Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov III. etapa.

 

Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov III. etapa.

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Zborovská 4602
430 28 Chomutov                                             
 
K spis zn. OSÚaŽP/109655/2011/BorH
Čj: MMCH/130489/2011
Dne : 7.1.20112
 
Věc: Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov III. etapa.
 
OS Krušno (dále jen OS) žádá, aby bylo výše zmíněné řízení zastaveno z těchto důvodů:
1) Stavební úřad a životní prostředí MMCH spojením řízení porušil zákon- dle § 78 zákona 183/2006 a dle metodiky odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj pochybil v těchto bodech:
A/ podmínky v daném území nejsou jednoznačné: posuzovaný záměr je v rozporu s textovou částí Územního plánu obce Výsluní :
a) V části ZE 1 je stanovena podmínka minimální vzdáleností od zastavěného území trvale osídlených sídel 1000m – porušeno ve vztahu k obci Volyně u Výsluní.
b) Umístění generátorů bude respektovat poddolované území lokalit Lysá hora-sever – podmínka porušena Zde má OS informaci o plánovaném záměru zřízení Národního Geoparku, který by oblasti významně prospěl.
c) V části ZE 3 je kladena podmínka splnění hygienických norem týkajících se hluku a zvukových efektů VTE. OS opakovaně vznášelo řadu námitek týkajících se této problematiky, ale připomínky nebyly do dnes řádně vypořádány. Modelové studie se vyznačují značnými nejistotami, navrhovaná opatření jsou velmi obecná a v důsledku nepřezkoumatelná ( kontrola omezení provozu, náročnost inspekčních měření atd.)
d) V části ZE 4 je vznesen požadavek na hodnocení krajinného rázu a vypracování a vyhodnocení pohledové studie s následujících stanovišť:
 - příjezd do Výsluní z východu po silnici II/223 – v úrovni areálu kravína- nesplněno
 - příjezd do Výsluní ze západu po silnici II/223 – začátek přímého úseku – nesplněno
 - vyhodnocení vztahu k kulturním dominantám ( např. Kostel ve Výsluní )-nesplněno
- požadavek, aby jednotlivé věže netvořily souvislou řadu uzavírající pohledový horizont- v kumulaci se stávajícími VTE a plánovanými projekty nebude splněno.
Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je v rozporu s územním plánem města Výsluní a nelze ho realizovat ve spojeném řízení ani v řízeních samostatných.
 
B/ Ke spojení územního a stavebního řízení nemůže dojít v případě velkých staveb a staveb vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). OS namítá, že investor v současné době nemá platnou EIA z těchto důvodů :
- investor předkládá EIU z r. 2005, jejíž platnost skončila v r. 2010. Je pravda, že rozhodnutím MŽP ze dne 20.1.2011 byla platnost prodloužena, ale pouze za předpokladu, že jde o substituci původního záměru
 
 
 
 
                                                                                                       -2-
 
firmy Proventi čímž podmiňovali souhlasné stanovisko i odborní znalci.
Předkládaný záměr však nemá s původním projektem nic společného, kromě názvu- byly změněny polohy jednotlivých věží, změněny kabelové trasy, a především typ VTE. Výměnou typu Neg Micon a De Wind s výškou 80ti m a menším výkonem za typ Vestas V90-2MV jsou ovlivněny prakticky všechny aspekty posuzování,  hlavně pak krajinný ráz, zvětšení perimetru negativních vlivů na floru, faunu a obyvatele. Např. LH18 byla vyloučena již v původním posouzení.
- v průběhu 7 let došlo k podstatným změnám ve vstupních datech – terénní biologické průzkumy jsou zastaralé, v dané lokalitě byly realizovány jiné záměry a další se plánují- původní EIA neodpovídá současnému stavu, je nutné nové posouzení.
 
C/ Zákon sice umožňuje rozdělení projektu na jednotlivé etapy, ale pod podmínkou že jde o zcela funkční etapy. III etapa VPCH není samostatnou funkční etapou, protože součástí projektu není svedení výkonu . Z dokumentace není zcela jasné, bude-li využit projekt Windenergie, neboť v současné době probíhá územní a stavební řízení na I etapu VPCH určené rovněž ke svedené výkonu z VPCH.
Dvě souběžně probíhající vedení považujeme proto za nekoncepční, smyslu postrádající a vzhledem k desítkám kilometrů výkopových prací za devastující zásah do CHOPAV Krušné hory. Navíc investor nepředložil platnou smlouvu s Distribucí ČEZ a.s. o připojení k přenosové soustavě. Přiložena je pouze smlouva o smlouvě budoucí, s platností do 31.12.2010, kdy byl investor povinen požádat o uzavření smlouvy o připojení- bylo splněno ? . Bez připojení k přenosové soustavě není III. etapa funkčním celkem   a nelze ji samostatně posuzovat.
 
Z výše uvedených důvodů (A,B.C) došlo ze strany OSÚaŽP MMCH k porušení zákona a žádáme zastavení výše uvedeného řízení.
 
2) Další námitky k záměru:
 
a) Předložený projekt nemá povolení se zásahem do krajinného rázu
     Dne 11.12.2006 bylo pod č.j. 1239/ZPZ/2006 na základě žádosti spol. Proventi vydáno KÚÚK      rozhodnutí , ve kterém byl se zásahem do krajinného rázu udělen souhlas. Následovalo odvolání obce Málkov, OS Meluzína a žaloba spol. Proventi. Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. Ca 184/2007-73-80 ze dne 29.12.2009 bylo rozhodnutí MŽP zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. MŽP vydalo dne 29.4.2010 pod č.j. 561/530/10 rozhodnutí, ve kterém vrací celou věc KÚÚK k novému projednání. Dne 24.1.2011 vydal KÚÚK pod č.j. 193/ZPZ/2011vyrozumění o novém projednání ve věci řízení o zásahu do krajinného rázu pro záměr VPCH.
Přestože celou dobu probíhalo na KÚÚK řizení ve věci krajinného rázu, rozhodl MMCH dne 23.8.2010 pod značkou OSÚaŽP/Ž/50009/2/2010 o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu. Toto rozhodnutí považujeme za nulitní, neboť nelze vést současně dvě řízení ve stejné věci (§48 správní řád).
Navíc dne 6.10.2011 bylo rozhodnutí KÚÚK č.j. 193/ZPZ/2011-2 zastaveno rozhodnutím MŽP ve věci.
 
b) Investor nemá souhlas města Výsluní k uvedenému záměru
Snaha uvést v omyl DOSS,v tomto případě OSÚ a ŽP MMCH, předložením nedatovaného, čj. neoznačeného „ souhlasu „ města Výsluní svědčí minimálně o neserióznosti. Nešlo-li o pokus podvodu posoudí naši právní zástupci. Výše jmenovaný souhlas vzešel ze zasedání zastupitelstva dne 27.8.2010, pod č. usnesení 30/10. Dne 26.11.2010 nové zastupitelstvo usnesením č. 39/2/2010 schválilo revokaci bodu č. 6 usnesení č. 30/ 2010 ze dne 27.8.2010 a souhlas zamítlo .
 
 
                                                                                                  -3-
Přestože byl o této situaci investor okamžitě informován, použil neplatný doklad se souhlasem k záměru po 1.12.2010, o čemž svědčí ověřovací doložka pro vidimaci pod poř.č. 301098-005-0159 na poště Plzeň 9. Žádáme důrazně, s ohledem na možné právní důsledky, aby k tomuto dokladu nebylo přihlíženo a územní a stavební řízení ve věci VPCH III etapa bylo zastaveno !
 
c) Povolení odnětí pozemků plnění funkcí lesa ( dále jen PUPFL) a omezení využívání PUPFL bylo vydáno na 12 měsíců- v současné době je propadlé. Povolení nabylo právní moci dne 15.10.2010, a investor nedoložil doklad o prodloužení. Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do PUPFL, nelze ji bez tohoto povolení schválit.
 
d) Předložená dokumentace neobsahuje doklad o povolených výjimkách ze zákazu ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů chráněných dle § 49 a 50 zákona 114/1992 Sb. Tato výjimka byla sice udělena rozhodnutím KÚÚK dne 16.7.2010 pod č.j. 1470/ZPZ/2010/ZD-329, ale toto rozhodnutí bylo následně dne 18.7.2011 zrušeno MŽP rozhodnutím č.j. 1180/530/11 a to pro zjevnou nekonkrétnost a jeho nekontrolovatelnost. Dne 7.9.2011 se KÚÚK ve svém sdělení č.j. 2349/ZPZ/2011/Růz-723 adresovanému Area group s.r.o. vyjadřuje ke změně umístění VTE a upozorňuje, že je třeba tuto situaci řešit novým rozhodnutím , nebo samostatnou výjimkou.
OS hodnotí toto rozhodnutí MŽP jako velmi fundované a spolu s judikaturou SJS 901/2001 lze aplikovat   § 76 odst. 1 písm. a soudního řádu na většinu rozhodnutí  DOSS, především pak v posuzování vlivu staveb na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. Většina rozhodnutí a stanovisek vydaných DOSS ve věci výstavby VTE v Krušných horách totiž vykazovaly stejné nedostatky uvedených v tomto rozhodnutí MŽP- nesrozumitelnost, nepřesnost, neurčitost. Hlavní důvod tohoto negativního jevu vidí OS v dokumentaci EIA, která je nesrozumitelnostmi, nepřesnostmi a neurčitostmi přímo zahlcena jakož i v přístupu DOSS Ústeckého kraje, kde je zjevně prioritou číslo jedna ekonomika.
 
e) V této souvislosti odkazujeme na schválenou disertační práci Ing. Ivany Ryvolové „ Ekonomické souvislosti využívání větrné energie v ČR“, která je dle mínění OS v současné době nejfundovanějším zhodnocením neekonomičnosti a neekologičnosti živelné výstavby VTE. Vzhledem k závažnosti a rozsahu práce citujeme pouze kapitolu shrnutí technicko-ekonomické analýzy :
Využití větrné energie není pouze otázkou výstavby drahých stožárů s větrnými turbínami. Vzhledem k nepravidelnosti v dodávkách energie v větrných elektráren je nutné mít vybudovanou dodatečnou soustavu záložních zdrojů, které kryjí výpadky způsobené bezvětřím. Kvůli nevhodným povětrnostním podmínkám v ČR jsou tyto zálohy v chodu častěji, než větrné elektrárny, které zálohují. Ze stejných důvodů je nutné tyto elektrárny stavět v horských oblastech, kde ovšem není vybudována dostatečně výkonná rozvodná síť. Nezbytná tedy bude další nákladná výstavba nových přenosových tras, často vedoucích přes chráněná krajinná území. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že energetické zálohy nejsou poskytovány zdroji obnovitelnými, nýbrž jsou založeny především na spalování uhlí a plynu. Pokud tedy ochránci životního prostředí míní, že navýšení instalovaného výkonu VTE ušetří životní prostředí, hluboce se mýlí. K úspoře fosilních paliv dochází jen minimálně a za cenu obrovských finančních nákladů. V podmínkách legislativně zakotvené povinnosti podpory větrné energie zaplatí všechny uvedené investice v konečném důsledku spotřebitelé- jednak formou zvýšené ceny za elektrickou energii, jednak formou zvýšených poplatků na podpůrné služby. Potřebu maximálně využívat alternativní zdroje energie asi všichni intuitivně považujeme za správnou. Ovšem detailnější analýzou problému vyjde najevo, že produkce energie právě touto cestou není zdaleka tak jednoznačně výhodná ani dostupná.  
 
 
 
 
 
                                                                                                    -4- 
. Při současné technologické úrovni není možné alternativními zdroji významnějším způsoben nahradit neobnovitelné zdroje. Možnost jejich efektivních využití spatřuji v místech příhodných pro daný zdroj energie ( např. VTE v přímořských oblastech ), kterých je jen omezené množství a ČR jimi rozhodně nedisponuje. Tolik citace. Doporučujeme všem DOSS k podrobnému prostudování.
 
f/ K Výrobě elektrické energie je nutné udělení licence ERÚ . Firma ABP Plzeň a.s. IČO 27066410 sice licenci udělenu má, ale pouze na kapacitu 16,85 MW kterou má plně využitu. Pro výrobu dalších 16 MW z uvedeného záměru licenci přidělenu nemá.
 
g/  Posuzovaný záměr je v rozporu se Zásadami územního rozvoje ústeckého kraje. Tento schválený dokument byl OS kladně  přijat hlavně co do obsahu v části SO0B6 . specifická oblast Krušnohoří, Bohužel, to bychom nebyli v česku, aby se opět neudělily výjimky  a v tomto případě formou tzv. etapizace . Obec Výsluní sice do doby nabytí účinnosti ZÚR ÚK měly v ÚPD plochy pro VTE, ale tento záměr je v rozporu s textovou částí této dokumentace , která se naopak blíží podmínkám uvedeným v ZÚR ÚK. Navíc dne 28.1.2011 t. před nabytím účinnosti ZÚR ÚK  obecní zastupitelstvo města Výsluní odsouhlasilo   usnesením č. 65/4/2011 změnu ÚP a to bez VTE. OS v této schizofrenní situaci doporučuje v souladu s ustanovením § 97 odst. 1 stavebního zákona vydat na sporná území stavební uzávěru do vyřešení problému.
 
h/ V lokalitě   LH 9 a LH 14 se nacházejí přírodní vodoteče. Investor přes opakované žádosti OS nedoložil aktuelní hydrogeologický průzkum , přestože mu toto bylo uloženo v rozhodnutí KÚ z 16.7.2010. Narušení těchto vodotečí může negativně ovlivnit zásobování obyvatel pitnou vodou ( velká část je závislá na studních ) , návazným problémem pak je ohrožení specifické a mnohdy i zákonem chráněné horské flory a fauny .
 
Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem ze zákona. Výstavba větrných megaparků není veřejným zájmem a není jako zdroj energie z obnovitelných zdrojů vhodná pro tak malé území jakým je ČR. Kromě investora nepřinese žádný užitek obyvatelstvu , naopak rizika jsou příliš vysoká. I délka schvalovacího procesu, narůstající odpor obyvatel , kteří se postupně „seznamují“ s „prospěšností „ VTE by měla DOSS napovědět , že není něco v pořádku. Rovněž smlouvy uzavírané investorem s dotčenými obcemi stojí za povšimnutí. Všechny, které se nám podařilo zajistit jsou minimálně v rozporu s dobrými mravy, dělají z obcí vazaly bez možnosti obrany,
čímž brání obcím prosazovat vůli vlastních obyvatel , které ze zákona zastupují.
Z výše uvedených důvodů OS Krušno ostře protestuje proti dalšímu pokračování územního a stavebního řízení ve věci záměru „ III. etapa VPCH firmy APB Plzeň a žádá jeho zastavení.
 
 
Za OS Krušno:                                     předseda sdružení : Dr Finda Miroslav
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář