Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov I. etapa.

 

Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov I. etapa.

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Husovo nám. 104/1
430 01 Chomutov                                             
 
 
K č.j.: MMCH/58086/2012
K spis zn. : SZ MMCH/46900/2012
Dne : 30.6.2012
 
 
 
Věc: Námitky OS Krušno ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení záměru Větrný park Chomutov I. etapa.
 
OS je v tomto řízení účastníkem jednak dle §85 odst. 2 písmeno c zákona 183/2006 S, a dle § 70 odstavců 1-3 zákona 114/1992 Sb. a každoročně předává DOSS žádost aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení při nichž mohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny chráněné dle zákona 114/1992 Sb. včetně stanov, které dokladují veřejný zájem , jehož ochranou se OS zabývá.  Dále dle platných právních úprav je OS účastníkem i dle § 109 stavebního zákona a to dle odst. 1 písmeno e, neboť v ochraně dotčené přírody vystupuje jako „ soused „ . Úprava účastenství podle zákona 114/1992 v §70 má přednost před vymezením účastníků ve stavebním zákoně. Dále OS upozorňuje na právo podávat námitky jako dotčená veřejnost dle tzv. Arhuské úmluvy ratifikované parlamentem 6.6.2004 a vyhlášené ve sbírce mezinárodních úmluv 29.10.2004 pod č. 124/2004 Sb.m.s. Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí našeho právního řádu.  Dále je OS účastníkem v navazujících řízeních také dle §23 odst. 9 zákona 100/ 2001Sb
 
 
OS Krušno (dále jen OS) žádá, aby bylo výše zmíněné řízení zastaveno z těchto důvodů:
1) Stavební úřad a životní prostředí MMCH spojením řízení porušil zákon- dle § 78 zákona 183/2006 a dle metodiky odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj pochybil v těchto bodech:
A/ podmínky v daném území nejsou jednoznačné: posuzovaný záměr je v rozporu s textovou částí Územního plánu obce Výsluní :
a) V části ZE 1 je stanovena podmínka minimální vzdáleností od zastavěného území trvale osídlených sídel 1000m – porušeno ve vztahu k obci Třebíška
 
b) V části ZE 2 ÚP je stanovena podmínka, že na plochách pro větrné generátory nesmějí být zřizovány žádné stavební objekty, jejichž účel přímo nesouvisí s „ výrobou elektrické energie z větru“.Nepřipustí se ani výstavba objektů s touto činností souvisejících, pokud je možno funkce, k nimž by byly tyto objekty určeny , vykonávat mimo plochu určenou pro větrné generátory el. proudu.
 
 
 
                                                                     -2-
 
 
Tato podmínka je porušena plánovanou výstavbou rozvodny ( účelově investorem nazývanou trafostanicí) TR 1. Neslouží přímo k výrobě el. energie,  je součástí přenosové soustavy a nepodílí
se na výrobě el. energie. Zde je návrh v přímém rozporu s ÚP města Výsluní a je důvodem k zastavení spojeného řízení. OS musí striktně odmítnou vyjádření doc.ing. arch. Kaplana, který není autorizovanou osobou pro výstavbu energetických zařízení a jeho tvrzení, „ že trafostanice je technologickou součástí soustavy farmy větrné energetiky  a je v souladu s UP“ je účelové a stranící investorovi.
c) V části ZE 3 je kladena podmínka splnění hygienických norem týkajících se hluku a zvukových efektů VTE. OS opakovaně vznášelo řadu námitek týkajících se této problematiky, ale připomínky nebyly do dnes řádně vypořádány. Modelové studie se vyznačují značnými nejistotami, navrhovaná opatření jsou velmi obecná a v důsledku nepřezkoumatelná ( kontrola omezení provozu, náročnost inspekčních měření atd.)Ani rok staré požadavky občanů na KHS o provedení měření hluku nebyly provedeny.
d) V části ZE 4 je vznesen požadavek na hodnocení krajinného rázu a vypracování a vyhodnocení pohledové studie s následujících stanovišť:
 - příjezd do Výsluní z východu po silnici II/223 – v úrovni areálu kravína- nesplněno
 - příjezd do Výsluní ze západu po silnici II/223 – začátek přímého úseku – nesplněno
 - vyhodnocení vztahu k kulturním dominantám ( např. Kostel ve Výsluní )-splněno, ale ve vyjádření      doc. Ing. arch. Vorla se uvádí, že pokud by byl stroj zřetelně vidět a v exponovaném pohledu z příjezdu do města by konkuroval výšce kostela a jeho věže jednalo by se o zásah do kulturní dominanty ve smyslu §12 zákona č.: 114/1992- k tomu zcela jasně dojde. Navíc VTE konkuruje o to víc, že se jedná o pohyblivý objekt, který přitahuje pozornost.
- požadavek, aby jednotlivé věže netvořily souvislou řadu uzavírající pohledový horizont- v kumulaci se stávajícími VTE a plánovanými projekty nebude splněn. OS vypustilo na souřadnicích VTE III etapy do výšky 100 m balony naplněné heliem a tyto byly viditelné ze stanoviště u kravína .Výška VTE Vestas však dosahuje výšky 150m takže viditelnost bude ještě výraznější.
Investor sice předložil jakousi vizualizaci, tato je však zpracována amatérsky, nekvalitně a stanoviště pořízených fotografií neodpovídají zadání UP. ( stanoviště z východu a i ze západu jsou účelově posunuta o několik stovek metrů, čímž se výrazně změnil úhel pohledu ve prospěch investora i když viditelnost LH 13 z východu připouští – je tedy v rozporu s ÚP Výsluní. )
 
e) V ÚP města Výsluní nejsou zaneseny kabely VVN, které jsou součástí I, etapy VPCH. Dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 8.8.2011 č.j. 27015/2011 je obecně platné, že vedení VN a VVN se zakreslují přinejmenším do koordinačního výkresu ÚP, v případě starších ÚP byla praxe zakreslení
v hlavním výkresu. (ÚP města Výsluní je z r. 2006). Zmíněný kabel kapacity 110kV patří do základní koncepce technické infrastruktury a měl by být zakreslen v příslušném výkresu grafické části územně plánovací dokumentace .
 
f) V rozporu s podmínkou ZE1 není dodrženo ochranné pásmo lesa u LH 13. Investor  sice povolení Lesů ČR dokládá, ale sporné je, že pod stejným datumem a č.j. existují 2 verze. Jelikož vrtule LH13
zasahují nad les  a veřejnou cestu, je podmínka, že porosty nebudou poškozovány odlétající námrazou prakticky nesplnitelná. Ve spisu nenalezeno rozhodnutí o umístění stavby v ochranném pásmu lesa ve vztahu k pozemkům č. 155/1 a 190/1 v k.ú Třebíška jak požadují Lesy ČR a zákon.
 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je v rozporu s územním plánem města Výsluní a nelze ho
realizovat ve spojeném řízení ani v řízeních samostatných. Jako podjatost OS vidí pak to, že MMCH v minulém řízení sloučené územní stavební řízení pro nesoulad záměru s UP Výsluní rozdělil a následně zastavil a nyní přes trvající rozpory s ÚP jako spojené obnovil.
 
 
 
                                                                       -3-
 
 
B/ Ke spojení územního a stavebního řízení nemůže dojít v případě velkých staveb a staveb vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). OS namítá, že investor v současné době nemá platnou EIA z těchto důvodů :
 
- investor předkládá EIA z r. 2005, jejíž platnost skončila v r. 2010. Je pravda, že rozhodnutím MŽP ze dne 9.2.2010 byla platnost prodloužena, ale pouze za předpokladu, že jde o substituci původního záměru
firmy Proventi čímž podmiňovali souhlasné stanovisko i odborní znalci.
Předkládaný záměr však nemá s původním projektem nic společného, kromě názvu- byla vypuštěna VTE LH 12, změněny kabelové trasy, a především typ VTE. Výměnou typu Neg Micon a De Wind s výškou 80ti m a menším výkonem za typ Vestas V90-2MV jsou ovlivněny prakticky všechny aspekty posuzování, hlavně pak krajinný ráz, zvětšení perimetru negativních vlivů na floru, faunu a obyvatele. 
- v průběhu 7 let došlo k podstatným změnám ve vstupních datech – terénní biologické průzkumy, byť i aktualizované, nebyly do původní EIA zavzaty, v dané lokalitě byly realizovány jiné záměry a další se plánují- původní EIA neodpovídá současnému stavu, je nutné nové posouzení.
Dále OS zpochybňuje platnost stanoviska EIA z 27.10.2005, které má platnost 24 měsíců. V rozhodnutí KÚ z 1.7.2011 č.j.: 174/UPS/2011-3, které ruší územní řízení zahájené 8.12.2009 a obsahuje řadu podmínek, které nebyly splněny, se upozorňuje na to, že součet lhůt pro platnost EIA přerušených z důvodů navazujících řízení je 21 měsíců .
-  porušení zákona OS vidí v udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu. Ačkoli KÚ dne 22.1.10 pod č.j.: 208/ZPZ/2010/Růz-395 sdělil MMCH, že atrahoval řízení o krajinném rázu původně vedená MěÚ v Kadani a MMCH na sebe, rozhodl MMCH dne 23.8.2011 pod značkou OSÚaŽP/Ž/50009/2/2010 o jeho udělení. Tzn. Že opět v rozporu s §48 s.ř. byla souběžně vedena dvě řízení v jedné věci a byl opět porušen zákon.
 
C) Dalším důvodem, proč spojení územního a stavebního řízení není možné vidí OS v tom že k povolení záměru je nutné rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí PUPFL. Toto sice bylo vydáno   pod zn.: OSÚaŽP/Ž/111450/2011 MMCH, ale v rozporu se zákonem, neboť toto rozhodnutí nelze vydat před ukončením  územního řízení, ale je nutné k řízení stavebnímu. V rozhodnutí dále chybí povolení pro pozemek 190/1 k.ú Třebíška kde má být vybudována přístupová cesta !
I v případě výše uvedeného rozhodnutí došlo k porušení zákona . Ačkoli se OS Krušno do řízení v řádné lhůtě přihlásilo, nebyli jsme vyrozumění o zahájení řízení ani přímo, ani veřejnou vyhláškou, rozhodnutí dále nebylo vyvěšeno na úředních deskách MMCH a ani města Výsluní. Dle sdělení rozhodujícího úředníka bylo prý vydáno pouze pro potřebu investora! ( asi proto toto rozhodnutí obsahuje poučení o možnosti odvolání dle §81 odst. 1 zákona 500/2004Sb do 15 dnů? – investorovi doporučujeme ). Z výše uvedeného vyplývá, že  správní řízení v rozporu ze zákonem proběhlo pouze na stole rozhodujícího úředníka tj. prakticky neproběhlo, čímž byly porušeny práva účastníků řízení a OS podalo v této věci žádost o přezkum rozhodnutí.
 
D) Další námitkou, která dle nás brání spojení územního a stavebního řízení je skutečnost, že investor rozdělil původní záměr VPCH na etapy již ve fázi územního řízení. Vzhledem k tomu, že
stanovisko EIA bylo vydáno na původní záměr, měl by být posuzován jako celek a rozdělení na etapy mělo být provedeno až ve fázi stavebního řízení. Navíc nebyl původní záměr VPCH rozdělen v souladu se zákonem, neboť tento říká ,že rozdělení je možné pouze na samostatně funkční etapy. III etapa VPCH však tuto podmínku nesplňuje.
 
Z výše uvedených důvodů (A,B,C,D) došlo ze strany OSÚaŽP MMCH k porušení zákona a žádáme zastavení výše uvedeného řízení.
 
 
 
                                                                           -4-
 
 
2) Další námitky k záměru :
a) Předložený projekt nemá platný souhlas se zásahem do krajinného rázu
Jak již jsme předeslali v kapitole A, v této věci byly vedeny souběžně dvě řízení v rozporu s §48 s.ř. a proto nemohou být platné.
Kromě této procesní chyby, OS důrazně nesouhlasí se závěry znaleckých posudku, které sice připouštějí, že dojde záměrem k poškození krajinného rázu, ale v závěru hodnotí toto jako akceptovatelné. Tyto schizofrenní posudky jsou zřejmě výsledkem střetu na jedné straně nezpochybnitelné erudice znalců a ekonomického tlaku investora posudek zadávajícího. Výsledkem pak jsou posudky prošpikované spoustou předpokladů, dohadů, nejistot a nepřesností, které v důsledku pak vedou k nepřezkoumatelným
a nekontrolovatelným závěrům a doporučením. Jak se znalci zmýlili je jasně vidět na již provozovaných záměrech jiných firem např. v katastru Rusová. Paradoxem pak je, když ti samí znalci pak při posuzování dalších záměrů v dané lokalitě zdůvodňují jejich akceptovatelnost tím, že krajinný ráz v dané lokalitě je již poškozen předchozími záměry, když tyto před tím vyhodnotili sami jako akceptovatelné.
Upozorňujeme, že MŽP dne 6.10.2011po č.j.1154/530/1154050/EVN/10 řízení zastavilo.
 
b) předložen záměr nemá platnou výjimku ze zákazu ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů .
Upozorňujeme, že posunutím trafostanice TR1 a změnou kabelových tras se již projekt neshoduje s povolenou výjimkou, což je zřejmé z mapy, která je její součástí a je nutné ji přehodnotit na základě těchto nových skutečností. OS žádnou platnou výjimku, která by reagovala na změny projektu jednotlivých etap v dokumentaci nenašlo. Navíc OS důrazně nesouhlasí s udělováním těchto výjimek, hlavně z důvodů, že byly uděleny na základě velmi sporných posudků, dále že vždy obsahovaly nekonkrétní podmínky, v důsledku pak nekontrolovatelné, čímž se stávají nepřezkoumatelnými.Dle § 76 odst. 1 písm. a soudního řádu musí být naplněna kriteria určitosti, jasnosti, a srozumitelnosti jinak je správní důvod ke zrušení takovýchto rozhodnutí. Žádáme, aby se tímto DOSS řídily bez výjimky u všech rozhodnutí a žádáme posouzení změn KÚ, odborem životního prostředí tak, jak se v tomto smyslu vyjadřuje MŽP dne 9.2.2010 pod značkou 1224/ENV/10.
 
c) Investor nemá dle údajů z katastru majetkové vypořádání dotčených pozemků .
1- na pozemcích 1074, 1121/2, 688/1 k.ú Volyně , pozemcích 192/1 k.ú Třebíška a pozemcích 160,240, 239/2, 240,261/1, 261/10, 268 k.ú Pavlov  vázne zástavní právo PFČR a dle jeho sdělení je nutný souhlas této instituce krom souhlasu vlastníka .
 
2- na pozemcích 117/1,117/3, 359, 424, 630/1, 670, 1092/2, 1118, 1142, 1144, 1146, 1161, 1168, 1170, 1172,01179, kú. Volyně dále na pozemcích 190/1 192/4, 192/5, 419, 420, k.ú. Třebíška , na pozemcích
169/1, 274, 318, 699, 700/1, k.ú Pavlov , na pozemcích 433, 435, 436, 455, 459, 460, 476,497, 502, 505, 507, 513/1, 513/2, 522/1, 527, n531, 536, 563, k.ú Potočná  chybí věcné břemeno .
Vzhledem k tomu, že majetkové vypořádání je podmínkou udělení stavebního povolení , žádáme zastavení stavebního řízení .
 
d) Umístěním VTE LH 13 dochází k porušení ochranného pásma lesa- vzhledem k rozměrům pozemku realizovat stavbu bez porušení této zákonné normy ani není možné. (šíře pozemku 90m)
Rotory generátoru navíc zasahují nejen nad les ale i nad komunikaci ( p.č. 420/1 k.ú Třebíška ), která je celoročně intenzivně využívaná zemědělci, lesy ČR , turisty a obyvateli okolních obcí. Z toho důvodu je umístění stavby v této lokalitě nepřípustné a s lidským zdravím hazardující záměr. ( odpadávající námraza, nebezpečí úrazu při poškození listů rotoru apod. ) Pozemek navíc není majetkově vypořádán. Tvrzení investora, že věž se pozemků nedotýká je scestné, okrajem stavby je konec její vrtule, nikoli patka věže.
 
 
 
                                                                             -5-
 
 
e) Hydrogeologický průzkum zpracovaný Ing. Hořčičkou není dle obsahu uvedeného na začátku posudku kompletní, proto jej nelze akceptovat. ( část dokumentu chybí ).Doplnění spisu o „Závěrečnou zprávu inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu od Geologických služeb s.r.o z r. 2004 není aktuální a ani ten není kompletní. ( chybí strana 23 ) .   V závěru se dovídáme, že vodní režim je příznivý s výjimkou údolí s místními vodotečemi. Drenážní efekt rozsáhlých výkopových prací může tyto vodní zdroje narušit.KÚ ve svém rozhodnutí ze dne 6.4.2010 č.j: 1592/ZPZ/2009/ZD-277 o udělení výjimky ze zákazů dle §56 zák. 114/1992 Sb. v bodě C 2 výslovně požaduje, aby nebyl narušen ani změněn vodní režim na parcele č. 1074 Volyně, která je prameništěm a dle projektu na ní má být umístěna stavba rozvodny TR1. Vodní režim nesmí být narušen ani na navazujících pozemcích . Splnění této podmínky je vzhledem k rozsahu výkopových prací v rámci I etapy zcela nereálné. Už pouhé umístění objektu obsahujícího tisíce litrů oleje do prameniště je zcela absurdní. Žádné stavební opatření uváděné projektantem není schopno zcela eliminovat v případě havárie trvalé poškození přítomných vodních zdrojů. Navíc není TR1 v souladu s ÚP města Výsluní. OS upozorňuje, , že absence aktuelního hydrogeologického průzkumu byla jedním z důvodů zrušení rozhodnutí o povolení dočasného omezení a trvalého odnětí PUPFL KÚ ze dne 5.9.2011 pod č.j.
2143/ZPZ/2011-3 !
 
d) Investor nemá souhlas města Výsluní k uvedenému záměru. Vzhledem, že tento není v souladu s textovou částí ÚP, nelze bez souhlasu obce záměr realizovat.
 
e) /  Posuzovaný záměr je v rozporu Zásadami územního rozvoje ústeckého kraje.
Tento schválený dokument byl OS kladně přijat hlavně co do obsahu v části SO0B6 . specifická oblast Krušnohoří.  Vzhledem k tomu, že žádost investora o spojené územní a stavební řízení byla podána po nabytí účinnosti ZÚR UK, nevztahují se na tento projekt výjimky dané tzv. etapizací  Obec Výsluní sice do doby nabytí účinnosti ZÚR ÚK měly v ÚPD plochy pro VTE, ale tento záměr je v rozporu s textovou částí této dokumentace , která se naopak blíží podmínkám uvedeným v ZÚR ÚK. Navíc dne 28.1.2011 t. před nabytím účinnosti ZÚR ÚK obecní zastupitelstvo města Výsluní odsouhlasilo   usnesením č. 65/4/2011 změnu ÚP a to bez VTE. OS v této schizofrenní situaci doporučuje v souladu s ustanovením § 97 odst. 1 stavebního zákona vydat na sporná území stavební uzávěru do vyřešení problému.
 
f) OS Krušno nesouhlasí s tvrzením, že výstavba VTE v ČR je veřejným zájmem a je ekonomickým přínosem , tedy že jde o záměr smysluplný.
Opak je ale pravdou. Větrná elektrárny jsou sice OZE, ale zcela nevhodný pro ČR, protože tato nemá pro masivní výstavbu těchto OZE vhodné podmínky ( málo vhodných území, nedostatečná rozvodná síť. atd,)
Veřejným zájmem ze zákona je ochrana životního prostředí a přírody, a tento zájem je nadřazen zájmům ekonomickým ( viz judikatura NSS opakovaně citovaná ) . Navíc ekonomický přinos s těchto OZE je pouze ku prospěchu malé hrstce investorů, občan je naopak jejich záměrem extrémně ekonomicky zatížen. Navíc záměry ohlašují většinou účelově založené s.r.o. či a.s. s jedním akcionářem , které vzhledem k předkládaným hospodářským výsledkům oprávněně budí dojem tzv. bílých koní a je otázkou zda bude dostáno závazků ze smluv , které tito uzavírají s dotčenými obcemi a majiteli dotčených pozemků. Rovněž ekonomika a ekologie provozu VTE je pouhou chimérou . V této souvislosti citujeme z disertační obhájené práce Ing. Ryvolove „ Ekonomické souvislosti využívání větrné energie v ČR“ , která je dle mínění OS v současné době nejfundovanějším zhodnocením neekonomičnosti a neekologičnosti živelné výstavby VTE. Vzhledem k závažnosti a rozsahu práce citujeme pouze kapitolu shrnutí technicko-ekonomické analýzy :
Využití větrné energie není pouze otázkou výstavby drahých stožárů s větrnými turbínami. Vzhledem k nepravidelnosti v dodávkách energie z větrných elektráren je nutné mít vybudovanou
 
 
 
                                                                            -6-
                    
 
dodatečnou soustavu záložních zdrojů, které kryjí výpadky způsobené bezvětřím. Kvůli nevhodným povětrnostním podmínkám v ČR jsou tyto zálohy v chodu častěji, než větrné   
elektrárny, které zálohují. Ze stejných důvodů je nutné tyto elektrárny stavět v horských oblastech, kde ovšem není vybudována dostatečně výkonná rozvodná síť. Nezbytná tedy bude další nákladná
výstavba nových přenosových tras, často vedoucích přes chráněná krajinná území. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že energetické zálohy nejsou poskytovány zdroji obnovitelnými, nýbrž jsou založeny především na spalování uhlí a plynu. Pokud tedy ochránci životního prostředí míní, že navýšení instalovaného výkonu VTE ušetří životní prostředí, hluboce se mýlí. K úspoře fosilních paliv dochází jen minimálně a za cenu obrovských finančních nákladů. V podmínkách legislativně zakotvené povinnosti podpory větrné energie zaplatí všechny uvedené investice v konečném důsledku spotřebitelé- jednak formou zvýšené ceny za elektrickou energii, jednak formou zvýšených poplatků na podpůrné služby. Potřebu maximálně využívat alternativní zdroje energie asi všichni intuitivně považujeme za správnou. Ovšem detailnější analýzou problému vyjde najevo, že produkce energie právě touto cestou není zdaleka tak jednoznačně výhodná ani dostupná. . Při současné technologické úrovni není možné alternativními zdroji významnějším způsoben nahradit neobnovitelné zdroje. Možnost jejich efektivních využití spatřuji v místech příhodných pro daný zdroj energie ( např. VTE v přímořských oblastech ), kterých je jen omezené množství a ČR jimi rozhodně nedisponuje. Tolik citace. Doporučujeme všem DOSS k podrobnému prostudování.
Navíc ČR by měla brát v úvahu i varovná sdělení ze zahraničí, kde mají z provozem VTE mnohonásobně větší zkušeností a kteří je na rozdíl od našich úředníků neberou na lehkou váhu. ( nově vliv VTE na lokální změnu klimatu nevýhodnost VTE ) Norsko s instalovanými 6000 VTE si nemohlo dovolit uzavřít provoz ani jedné elektrárny na fosilní paliva !
 
f/ K výrobě elektrické energie je nutné udělení licence ERÚ . Firma ABP Plzeň a.s. IČO 27066410 sice licenci udělenu má, ale pouze na kapacitu 16,85 MW kterou má plně využitu. Pro výrobu dalších 16 MW z uvedeného záměru licenci přidělenu nemá.
 
g) Protokol o měření   TV signálu Českými radiokomunikacemi dne 8-11.6.2009 v závěru připouští, že výstavbou většího počtu VTE není vyloučeno ani ovlivnění příjmových podmínek velkého rozsahu ( celé obce ) – to je pak řešitelné pouze výstavbou nějakého dodatečného vysílacího zařízení. OS žádá, aby se investor k tomuto zavázal před udělením stavebního povolení.
 
h)Ani po pečlivém prohledání záměrem dotčeného území nebyla nalezena povinná informace firmy APB – Plzeň a.s. o plánované stavbě, ani o tom, že požádala o vydání územního rozhodnutí.
 
Vzhledem k výše uvedeným námitkám OS Krušno žádá, aby bylo sloučené územní a stavební řízení ve věci záměru VPCH I etapa zastaveno.
 
 
 
Za OS Krušno :                                                      předseda sdružení Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář