Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomínky spolku Krušno k návrhu 1.aktualizace ZÚRÚK

Věc: Připomínky spolku Krušno (dále jen Krušno) k návrhu 1.aktualizace ZÚRÚK ze srpna 2016.

Tyto  připomínky jsou vypracovány k veřejnému projednání aktualizace  č.1  ZÚRÚK které se koná 4.11.2016

Upozorňujeme, že náš spolek Krušno 2x zasílal připomínky a to jednak v rámci návrhu 1 aktualizace ZÚRÚK dne 14.2.2016 a již před tím dne 22.6.14 jako připomínky k Návrhu zprávy o uplatňování ZÚRÚK v uplynulém období. Je tristní a je projevem arogance, že naše připomínky ani v jednom případě nebyly vzaty v potaz. Jelikož je Krušno zástupcem veřejnosti  ve specifické oblasti  SOB6 - Krušné hory a působí v enklávě, kde již dnes jsou obyvatelé vystaveni všem negativním dopadům VTE v rámci největšího větrného parku v ČR a která je nejvíce ohrožena snahami investorů o další mohutné výstavby VTE v řádech stovek výroben, předpokládali jsme, že naše zkušenosti budou do aktualizace ZÚRÚK zapracovány, nebo budou s námi projednány.

 

Opakovaně tedy namítáme:

 - Rozhodnutí NSS č. 9 Ao 6/2011 - 261 ze dne 28.5.2014 považujeme za kontraverzní, už tím že za stejných podmínek bylo 2x rozhodnuto zcela opačně ( poprvé dal NSS za pravdu ÚK, po druhé obci Petrovice )

- Rozhodnutí NSS nelze stavět nad zákon a zrušení inkriminované části ZÚRÚK je v rozporu se zákonem 114/1992 o ochraně přírody, ( ochrana krajinného rázu, ochrana chráněných druhů ochrana území s preferencí ochrany přírody a krajiny apod.),  lesním zákonem (např. ochranná pásma lesa apod.), dále se zákonem o územním plánování (aktualizace je v rozporu s PUR a dokonce i s Listinou základních práv a svobod, neboť nekontrolovaná a neomezená výstavba mamutích větrných parků v blízkosti lidských sídel ohrožuje  zdraví obyvatel nežádoucími emisemi hluku, infrazvuku  a zbavuje je zákonného práva na zdravé životní prostředí. Rozhodnutí, které umožňuje výstavbu VTE  na chráněných územích jako je Natura 2000, PO a EVL porušuje mezinárodní úmluvy. Z toho plyne, že buď rozhodnutí NSS je nezákonné a KÚ měl využít opravných prostředků (málo pravděpodobné) nebo došlo ze strany orgánů k chybné interpretaci  rozhodnutí, či úmyslně chybné interpretaci. Krušno vyhodnotilo inkriminovaný rozsudek NSS tak, že po zrušení  sporné části ZÚRÚK měly tyto být přepracovány tak, aby byly pouze odstraněny vytýkané vady s tím, že parametry omezení tak jak jsou uvedeny, by měly být zachovány, ale přesněji specifikovány a vymezeny ve vztahu k obcím, především pak k zastavěným  a obydleným územím  a naopak měly by být jednoznačně stanoveny lokality, ve kterých při dodržení velmi rozumně stanovených omezení je možno větrné elektrárny lokalizovat.

Místo toho kraj zcela rezignoval na regulaci výstavby VTE, ačkoli nadřízená dokumentace PÚR ve své aktualizaci č.1 z r. 2015 podmínky stanovuje a je pro ZÚR závazná ( bod 74 písmeno g) a e) na straně 37 a v bodech 68 na straně 31  a 20 na straně 14 kraji ukládá, aby se tím zabýval ) . Viz příloha . Tím pádem současná verze ZÚRÚK  ohledně  výstavby větrných parků postrádá smysl, neboť ruší pravidla, která byla zakotvena v původních ZÚRÚK a nová nestanovuje. Tak je celý kraj na přání investory zmanipulované obce vydán na pospas

chamtivým investorům, kteří tak nejsou ničím vázáni. Nejsou stanoveny žádné hranice, žádné hygienické limity, což je z pohledu NSS vlastně rovněž nezákonné. Kraj by si měl uvědomit, jakým lidem nechává především horské obce na pospas ( jednatel Proventi  6 let vězení v souvislosti s VPCH, představitelé APB souzeni za korupci v souvislosti s výstavbou VTE v Aši atd.) Měli by si uvědomit, že aktualizovanou verzí ZÚRÚK nejenže umožní rozsáhlou devastaci krajinného rázu  a přírody v zájmových oblastech,  ale také omezí rozvoj  jiných žádoucích forem využití území, jako je lesnictví, zemědělství, rozumnou míru turistiky, omezí podnikatele v oboru rekreačních, hostinských a ubytovacích služeb, dojde k nežádoucímu omezení osídlování horských oblastí ( v rozporu s PÚR a jinými ustanoveními  ZÚRÚK)  což může v důsledku a po vzoru Petrovic  vést k lavině žalob jak na ZUR tak i náhrad škod ze zmařeních investic  podnikatelů ve výše jmenovaných oblastech činností. Rozsudek, který ve prospěch jedné skupiny podnikatelů  omezí v podnikání stovky ostatních včetně obcí, je jistě v rozporu s právem. Díky občanským iniciativám, mediím a části nezkorumpovaných úředníků se v poslední době dostává do hledáčku orgánů činných v trestním řízení řada podivných projektů OZE  a takto "upravené" ZÚRÚK mohou naznačovat, že i v našem kraji nebude vše v pořádku.

 

- Rovněž  podmínky  k ochraně životního prostředí se nám zdají velmi obecné, nekonkrétní, málo adresné ve vztahu ke správním orgánům kraje a obcí, což poskytuje neúměrně veliký prostor různým loby, kterými je náš kraj doslova prošpikován. O vazbách na kmotry ani nemluvě. Jako příklad lze uvést odstavec 29 na straně 9, kde se píše:

"Podpořit racionální a udržitelný rozvoj OZE, územně regulovat  záměry výstavby velkých větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného rázu a ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem využití území(zejména oblast Kušnách hor.)" 

Jakýkoli větrný park o velkém počtu VE  zcela automaticky má devastující účinek na zákonem chráněný krajinný ráz, rozsáhlé kabelové sítě převážně lokalizované do lesních a polních cest pak zcela ochromí rozvoj a využívání jiných, žádoucích forem využití území, jako je zemědělství a lesnictví, kdy v souladu s energetickým zákonem by nebylo možné na těchto komunikacích používat techniku těžší než 6 tun. Velké parky pak zcela změní charakter krajiny

z přírodního na industriální, což v důsledku bude mít negativní vliv na další sídelní funkce krajiny, jako je snížení rekreačního potenciálu a rozvoje turistiky. Rovněž může dojít k zastavení dobře nastartovaného osídlování Krušných hor, což již nyní pociťujeme v naší enklávě, kde je v provozu zatím největší větrný park.

 

-Takto mizerně provedená  aktualizace nenahrává pouze  investorům do větrné energetiky. Od zrušení inkriminované části ZÚRÚK zaznamenalo Krušno nebývalou aktivitu LČR, které se snaží vybudovat  v naší enklávě nebývalé množství zpevněných cest s nepropustným povrchem, což je v době globálního oteplování a zvyšujícího se sucha  řešení  zcela jdoucí proti strategii PÚR i ZÚR, která naopak doporučuje revitalizaci mokřadů a opatření k udržení vody v krajině.  Bez zajímavosti není ani to, že tyto cesty plánují vždy v blízkosti kabelových tras VTE, nebo dokonce u I. etapy VPCH kabelovou trasu přímo kopírují. V těchto lokalitách investor  opakovaně neuspěl s žádostmi o výjimku k dočasnému odnětí PUPFL(pozemky určené k plnění funkce lesa.) Že by klientelismus a kmotříčkování?

 

Závěrem  lze říci, že pouhé prostoduché seškrtání omezení v úkole 2 pod písmenem a) a b) na straně 47-48 a konstatování že ZÚRÚK nevymezují na území Ústeckého kraje konkrétní  plochy a koridory pro výstavbu  velkých větrných elektráren  a staveb souvisejících nelze přijmout, neboť zcela nezákonným a klientelistickým způsobem upřednostňují  malou hrstku osob ( investorů ) na úkor ostatních podnikatelů  a obyvatel dotčených lokalit. Rovněž umožňují nezákonný  zásah do území s preferencí ochrany přírody a krajiny  a území s preferovanou funkcí  osídlení, rekreace, lázeňství, památkové péče. V konfrontaci s rozhodnutím NSS by tato úprava neobstála a s protižalobou je nutné počítat.

 

V souladu se zákonem 106 O svobodném přístupu k informacím žádáme o zaslání informací, jak byly naše připomínky vypořádány.

 

 

Přílohy:

Výběr z PÚR aktualizace č.1 2015……………………………………………….3 listy

Připomínky spolku Krušno k uplatňování ZÚRÚK z 22.6.2014……………….1 list

Připomínky k návrhu aktualizace č.1 ZÚRÚK z 14.2.2016…………………….1 list

 

 

 

 

za spolek Krušno  předseda spolku  Dr Finda Miroslav

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář