Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko spolku Krušno k vydání souhlasu s uspokojením účastníka řízení po podání žaloby.

 

 Věc:  Stanovisko spolku Krušno (dále jen Krušno) k vydání souhlasu s uspokojením                

účastníka řízení po podání žaloby dle § 153 odst. 2 správního řádu.

                                        Občanské sdružení Krušno

                                člen sdružení  Unie pro krajinu

                                                Výsluní 147   IČO: 22854428

 

 

Ministerstvo zemědělství

Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Těšnov 65/17

Nové Město

110 00 PRAHA 1

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________

 

Dne : 14.6.2015

 

 Věc:  Stanovisko spolku Krušno (dále jen Krušno) k vydání souhlasu s uspokojením účastníka řízení po podání žaloby dle § 153 odst. 2 správního řádu.

 

Spolek Krušno ( dále jen Krušno)  je účastníkem řízení dle § 27 odst.3 správního řádu a do řízení se řádně a včas přihlásilo.

 

                                                       Výrok:

 

Krušno zásadně nesouhlasí s uspokojením účastníka řízení společnosti APB-Plzeň po podání správní žaloby proti rozhodnutí krajského úřadu č.j.: 3289/ZPZ/2014-3 ze dne 12.9.2014.  

 

                                                      Odůvodnění:

 

 Krušno vyhodnotilo rozhodnutí MUKK-22127/2014 ze dne 14.7.2014 a rozhodnutí KUUK č.j.3289/ZPZ/2014-3 ze dne 12.9.2014 kjo kvalifikované a naprosto v souladu se zákonem.

Naopak zdůvodnění uspokojení účastníka řízení po podání žaloby pod č.j. 32289/ZPZ/2015-13 ze dne 18.5.2015 Krušno vyhodnotilo jako pokus o manipulaci s ustanoveními  zákonů, především pak vyhl. 77/1996 Sb. a zákona 183/2006 Sb. a zákona 350/2012 Sb.

Zaprvé § 94a odst. 1 zákona  183/2006 Sb  nedoznal v novele 350/2012 Sb. naprosto žádnou změnu a proto odvolávání se  účastníka řízení APB -Plzeň a KUUK na tuto novelu považujeme za  irelevantní  a jako pokus zmást ostatní účastníky řízení.

K jednotlivým bodům  na str. 2/3 žádosti

 

ad 1) Tvrzení, že správní orgány neměly trvat na doložení dokladu že bude vedeno  společné územní a stavební řízení je holá manipulace se zněním zákonů Vyhláška 77/1996 Sb v §1 písmeno i) jasně říká:  územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy4) v  případě že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,5). ...popřípadě se slučuje... ne bude slučováno !  Krušnu není známo , že by ke dni podání  žádosti o dočasné omezení a trvalé omezení PUPFL pro záměr "Větrná farma Kryštofovy  Hamry II firma APB Plzeň požádala v souladu s § 94a odst. 1 o toto sloučení a tudíž buď měla  předložit územní rozhodnutí nebo doklad o zahájení společného územního a stavebního  řízení. Rovněž nedodala ani všechna stanoviska dotčených  orgánů. Krom stanoviska  k  zásahu do VKP postrádáme  stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 65 zákona 114/1992 Sb . To že správní orgán vyžadoval doložení dokladu,  že se slučuje územní a stavební řízení je dokonce jeho povinností dle §3 správního řádu.

 

ad 2) Rovněž vyjádření, že dle vyhlášky musí mít správní orgán postaveno na jisto, zda má  vyžadovat k žádosti územní rozhodnutí, nebo zda postačí  vyjádření dotčených orgánů, je naprosto irelevantní. Tuto povinnost jednoznačně vyhláška 77/1996 Sb.v § 1 písmeno i) ukládá žadateli. Navíc ani jeden z těchto dokladů nebyl ze strany žadatele předložen, nebo ne úplný.

 

ad 3) Tvrzení, že po novele stavebního  zákona ( 350/2012 Sb.)  již stavební úřad nerozhoduje, zda spojí stavební a územní řízení, je opět podáno manipulativně. Paragraf 94a odst. 1 nedoznal novelou žádné změny, stále  umožňuje  žadateli požádat o sloučení a dnem žádosti je toto řízení zahájeno, ale není zcela pravda, že správní orgán nerozhoduje o  tom, zda řízení spojí. Zákon říká: Pokud povaha věci nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu společné řízení vylučuje, rozhodne stavební úřad o vyloučení povolení stavby ze společného řízení a stavební řízení přeruší do nabytí právní moci územního rozhodnutí. Protože sloučení vyžaduje splnění podmínek dle §78 odst. 3 stavebního zákona a záměr tyto nesplňuje, je povinností správního orgánu stavební řízení ze společného projednávání vyjmout do nabytí právní moci územního rozhodnutí.Citujeme:.(3) Stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní plán nebo regulační plán. Podání žádosti tudíž neznamená automaticky, že řízení bude vedeno jako společné.

 

ad 4) Deklarací toho, že něco hodlám učinit, nemůže správní orgán nahradit povinnost žadatele, kterou mu ukládá vyhláška 77/1996 Sb v § 1 písmeno i) Otočení názoru správního orgánu o 180 stupňů nemůže být způsobeno jen neznalostí ( to vylučuje jeho původní kvalifikované rozhodnutí), ale jde zřejmě o zásah " vyšší moci "

 

ad 5) Náležitosti  žádosti  upravuje § 86 stavebního zákona.. Povinnost dokládání  rozhodnutí o vynětí pozemků PUPFL zde není konkrétně uvedena  a protože vyhláška  77/1996 Sb v § 1 písmeno i) vyžaduje územní souhlas, je tím logicky daná posloupnost žádostí. V rozhodnutí o  umístění stavby může v průběhu řízení dojít ke změnám či stanovení podmínek lišících se od  původní  žádosti žadatele, což by mohlo  rozhodnutí o vynětí PUPFL zneplatnit. Proto považujeme názor správního orgánu za irelevantní a v rozporu se zákonem. Lesy v ČR jsou  zákonem považovány za národní bohatství a jejich ochranu považujeme za prioritní. Ve vztahu k záměrům je cílem pouze soukromý zisk.

 

ad 6) bylo již řešeno výše, novelou nedošlo ke změnám v §94a stav.zákona.

 

ad 7) to že se správní orgán KUUK přiklání k uvedenému výkladu zvláště po tom, co vydal před  tím velmi kvalifikované rozhodnutí, není pro nás překvapením. Utvrzuje nás to v přesvědčení, že jedná pod nátlakem  a snaží se, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Absence stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody dle § 65 zákona 114/1992 Sb. mu zjevně nepřekáží.

 

ad 8)  Kdyby žadatel postupoval dle zákona,  žádná procesní překážka by mu v cestě nestála. Naopak správní orgán KUUK se svým jednáním chce dopouštět porušování zákonů.

 

Dále namítáme, že správní orgán porušuje zákon tím, že v rozporu s §153 odst 2, si nevyžádal  náš souhlas jakožto účastníka řízení, i když je mu známo, že novým rozhodnutím v přezkumném řízení změní naše práva.

 

Z výše uvedených důvodů žádáme, aby žádosti nebylo vyhověno a souhlas s 

uspokojením žadatele po podání žaloby nebyl vydán.

 

za spolek Krušno                   předseda spolku             MUDr Finda Miroslav.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář