Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomínky OS Krušno ke zveřejněnému návrhu ÚP obce Hora sv. Šebestiána

 Připomínky OS Krušno ke zveřejněnému návrhu ÚP obce Hora sv. Šebestiána

 

 

                                        Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Magistrát města Chomutova
Odbor rozvoje, investic a majetku
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
Dne 10.3.2013
K zn.: UUP/463/12/ Va
 
Věc: připomínky OS Krušno ke zveřejněnému návrhu ÚP obce Hora sv. Šebestiána
 
Úvodem upozorňujeme, že OS Krušno se v souladu se stanovami zabývá ochranou přírody Krušných hor a má právo být v souladu s podanou žádostí i na MMCH informováno o všech zahajovaných jednáních a správních řízení, kde je dotčen veřejný zájem ochrany přírody, což jistě je i navrhování ÚP obcí v dotčené oblasti. Vzhledem k tomu, že máme v současné době na MMCH platnou žádost o vyrozumívání, považujeme oznámení veřejnou vyhláškou za zkrácení našich práv. Rovněž odkaz na webové stránky pořizovatele považujeme za nedostatečný, neboť nebyla uveřejněna webová adresa přístupu k posuzované dokumentaci. Protože se k návrhu ÚP dle zákona může vyjádřit každý, musel by „každý“ dennodenně sledovat úřadní desky všech obcí, což není v lidských silách.
Dle § 47 odst.2 zákona 183/2006 Sb. zašle pořizovatel návrh ÚP dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu  event. obci pro kterou jej pořizuje. Buď se tak nestalo, nebo sousední obce jako je Křímov a Výsluní toto před občany utajily , neboť tuto veřejnou vyhlášku s informací o přístupu k dokumentaci návrhu na svých úředních deskách nezveřejnily. Protože hlavním důvodem k návrhu ÚP obce H. sv. Šebestiána bylo umožnění kontraverzní  megalomanské výstavby větrných elektráren a většina obyvatel obce, ale i obcí sousedních, je zásadně proti, nelze se takovému postupu správních orgánů divit. To však nic nemění na tom, že většina veřejnosti tímto postupem byla zkrácena na svém zákonném právu se k návrhu ÚP vyjádřit, jinými slovy došlo k porušení zákona.
Z výše uvedených důvodů žádáme o nové zveřejnění návrhu a to v souladu se zákonem.
 
 
Konkrétní námitky :
 
1) Velká část větrných elektráren nedodržuje povinnou vzdálenost od lidských sídel požadovanou MMCH. Viz vyjádření MMCH/39935/2010/UUP/PR/171 ze dne 18.5.2010, který je součástí dokumentace EIA pro ULK658.
 
2)  Údaje v části návrhu jsou zmatečné, autor se vyjadřuje k ÚP obce Blatno !!( např. na str. 30,31.32 aj.), což tento návrh. zneplatňuje.
 
3) OS Krušno se plně ztotožňuje s většinou návrhů uvedených v textové části , hlavně pak se specifikací území, kde se na str. 24 říká, že : „Hora Svatého Šebestiána jako součást specifické oblasti SOB 6 KRUŠNÉ HORY je zahrnuto v seznamu obcí, které leží v rozvojových oblastech, osách a specifických oblastech republikového významu. Specifická oblast je vymezena z důvodů: 1. jde o horské území v ČR bez velkoplošné ochrany, které má silný rekreační potencionál, který je třeba využít. 2. přetrvávají zde negativní důsledky znečištění životního prostředí. 3. přetrvávají zde problémy v sociálně ekonomické sféře. Je zde nedostatek pracovních příležitostí v místě. 4. je zde špatná dopravní dostupnost.
 
Všechna tato specifika jsou však v rozporu  s plánovanou výstavbou VTE, které se autor raději v textové části ÚP moc nevěnuje. Jak chce využít silný rekreační potenciál obce, která bude kol kolem obklopena hučícími blikajícími monstry, jak chce touto výstavbou řešit sociálně ekonomické problémy, když VTE
                                                                       -2-
jsou samoobslužné, dálkově ovladatelné a tudíž žádná pracovní místa nevytvoří, naopak firmy podnikající v turistickém ruchu zkrachují a to nejen ztrátou zájmu turistů o tuto industrializovanou destinaci, ale pravděpodobně díky dotování těchto obludností neutáhnou ani platby za el. energii. Důsledky emisních  znečištění z minulých let jsou pak patrné již jen omezeně, především pak v nízké míře osídlení, které se ale začalo zlepšovat, výstavba VTE způsobí přesně opak.
 
4) Rovněž z vyhodnocením republikových priorit na str. 24-26 se lze plně ztotožnit. Autorovi však uniklo, že jsou v přímém rozporu s plánovanou výstavbou parku VTE jak samostatnému, tak v kumulaci s parky okolními ! Hlavně pak odst. 14, 16, 22 na str. 25 a odst. 27 na str. 24 ( již zde autor ale píše o Blatně !.
 
5) na str. 26 v kapitole „důvody vymezení“ autor správně vyhodnotil potřeby této specifické oblasti, dokonce v odst. d) zdůrazňuje potřebu regulace překotné výstavby VTE, aby pak vymezil pro tyto plochy tak nešťastně, že nejenže nedostatečnou vzdáleností od obydlených částí obce  ohrožují zdraví obyvatel ale bezohledně je navrhuje do chráněných oblastí EVL , PO a PP.
 
6) Ve stejném duchu ( aby se vlk nažral a koza zůstala celá ) lze vyhodnotit kapitolu „ Úkoly pro územní plánování „ na str. 27 odstavce a –e). Tyto úkoly nelze v obci, ze všech stran obklíčené 150m monstry v žádném případě splnit. Tristní je, že nezodpovědné zastupitelstvo chce podstoupit tyto rizika jen proto, aby s pomocí brebend od investora zahladilo svoji ekonomickou neschopnost let minulých. To je ostatně společným jmenovatelem všech obcí, jejichž zastupitelstva v rozporu s přáním svých obyvatel zoufale výstavbu těchto obludností podporují a chvatně mění své, do této doby i kvalitní územní plány ve prospěch tlačících investorů. Někteří si je nechají od investorů i platit , což naplňuje skutkovou podstatu korupčního jednání. V opačném případě pak zbytečně mrhají prostředky obce, neboť vypracování územního plánu je ekonomicky náročné.
 
7) Strana 28 je značně zmatečná hodnotí autor Horu sv. Šebestiána nebo Blatno ?  Jinak se lze s touto kapitolou ztotožnit. Je plně v rozporu s plánovanou výstavbou VTE !
 
8) str. 30 kapitola Kvalita životního prostředí, Hospodářský rozvoj a Sociální vztahy a podmínky – opět autor hodnotí obec Blatno.!
 
9) Kapitola 7 na str. 31 a 32 je opět hodnocením obce Blatno ! Vhledem, k tomu že jde o důležitou kapitolu a když OS ví kolik obec za tento ÚP zaplatí, je to opravdu do nebe volající.
 
10) Na str. 33 kapitola „Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot autor uvádí, že : „Hora Svatého Śebestiána leží ve zvláště chráněném území velkoplošném. Zvláště chráněná území maloplošná i lokality soustavy chráněných území významu NATURA 2000 jsou respektovány a chráněny. Na území jsou částečně Obecně chráněná území – Bezručovo údolí, Prunéřovské údolí část – které jsou respektovány.“ To asi nemyslel vážně.
VTE Š1-4, Š6-7, Š11-12, Š14-15, Š17-18 budou mít významný negativní vliv na předmět ochrany a celistvost PO Novodomské rašeliniště- Kovářská, negativní vliv budou mít VTE Š 8-10, pouze VTE Š23 je bez vlivu. ( viz posudek firmy Ecological Consuting ) . VTE Š1-10 jsou navíc umístěny v PP Bezručovo údolí, který požívá ochrany od r 2002 a je jedinečnou lokalitou v oblasti. Že tuto ochranu nerespektují úředníci ani při jiných blízkých záměrech svědčí o naprosté amorálnosti těchto. Jedni to dělají pro prachy, jiní ze zbabělosti obě skupiny pak v duchu po nás potopa. Je to obdobné chování , které známe z let minulých a které vedlo téměř ke zničení Krušných hor.
 
11) Žádáme, aby v návrhu ÚP byl zohledněn expertní posudek RNDr. Bílka, týkající se vlivu na Naturu 2000, který byl vyžádán KÚÚK jako posudek rozhodčí pro stanovisko EIA po velmi negativním zhodnocení záměru Mgr. Kopečkovou. Dále pak v dokumentaci přiložené vyhodnocení Mgr. Fialové z firmy Ecological Consulting
V závěrech těchto prácí je vyhodnocení, že záměr má významný negativní vliv na předmět ochrany ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská (tetřívka obecného) a představuje narušení celistvosti lokality.  
 
                                                                       -3-
 
Dále jsou jako zmírňující opatření navrženy změny kabelových tras tak, aby nevedly ptačí oblastí.
Vzhledem k tomu, že doporučení nebyla v předložené podobě přijata a do podmínek EIA pro ULK 658 ze dne 20.7.2011 zahrnuta, žádáme, aby projekt nebyl realizován a byl vyloučen z návrhu ÚP obce Hora sv. Šebestiána.
Dále žádáme, aby tento návrh, kdy není zcela jasné, jedná-li se o ÚP obce H. sv. Šebestiána či obce Blatno byl jako celek přepracován a předložen k novému posouzení široké veřejnosti .
 
 
za OS Krušno                                                     předseda sdružení: Dr. Finda Miroslav.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář