Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření se k odvolání se firmy APB Plzeň

Vyjádření se k odvolání se firmy APB Plzeň

 

                                        Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
K čj.:3510/ZPZ/2012-10/ZD-551
JID: 14714/2013/KUUK
Dne 12.3.2013
 
Věc: vyjádření se k odvolání se firmy APB Plzeň zastupovanou firmou Area group Plzeň
         ze dne 26.2.2013 evidovaného u KÚÚK dne 28.2.2013 pod JID 29726.
 
Na straně 2 v odstavci IV poučuje odvolatel správní orgán  o podmínkách možností, kdy lze výjimku udělit  dle §56 odst. 1. ZOPK. Odvolatel dle dalších kapitol se mylně domnívá, že stačí splnit byť jednu z těchto podmínek a výjimka  musí být udělena ! In contrario,  z dikce zákona vyplývá, že u chráněných druhů které požívají ochrany dle práva Evropských společenství musí být splněny všechny tyto podmínky. Proto se domníváme, že námitka pod odst. V není relevantní. Prvoinstanční orgán se u VTE12 podmínkami zabýval v širším slova smyslu, neboť celý záměr odporuje splnění podmínky §56 odst. 2 písmeno a-e. Naopak správní orgán pochybil  ve výroku B a C neboť nesprávně vyhodnotil  převahu veřejného zájmu záměru nad zájmech ochrany dotčených druhů. Jeho zdůvodnění povolení výjimky u prhy arniky a koprníku je spekulativní, nelze se ztotožnit s výroky , že „ nelze předpokládat významnější dotčení druhu“, či „ je možno uvažovat….“ na str. 9 a 10 rozhodnutí.
 
K odst. VI str 3: Nelze souhlasit, že v případě, že lze v rámci ochrany druhů stavbu přemístit ( K16), je  orgán ochrany přírody povinen  sám vhodnou lokalitu určit zvláště, když tato stavba nesplňuje i podmínky ostatní dle §56 odst. 1. Rovněž tvrzení, že závěry biologického hodnocení jsou jediným relevantním podkladem pro rozhodování snad odvolatel nemyslí vážně . Tato oblast je vzhledem k jedinečnému výskytu některých druhů fauny a flory ( např. tetřívek ) v hledáčku a monitoingu celé řady odborníků( nejen kamarádíčků APB ) a jejich práce jsou mnohdy relevantnější než práce spřízněných odborníků jako je Mgr Kočvara, Ondráček, Kuras.Naopak práce Mgr. Kopečkové,a RNDr Bílka jsou velmi kvalitní, ale bohužel pro APB nepoužitelné. Tyto práce má OOP ÚK k dispozici. Rovněž řadu relevantních biologických hodnocení lze získat u AOPK, správy CHKO Labské pískovce atd. Rovněž zákon chrání ohrožené druhy bez ohledu na to, je-li ohrožen 1, či více jedinců, rovněž chrání i biotopy a předpokládané záložní biotopy. Nelze souhlasit s tvrzením, „že nebylo prokázáno, že je ohroženo hnízdění a opuštění mokřadu předmětným párem“ . To lze asi jednoznačně prokázat těžko( leda že bychom se ho zeptali) ale v to případě platí zákonná norma předběžné opatrnosti.
 
K odstavci VII str. 3: OS plně souhlasí s odůvodněním prvoinst. orgánu. Naopak jako irelevantní považujeme tvrzení, že správní orgán neprokázal. že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu tohoto druhu z hlediska jeho ochrany. Pokud je nám známo, doložený biologický průzkum neobsahuje relevantní údaje o stavech sluky lesní,naopak hovoří o častých přeletech a možné kolizi. Slova „nízkou pravděpodobnost“ si odvolatel dosadil sám.   S tvrzením, že VTE K18 nesplňuje všechny zákonné podmínky pro udělení výjimky OS plně souhlasí, platí to totiž o všech VTE záměru, nehledě na umístění v PP. Není-li stav chráněného druhu zjištěn, platí opět předběžná opatrnost.
 
K odstavci VIII str. 3: Jak jsme již uvedli, záměr musí splňovat všechny zákonem dané podmínky pro udělení výjimky současně. Neexistence jiného uspokojivého řešení je jen jednou z nich. Vysoká početnost chráněného druhu ve v hodném biotopu není důvodem k jeho ohrožování udělováním výjimek.
                                                                       -2-
Určitou zmatečnost ale vidíme. Konstatovat , že při vysoké početnosti druhu budou 19ti rotujícími a hučícími monstry ovlivněny pouze 4 páry moc logiky nemá. Ke stabilizaci těchto druhů krom jiného přispěli hlavně zemědělci, kteří přinášejí oběť v pozdní seči luk na úkor kvality píce, aby pak tyto chráněné druhy ohrozil chamtivý developer.
 
K odstavci IX str. 3 : Toto tvrzení je účelové. V lokalitě záměru odvolatel nevlastní žádné významné pozemky a proto rozšíření žádosti o důvody dle §56 odst. 2 písmeno a) je irelevantní. Naopak jak OS zjistilo pozemky, které v daném regionu, mimo hodnocenou lokalitu, vlastní,  jsou sekány časně , nebo naopak jsou značně zanedbané. Jde o nepravdivé podbízivé tvrzení ničím negarantované.
 
K odstavci X str.4: viz k odstavci XI.
 
K odstavci XI.:
Touto problematikou se OS již zabývá ve svém odvolání, ale ještě upřesňujeme.
Sám odvolatel zde tvrdí, že koncentrace znečisťujících látek v ovzduší neklesají, naopak stoupají. S tím plně souhlasíme. V letech, které autor uvádí ( 2000-2010) došlo v ČR v honbě za ziskem k velikému  spekulativnímu boomu OZE , a to jak v fotovoitaikách tak VTE. A světe div se, emise stoupají, To plně podporuje naše tvrzení, že OZE s fluktuujícím výkonem k žádnému ohromujícímu snížení škodlivých emisí nepřispívají, ale naopak, tím , že jsou z 80% nuceně zálohovány klasickými elektrárnami  ke zhoršování stavu naopak přispívají.Navíc rychlé změny výkonu ani klasickými uhelnými či jadernými elektrárnami regulovat nelze, k tomu jsou v rámci tzv. minutové regulace využívány pouze vodní, přečerpávací či plynové elektrárny, tj. ekologické zdroje. Ty neekologické tvoří primární a sekundární zálohu, která je nucena běžet soustavně . O ekonomických dopadech těchto pro českou kotlinu nevhodných OZE netřeba spekulovat- dopady vidíme denně a naše politická reprezentace si s tím již dnes neví rady. Podpora gigantických parků VTE bude mít stejné důsledky jako podpora fotovoltaik. Proto o naléhavosti výstavby VTE ve veřejném zájmu nemůže být ani řeči. Dostavíme Temelín, zničíme krajinu VTE a fotovoitaikami a dosáhneme jediného- budeme mít ještě větší přebytky el. energie než je současných cca 17 TWh, cena se vyšplhá do astronomických výšek, velká většina firem to neutáhne a zkrachuje čím se enormně zvýší nezaměstnanost a zchudne i zaměstnané obyvatelstvo, ušetříme jen nepatrné množství fosilních paliv a prakticky jen nepatrně a to jen možná snížíme emise. Navíc tepelné elektrárny v rámci celé ČR nejsou největším znečišťovatelem ovzduší. A to vše, aby namastilo kapsy pár  nezodpovědných vyvolených a jimi podporovaní ekoaktivisti, jejich činnost má s ekologií a ekology málo společného. Proto považujeme argumentaci o ekologickém přínosu VTE v ČR a výstavbě ve veřejném zájmu za ryze účelovou. Navíc množství VTE, které si ČR může kapacitně, bez ohledu na zničení krajiny, dovolit,  je ve vztahu k celostátní produkci el. energie a tím i ekologii přínosem  naprosto mizivým.
 
K odstavci XII str. 4/5:
Zde lze s odvolatelem plně souhlasit. Výjimky ve výroku B a C skutečně nesplňují dikci § 56 odst. 2 písmeno c) a neměly být uděleny.
 
K odstavci XIII str. 5:
Zde se odvolatel opakuje a opět nesprávně . Odst. 1 § 56 stanoví, které podmínky musí záměr splnit. Byť jedna nesplněná je důvodem k neudělení  výjimky a ne naopak.
 
K odstavci XIV str. 5:
Nám není jasné, co není jasné odvolateli. Je z dikce zákona zcela jasné, že při udělování výjimek u druhů chráněných právem ES pouze splnění jedné podmínky, tak jak je odvolatel vytrhl z textu nestačí, musí být naplněny všechny. Odkazováním na EIA z r 2005 bychom se raději neoháněly, tento projekt nemá  s projektem posuzovaným původní EIA vůbec nic společného. Jejího prodlužování dosahoval „salámováním“ původního projektu a postupným přihlašováním jednotlivých dílčích etap, do územních a stavebních řízení, pak jejich branim zpět, když je nestihl prosadit, aby je pak znovu přihlásil . Toto spekulativní chování bylo opakovaně kritizováno NSS a nemá s deklarovaným vlastnictvím původní EIA
 
                                                                          -3-
 
 
z r 2005 a vším co obsahuje, nic společného s objektivním posouzením vlivu záměru na ŽP dle zákona 100/2001 Sb. .Zmiňovaná kompenzační opatření, po kterých odvolatel volá, nejsou předmětem  udělování výjimek z ochrany druhů. Naopak tyto měl odvolatel navrhovat v žádosti o udělení výjimek , čímž by mohl podpořit své tvrzení, že jedná ve veřejném zájmu. To neučinil a ani v odvolání neuvádí jaká konkrétní kompenzační opatření má na mysli, takže ve svém důsledku je jeho tvrzení nepřezkoumatelné a tím nepoužitelné. S citovaných § 3 správního řádu se ztotožňujeme, kdyby dle něj správní orgán plně postupoval, musel by být výrok v části B a C negativní. Důkazní břemeno je v tomto případě na straně žadatele. Odvolatel se v tomto odstavci ptá, jak může prokázat např. existenci veřejného zájmu, samozřejmě,že nemůže, tento totiž neexistuje, jde o soukromý zájem soukromé firmy, která špatně odhadla situaci a spoléhala na nezájem obyvatel. Vzhledem k tomu, že na posuzovanou oblast existují rozdílná biologická hodnocení, správní orgán skutečně porušil §3 spr. řádu, neboť kdyby ho naplnil, nebral by v úvahu posudek dodaný investorem, ale vyhodnotil by i posudky oponentní jak OS navrhovalo
Co se týká výroku A, je dostatečně zdůvodněný, naopak, vzhledem k tomu, že investor neplní ani jednu podmínku   odst. 1 § 56, zdůvodnění dokonce překračuje rámec nutného.
 
K odstavci XV str. 5
Tento odstavec je úsměvný. Zmiňovanou judikaturou NSS OS opakovaně argumentovalo a tehdy právě tento autor aplikaci této judikatury zpochybňoval.
 
 
Z výše uvedených důvodů, především pak hlavně v zájmu ochrany české krajiny před spekulativními  projekty, které jsou zcela zjevně v rozporu s veřejným zájmem, nejsou deklarovaným přínosem pro životní prostředí a obyvatele OS navrhuje potvrzení výroku A rozhodnutí prvoinstančního orgánu a přehodnocení výroku B a C a výjimky z ochrany druhů neudělit.
.
 
Za OS Krušno :                                předseda sdružení :      Dr, Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář