Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření spolku Krušno k článku:" Zastupitelé města Výsluní osobně svým majetkem ručí ....."

 Věc: Vyjádření spolku Krušno k článku:" Zastupitelé města Výsluní osobně svým majetkem ručí za majetkovou újmu způsobenou investorům v důsledku vydání stavební uzávěry."

 

Spolek Krušno vznikl v r. 2010  jako reakce na ohrožení unikátní přírody Krušných hor nekoordinovanou výstavbou liniových staveb, především pak mamutích  větrných parků, jejichž výstavba v masovém měřítku by nevyhnutelně vedla k industriální devastaci přírody Krušných hor, zničení unikátního krajinného rázu a výraznému snížení rekreačního potenciálu horské krajiny. A to jen za cenu marginálního přínosu k energetické soběstačnosti a ekologii. Tyto stavby nejsou dle zákona stavbami ve veřejném zájmu, jde o stavby soukromé firmy pouze za účelem zisku.

Co se týče uvedeného článku, tento je podepsán Spolkem pro větrnou energii. Takovýto spolek v rejstříku MV neexistuje, není registrován. Registrována je pouze Česká společnost  pro větrnou energii IČ 60448571 v právní formě spolek a jako takový ho může navenek zastupovat pouze statutární orgán, nebo jim pověřená fyzická či právnická osoba. V tomto případě tomu tak není a je zjevné, že za tímto"fiktivním" spolkem se zbaběle ukrývá známý investor, pro něhož je takovéto chování typické. Vzhledem k tomu, že ve věci stavební uzávěry v katastru Výsluní nepadlo žádné pravomocné soudní rozhodnutí a je vněm predikováno jak zavinění zastupitelů tak vyhrožováno obci Výsluní a jeho obyvatelům monstrózním zadlužením a zastupitelům bankrotem a vydání Nástupu a Chomutovského deníku s tímto článkem bylo nevyžádaně doručeno všem obyvatelům Výsluní, jsme toho názoru, že by mohla být naplněna skutková podstata trestného činu dle §357 odst.1 a 2 trestního zákoníku t.j šíření poplašné zprávy, kde se praví: Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán ......

Odstavec 2 zpřísňuje trest pří předání takovéto zprávy hromadnému informačnímu prostředku, což noviny jistě jsou. Protože jde o placenou inzerci je zřejmé, že tento článek má jediný účel- zastrašit a destabilizovat zastupitelstvo obce, jehož složení vzniklé z řádných voleb zjevně odráží přání většiny obyvatel ( dle ankety 67%) nežít v industriálně změněné krajině.

Stavební uzávěra byla vynucenou reakcí obce na bezprecedentní chování investora, který ve všech svých projektech a žádostech o desítky výjimek z ochrany přírody soustavně porušoval podmínky platného územního plánu obce, jakož i podmínky dané zákonem 114/1992 o ochraně přírody, podmínky dané zákonem 100/2001Sb, podmínky dané lesním zákonem, stavebním zákonem a správním řádem. Protože obec v současné době připravuje nový ÚP a hrozilo, že než bude dokončen a schválen, dojde činností investora ke změně využití území tak, že nový ÚP bude v rozporu se skutečností, postupovala obec plně v souladu s § 97 stavebního zákona.

Odpovědnost za škody, či dokonce za ušlý zisk však obec v žádném případě nenese. Ke dni stavební uzávěry investor nedisponoval v katastru Výsluní žádným rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením pro Větrný park Chomutov v právní moci, žádnou právoplatnou výjimkou ze zákazu ohrožených druhů fauny a flory, a proto by stavět nemohl, ani kdyby město stavební uzávěru nevyhlásilo. Za to, že investor se svými projekty od r. cca 2006-7 neuspěl, nenese město žádnou odpovědnost ( to namítalo pouze nesoulad s ÚP města), ale především sám investor, který soustavně předkládal zpackané projekty, projekty v rozporu se zákonem a ÚP obcí a to nejen Výsluní. Veškeré žádosti investora byly ve správních řízeních (a bylo jich kolem stovky) i přes zjevnou loajalitu některých správních orgánů zamítnuty díky ostatním účastníkům řízení, především pak díky našemu spolku Krušno a spolku Meluzína. Protože však spolky nelze napadnout (nerozhodují, ale pouze namítají) vybral si investor jako oběť zastupitele města, a jako rukojmí jeho obyvatele. Tyto se snaží zastrašit a rozeštvat, o čemž svědčí i tento inzerovaný článek.

Další zjevnou polopravdou je zastrašování zastupitelů tím, že i když "údajnou" škodu zaplatí stát, zastupitelé se své zodpovědnosti nezprostí. To je sice pravda, ale regresní úhrada nesmí překročit 5000 Kč, což je v tomto případě pakatel, na kterém zastupitel jistě nezbankrotuje a za pojištěného zastupitele to uhradí jeho pojišťovna.

O úmyslu vyhlásit stavební uzávěru město v souladu se zákonem obeslalo jak všechny dotčené vlastníky tak všechny dotčené správní orgány a krom investora a dvou vlastníků pozemků, jimž investor dopředu vyplatil milionové částky za věcná břemena, nikdo žádné námitky nevznesl a

ani investorovy námitky zjevně nebyly hodné zřetele. Navíc, pokud by investor zákonnou cestou získal platné územní rozhodnutí a stavební povolení, může požádat o výjimku ze stavební uzávěry, takže v žádném případě nelze predikovat zmařenou investici. A protože je nám známo, že investor  investuje do Větrného parku Chomutov i po té, co se dozvěděl o podmínkách nového ÚP a stavební uzávěře, je to jen jeho podnikatelské riziko, za které město nenese zodpovědnost.

 

Celý sled událostí kolem VPCH je možno shlédnout na: https://oskrusno.estranky.cz/clanky/historie-vyvoje/historie-vyvoje-vetrneho-podnikani-v-nasi-casti-krusnych-hor..html

 

Dne 14.8. v 18,00 se koná zastupitelstvo obce, kde bude JUDr. Mothejzíková v jednom z bodů  vysvětlovat dění kolem žaloby APB-Plzeň na stavební uzávěru. V případě zájmu jste zváni.

 

                                                                                   za Krušno : předseda spolku

                                                                                    MUDR Finda Miroslav

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář