Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stavební povolení - Větrný park Chomutov I.etapa

Magistrát města Chomutova dne 27.7.2012 rozhodl kladně o umístění stavby a vydal stavební povolení ke stavbě Větrný park Chomutov I.etapa.

Magistrát města Chomutova, Obecný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 25.04.2012 podala

APB - PLZEŇ a. s. identifikační číslo 27066410, Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň,

na stavbu:

Větrný park Chomutov - I. etapa

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 127, 128/1, 160, 169/1, 239/2, 240, 261/1, 261/10, 268, 274, 318, 699, 700/1 v katastrálním území Pavlov u Vernéřova, parc. č. 433, 435, 436, 455, 459, 460, 476,497, 502, 505, 507, 513/1, 513/2, 522/1, 527, 531, 535, 536, 539/1, 546/1, 547, 548/3, 563 v katastrálním území Potočná u Vernéřova, parc. č. 1, 3/1, 4, 5, 154, 296/1, 424, 426/1, 426/2, 689/1, 692/1, 693/1, 694/1, 699/1, 714/1, 716, 720, 767, 769/3, 769/4, 770/1, 771/1, 771/3, 772/2, 793/1, 794, 795/1, 795/2, 841/4, 842, 845, 846, 871, 876/2, 1355/46, 1355/54, 1355/55, 1355/59 v katastrálním území Vernéřov, parc. č. 190/1, 192/1, 192/4, 192/5, 419, 420/1 v katastrálním území Třebíška, parc. č. 117/1, 117/3, 359, 424, 570/2, 610, 630/1, 630/5 (oddělen od původní parc. č. 630/1), 630/6 (oddělen od původní parc. č. 630/1), 670, 688/1, 750, 763/1, 1074, 1092/2, 1118, 1121/2, 1142, 1144, 1146, 1161, 1168, 1170/1, 1172, 1179 v katastrálním území Volyně u Výsluní.

Stručný popis stavby:

Jedná se o první etapu Větrného parku Chomutov, v rámci které budou umístěny 2 trafostanice a 1 větrná elektrárna. Trafostanice TR 1 bude umístěna na pozemku pozemková parc. č. 1074, k. ú. Volyně u Výsluní, trafostanice TR 3 na pozemku pozemková parc. č. 841/4, k. ú. Vernéřov a větrná elektrárna LH13 VESTAS V 90 – 2 MW na pozemku pozemková parc. č. 192/1, k. ú. Třebíška. Mezi trafostanicemi budou na uvedených pozemcích uložena podzemní kabelová vedení 22 – 110 kW. Součástí stavby jsou potřebné manipulační plochy a příjezdové cesty.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 2

Trafostanice TR 1 22/110 kV bude umístěna v oploceném areálu se samostatným vjezdem, který

navazuje na stávající upravenou cestu. Stavba trafostanice bude jednopodlažní železobetonová stavba  se sedlovou střechou s ocelovými vazníky (s vloženým patrem nad místnostmi baterií, přístupným  vnitřním schodištěm z rozvodny). Pro případ havárie budou pod transformátory provedeny nepropustné  havarijní jímky o velikosti objemu transformátorového oleje v jednom trafu. Součástí areálu jsou  potřebné zpevněné plochy. Dešťové vody budou likvidovány vsakem.

Trafostanice TR 3 400 kV/110 kV bude umístěna v lokalitě obce Vernéřov v těsné blízkosti plánované rozvodny ČEPS a. s., blízko stávající rozvodny ČEZ 22/110 kV v oploceném areálu o velikosti 12 335 m pro vyvedení výkonu do nového odbočovacího vedení. Stavba bude jednopodlažní zděná se sedlovou střechou. Stavba bude mít trvalou obsluhu a bude napojena na rozvody vody. Splaškové vody budou  likvidovány v jímce na vyvážení. Dešťové vody budou likvidovány vsakem. V areálu bude provedeno  veřejné osvětlení. Napojení areálu bude na účelovou komunikaci.

 

Větrná elektrárna LH 13 VESTAS V 90

- 2 MW – bude umístěna v lokalitě obce Třebíška. Je navržena  s maximální výškou 80 m s listy rotoru v matné povrchové úpravě.

Podzemní kabelová vedení elektronických komunikací

– telefonní a optické kabely sloužící k přenosu  dat v rámci celé soustavy Větrného parku Chomutov. Budou uloženy do výkopu spolu s kabelovým  vedením 22-110 kV. Kabely optického vedení budou chráněny trubkami HDPE.

Podzemní kabelové vedení 22-110 kV

Připojení Větrného parku Chomutov do soustavy 400 kV je navrženo prostřednictvím nové transformovny 400/110 kV navržené v lokalitě Vernéřov (zajištěno smluvně). Vyvedení celkového výkonu Větrného parku Chomutov bude do přenosové soustavy ČR provedeno v souladu se smlouvou o připojení k přenosové soustavě se společností ČEPS a. s. č. 16120/10/108D1. Než dojde k výstavbě rozvodny 400 kV společnosti ČEPS a. s. bude toto řešeno provizorním vzdušným vyvedením výkonu na stávající nevyužívané nadzemní vedení.

Magistrát města Chomutova, Obecný stavební úřad na základě přezkoumání :

– vyrobená energie bude transformována na 22 kV a podzemními  kabelovými vedeními přivedena do TR 1. K propojení TR 1 a TR 3 bude použito podzemní kabelové  vedení, napěťové hladiny 110 kV.

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í s t a v b y

Větrný park Chomutov - I. etapa

na pozemcích parc. č. 127, 128/1, 160, 169/1, 239/2, 240, 261/1, 261/10, 268, 274, 318, 699, 700/1 v katastrálním území Pavlov u Vernéřova, parc. č. 433, 435, 436, 455, 459, 460, 476, 497, 502, 505, 507, 513/1, 513/2, 522/1, 527, 531, 535, 536, 539/1, 546/1, 547, 548/3, 563 v katastrálním území Potočná u Vernéřova, parc. č. 1, 3/1, 4, 5, 154, 296/1, 424, 426/1, 426/2, 689/1, 692/1, 693/1, 694/1, 699/1, 714/1, 716, 720, 767, 769/3, 769/4, 770/1, 771/1, 771/3, 772/2, 793/1, 794, 795/1, 795/2, 841/4, 842, 845, 846, 871, 876/2, 1355/46, 1355/54, 1355/55, 1355/59 v katastrálním území Vernéřov, parc. č. 190/1, 192/1, 192/4, 192/5, 419, 420/1 v katastrálním území Třebíška, parc. č. 117/1, 117/3, 359, 424, 570/2, 610, 630/1, 630/5 (oddělen od původní parc. č. 630/1), 630/6 (oddělen od původní parc. č. 630/1), 670, 688/1, 750, 763/1, 1074, 1092/2, 1118, 1121/2, 1142, 1144, 1146, 1161, 1168, 1170/1, 1172, 1179 v katastrálním území Volyně u Výsluní.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 3

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v souladu s projektovou dokumentací č. zakázky 02308/4 z 19.07.2011, zpracovanou za AREA group s. r. o. Ing. Jaroslavem Boříkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.

2. Stavba TR 1 bude umístěna na pozemku pozemková parc. č. 1074, k. ú. Volyně u Výsluní, TR 3 na pozemku pozemková parc.č. 841/4, k. ú. Vernéřov a větrná elektrárna LH 13 Vestas V 90 – 2 MW na pozemku poz. parc. č. 192/1, k. ú. Třebíška, 750 m od okraje zastavěného území.

3. Při vedení trasy nutno dbát nadřazené územně plánovací dokumentace, která nabyla účinnosti 20.října 2011 - Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje. Jedná se zejména o plochy a koridory technické a dopravní infrastruktury ( e9, PK2 – veřejná dopravní infrastruktura-silniční, ER 1 – vedení 400 kW ) a v rámci územního systému ekologické stability (ÚSES) se jedná o K3 – Studenec (69)-Jezeří (71).

4. Stavba bude

5. Podmínky stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ze dne 27. 10. 2005 č.j.: 4502/ENV/710/05 budou splněny. Podmínky pro fázi přípravy řeší projektová dokumentace (kromě podmínky č. 11. – zde uvedené větrné elektrárny nejsou předmětem tohoto rozhodnutí).

dočasného charakteru na dobu 25 let ode dne povolení jejího užívání. Po ukončení  životnosti budou odstraněna ze stanovišť všechna zařízení větrné elektrárny a provedena rekultivace  dotčeného území v rozsahu dohodnutém s příslušným orgánem ochrany přírody.

II.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení Občanského sdružení KRUŠNO, MUDr. Miroslava Findy a Naděždy Findové a Města Výsluní, týkající se spojení územního a stavebního řízení a umístění stavby

z a m í t á.

III.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

Větrný park Chomutov - I. etapa

na pozemku parc. č. 127, 128/1, 160, 169/1, 239/2, 240, 261/1, 261/10, 268, 274, 318, 699, 700/1 v katastrálním území Pavlov u Vernéřova, parc. č. 433, 435, 436, 455, 459, 460, 476, 497, 502, 505, 507,

513/1, 513/2, 522/1, 527, 531, 535, 536, 539/1, 546/1, 547, 548/3, 563 v katastrálním území Potočná u Vernéřova, parc. č. 1, 3/1, 4, 5, 154, 296/1, 424, 426/1, 426/2, 689/1, 692/1, 693/1, 694/1, 699/1, 714/1, 716, 720, 767, 769/3, 769/4, 770/1, 771/1, 771/3, 772/2, 793/1, 794, 795/1, 795/2, 841/4, 842, 845, 846, 871, 876/2, 1355/46, 1355/54, 1355/55, 1355/59 v katastrálním území Vernéřov, parc. č. 190/1, 192/1, 192/4, 192/5, 419, 420/1 v katastrálním území Třebíška, parc. č. 117/1, 117/3, 359, 424, 570/2, 610, 630/1, 630/5 (oddělen od původní parc.č. 630/1), 630/6 (oddělen od původní parc.č.630/1), 670, 688/1, 750, 763/1, 1074, 1092/2, 1118, 1121/2, 1142, 1144, 1146, 1161, 1168, 1170/1, 1172, 1179 v katastrálním území Volyně u Výsluní.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 4

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným zhotovitelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu jako zhotovitel provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (s autorizací v příslušném oboru).

3. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

4. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení. S uložením podzemních vedení bude prokazatelně seznámen oprávněný zhotovitel stavby.

5. Podmínky stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ze dne 27. 10. 2005 č.j.: 4502/ENV/710/05 pro fázi realizace:

- Pro výstavbu obslužných komunikací a příjezdových ploch k větrné elektrárně použít autochtonního krušnohorského materiálu (štěrk, kamenivo). Před prováděním zemních prací poučit příslušné osoby o postupu ve vztahu k eventuelním archeologickým nálezům.

- Podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru organizačních a technických opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a zabezpečit důslednou průběžnou kontrolu příslušných opatření.

- V případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodleně adekvátní sanační práce.

- Zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou v souladu s opatřeními uvedenými v botanickém hodnocení (Ondráček Č.,2003).

- K žádosti o povolení zkušebního provozu předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.

6. Budou dodrženy následující podmínky souhlasu č.j.: MUKK/53798/2009 ze dne 3.12.2009 návrhu trasy pozemků ZPF v k. ú. Pavlov u Vernéřova, Potočná u Vernéřova a k. ú. Vernéřov:

- Stavba bude dokončena do 1 roku od zahájení stavebních prací a to včetně doby potřebné k uvedení dotčených zemědělských pozemků do původního stavu. Nebude-li možno tento termín dodržet, je investor povinen požádat o udělení souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

- Investor seznámí dostatečným časovým předstihem vlastníky, popř. uživatele zemědělské půdy s termínem zahájení stavby a projedná podmínky vstupu na pozemky.

- Při provádění prací budou podniknuta opatření k minimalizaci škod na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu.

- Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k úniku pohonných hmot a tím ke kontaminaci půdy škodlivými látkami.

- Ke skladování stavebního materiálu musí být v maximální možné míře použity nezemědělské pozemky.

- V trase pokládky inž. sítí bude v šíři pracovního pásu pro výkopy provedena skrývka humózní vrstvy zeminy. Tato zemina bude deponována na okraji výkopu odděleně od ostatního vykopaného materiálu a bude využita ke zpětnému ohumusování dotčených částí pozemku.

- O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí budou vedeny záznamy ve stavebním deníku (§ 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF).

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 5

- Ukončení nezemědělské činnosti a předání pozemků zpět vlastníkům (uživatelům) bude investorem ohlášeno odboru ŽP, MěÚ v Kadani.

7. Budou dodrženy následující podmínky souhlasu č.j.: MUKK/53797/2009 ze dne 3.12.2009 s trvalým odnětím pozemku parc. č. 841 v k. ú. Vernéřov:

- Hranice trvalého záboru půd budou v terénu zřetelně vyznačeny. V průběhu stavby nesmí dojít k jejich překročení nebo posunutí do okolní zemědělské půdy.

- Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy v množství cca 30m

- V průběhu stavby je nutno průběžně kontrolovat hloubku ornice. V případě, že skutečná hloubka ornice bude vykazovat změny oproti hloubce ornice, která je uvedena v bilanci skrývky ornice, je nutno projednat tuto záležitost s projektantem a příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, který tento souhlas vydal.

- Ornice a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy ve výše uvedeném množství, budou použity v rámci úprav a zlepšení pozemku po výstavbě výše uvedené stavby.

- O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí (tj. skrývka, přemístění, uložení na deponii, ošetřování atd.) budou vedeny záznamy ve stavebním (pracovním) deníku a to dle ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

- Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem ropných látek a mazadel z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemků ani narušování jejich vodního režimu.

- Investor předloží odboru ŽP, MěÚ v Kadani pravomocné rozhodnutí vydané ve věci dle zvláštních předpisů (stavební zákon). Na základě tohoto rozhodnutí bude vydáno rozhodnutí o předpisu odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy.

8. Budou dodrženy následující podmínky souhlasu č.j.: MMCH/34655/2010/OSÚaŽP/Ž/HaJ ze dne 20.4.2010 s trvalým odnětím zejména pozemku parc. č. 1047, 1092/2, 117/1 v k. ú. Volyně u Výsluní:

- Hranice trvalého záboru půd budou v terénu zřetelně vyznačeny. V průběhu stavby nesmí dojít k jejich překročení nebo posunutí do okolní zemědělské půdy.

- Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy v množství cca 533 m

z plochy záboru o výměře 200 m2.

- V průběhu stavby je nutno průběžně kontrolovat hloubku kulturních vrstev půdy. V případě, že skutečná hloubka kulturních vrstev půdy bude vykazovat změny oproti hloubce ornice a podorničí, která je uvedena v bilanci skrývky ornice, je nutno projednat tuto záležitost s projektantem a příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, který tento souhlas vydal.

- Ornice a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy ve výše uvedeném množství, budou použity na ohumusování.

- O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí (tj. skrývka, přemístění, uložení na deponii, ošetřování atd.) budou vedeny záznamy ve stavebním (pracovním) deníku a to dle ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

- Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem ropných látek a mazadel z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemků ani narušování jejich vodního režimu.

- Investor požádá o předpis platby odvodů a předloží úseku ŽP, Magistrátu města Chomutova, pravomocné rozhodnutí vydané ve věci dle zvláštních předpisů (stavební zákon). Na základě tohoto rozhodnutí bude vydáno rozhodnutí o předpisu platby odvodu za trvalé odnětí půdy ze

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 6

ZPF ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění  pozdějších předpisů, pro výstavbu: “Větrný park Chomutov-I.etapa“ o výměře 3834 m

9. Budou dodrženy následující podmínky souhlasu č.j.: MMCH/55253/2009/OSÚaŽP/Ž/HaJ ze dne 18.1.2010 s trvalým odnětím zejména části pozemku parc. č. 1074 v k. ú. Volyně u Výsluní:

- V průběhu stavby je nutno průběžně kontrolovat hloubku kulturních vrstev půdy. V případě, že skutečná hloubka kulturních vrstev půdy bude vykazovat změny oproti hloubce ornice a podorničí, která je uvedena v bilanci skrývky ornice, je nutno projednat tuto záležitost s projektantem a příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, který tento souhlas vydal.

- Hranice trvalého záboru půd budou v terénu zřetelně vyznačeny. V průběhu stavby nesmí dojít k jejich překročení nebo posunutí do okolní zemědělské půdy.

- Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy v množství cca 230 m

- Ornice a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy ve výše uvedeném množství, budou použity na ohumusování.

- O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí (tj. skrývka, přemístění, uložení na deponii, ošetřování atd.) budou vedeny   záznamy ve stavebním (pracovním) deníku a to dle ust. § 10 odst.

2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

- Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem ropných látek a mazadel z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemků ani narušování jejich vodního režimu.

- Investor požádá o předpis platby odvodů a předloží úseku ŽP, Magistrátu města Chomutova, pravomocné rozhodnutí vydané ve věci dle zvláštních předpisů (stavební zákon). Na základě tohoto rozhodnutí bude vydáno rozhodnutí o předpisu platby odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, pro výstavbu: “Větrný park Chomutov-I.etapa“ o výměře 1814 m

10. Budou dodrženy následující podmínky souhlasu č.j.: MMCH/52893/2010/OSÚaŽP/Ž/HaJ ze dne 30.6.2010 nahrazující č.j.: MMCH/55252/2009/OSÚaŽP/Ž/HaJ ze dne 30.10.2009 návrhu trasy pozemků ZPF zejména v k. ú. Volyně u Výsluní:

- Stavební činnost bude na jednotlivých zemědělských pozemcích ukončena do jednoho roku od zahájení stavebních prací a to včetně doby potřebné k uvedení dotčených zemědělských pozemků do původního stavu. Nebude-li možno tento termín dodržet, je investor povinen požádat o udělení souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

- Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k úniku pohonných hmot a mazadel a tím ke kontaminaci půdy škodlivými látkami.V případě vzniku škod na porostech (např. pojížděním mechanizace) zajistí investor po dohodě s vlastníky (případně uživateli) provedení nápravných opatření spočívajících zejména v dorovnání dotčených ploch na úroveň okolního terénu s následnou obnovou vegetačního krytu.

- Ke skladování stavebního materiálu musí být v maximální možné míře použity nezemědělské pozemky.

- V trase pokládky kabelového vedení el. napětí bude na zemědělské půdě provedena v celé šíři pruhu pro výkopy skrývka humózní vrstvy zeminy v plné mocnosti. Skryté kulturní vrstvy půdy bude deponována na okraji manipulačního prostoru odděleně od ostatních výkopových materiálu a použity ke zpětnému ohumusování dotčených parcel. Po dobu deponování bude ornice udržována v bezplevelném stavu a zabezpečena proti znehodnocení a ztrátám.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 7

- O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí budou vedeny záznamy ve stavebním (pracovním) deníku ( § 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF).

- Případné odchylky od odsouhlasené trasy stavby na zemědělské půdě nad rámec tohoto souhlasu budou investorem stavby projednány s příslušným orgánem ochrany ZPF nejpozději před “kolaudací“ stavby v návaznosti na její geometrické zaměření.

- Ukončení nezemědělské činnosti a předání zemědělských pozemků zpět jejich vlastníkům (uživatelům) bude investorem oznámeno příslušnému orgánu ochrany ZPF.

11. Budou dodrženy následující podmínky závazného stanoviska č.j.: MUKK/6416/09 ze dne 05.05.2009, kterým byl udělen souhlas se zásahem do významného krajinného prvku les v k. ú. Potočná u Vernéřova:

- Stavební práce nesmí být prováděny v době reprodukčního období a v období hnízdění a odchovu mláďat ptactva (od 1.3. do 31.7.).

- Kabelové vedení bude vedeno v zemi pod stávajícím nadzemním elektrickým vedením, v ochranném pásmu nadzemního vedení. Ochranné pásmo kabelového vedení nebude zasahovat do lesních porostů více než ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení.

12. Budou dodrženy následující podmínky závazného stanoviska č.j.: MMCH/13077, 13084/2012 ze dne 09.02.2012:

- Při výkopových pracích je povoleno odkládat výkopek pouze v šíři manipulačního pruhu (tj. 1m od okraje příkopu na každou stranu). Není přípustný jiný zásah do lesních pozemků. Nesmí na nich být umisťovány skládky a meziskládky stavebních materiálů, zařízení staveniště a parkoviště stavební techniky.

-

- Kabelové trasy na lesních pozemcích budou vedeny pouze prostředkem stávajících cest nebo ve stávajícím ochranném pásmu nadzemního vedení VN tak, aby ochranné pásmo nového podzemního vedení nezasahovalo mimo stávající ochranné pásmo nadzemního vedení.

- Položením kabelů nesmí být narušeny porostní stěny včetně keřového patra.

- Při výstavbě kabelového vedení i při jejich odstraňování nesmí dojít k poškození či kácení stromů. Výkopy v lesních porostech nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Výkopy v kořenovém prostoru (okapová linie koruny zvětšená po obvodu o 1,5 m) musí být prováděny ručně.

- V průběhu stavebních prací je nutné postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.

- Před postupem prací bude prováděn záchranný přírodovědný průzkum a případný následný transfer nalezených exemplářů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, u nichž je transfer proveditelný a účelný, odborně způsobilou osobou konzultovanou s orgánem ochrany přírody

(Magistrátu města Chomutova). Především koprníku štětinolistého a prhy chlumní, dle podmínek stanoviska EIA.

- Při vedení trasy přes prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) budou co nejvíce zachována, případně obnovena alespoň kořenová společenstva původních druhů dřevin.

- V rámci provádění konečných terénních úprav investor zajistí důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou. Následně bude prováděna kontrola, zda nedochází k šíření invazních a expanzivních druhů rostlin a v případě jejich výskytu musí být přijata vhodná opatření k jejich likvidaci.

- Stávající sjezdy ze státních silnic budou rozšířeny dočasně, po dobu dopravy materiálu na stavbu. Poté budou pozemky uvedeny do původního stavu.

Pojezdem stavebních mechanizmů nebudou narušovány lesní porosty a lesní cesty, které se  nachází mimo trasu kabelového vedení a jeho ochranné pásmo.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 8

13. Budou splněny následující podmínky souhlasu k činnosti v ochranném pásmu přírodní památky „Lokalita břízy ojcovské u Volyně“ ze dne 2.4.2010 a č.j.: 927/ZPZ/2010/PU-020:

- Nebude zasahováno do pozemků památky, před realizací uvedené stavby budou příslušní pracovníci obeznámeni s existencí maloplošného zvláště chráněného území a bude dbáno zejména na vyloučení potenciálních negativních zásahů do jejího území.

- Výkopové práce nebudou probíhat na straně od cesty směrem k památce, tj. na západ a jihozápad od cesty.

- Během prací v ochranném pásmu památky nebudou káceni žádní jedinci z rodu bříza ( betula sp.) bez ohledu na jejich rozměry.

- Přesný datum provádění prací v ochranném pásmu bude oznámen Krajskému úřadu alespoň jeden měsíc předem.

- Souhlas se uděluje na dobu realizace záměru nejdéle však do roku 2015.

14. Kabelové vedení bude umístěno po hranici s pozemkem parc. č. 1118 v k. ú. Volyně u Výsluní podél lesního porostu na pozemku parc. č. 1124 v k. ú. Volyně u Výsluní a zároveň v té samé trase investorem stavby bude vybudována zpevněná cesta, která bude využívána pro lesní dopravu.

15. V případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bude zajištěn jejich přenos na lokalitu, kterou určí orgán ochrany přírody a krajiny. Přenos bude realizován na náklady investora.

16. Výkop a uložení kabelového vedení bude provedeno v trase ochranného pásma ČEZ Distribuce a. s..

17. Záměr bude realizován s umístěním stavby dle předloženého nákresu, tj. nejbližší výkop pro uložení vedení VN v souběhu s pozemky určenými k plnění funkcí lesa bude situován ve vzdálenosti 2 m od kraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

18. Záměr bude realizován s umístěním stavby dle předloženého nákresu, tj. zemní vedení VN a VVN do 110 kV včetně bude situováno ve vzdálenosti 13 m od krajního vodiče stávajícího nadzemního vedení 110 kV, aby ochranné pásmo podzemního vedení nepřesáhlo ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení.

19. Veškerá činnost související s realizací stavby, zejména pojezd techniky, ukládání výkopku ad. bude realizována v ochranném pásmu stávajícího nadzemního vedení VVN 110 kV, tj. 15 m od krajního vodiče.

20. Před realizací stavby požádá zhotovitel stavby vlastníka lesa o povolení ke sjezdu.

21. Realizací stavby nedojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa pozemkové parc. č. 880/1, 1118, 077/1 a 1076 v obci Výsluní, katastrálním území Volyně u Výsluní, k nimž mají právo hospodaření Lesy České republiky, s. p..

22. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození ani pokácení stromů na pozemcích s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p..

23. Výkopek, stavebniny ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p..

24. Lesy České republiky, s.p. neodpovídají za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.

25. Z hlediska předmětu ochrany soustavy NATURA 2000 nebude výstavba v zájmovém území prováděna v zimní m období (potencionální rušení zimujících ptáků pod sněhem) a v období od 1.dubna do 15.srpna.

26. V zájmových územích soustavy NATURA 2000 zajistit ruční (ekologicky šetrné) vykopání příkopu pro uložení kabelu s tím, že v případě použití lehké mechanizace bude respektováno hnízdní období (takto vedené výkopové práce budou načasovány mimo období 1.dubna až 30. července). Výkopová zemina bude následně použita při záhozu příkopu.

27. Během provádění stavebních prací nesmí být komunikace včetně příslušenství znečišťovány, v případě znečištění stavebník zajistí okamžitou nápravu.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 9

28. Po dokončení stavby bude požádáno o povolení zkušebního provozu. V průběhu zkušebního provozu budou provedena a vyhodnocena všechna předepsaná měření, vč. měření stávajících příjmových podmínek TV signálů. Toto měření a jeho výsledek bude sloužit i jako podklad pro řešení situace případného rušení či zhoršení příjmu TV signálů.

29. Podmínky stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ze dne 27. 10. 2005 č.j.: 4502/ENV/710/05 pro fázi provozu:

- Zabezpečit vlastní dlouhodobé monitorování hlukové zátěže s orientací na objektivizaci hlukové zátěže sídel. S výsledky seznamovat dotčené obce a jejím prostřednictvím občany.

- Zajistit kontrolu povrchu nad kabelovým vedením, který je potencionálně ohrožen erozí, nejméně po dobu 2 let s tím, že v případě zjištěné eroze přijmout vhodná opatření k opravě zásypu a jeho stabilizaci.

- Provádět pravidelnou kontrolu technických zabezpečení při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména při manipulaci s provozními oleji), k prevenci jejich úniků do životního prostředí a popřípadě bezodkladně realizovat nápravná opatření.

- Věnovat soustavnou pozornost minimalizaci mimořádných a nestandardních provozních stavů.

- Omezovat vznik odpadů a vzniklé odpady přednostně nabízet k jejich využití.

- Zajistit realizaci dohodnutého plánu péče na ochranu krušnohorské populace tetřívka obecného a dohodnutých kompenzačních opatření. 30. Stavba bude vybavena v souladu s požárně bezpečnostním řešením z 03/2011, které je součástí projektové dokumentace.

31. Veškeré hlučné stavební práce v blízkosti stávající zástavby budou prováděny pouze v denní době (7:00 – 21:00 hod.).

32. Budou provedena veškerá přístupná technická opatření tak, aby nedocházelo k překračování limitů hluku a vibrací v chráněném vnitřním prostoru staveb.

33. Při výstavbě budou v případě nutnosti stavební plochy skrápěny, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou prašností.

34. Před zahájením stavebních prací bude Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov předložena k posouzení dokumentace zařízení staveniště.

35. Během provozu nesmí docházet k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „NV“).

36. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

37. Po ukončení stavby bude požádáno o povolení zkušebního provozu. V rámci zkušebního provozu budou provedena veškerá předepsaná měření.

38. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření a zhodnocení vlivu hluku výše uvedené stavby na nejbližší obytnou zástavbu, měření bude provedeno na vhodně zvolených měřících bodech ve všech fázích provozu VTE.

39. Protokol z měření a hodnocení vlivu hluku bude předloženo Krajské hygienické stanici k posouzení a v případě, že nebudou splněny dané hygienické limity stanovené NV, pro denní a noční dobu, bude nutné požadovat snížení výkonu VTE či úpravu režimu provozu VTE.

40. V rámci zkušebního provozu dále dojde k vyhodnocení tzv. flickeru s případným návrhem opatření ke snížení tohoto jevu, které bude předloženo Krajské hygienické stanici k posouzení.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 10

41. V rámci zkušebního provozu bude pro potřeby kategorizace prací proveden průkaz hygienických limitů a minimalizace rizikových faktorů pracovního prostředí, tzn. že bude provedeno měření hluku u zaměstnanců, kteří budou zajišťovat údržbu budov areálu ( např. sekání trávy apod.).

42. K zahájení zkušebního provozu bude doložen časový snímek práce výše uvedených zaměstnanců a úplný rozbor pitné vody v areálu transformovny TR 3.

43. K ověření predikovaných ekvivalentních hladin akustického tlaku provést ve zkušebním provozu u  nejbližší obytné zástavby vybrané ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví kontrolní měření hluku k prokázání souladu reálného stavu s příslušnými hygienickými limity.

44. Po vyhodnocení výsledků zkušebního provozu bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů.

IV.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí, vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část číslo III. tohoto rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby, nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část číslo I. tohoto rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby.

Odůvodnění:

Odůvodnění výroku č. I – územní rozhodnutí

Dne 25.04.2012 podala APB - PLZEŇ a. s. identifikační číslo 27066410, Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň, zastoupená na základě plné moci AREA group s. r. o. identifikační číslo 25203231, Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná se o stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou stavebních úřadů (Chomutov a Klášterec n. Ohří), určil nadřízený stavební úřad, tj. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ÚPaSŘ usnesením ze dne 11.02.2009 stavebním úřadem příslušným k provedení územního řízení a vydání rozhodnutí podle stavebního zákona na výše uvedenou stavbu Magistrát města Chomutova.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení, které stavební úřad podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením pod č.j.: MMCH/58240/2012 ze dne 23.05.2012 spojil se stavebním řízením. Podle § 140 odst. 4 správního řádu usnesení poznamenal do spisu.

Stavební úřad opatřením ze dne 23.05.2012, č.j.: MMCH/58086/2012 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den 03.07.2012, s možností uplatnění námitek a připomínek nejpozději při tomto jednání. O výsledku jednání byl sepsán protokol.

Při ústním jednání byly vzneseny námitky Města Výsluní, Občanského sdružení KRUŠNO a MUDr. Miroslava Findy a Naděždy Findové k umístění stavby.

K později uplatněným námitkám účastníků řízení a připomínkám veřejnosti se podle § 89 odst. 1stavebního zákona nepřihlíží. Vyjádření stavebníka k námitkám Občanského sdružení KRUŠNO a manželů Findových, která obdržel stavební úřad 13.07.2012 a vyjádření Občanského sdružení KRUŠNO k tomuto vyjádření stavebníka, které obdržel stavební úřad 24.07.2012, tedy po ústním jednání, považuje stavební úřad pouze za podpůrný prostředek a nikoliv za stanovisko, ke kterému by měl přihlédnout.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 11

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí územně plánovací dokumentace. Vlastnická práva navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázána výpisem z katastru nemovitostí. Navrhovatelé všechny předmětné pozemky nevlastní, ale mají k pozemkům jiná práva (smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o zřízení věcného břemene apod.). K umístění stavby byla vydána závazná stanoviska dotčených orgánů, vymezených pro dané řízení a vyžadovaných zvláštními předpisy. Předložená projektová dokumentace je s těmito stanovisky v souladu. Odůvodnění výroku č. II – námitky účastníků

Město Výsluní na základě zasedání zastupitelstva města svým usnesením č. 326/23/2012 schválilo a podalo podání (námitku) na stavební úřad ve věci Větrný park Chomutov I. etapa se zdůrazněním,

stavba je v rozporu s Územním plánem města Výsluní.

Město Výsluní má obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 a usnesením Zastupitelstva města Výsluní č. 4/2006 schválen územním plán, který je platný a k umístění větrných generátorů má plochy vymezeny. Předložený návrh je s tímto územním plánem v souladu.

Občanské sdružení žádá o zastavení řízení z důvodů:

-

Stavební úřad a životní prostředí MMCH spojením řízení porušil zákon

Stavební úřad spojil územní a stavební řízení usnesením, vydaným v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona. Vzhledem k vydaným rozhodnutím dotčených orgánů lze dovodit, že podmínky umístění stavby v lokalitě jsou dané a stavba je ve vztahu k podmínkám v území jednoznačně vymezena. K využití spojení řízení směřuje i obecná zásada zakotvená ve správním řádu v § 6 odst. 2, dle kterého správní orgán postupuje tak aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

-

Rozpor posuzovaného záměru s textovou částí územního plánu obce Výsluní, kde je stanovena  podmínka na minimální vzdálenost 1000 m od trvale obydlených sídel

Platný územní plán obce Výsluní připouští odstup ploch pro větrné generátory elektrického proudu 1000 m (minimálně 750 m) od okraje zastavěného území trvale obydlených sídel, což LH 13 splňuje.

-

Na plochách pro větrné generátory nesmějí být zřizovány žádné stavební objekty, jejichž účel přímo  nesouvisí s „výrobou elektrické energie z větru“

Trafostanice TR 1 a TR 3 budou součástí technické infrastruktury a s výrobou el. energie přímo souvisí.

-

Splnění hygienických norem týkajících se hluku a zvukových efektů

K umístění stavby bylo vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Ověření splnění hygienických norem bude řešeno v rámci zkušebního provozu.

-

Požadavek na hodnocení krajinného rázu z uvedených stanovišť

Hodnocení krajinného rázu bylo doplněno odborným stanoviskem autorizovaného architekta Doc. Ing. arch. Ivana Vorla, CsC ze dne 01.02.2012, dle kterého při pohledu z exponovaných míst vnímání krajinných scenérií nebude větrná elektrárna LH 13 zřetelně viditelná. V pohledu od kravína nebude vytvářet výraznou dominantu, nebude výrazně zasahovat do siluety města a nebude konkurovat kostelu Sv.Václava a tím ani nebude snižovat význam této kulturní dominanty v krajinném rázu.

-

Rozpor s územním plánem – ZE 1, týkající se ochranného pásma lesa ve vztahu k pozemku parc. č.  190/1, k. ú. Třebíška

Dne 10.02.2012 vydal Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, Orgán státní správy lesů pod č.j.: MMCH/16111/2012 závazné stanovisko a souhlasí s umístěním VTE LH 13 s přesahem rotorů do ochranného pásma lesa.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 12

-

Zpochybnění platnosti EIA

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) bylo vydáno MŽP dne 

27.10.2005 č.j.: 4502d/ENV/710/05 podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a má  platnost 2 roky. Lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení. Navazující žádostí byla žádost  firmy PROVENTI a. s. o vydání územního rozhodnutí, podaná 15.03.2006 a řízení bylo ukončeno  rozhodnutím KÚ ÚK, odborem územního plánování ze dne 28.7.2008 – právní moc 20.08.2008. Dne  08.12.2009 bylo podáním žádosti zahájeno územní řízení, které bylo ukončeno usnesením o zastavení  řízení ze dne 26.08.2011 – právní moc 01.10.2011. Nové podání na spojené územní a stavební řízení bylo  učiněno 04.07.2011. Územní řízení zahájené tímto podáním bylo rozhodnutím ze dne 13.02.2012  zamítnuto - právní moc 21.03.2012 a stavební řízení zahájené tímto podáním bylo usnesením ze dne  26.03.2012 zastaveno - právní moc 13.04.2012. Současně probíhající spojené územní a stavební řízení  bylo zahájeno podáním dne 25.04.2012. ( Z celkové lhůty 2 roky čerpáno: 27.10.2005 – 15.03.2006 = 5  měsíců, 20.08.2008 – 08.12.2009 = 16 měsíců. Vzhledem k tomu že celková platnost EIA je 2 roky - 24  měsíců je toto stanovisko v současné době platné.)

-

Zpochybnění splnění povinnosti stavebníka vyvěsit oznámení o záměru na veřejně přístupném místě  u stavby

Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno s upozorněním pro stavebníka na povinnost vyvěsit informaci na vhodném veřejně přístupném místě (doloženo při jednání fotodokumentací). Současně bylo posláno k vyvěšení i na úřední desky Magistrátu města Chomutov, Městského úřadu Klášterec n. Ohří a Městského úřadu Výsluní. Námitky týkající se umístění staveb např. v ochranném pásmu lesa, bez majetkového vypořádání dotčených pozemků, v rozporu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, rušení TV signálu apod. jsou řešeny příslušnými rozhodnutími, popř. podmínkami tohoto rozhodnutí.

MUDr.Miroslava Finda a Naděžda Findová

Třebíška a 110/1, k. ú. Volyně u Výsluní. VTE LH 13 je umístěna na pozemku, územním plánem určeném pro větrné generátory elektrického proudu. Územní plán řeší odstupové vzdálenosti těchto ploch pouze od zastavěného území. Pozemek poz. parc. č. 192/2, k. ú. Třebíška je mimo zastavěné území. K umístění stavby bylo vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a v rámci zkušebního provozu budou provedena potřebná měření a dle jejich výsledku budou přijata opatření tak, aby k překročení hygienických limitů nedocházelo. Stanoveno v podmínkách tohoto rozhodnutí. Pozemek poz. parc. č. 110/1, k. ú. Volyně u Výsluní je ve vzdálenosti cca 25 m od místa navrženého kabelového vedení, které bude uloženo v zemi a uvedený pozemek jím nebude nijak dotčen. Obavy, týkající se hluku, poškození pozemků technikou, zásah do lesních pozemků apod. jsou ošetřeny podmínkami tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění výroku č. III – stavební povolení

Dne 25.04.2012 podala APB - PLZEŇ a. s. identifikační číslo 27066410, Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň, zastoupená na základě plné moci AREA group s. r. o. identifikační číslo 25203231, Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou stavebních úřadů (Chomutov a Klášterec n.Ohří), určil nadřízený stavební úřad, tj. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ÚPaSŘ usnesením ze dne 07.04.2011 stavebním úřadem příslušným k provedení stavebního řízení a vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu Magistrát města Chomutova.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení, které stavební úřad podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením pod č.j.: MMCH/58240/2012 ze dne 23.05.2012 spojil s územním řízením. Podle § 140 odst. 4 správního řádu usnesení poznamenal do spisu. Stavební úřad opatřením ze dne 23.05.2012, č.j.: MMCH/58086/2012 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den 03.07.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

se cítí dotčeni na svých právech umístěním stavby LH 13 na  pozemku parc. č. 192/1, k. ú. Třebíška, v blízkosti pozemků v jejich vlastnictví, poz. parc. č. 192/2, k. ú.

Č

.j. MMCH/78419/2012 str. 13

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

K vydání stavebního povolení bylo vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, úz. pracoviště Chomutov dne 08.07.2011 pod č.j.: KHSLU 8096/2011. Podmínky tohoto závazného stanoviska byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. K vydání stavebního povolení bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, úz.odbor Chomutov dne 16.03.2011 pod č.j.: HSUL-VS-CV-III-188/CV-PREV-SP-Ba-2011. Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 140 odst. 7 správního řádu má odvolání proti územnímu rozhodnutí odkladný účinek proti stavebnímu povolení.

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavba nesmí být zahájena, dokud výroky rozhodnutí nenabudou právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Věra Jetenská

Vedoucí oddělení stavební úřad a životní prostředí

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář