Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomínky spolku Krušno k uplatňování ZÚRÚK

 

Spolek  Krušno vznikl v říjnu roku 2010 ještě ve formě občanského sdružení jako reakce na snahy spekulativních investorů vrátit stav Krušných hor do doby devastujícího rozmachu důlní činnosti a imisní katastrofy minulého století, kdy jedinečná příroda byla v honbě za ziskem na pokraji zničení a trvalo celých 20 let, než se škody alespoň z části napravily, obnovil se turistický potenciál hor a stoupl opět zájem obyvatel o znovu osídlování, této krásné, ale těžce zkoušené krajiny. To bychom ale nebyli v česku, aby se neobjevila hrstka na kmotry napojených podnikavců , kteří se rozhodli, že Krušné hory vrátí zpět o dvacet let jejich industrializací - výstavbou obřích větrných parků a to bez ohledu na jejich obyvatele , faunu, floru a jedinečný krajinný ráz. Protože Krušno se mimo jiné v souladu se stanovami věnuje především této tématice, naše připomínky se především týkají specifické oblasti republikového významu SOB6 Krušné hory.

 

Naše několikaleté "soužití" s větrným parkem na Rusové v katastru Kryštofovy Hamry a u Nové Vsi v katastru H.sv.Šebestiána nám poskytlo dostatek zkušeností, abychom mohli zodpovědně konstatovat, že výstavba dalších větrných parků je v rozporu se zákonem ( 114/1992Sb, 100/2001 Sb.) v rozporu s veřejným zájmem ochrany přírody, jakož i v rozporu se zájmem většiny obcí a jejich obyvatel. Bohužel ani kvalitní zákony nejsou zárukou, že nedojde k nevratnému poškození přírody hlavně v oblasti krajinného rázu, ještě většímu ohrožení či dokonce vyhubení vzácných druhů živočichů a rostlin, neboť v průběhu přípravy těchto megalomanských projektů byla snaha vydat tolik výjimek , že účinnost těchto zákonů by byla zcela eliminována. Naštěstí se našemu spolku ve spolupráci s některými erudovanými a nezastrašenými úředníky podařilo "zatím" tyto snahy eliminovat. Proto jsme s úlevou přijali vydání, dle našeho názoru, kvalitních ZÚRÚK, které jsou v souladu jak s PÚR ČR, tak s platnými zákony o ochraně přírody, tak se stávajícím potenciálem Krušných hor, který velmi významně hájí a kterým řada obcí nyní přizpůsobuje své ÚP a to za nemalé finanční náklady,
Jedinou výtkou v uplatňování ZÚRÚK byla snad jen tzv. etapizace, která umožnila, nebo mohla umožnit, dokončit některé projekty v rozporu s těmito zásadami. V oblasti výstavby velkých VTE se tak v některých případech i stalo, v oblasti působení našeho spolku pak nelidských úsilím jeho členů naštěstí nikoli. Proto vnímáme rozhodnutí NSS ze dne 28.5.2014 jako nešťastné a ve vztahu k ochraně přírody, ochraně obyvatel a podnikatelů, podnikajících v oblasti sídelních funkcí jako je turistický ruch, zemědělství, lesnictví aj. jako nekompetentní. To, že zrušení určitých zásad omezujících lokálně podnikání v jednom oboru a to jen ve prospěch jedné obce
( Petrovice ) bylo nařízeno plošně pro celý kraj považujeme za diskriminační pro ostatní obce, které si VTE ve svém okolí nepřejí a diskriminační pro jiné druhy podnikání , kterým výstavba mamutích větrných parků podnikání zkomplikuje. Bohužel zatím se nám nepodařilo plné znění rozsudku sehnat a podrobit jej právní analýze. To, že "ZURUK byly zrušeny " se dozvídáme
                                                               -2-
 
 
pouze z medií, radostných výkřiků investorů, či úředníků, o jejichž loajalitě máme velké pochybnosti. Myslíme, že by Ústecký kraj měl tento rozsudek kvalitně posoudit, hlavně z hlediska jeho "plošnosti", ev. podat protižalobu. V opačném případě, kdyby omezení výstavby bylo zrušeno plošně, důsledně dbát na dodržování zákonů o ochraně přírody a krajiny, zákonů o územním plánování a stavebního zákona a to hlavně směrem ke svým výkonným úředníkům. Krušno se zúčastnilo jako účastník řízení několika desítek správních řízení, veřejných projednávání a jednání s investory a to že ve většině z nich uspělo až na odvolání, či přezkumné řízení, svědčí o tom, že především zákon 114/1992 Sb. je uplatňován ve vztahu k ochraně přírody, chráněným druhům rostlin a živočichů, jakož i ochraně PUPFL, ÚSES, PP, EVL, PR, PO, k Naruře 2000 nedostatečně. O ochraně obyvatel ani nemluvě.
Tito budou trvale (min na 25 let ) soustavně obtěžováni nadměrným hlukem, flickerem, narušenou krajinou, infrazvukem a nízkofrekvenčním zvukem , budou nuceni žít v průmyslové zoně,  ze které nebudou mít úniku, neboť jejích nemovitosti budou bezcenné. Lidé podnikající v oblasti, pro kterou jsou hory určeny t.j. turistický ruch a rekreace, budou nuceni často své podnikání ukončit, neboť kdo by se jezdil rekreovat do průmyslové zóny- jinými slovy , výstavba větrných parků je v rozporu nejen s platnými ZURUK, ale jak vyplývá z Návrhu zprávy o uplatňování ZURUK i v rozporu s prioritami PUR 2008. Myslíme, že tímto směrem by se měl ÚK bránit a ZÚRUK zachovat v platném znění. Diskriminace by dopadla i na obyvatele, kteří  trvale žijí v rekreačních objektech a díky tomu na ně neplatí hygienické normy jako na obyvatele žijící v objektech k trvalému bydlení. Navíc dosavadní zkušenosti nás poučily o tom, že kontroly dodržování hygienických limitů ze strany KHS, hlavně hluku, jsou prováděny přinejmenším "podivně " ( například když nefouká"). Žádosti o inspekční měření dotčených obyvatel jsou ignorovány apod. Rovněž opatření navrhovaná znalci placenými investorem, či úředníky při udělování povolení k umístění stavb, či stavebních povolení, jsou často bezzubá, v důsledku nepřezkoumatelná , či nereálná.
 
O dopadech výstavby obřích OZE na celorepublikovou ekonomiku, ale i na každého podnikatele a občana není pochyb. Jde o zdroje, které za prvé nepotřebujeme, neboť produkujeme o 17 TW více energie než spotřebujeme, jde o zdroje, které jsou extrémně drahé s
malou životností, zdroje, které budou vyžadovat extrémně drahou restrukturalizaci rozvodných sítí, zdroje neekologické, neboť musí 24 hodin zálohovány klasickými elektrárnami a neumožní uzavření elektráren na jaderná a fosilní paliva, zdroje, které zábory převážně zemědělské půdy
ohrožují náš ZPF ( denně mizí až 1300ha ) a tím potravinovou soběstačnost, zdroje, které významně zdražují elektřinu koncovým uživatelům a tím ohrožuje jejich podnikání, či snižuje rodinnou ekonomiku.
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že ZÚRÚK, tak jak vstoupily v platnost po etapizaci v říjnu 2013 byly zpracovány kvalitně jak ve vztahu k udržitelnému rozvoji kraje, tak k ochraně a podpoře jejího obyvatelstva, především pak k ochraně přírody a krajiny, která na celém světě díky chamtivým investorům, klientelismu a bezcitnosti, utrpěla tak vážné škody, že je otázkou, nejde-li již o sebedestrukci lidstva. Věříme, že zastupitelé ústeckého kraje správně vyhodnotí podivný rozsudek NSS a nedopustí devastaci Krušných hor, jak tomu bylo v minulosti.
 
 
za spolek Krušno                      předseda spolku           Dr. Finda Miroslav.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář