Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání spolku Krušno proti rozhodnutí ve věci dočasného odnětí PUPFL pro záměr firmy APB Plzeň VPCH -II etapa.

Krušno podává odvolání  jako právoplatný účastník řízení včas v termínu stanoveném MMCH v rozhodnutí č.j: MMCH/69135/2014 ze dne 4.7.2014 v souladu s § 27 odst. 3 správního řádu a s ohledem na to, že předmětem správního řízení je zásah do lesa  jakožto národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostřední ( §1 zákona 289/1995 Sb) , je účastníkem i dle §70 odst. 2) zákona 114/1992 Sb.

Krušno namítá:

1) Rozhodnutí správního orgánu je zmatečné . Původní řízení, ve kterém je nyní pokračováno bylo vedeno ve věcí dočasného odnětí a trvalého omezení PUPFL dle zákona 289/1995 Sb.
pokračování řízení je však vedeno ve věci  dočasného odnětí, ale již bez trvalého omezení  PUPFL  ke kterému jistě dojde jak v dikci lesního zákona  tak v dikci nadřazeného Energetického zákona . Navíc na straně 1 pod bodem č. 3) již orgán stanoví podmínky  pro  trvalé odnětí PUPFL !!  jako další závadu vedoucí k zmatečnosti řízení je skutečnost, že správní orgán ve "Vyrozumění  o novém projednání žádosti" ze dne 13.1.2014 pod č.j. MMCH/05975/2014  jako odjímanou parcelu uvádí parcelu č.:  539/5 k.ú. Volyně u Výsluní, kdežto v rozhodnutí uvádí  parcelu č: 539/5 k.ú. Křímov!  Rovněž jako zmatečné lze vyhodnotit tvrzení spr. orgánu na straně 3 odst 4 v rozhodnutí, kde uvádí: "Účelem odnětí je realizace  záměru "Větrný park Chomutov -  I etapa "! Tak o čem vlastně správní orgán rozhodl?  Tato zmatečnost  je důvodem nepřezkoumatelnosti rozhodnutí  a tím i důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí jakož i ukázkou  kvality práce správního úředníka, jehož jediným cílem je uspokojit vlivného žadatele, nikoli pak kvalitní práce.

2) Jako další procesní pochybení vidí Krušno v tom, že v rozporu se svým tvrzením, že o pokračování řízení vyrozuměl všechny účastníky řízení "opomněl" vyrozumět město Křímov,
které je účastníkem dle §27 odst. 2 správního řádu, neboť záměr by měl být realizován v jeho správním území a v sousedství pozemků, kterých je vlastníkem a Statutární město Chomutov. Protože jde o porušení zákona, na které může upozornit každý občan, Krušno není povinno doložit delegaci města  Křímova ani města Chomutova

3)  Jako další porušení zákona vidí Krušno v porušení ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona, který říká, že o výjimce ze zákazů využití lesa k jiným účelům lze rozhodnout na žádost vlastníka pozemku či ve veřejném zájmu. Zde Krušno,  v souladu s rozhodnutím MMR ze dne 13.2.2014 vydaném pod č.j. : 31036/2013-31-4 kterým bylo zrušeno povolení stavby  VPCH -I

etapa  a ve kterém se na str. 5-6 praví : " výstavba předmětné stavby  nemůže být považována za veřejný zájem vzhledem k tomu, že se jedná o záměr soukromé firmy realizovaný za
účelem zisku. Veřejným zájmem v tomto případě může být pouze realizace předmětné stavby
( resp. vydání rozhodnutí o jejím umístění a povolení) v souladu s právními předpisy .Nezákonný postup v řízení  nelze považovat za nedůležitý ani s ohledem na výši plánované investice ,"Krušno tvrdí, že realizace záměru není ve veřejném zájmu a proto vydání rozhodnutí je v rozporu se zákonem.“
MMR ve výše citovaném  rozhodnutí dále uvádí, že stavební úřad porušil zákon tím, že sloučil územní a stavební řízení, ačkoli podmínky v území  dle § 78 stavebního zákona nebyly jednoznačné .V současné době žadatel nemá žádné pravomocné územní rozhodnutí, ano neběží žádné sloučené územní a stavební řízení v záměru VPCH II etapa. Podaná žádost neopravňuje správní orgán k předjímání výsledků řízení.  Z výše uvedeného je jasné, že absence územního rozhodnutí je porušením vyhlášky č. 77/1996 Sb. v §1 písmeno i) , a je zákonným důvodem ke zrušení rozhodnutí.
Správní orgán  se nás  obsáhlým výčtem mezinárodních a národních  norem snaží ovšem přesvědčit o opaku, což ne neoprávněně budí dojem podjatosti. Podíl 20% energie z OZE byl stanoven pro EU jako celek. Svůj podíl si členské státy určily Národními akčními plány.( NAP)
NAP ČR pro energii z OZE navrhuje cíl  podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13,5 % a splnění cíle podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě v dopravě ve výši 10,8% do roku 2020. Tento plán je v současné době již naplněn.

Správní orgán dále jaksi nepostřehl, že od r. 1993 se věci vyvinuly  a naše společnost je bohatší o některé poznatky  nabyté provozováním již stávajících OZE. Tyto poznatky jsou v rozporu s citovaným čl. 7 ústavního zákona č.1/1993 Sb. ( Ústava ČR) ve kterém se stanoví:
"stát dbá o šetrné využívání  přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství" , neboť se ukazuje, že přínos OZE co se týče podílu na ozdravění ovzduší je zanedbatelný, neboť tyto zdroje musí být pro svůj nestabilní výkon soustavně zálohovány klasickými zdroji a tyto pak musí být provozovány ve sníženém výkonu, aby v případě výpadku OZE (a to se děje neustále) mohly toto rychle nahradit. Provozování klasických elektráren na nižší než je jmenovitý výkon, zvyšuje spotřebu paliva na jednotku vyrobeného výkonu. Nutnost zálohování pak zcela maže možný environmentální přínos. Další argument , který zcela jasně hovoří proti veřejnému zájmu výstavby OZE, je jejich podpora ze strany státu. Ta se národním státům zcela vymkla kontrole  a přiznávají to i špičky hodnostářů EU i našeho státu. Nedávná vyjádření prezidenta ČR, ministra financí ČR a předsedy vlády zcela jasně hovoří proti další výstavbě OZE. Tyto nejenže jsou nesmírně drahé, zatěžují distribuční sítě nekvalitní el. energií, a v důsledku se podílí na drahé energii pro koncové uživatele, ale v rozporu s veřejným zájmem narušují krajinný ráz, podílí se na záborech kvalitní zemědělské  půdy a lesů, ohrožují obyvatele  produkcí akustických emisí, flickeru,  podílí se na likvidaci chráněných druhů fauny a flory ať přímým ničením, či ničením jejich biotopů, či jsou tito z nich vytlačovány. Jedinečná území jsou měněny na průmyslové zóny  a tato nekontrolovaná industrializace snižuje atraktivnost rozsáhlých území, což v důsledku vede ke snížení rekreačního potenciálu dotčené krajiny , ke zpomalení osídlování, či často dokonce k vysídlování postižených lokalit. Řada zemí vystavěla tísíce  VTE a FVE a žádné to neumožnilo uzavřít byť jedinou klasickou elektrárnu. Pokusili se o to pouze v Německu, kde došlo v rámci fobie z jádra k uzavření JE, což jak se ukazuje byla fatální chyba, a v současné době se Německo orientuje na výstavbu uhelných elektráren , takže environmentální přínos bude nulový.
Krušno má tudíž za to, že správní orgán neprokázal výraznou převahu  veřejného zájmu nad zájmem ochrany lesa jako přírodního bohatství a jeho argumentace, že jde o malé  zábory  neobstojí, neboť v tomto případě se jedná pouze o jednu z etap VPCH a budou (jak již se ukazuje) následovat další žádosti jak v případě VPCH tak v ostatních

plánovaných záměrech , což v důsledku způsobí na lesních porostech nedozírné škody. Jde o klasický developerský úskok, tzv. salámování velkých lineármích staveb.

4) Správní orgán se nedostatečně vypořádal s námitkami Krušna .
   a) Správní orgán se vůbec nezabýval námitkou označenou jako námitka obecná, která     upozorňuje na   podivné manipulace s dokumentací, především pak Závazným stanoviskem
se souhlasem k zásahu do VKP ze dne 9.2.2012 pod č.j.: MMCH/13077,13084.Zajištěný důkaz o této manipulaci přikládáme v příloze .
 
   b) Správní orgán  se nedostatečně vypořádal  s námitkou, že záměr VPCH I etapa  je v rozporu s UP města Křímov a ZURUK. Ve svém zdůvodnění tvrdí, že žádný předpis  nestanoví povinnost  správního orgánu státní správy lesů vycházet ve svém rozhodnutí  z UP dokumentace obce. To není tak úplně pravda. UP dokumentace stanoví podmínky pro umístění stavby a rozhodnutí o umístění stavby je povinným podkladem žádosti dle vyhlášky 77/1996 Sb. Vzhledem k tomu, že MMR ve svém rozhodnutí o zrušení povolení stavby a její umístění  pro
I. etapu VPCH jako jeden z důvodů uvedlo, že sloučení územního a stavebního řízení bylo nezákonné( viz výše) , je námitka relevantní a tudíž nevypořádaná .Pro druhou etapu platí implicitně. Totéž platí pro ZURUK, a tvrzení správního orgánu, ze dne 28.5.14 byla část ZURUK  NSS zrušena také neobstojí. Ke dni vydání rozhodnutí byly ZURUK platné , neboť rozsudek NSS nabude právní moci dne 30.7.2014 ! Výše uvedené důvody byly důvodem k zastavení řízení ve stejné věci ( omezení PUPFL) v řízeních pod č.j. MUKK -22127/2014 a MUKK -22129/2014 na odboru životního prostředí MÚ  v Kadani( VF K.Hamry a VF KH a Rusová ) . To je další fakt o tom, že správní orgán MMCH o věci nerozhoduje, ale záměr protlačuje !

   c) V daném případě není vypořádáno ani respektování ochranného pásma lesa . Je pravda, že toto pásmo nevylučuje jakoukoli stavební činnost, ale pouze v případě, že dodržení ochranného pásma není v podmínkách  ÚP obce  a ÚP obce není závazný pro umístění stavby , a toto rozhodnutí není podmínkou dle §1 písmeno i) vyhl. č.:77/1996 Sb. ÚP města  Křímov tuto podmínky obsahuje a dle rozhodnutí MMR výše citovaném je nutné ji dodržet.

   d) Rovněž s absencí plánu rekultivace se správní orgán vypořádal schizofrenním způsobem. Na jedné straně tvrdí, že rekultivace není nezbytná  a vzhledem k § 46 odst. 5 energetického zákona ani možná, neboť v ochranném pásmu elektrizační soustavy  do napětí 110V včetně je ochranné pásmo 1m na každou stranu od krajního vodiče. V §46 odst. 9 téhož zákona se říká, že v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno mimo jiné přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnost nad 6 t což samo o sobě,  vylučuje umístění kabelů do lesních cest, po kterých se pohybují lesnické mechanizmy pro těžbu s mnohem vyšší hmotností. Jestliže je energetický zákon lex specialis ve vztahu k zákonu o lesích , není možné tuto výjimku udělit. Navíc se jedná o páteřní lesní cestu, naprosto nezbytnou  k lesnímu hospodaření. Tvrzení že k hospodaření v lese lze v tomto případě využít sousední cesty  svědčí o praktické neznalosti terénu správním orgánem.

   e) Co se týče podmínky uvedené v závazném stanovisku pod č.j. MMCH/13077,13084/2012, která říká, že výkon se nesmí nacházet ve vzdálenosti menší než je 2,5m od paty kmene , je tato vypořádána nepřezkoumatelným způsobem . Krušno provedlo na odnímané části parcely č. 539/5 k.ú. Křímov  skutečné měření a vzhledem k tomu, že okraje lesních cest nejsou v terénu jasně definována, měření proběhlo od pat stromů na jedné straně k patě stromů na druhé straně cesty. Šíře se pohybovala v rozpětí 3,5-4,7m, místy i méně, což je v rozporu s podmínkou závazného stanoviska.Rovněž kontrolním měřením na ortomapě nezjistilo Krušno nikde šíři cesty přes 5m. Názor správního orgánu , že šíře cest je dostatečná není doložen
                                                             

žádným přezkoumatelným způsobem ( např. šetřením na místě ) Tím je porušen § 3 správního řádu.

   f)Další problém vidí Krušno v účasti vlastníka pozemku, kterým je Statutární město Chomutov. To vydalo dne 7.12.2010 vyjádření pod č.j.: MMCH/102601/ORIaMM/uup/Pe/669 k žádosti žadatele a stanovilo podmínky, za kterých je možno odnětí a omezení PUPFL akceptovat. Na str. 6 odst. 3 rozhodnutí správní orgán uvádí, "že převzal všechny podmínky  obsažené  ve vyjádření, jelikož je pokládá za nezbytné z pohledu ochrany lesa" aby pak na str. 9 odst. 4 tvrdil, že tyto podmínky  vlastníka pozemku  pro něj nejsou závazné. To je naprostý nesmysl. Vlastník nemovitosti, není-li to v rozporu ze zákonem má právo určit, za jakých podmínek bude jeho nemovitost užívána  a správní orgán je povinen se těmito podmínkami při rozhodování řídit. Rovněž tvrzení, že" vyjádření nelze ztotožňovat se souhlasem , jehož obsah by byl pro správní orgán bezpodmínečně závazný ", je přinejmenším podivný . Vyhláška MZ  č. 77/1996 Sb.v §1 písm. j)  jasně stanoví že nedílnou součástí žádosti musí být  souhlas  vlastníka  a nájemce  Není-li vyjádření souhlas , pak žádost nesplňuje zákonné podmínky. Městské lesy Chomutov nejsou ani vlastník, ani nájemce a proto nemohou bez zplnomocnění zastupovat  vlastníka PUPFL ve správním řízení o odnětí těchto pozemků. Nic takového z čl. 3 zřizovací listiny nevyplývá  a proto Krušno trvá na tom, že neobeslání vlastníka, tudíž účastníka řízení dle §27 odst. 2 , je porušením zákona a samo o sobě je důvodem ke zrušení rozhodnutí

   g) Rovněž s vypořádáním námitky, že požadavek ze strany investora  byl dostatečně zdůvodněn považujeme  za nedostatečné. Vyhl. 77/1996 Sb v § 1 písmeno a) jasně říká podrobné zdůvodnění ! Za to nelze považovat pouhé konstatování, že jde o položené kabelů v rámci záměru VPCH –II. etapa. Přinejmenším bychom očekávali zdůvodnění, proč je nutný zásah do VKP a zdali neexistuje jiné uspokojivé  řešení, které by se zásahu do lesa vyhnulo a  pod.

 Z výše uvedených důvodů krušno žádá, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno.

 


Za spolek Krušno :                      předseda sdružení :           Dr. Finda Miroslav.

 

 

 

Přílohy: 1x manipulované závazné stanovisko z 20.1.2014 MMCH/13077,13084/2012
         1x původní závazné stanovisko z 9.2.2012 MMCH/13077,13084/2012
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář