Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření OS Krušno ( dále jen OS) k odvolání firmy APB-Plzeň a.s.,IČ 27066410, Plzeň , Barvínková 582/8 proti rozhodnutí KÚÚK

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Ministerstvo zemědělství České republiky
Podatelna
Těšnov 65/17
11705 PRAHA 1
 
Dne 4.1.2013
K.č.j.: 2656/ZPZ/2012-7
K JID: 140035/2012/KUUK
 
Věc: Vyjádření OS Krušno ( dále jen OS) k odvolání firmy APB-Plzeň a.s.,IČ 27066410, Plzeň , Barvínková 582/8 proti rozhodnutí KÚÚK Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 2.11.2012 č.j. : 2656/ZPZ/2012-7.
 
OS podalo dne 26.6.2012 žádost o přezkum rozhodnutí MMCH OSÚaŽP č.j.: OSÚaŽP /Ž/111450/2011 ze dne 18.10.2011, které KÚÚK v souladu s § 97 odst. 3 správního řádu zrušila a věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí.
 
Proti rozhodnutí druhoinstančního správního orgánu, KÚÚK ,se firma APB Plzeň s.r.o dne 19.11.2012 odvolala dle § 81 odst. 1 správního řádu. O tomto odvolání nebylo OS Krušno ( dále jen OS ) jako žadatel o přezkum ze strany KÚÚK informováno což považuje za porušení rovnosti účastníků řízení.
 K vlastnímu odvolání:
V odstavci 2 odvolání APB uvádí rozpor s §68 odstavec 2 správního řádu. OS má za to, že jde o drobnou chybu, snadno odstranitelnou a chybu, která nemá zásadní dopad na meritum věci.
 
K odstavci 3 odvolání:
Zde se OS nemůže ztotožnit s názorem odvolatele, neboť OS je dle zákona účastníkem všech řízení, kde je dotčen veřejný zájem ochrany přírody   a to dle § 70 odst. 2 zákona 114/1992 Sb . kde se praví, že OS s právní subjektivitou má právo být předem informováno o všech zásazích a zahajovaných správních řízeních , kde mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny být jejích účastníkem, jestliže se dle § 70 odst. 3 v řádné lhůtě k řízení přihlásí. Zákon v tomto případě neříká, jde-li o řízení dle např. stavebního zákona nebo jako v tomto případě dle zákona 289/1995 Sb. ( lesní zákon. )  To mu bylo ze strany MMCH znemožněno. OS je v souladu se zákonem účastníkem všech správních řízení probíhajících v souvislosti v plánovanou výstavbou VPCH, jehož částí je i I. etapa VPCH , jehož realizací dojde naprosté degradaci krajiny a životního prostředí a proto vyvolání přezkumného řízení není v žádném případě nedůvodným krokem , ani pokusem o formalistické naplnění litery zákona . Dle judikatury NSS mají zájmy ochrany přírody přednost před zájmy ekonomickými a dle Listiny základních práv a svobod (LZPS) má každý občan právo na zdraví a zdravé životní prostředí. ( čl. 31 a 35 LZPS )  Práva a svobody účastníků řízení naopak LZPS neřeší.
OS s plně ohrazuje proti tvrzení APB, že jde ze strany OS o zjevnou šikanu. To, že OS bude hájit za každou cenu veřejný zájem ochrany přírody proti zcela zjevně spekulativním, ryze ekonomickým záměrům jakéhokoli investora OS nepopírá. Činí tak v souladu s právy dané mu zákonem a v souladu se schválenými stanovami OS. Výstavba VP ( větrných parků  ) v krásné přírodě Krušných hor, v jeho přírodních parcích , v soustavě Natura 2000 atd. je naopak šikanou obyvatel ze strany investora. Znemožnění účasti OS v řízení o dočasném odnětí a trvalém omezení PUPFL je proto porušením práv účastníka řízení.
 
                                                                      -2-
K odstavci 4 :
Za prvé, žádný zákon nestanoví , že přezkumné řízení je zvláštní nebo dokonce výjimečný institut . Je to zcela legitimní právo dle § 94 zákona 500/2004 Sb. OS znemožnění účasti v řízení považuje za újmu na svých právech jakož i na právech těch , jejich zájmy zastupuje, tj. občanů dotčené oblasti.
Výstavba VPCH a dalších vytvoří naprosto nesnesitelné životní podmínky pro obyvatele dotčených oblastí, zničí naprosto na mnoho let krajinný ráz, znehodnotí ceny nemovitostí, způsobí odliv obyvatel a rekreantů , ohrozí mnohé chráněné druhy fauny a flory, omezí zemědělskou činnost zábory půdního fondu, ohrozí zdraví obyvatel emisemi hluku , flickeru  atd. Proti tomu stojí jediné, spekulativní kšeft , který přinese zisk pouze investorovi, ekonomicky státu a obyvatelům nic nepřinese, naopak každého občana zatíží formou zdražovaní el. energie , kde podíl OZE je dostatečně prokázán a zdůvodněn. Navíc jsou tyto pochybné investice zcela v rozporu s energetickou koncepcí státu.
Z výše uvedeného vyplývá, že zachování proporcionality dle § 94 odst. 4 správního řádu je zachováno.
Námitka, že tímto přezkumem dojde k astronomickým škodám je irelevantní. Za prvé dle, údajů v obchodním rejstříku firma ABP se již hodnou dobu pohybuje v červených číslech a žádné astronomický výdaje ve svých výsledovkách neuvádí, za druhé v tomto stádiu přípravy projektu ani žádné astronomické výdaje být nemohou ( nepočítají-li tzv strpné a všimné  jímž se podbízejí vlastníkům pozemků a obcím ) . Ostatní spadá do zcela běžného podnikatelského rizika . APB navíc překotně podává další a další žádosti, investuje, aniž by vyčkala příslušných rozhodnutí. Tím se její ztráty zvyšují, ale nikoli vinou správních orgánů či dotčené veřejnosti.
Vydaní rozhodnutí je dle názoru OS zcela jednoznačně přezkoumatelné, i když ani OS nesouhlasí s vypořádáním jeho účastenství v řízení.
 
K odstavci 5 :
Z uvedeného vyplývá, že firmě APB se jednou zákony hodí, podruhé nikoli. Jestliže náležitosti žádosti o dočasné odnětí a trvalé omezení pozemků PUPFL upravuje vyhláška 77/1996 ve svém § 1 a tyto náležitosti slouží k řádnému posouzení žádosti a vydání rozhodnutí, je jejich absence ve spisu porušením této právní normy a tím i porušení procesního postupu. Jestliže se ve spisu náležitosti nenacházejí proto, že je žadatel nedodal, nebo proto , že se nedochovali, či je prvoinstanční úřad nepodstoupil , pak buď žadatel, nebo prvoinstanční orgán pochybil zcela jednoznačně v procesním postupu- porušení ustanovení §1 vyhlášky 77/1996 Sb. §. Znalecký posudek uváděný firmou APB  ve vyjmenovaných náležitostech dle výše uvedené vyhlášky  není uveden a byl-li součástí spisu asi požadované údaje neobsahoval.
Absence plné moci je dle OS vážným nedostatkem, jde o porušení zákona. Pokud žádost o odnětí a omezení PUPFL předložil zástupce musí být vybaven plnou mocí jak ukládá §33 správního řádu, musí jí předložit v písemné podobě nebo ji musí zmocnitel nadiktovat do spisu. Pokud ve spisu tento doklad chybí, OS má za to, že APB není cestou zmocněnce účastníkem řízení. Tvrzení, že ji již „někde“ předkládal , či že „musí být součástí spisu je irelevantní. Přezkumný orgán posuzuje účastenství ve správním řízení a není jeho povinností zjišťovat jestli zmocněnec plnou moc nepředložil, či ji někdo zašantročil.
 
V části 5 odstavce 5 jsou důvody vzhledem k 3 odstavci přezkumu zmatečné. OS jasně doložilo, že nebylo jako účastník  o zahájení řízení v ů b e c vyrozuměno a tudíž se nemohlo ani vyjádřit, ani odvolat a tím bylo zkráceno na svém právu být účastníkem řízení dle §70 zákona 114/1992. Tvrzení, „že se žádný z účastníků necítí být tímto postupem dotčen , že všichni doplněné podklady znaly a že si nikdo tohoto práva nedovolává „ je tvrzení nepravdivé. Bylo to hlavním důvodem k podání žádosti o přezkum.
 
V poslední části odvolání  APB uvádí, že výroková část přezkoumávaného rozhodnutí zcela jednoznačně a přesně identifikuje účastníky přezkoumávaného řízení. Uvádí však pouze ty, kteří se mu hodí. OS bylo neoprávněně z řízení vyloučeno tím, že mu zahájení řízení nebylo oznámeno. Proto je jednoznačně nejedná o formalistickou námitku, ale vážně procesní pochybení. naopak, jako formalistickou námitku lze považovat tu kde APB napadá , že seznam účastníků není součástí výrokové
 
                                                                              
                                                                            -3-
 
 částí ale až za ní .Že lze zřejmou nesprávnost z moci úřední opravit je sice pravda, ale znemožnění účasti OS v řízení není nesprávnost , kterou může správní orgán opravit v souladu s § 70 správního řádu.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že firma APB se snaží prosadit kontraverzní záměr za každou cenu, snaží se ohýbat zákony ve svůj prospěch, jen aby dosáhla svého- poškození životního prostředí ve jménu chamtivosti a zisku. Naopak OS se snaží tomuto záměru zabránit a činí tak pouze ve prospěch životního prostředí a obyvatel a to zcela zdarma s vynaložením obrovského pracovního úsilí a ve svém volném čase. Není přece nutné povolovat stavby, které státu a jeho obyvatelstvu nic nepřináší ani po stránce ekologické, tak i ekonomické, kde je to spíše naopak.
 
 
Za OS Krušno :                                                 předseda sdružení: MUDr Finda Miroslav
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář