010/Růz-395 sdělil MMCH, že atrahoval řízení o krajinném rázu původně vedená MěÚ v Kadani a MMCH na sebe, rozhodl MMCH dne 23.8.2011 pod značkou OSÚaŽP/Ž/50009/2/2010 o jeho udělení. Tzn. Že opět v rozporu s §48 správního řádu byla souběžně vedena dvě řízení v jedné věci a byl opět porušen zákon.
 
C) Dalším důvodem, proč spojení územního a stavebního řízení není možné, vidí OS v tom že k povolení záměru je nutné rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí PUPFL. Toto sice bylo vydáno   pod zn.: OSÚaŽP/Ž/111450/2011 MMCH, ale v rozporu se zákonem, neboť toto rozhodnutí nelze vydat před ukončením územního řízení, ale je nutné k řízení stavebnímu.
I v případě výše uvedeného rozhodnutí došlo k porušení zákona .Ačkoli se OS Krušno do řízení v řádné lhůtě přihlásilo, nebyli jsme vyrozumění o pokračování řízení ani přímo, ani veřejnou vyhláškou, rozhodnutí dále nebylo vyvěšeno na úřední desce. Dle sdělení rozhodujícího úředníka bylo prý vydáno pouze pro potřebu investora! ( asi proto toto rozhodnutí obsahuje poučení o možnosti odvolání dle §81 odst. 1 zákona 500/2004Sb do 15 dnů? – investorovi doporučujeme ).
 
D) Další námitkou, která dle nás brání spojení územního a stavebního řízení je skutečnost, že investor rozdělil původní záměr VPCH na etapy již ve fázi územního řízení. Vzhledem k tomu, že
 
 
stanovisko EIA bylo vydáno na původní záměr, měl by být posuzován jako celek a rozdělení na etapy mělo být provedeno až ve fázi stavebního řízení. (Rozhodnutí KÚ z 1.7.2001 č.j.174/UPS/2011-3). Navíc nebyl původní záměr VPCH rozdělen v souladu se zákonem, neboť tento říká,že rozdělení je možné pouze na samostatně funkční etapy. III etapa VPCH však tuto podmínku nesplňuje.
 
 
Z výše uvedených důvodů (A,B,C,D) došlo ze strany OSÚaŽP MMCH k porušení zákona a žádáme zastavení výše uvedeného řízení.
 
2) Další námitky k záměru :
 
a) Předložený projekt nemá platný souhlas se zásahem do krajinného rázu
Jak již jsme předeslali v kapitole A, v této věci byly vedeny souběžně dvě řízení v rozporu s §48 s.ř. a proto nemohou být platné.
Kromě této procesní chyby OS důrazně nesouhlasí se závěry znaleckých posudku, které sice připouštějí, že dojde záměrem k poškození krajinného rázu, ale v závěru hodnotí toto jako akceptovatelné. Tyto schizofrenní posudky jsou zřejmě výsledkem střetu na jedné straně nezpochybnitelné erudice znalců a ekonomického tlaku investora posudek zadávajícího. Výsledkem pak jsou posudky prošpikované spoustou předpokladů, dohadů, nejistot a nepřesností, které v důsledku pak vedou k nepřezkoumatelným
a nekontrolovatelným závěrům a doporučením. Jak se znalci zmýlili je jasně vidět na již provozovaných záměrech jiných firem např. v katastru Rusová. Paradoxem pak je, když ti samí znalci pak při posuzování dalších záměrů v dané lokalitě zdůvodňují jejich akceptovatelnost tím, že krajinný ráz v dané lokalitě je již poškozen předchozími záměry, když tyto před tím vyhodnotili sami jako akceptovatelné.
 
b) předložený záměr nemá platnou výjimku ze zákazu ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů .
Znovu začleněním VTE LH 13 a vypuštěním VTE LH 12 došlo ke změně původního projektu a event. vydanou výjimku, o které OS nebylo informováno, je nutné přehodnotit na základě těchto nových skutečností. OS žádnou platnou výjimku,která by reagovala na změny projektu jednotlivých etap v dokumentaci nenašlo. Navíc OS důrazně nesouhlasí s udělováním těchto výjimek, hlavně z důvodů, že byly uděleny na základě velmi sporných posudků, dále že vždy obsahovaly nekonkrétní podmínky, v důsledku pak nekontrolovatelné, čímž se stávají nepřezkoumatelnými.Dle § 76 odst. 1 písm. a soudního řádu musí být naplněna kriteria určitosti, jasnosti, a srozumitelnosti jinak je správní důvod ke zrušení takovýchto rozhodnutí. Žádáme, aby se tímto DOSS řídily bez výjimky u všech rozhodnutí.
 
c) Investor zřejmě nemá majetkově vypořádáno umístění stavby na pozemcích 192/1 k.ú. Třebíška, 1161 Volyně a 1355/56 a 1355/57 k.ú. Vernéřov.
To, že zde záměrně uvádíme „zřejmě nemá“ má důvod v porušení práv účastníka řízení OS Krušno, neboť, když jsme si v úředních hodinách  dne 19.1.2011 chtěli toto ověřit v dokumentaci záměru, bylo nám to úředníkem OSÚa ŽP MMCH odmítnuto s tím, že tam nikdo kompetentní není přítomen. To považujeme za procedurální porušení zákona, neboť máme právo na informace ve lhůtě stanovené oznámením záměru.
U pozemku 192/1 k.ú. Třebíška OS zjistilo, že na tento je uvaleno omezení distribučních práv a to právo předkupní a právo zástavné zákonné ve prospěch PF ČR a to od r. 2004. Z výše uvedeného důvodu je k vložení břemene a jinému nakládání s tímto pozemkem nutný souhlas PF ČR a nejen vlastníka. Proto vložení věcného břemene v r 2009 považujeme za porušení zákona.
Na zbývající pozemky žádáme rovněž doložení vypořádání .
 
d) Umístěním VTE LH 13 dochází k porušení ochranného pásma lesa- vzhledem k rozměrům pozemku realizovat stavbu bez porušení této zákonné normy ani není možné. (šíře pozemku 90m)
 
Rotory generátoru navíc zasahují nejen nad les ale i nad komunikaci ( p.č. 420/1 k.ú Třebíška ), která je celoročně intenzivně využívaná zemědělci, lesy ČR , turisty a obyvateli okolních obcí. Z toho důvodu je umístění stavby v této lokalitě nepřípustné a s lidským zdravím hazardující záměr. ( odpadávající námraza, nebezpečí úrazu při poškození listů rotoru apod. )
 
e) Hydrogeologický průzkum zpracovaný Ing. Horčičkou není dle obsahu uvedeného na začátku posudku kompletní, proto jej nelze akceptovat. ( část dokumentu chybí ) KÚ ve svém rozhodnutí ze dne 6.4.2010 č.j: 1592/ZPZ/2009/ZD-277 o udělení výjimky ze zákazů dle §56 zák. 114/1992 Sb. v bodě C 2 výslovně požaduje, aby nebyl narušen ani změněn vodní režim na parcele č. 1074 Volyně, která je prameništěm a dle projektu na ní má být umístěna stavba rozvodny TR1. Vodní režim nesmí být narušen ani na navazujících pozemcích . Splnění této podmínky je vzhledem k rozsahu výkopových prací v rámci I etapy zcela nereálné. Už pouhé umístění objektu obsahujícího tisíce litrů oleje do prameniště je zcela absurdní. Žádné stavební opatření uváděné projektantem není schopno zcela eliminovat v případě havárie trvalé poškození přítomných vodních zdrojů. Navíc není TR1 v souladu s ÚP města Výsluní.
 
d) Investor nemá souhlas města Výsluní k uvedenému záměru. Vzhledem, že tento není v souladu s textovou částí ÚP, nelze bez souhlasu obce záměr realizovat.
 
e) /  Posuzovaný záměr je v rozporu Zásadami územního rozvoje ústeckého kraje.
Tento schválený dokument byl OS kladně přijat hlavně co do obsahu v části SO0B6 . specifická oblast Krušnohoří, Bohužel, to bychom nebyli v Česku, aby se opět neudělily výjimky a v tomto případě formou tzv. etapizace . Obec Výsluní sice do doby nabytí účinnosti ZÚR ÚK měly v ÚPD plochy pro VTE, ale tento záměr je v rozporu s textovou částí této dokumentace , která se naopak blíží podmínkám uvedeným v ZÚR ÚK. Navíc dne 28.1.2011 t. před nabytím účinnosti ZÚR ÚK obecní zastupitelstvo města Výsluní odsouhlasilo   usnesením č. 65/4/2011 změnu ÚP a to bez VTE. OS v této schizofrenní situaci doporučuje v souladu s ustanovením § 97 odst. 1 stavebního zákona vydat na sporná území stavební uzávěru do vyřešení problému.
 
f) OS Krušno nesouhlasí s tvrzením, že výstavba VTE v ČR je veřejným zájmem a je ekonomickým přínosem , tedy že jde o záměr smysluplný.
Opak je ale pravdou. Větrná elektrárny jsou sice OZE, ale zcela nevhodný pro ČR, protože tato nemá pro masivní výstavbu těchto OZE vhodné podmínky ( málo vhodných území, nedostatečná rozvodná síť. atd,)
Veřejným zájmem ze zákona je ochrana životního prostředí a přírody, a tento zájem je nadřazen zájmům ekonomickým ( viz judikatura NSS opakovaně citovaná ) . Navíc ekonomický přinos s těchto OZE je pouze ku prospěchu malé hrstce investorů, občan je naopak jejich záměrem extrémně ekonomicky zatížen. Navíc záměry ohlašují většinou účelově založené s.r.o. či a.s. s jedním akcionářem , které vzhledem k předkládaným hospodářským výsledkům oprávněně budí dojem tzv. bílých koní a je otázkou zda bude dostáno závazků ze smluv , které tito uzavírají s dotčenými obcemi a majiteli dotčených pozemků. Rovněž ekonomika a ekologie provozu VTE je pouhou chimérou . V této souvislosti citujeme z disertační obhájené práce Ing. Ryvolové „ Ekonomické souvislosti využívání větrné energie v ČR“ , která je dle mínění OS v současné době nejfundovanějším zhodnocením neekonomičnosti a neekologičnosti živelné výstavby VTE. Vzhledem k závažnosti a rozsahu práce citujeme pouze kapitolu shrnutí technicko-ekonomické analýzy :
Využití větrné energie není pouze otázkou výstavby drahých stožárů s větrnými turbínami. Vzhledem k nepravidelnosti v dodávkách energie v větrných elektráren je nutné mít vybudovanou dodatečnou soustavu záložních zdrojů, které kryjí výpadky způsobené bezvětřím. Kvůli nevhodným povětrnostním podmínkám v ČR jsou tyto zálohy v chodu častěji, než větrné elektrárny, které zálohují. Ze stejných důvodů je nutné tyto elektrárny stavět v horských oblastech, kde ovšem není vybudována dostatečně výkonná rozvodná síť. Nezbytná tedy bude další nákladná
výstavba nových přenosových tras, často vedoucích přes chráněná krajinná území. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že energetické zálohy nejsou poskytovány zdroji obnovitelnými, nýbrž jsou založeny především na spalování uhlí a plynu. Pokud tedy ochránci životního prostředí míní, že navýšení instalovaného výkonu VTE ušetří životní prostředí, hluboce se mýlí. K úspoře fosilních paliv dochází jen minimálně a za cenu obrovských finančních nákladů. V podmínkách legislativně zakotvené povinnosti podpory větrné energie zaplatí všechny uvedené investice v konečném důsledku spotřebitelé- jednak formou zvýšené ceny za elektrickou energii, jednak formou zvýšených poplatků na podpůrné služby. Potřebu maximálně využívat alternativní zdroje energie asi všichni intuitivně považujeme za správnou. Ovšem detailnější analýzou problému vyjde najevo, že produkce energie právě touto cestou není zdaleka tak jednoznačně výhodná ani dostupná. . Při současné technologické úrovni není možné alternativními zdroji významnějším způsoben nahradit neobnovitelné zdroje. Možnost jejich efektivních využití spatřuji v místech příhodných pro daný zdroj energie ( např. VTE v přímořských oblastech ), kterých je jen omezené množství a ČR jimi rozhodně nedisponuje. Tolik citace. Doporučujeme všem DOSS k podrobnému prostudování.
 
f/ K výrobě elektrické energie je nutné udělení licence ERÚ . Firma ABP Plzeň a.s. IČO 27066410 sice licenci udělenu má, ale pouze na kapacitu 16,85 MW kterou má plně využitu. Pro výrobu dalších MW z uvedeného záměru licenci přidělenu nemá.
 
 
Vzhledem k výše uvedeným námitkám OS Krušno žádá, aby bylo sloučené územní a stavební řízení ve věci záměru VPCH I etapa zastaveno.
 
 
 
Za OS Krušno :                                                      předseda sdružení Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář