Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání spolku Krušno-dočasné odnětí PUPFL II.etapa VPCH

Věc: Odvolání spolku Krušno(dále jen Krušno) proti rozhodnutí MMCH č.j. MMCH/58926/2016 ve věci dočasného odnětí PUPFL pro záměr Větrný park Chomutov -II etapa.

Krušno je účastníkem řízení dle § 27odst. 2 a 3 správního řádu , § 70 zákona 114/1992 Sb. a do řízení se v zákonné lhůtě přihlásilo.

 

Krušno se neztotožňuje s výše uvedeným rozhodnutím MMCH a žádá jeho zrušení v celém rozsahu.

 

                                                      Odůvodnění:

 

1)

 Dne 22.3.2016 vydal MMCH odbor životního prostředí a státní správy lesů usnesení pod č.j. MMCH/30315/2016,kterým přerušil řízení o dočasném odnětí PUPFL pro záměr VPCH -II etapa a to do 30.4.2016 s tím, že pakliže nebudou dodány uvedené podklady do tohoto termínu bude řízení zastaveno. Podrobné zdůvodnění žádosti se soupisem příloh vypracované zmocněncem

APB Plzeň Mgr. Nezhybou z Frank Bold advokáti s.r.o je datovaný dnem 2.5.2016! Protože tento dokument obsahuje informace, jejichž absence byla důvodem k přerušení řízení, mělo dle našeho názoru řízení dnem 30.4.2016 zastaveno.

 

2)

Ministerstvo zemědělství zrušilo rozhodnutí MMCH č.j. MMCH/53156/2015 ze dne 3.6.2015 o dočasném odnětí PUPFL pro VPCH -II etapa a rozhodnutí KÚÚK č.j. 2702/ZPZ/2015-3 ze dne

28.8.2015 o odvolání Krušna a spolku Meluzína dne 21.12.2015. Je s podivem, že doklady, jako je Vzorový řez 1 a 2 -účelová komunikace (z 7/2015) a právní stanovisko k veřejnému zájmu JUDr.Ing. Petržílka (z 27.6.2014) atd. jsou dokládány až v současném řízení s tím, že mají zvrátit výše uvedené rozhodnutí MZe.Pokud byly přílohou spisu původního (zrušeného ) řízení ve věci ,( Krušno nenalezlo)  pak jejich opětovné uvedení by nemělo rozhodnutí MZe zvrátit, pokud existovalo v uvedených datech a nebylo použito, pak je to hloupost žadatele a poslední možností je že tyto dokumenty byly antedatovány, což zavání pokusem o podvod.

 

3)

 V rozhodnutí se správní orgán odvolává na vzorový řez výkopem  se šířkou záboru 2,6 pro

 vedení trasy 22kV a 3,2 m u trasy 110 kV. Přestože jednou s podmínek realizace záměru je uvedení stávajících cest do  původního stavu  ( čímž zdůvodňují i absenci podrobného plánu rekultivace ) součástí spisové dokumentace je i vzorový řez 1a 2 - účelová komunikace -

                                                            -2-

 

uložení kabelu VN  o celkové šíři 5m. Stavba této vozovky ( kategorie P5/20 km/h) není součástí Větrného parku Chomutov a měla by být řešena v samostatném řízení.

 

4)

 Jako zmatečné vidíme i fakt, že správní orgán na straně 8 v posledním odstavci rozhodnutí stanovuje podmínku v souladu s §16 odst. 2 písmeno f a to aby žadatel  dodržel podmínky udělení kladného stanoviska  k zásahu do VKP- lesa , který vydal MMCH pod č.j. MMCH/97350/2011/VesJi z 1.11.2011 Stejný Magistrát ovšem vydal závazné stanovisko k zásahu do VKP -lesa a vodních toků pro VPCH dne  9.2.2012 pod č.j. MMCH 13077,13084/2012. Zjevně se stanovisko s tvrdšími podmínkami zametlo pod koberec, i když ze zákona platí to vydané později. Navíc na straně 6 odstavec1 se odvolává na stanovisko k parcele 539/5 v k.ú. Křímov. Tento pozemek je obsažen v obou uvedených závazných stanoviscích zatímco pozemek  420/2 v k.ú. Třebíška  ani v jednom. Krušno má navíc k dispozici dvě verze stanoviska ze dne 9.2.2012 kterou zpracovala Ing. Kulhavá a verzi, podepsanou stejnou autorkou s datem, kdy byla tato autorka již rok po smrti a který jsme objevili ve spisu.  Dodnes se nám nedostalo vysvětlení přestože jsme na tento fakt opakovaně upozorňovali.

Do řízení je doloženo k předmětnému pozemku 420/2 k.ú. Třebíška vyjádření KÚ odboru životního prostředí ze dne 1.12.2015 č.j.:3921/ZPZ/2015/Růz-1575, ve kterém se však KÚ nevyjadřuje k tomu, že se jedná o zásah do chráněného území PP Na loučkách a EVL a nestanovuje pro zásah do chráněného území žádné podmínky.

 

5)

Na straně 8 v odstavci 8 stanoví správní orgán podmínku, že před zahájením prací musí žadatel v terénu vyznačit hranici odnímané části pozemkové parcely, aby na straně 9 v odstavci

6 v rámci vypořádání námitky Krušna ten samý požadavek označil jako irelevantní. Pokud se účastníci řízení mají kvalifikovaně vyjádřit k dotčení PUPFL a je nařízeno místní šetření, považujeme za nezbytné, aby odnímané části PUPFL byly v terénu v době šetření zcela jednoznačně vyznačeny. V opačném případě je naopak irelevantní  toto místní šetření. Závazné stanovisko MMCH/13077,13084/2012 jasně stanoví, že vzdálenost výkopu od paty přilehlých stromů musí být minimálně 2,5 m. Nevytyčení odnímaných částí v době místního šetření znemožnilo účastníkům řízení dodržení této podmínky přezkoumat.

 

6)

Žadatel v rozporu s nařízením MZe v rozhodnutí č.j. 61803/2015-MZE-16231 ze dne 21.12.2015 na str. 15 první odstavec  opět nedodal plán rekultivace a magistrát jeho nepotřebnost nezdůvodnil . Krušno nic takového ve spisu nenašlo a nic takového není ani uvedeno v přílohách ve spisu "Doplnění podkladů k žádosti..." od Mgr Nezhyby z Frank Bold advokáti s.r.o.

To že zákon v § 13 odst 3 písm. c)  přímo nařizuje  neprodleně provést rekultivaci pozemku dotčeného záborem je sice pravda , ale neříká jakým způsobem, aby nedošlo k poškození PUPFL a splňovala zákonné normy . To právě má být obsahem plánu rekultivace, který by měl být zpracován oprávněnou osobou a je vzhledem k rozsahu stavby jednoznačně nezbytný. Součástí by mělo být i uložení přebytků z výkopů, neboť tyto nelze realizovat do odnímané plochy. Požadavek na předběžné určení deponií je zakotven již ve  stanovisku vlastníka (LČR) z 31.3.2003 čl. 1.3.(viz příloha) Pozemek, který je v současnosti lesní cestou sloužící k řádnému obhospodařování lesa  je přirozeně zhutněna pro provoz těžké lesní techniky. Protože následné zhutnění po rozkopání na požadavek LČR není možný a nezhutnění by znemožňovalo jeho dosavadní využití vlastníkem, nejde o právně neuskutečnitelnou podmínku, ale podmínku vylučující realizaci stavby. Výklad správního orgánu je hrubým porušením vlastnických práv zaručených i Listinou základních práv a svobod. Dále namítáme, že správní orgán se nevypořádal s celou námitkou jak je uvedena v odvolání a tím nás zkrátil na právech účastníka.                                                           

 

Bylo zde uvedeno: . Obhajoba správního orgánu, že plán rekultivace není nezbytný, protože pozemek bude uveden do původního stavu dle zákona o lesích, neobstojí i z dalších důvodů. V posudku Prof Mauera na str. 3 se uvádí : " Všechna dřeviny se vždy snaží svými kořeny  obsadit tu část půdního prostoru , kde je nejvíce živin a vody a je nejmenší konkurence mezi jednotlivými  stromy, touto částí je právě nezpevněná cesta. Větší část kořenů okrajových stromů je proto soustředěna do cesty ".Z posudků obou výše uvedených znalců, profesora Mauera a Ing. Nechanického, dále vyplývá, že k poškození přilehlé porostní stěny k výkopu nedojde jen při výkopu samém, ale i při rekultivaci dotčeného pozemku( nevhodné vrstvení zásypové zeminy, neodborná sanace poškozených kořenových systémů, nevhodné hutnění zásypové zeminy , drenážní efekt výkopu , vliv počasí , pojezdy techniky, uložení výkopové horniny apod.) Rovněž z poměrně tvrdých podmínek provedení stavby ze strany správního orgánu, znalců a vlastníka pozemku vyplývá, že plán rekultivace je nezbytný. Vyplývá to i z návrhu rekultivace tak jak je zakotvený v §2  a 4 vyhl. 77/1996 Sb.

 

7)

Krušno se nicméně neztotožňuje ani s vyjádřením MZe ve výše uvedeném rozhodnutí, že údaje lesního hospodářského plánu jsou dostatečné, neboť vyhláška 77/1996 Sb nestanovuje přesně údaje která má obsahovat. Tyto údaje jasně vymezuje vyhláška MZe č. 84/1996 Sb v § 2 a §3 písmeno a-j) a tyto údaje znalecký posudek č 286/20/2012 všechny neobsahuje,  Znalecký posudek, i vyjádření vlastníka obsahují pouze zařazení porostů do hospodářských souborů a kategorií lesa.

 

8)

MZe dále požadovalo  podrobné zdůvodnění záměru dle § 1 písmeno a  vyhlášky 77/1996 ev.

§14 odst. 1 Lesního zákona.

Nutno konstatovat že toto zdůvodnění je pouze v názvu : Podrobné zdůvodnění žádosti s ohledem na § 14odst. 1 LZ. Jinak dokument datovaný 21.4.2016 a vypracovaný firmou Area group obsahuje opět pouze popis záměru a konstatování o tom kdo se k němu vyjádřil.

Podrobné zdůvodnění žádosti nemůže nahradit ani účel stavby, neboť tato by mohla být realizována z tohoto pohledu kdekoli. Zdůvodnění žádosti by především mělo obsahovat údaje, proč žadatel chce realizovat stavbu na pozemcích chráněných zákonem, kde povolení má charakter výjimky, proč trasu vede přes lesy zvláštního určení a doložení, že není možná jiná, méně devastující varianta, tak jak to ukládá zákon 114/1992 Sb. Nařízení MZe tudíž nebylo ze strany žadatele splněno.

 

9)

 K souhlasu s činností  v ochranném pásmu el. vedení se vyjádřil jak správní orgán, tak firma ABP-Plzeň v zastoupení advokátem Frank Bold ze dne 2.5.2016. Žadatel,  potažmo  advokát Nezhyba považuje vývody MZe za zcela liché, což zdůvodňuje § 46 odstavec 11, kde se praví v písmeně e), že vlastník elektrizační soustavy  udělí písemný souhlas se stavbou nebo činností v chranném pásmu , který musí obsahovat podmínky , za kterých byl udělen. Zapomněl však uvést, že tento souhlas je možné vydat pouze, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob. A právě zde dochází  k rozporům. Správní orgán v podmínce pod písmenem i) uvádí,  že po skončení realizace záměru budou lesní cesty uvedeny do původního stavu.  Původním stavem je však nezpevněná lesní cesta,  kde pojezdem techniky těžší 6t může bez jakýchkoli pochybností dojít jak k poškození této elektrizační soustavy, tak vzhledem k vysokým napětím (22 a 110 kV) i k ohrožení zdraví a života, bezpečnosti a ohrožení majetku osob ( škody na technice, možný požár atd.) Pokud bude  tedy splněna podmínka i) rozhodnutí, je nutno striktně dodržovat  §46 odst. 10 energetického zákona. Pokud tuto podmínku nesplní a zrealizuje cestu zpevněnou na nosnost 32 t jak deklaruje, je to důvodem ke zrušení povolené výjimky z několika důvodů. Za prvé: zpevnění  pomocí vibrovaného štěrku a štěrkodrti je v rozporu s výše uvedenými                                                              

 

závaznými stanovisky tak i odbornými  posudky  prof. Mauera  a ing. Nechanického, na které se žadatel odvolává. Dle těchto posudků zhutnění cest, do kterých v rámci konkurence dřeviny především prokořeňují může poškodit přilehlé porosty až do vzdálenosti 12m. Sám KÚÚK ve svém rozhodnutí č.j. 2038/ZPZ/2015-3 o odvolání spolků uvádí, že podmínka vlastníka na zhutnění lesní cesty  po ukončení odnětí za účelem umožnění pojezdu mechanizace  do 35t

je právně neuskutečnitelná. Ze vzorových řezů dodaných žadatelem pak vyplývá, že plánovaná zpevněná vozovka má šíři 5m, tzn. je širší místy až o 2m, než odjímaný PUPFL, což jasně vyplývá z přiložených zákresů. To  by ovšem znamenalo kácení dřevin, což je v rozporu se záv                                                               aznými stanovisky, tak podmínkami udělení předmětné výjimky. Zde Krušno upozorňuje  na možný klientelismus mezi firmou APB a Lesy ČR, kde tyto náhle žádají o stavební povolení  na rekonstrukce lesních cest a shodou okolností vždy v blízkosti  možné realizace  některých částí VPCH. U I. etapy VPCH, kde žadatel opakovaně neuspěl s žádostí o odnětí PUPFL, Lesy ČR vykácely les přesně v trase kabelového vedení VPCH I. etapa, čímž žadateli odstranily podmínku zákazu kácení dřevin v souvislosti s žádostí o odnětí PUPFL.

 

10)

 Dále Krušno upřesňuje  svou námitku stran použití metod protlaku či horizontálního vrtání.

Nerozumíme totiž, proč správní orgán používá termín teoretická fikce. Z toho důvodu zde  kopírujeme naši námitku z podnětu k přezkumu rozhodnutí :

" Pokud investor zdůvodňuje dodržení podmínek závazného stanoviska č.j. MMCH 13077,13084/2012 ze dne 9.2.2012 tím, že v místech kde není možno dodržet podmínku vzdálenosti 2,5m od paty stromů použije metodu protlaku nebo horizontálního vrtání musí např technická zpráva  obsahovat  jednak jednoznačnou specifikaci technologie kterou použijí, dále schema  lokalit, kde bude a co použito, schéma a umístění startovacích a cílových jam včetně

jejich rozměrů. Bez těchto podkladů, konkrétních podkladů,  není možné relevantní posouzení ze strany DOSS, ale ani účastníků, což je samo o sobě důvodem k přerušení řízení.

Z výše uvedeného vyplývá,  že Krušno tyto metody nepovažuje za fikci, ale chtěli jsme se ubezpečit, že realizace  startovacích  a cílových jam samo o sobě svým rozměrem neporuší podmínky k udělení výjimky. ( například vzdálenost od pat stromů)

 

11)

Krušno nesouhlasí s tím, že stavba VPCH je ve veřejném zájmu a dle našeho názoru to nebylo za strany žadatele  prokázáno.

 Zde bychom se věnovali tvrzení žadatele cestou advokáta Nezhyby  pod písmenem D na straně 3 v doplnění podkladů, jakož i vyjádření MZe v rozhodnutí .

Spolek Krušno  a další plně souhlasí s tvrzením, že výstavba VPCH je záměr soukromé firmy realizované za účelem zisku nikoli ve veřejném zájmu. Toto tvrzení bylo součástí  rozhodnutí MMR, kterým bylo zrušeno stavební povolení pro I.etapu VPCH.  To, že neobstojí  by byla pravda pouze v případě, kdyby firma generovala  zisk vlastními prostředky. Firma ale čerpá

podpory  z veřejných rozpočtů, to znamená z peněz odváděných daňovými poplatníky, jakož i z přímých plateb každého spotřebitele elektrické energie,  tzv. poplatky na zelenou energii, které jsou součástí každého vyúčtování od dodavatele. Jinými slovy, firma podniká a generuje zisk z prostředků veřejnosti a to jistě není ve veřejném zájmu.

Rovněž  plný odkaz žadatele na obsah stanoviska " Právní analýza  posouzení převažujícího veřejné  zájmu u záměru výstavby VPCH" nelze v žádném případě pokládat za doložení, že výjimka o odnětí PUPFL je ve veřejném zájmu. Za prvé není nám známo, že by JUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.D. byl akreditovaným znalcem pro obor veřejného zájmu, za druhé, investor  oprášil tento dokument z r. 2014, kdy byl použit  k udělení výjimek ze zákazů ochrany chráněných druhů  a ani tehdy investor s převahou veřejného zájmu ve svých žádostech neuspěl.

 

                                                                      -5-

 

Ani tvrzení, že podpora výroby el. energie z OZE je dlouhodobým trendem není jednak  zcela pravda  a v žádném případě to nezakládá předpoklad, že každý OZE je ve veřejném zájmu..

ČR je malé území, které má vzhledem ke geografickým  a klimatickým podmínkám velmi omezené možnosti využití větrné a solární energie  a oblasti s pravidelným dostatečně silným

a stabilním větrem zde prakticky neexistují a oblasti kde lze velmi omezeně energii z větru využít se nacházejí pouze v horských  přírodních  a chráněných oblastech. 

Krušno se rovněž pod tíhou dosavadních zkušeností nemůže ztotožnit až s fanatickou obhajobou  VTE ze strany Mgr. Nezhyby  potažmo a.k. Frank Bold. S tím nelze souhlasit z mnoha důvodů, které tento advokát zjevně zamlčuje:

- dlouhodobý trend v zemích kde vsadili na VTE  se nyní přehodnocuje a např. Německo se

  vrací k uhelným elektrárnám. Vzhledem k jeho postavení v EU dojde k přehodnocení i u nás a

  žadatel nebude muset dokola  omílat  zastaralé právní normy, které jsou v podstatě diktátem.

 

- Výroba energie z větru snižuje závislost na vyčerpatelných  primárních zdrojích - nesnižuje

   nebo jen velmi nepatrně.  Hlavním důvodem je, že VTE jsou velmi fluktuující zdroj, a tudíž               

   je nutné jej trvale zálohovat právě z těch klasických elektráren. Navíc území ČR může při

   maximálním využití dovolit realizaci tak malého počtu VTE, že vliv na fosilní zdroje ne téměř    

   nulový. Krušno neříká ne OZE,Krušno říká pro ČR vhodné OZE ( voda, bioplyn, biomasa atd..

   VTE a FVE na našem území jsou jen v soukromém nikoli veřejném zájmu. A to jen díky

   dotacím. Zrušte dotace a uvidíte "zájem" investorů o OZE. Doporučujeme žadateli, aby si své 

   firmy a domácnosti připojili pouze na VTE. Uvidíme jak dlouho to bez záloh z klasických

   zdrojů vydrží.

 

-  provoz VTE je spojen s nulovou  emisí  CO2 a znečisťujících látek - opět mýtus. Co jejich

   výroba  a stavba ? ( ocel, beton, plasty ) . Co nutnost jejich zálohování ? Jaderná elektrárna

   neprodukuje Co2.

 

- OZE vytvářejí na jednotku vyrobené energie několikrát  více pracovních míst a přispívají k nezávislosti  na dovozu paliv.- opět konfabulace. Větší zaměstnanost vytváří VTE pouze v období výstavby  a to je jen pár měsíců. pak je jejich provoz zcela automatizován a zaměstná pouze pár pracovníků, kteří provoz kontrolují. Palivo by klasické elektrárny šetřily, kdyby nemusely zálohovat VTE a FVE. navíc ČR ročně vyrobí a vyveze 17TW energie, takže po této stránce nejsme ohroženi a výstavba VTE ve veřejném zájmu není aktuální

 

- nad rámec  ještě uvádíme, že výstavba VTE  má extrémně negativní dopad na krajinný ráz, který požívá ochrany v §12 zákona 114/1992 Sb . což podporuje i rozsudek NSS ze dne 17.9.

2009 č.j. 5 As  63/2008-85, který stanoví:

"lze tedy konstatovat, že předmětem řízení  dle § 12 odst 2 zákona 114/1992 , je především zkoumání vlivu  umísťované či povolované stavby  na krajinný ráz , přitom je možné vzít v úvahu i ekonomický přinos stavby, či veřejný zájem  na energetické bezpečnosti a výrobě el. energie  z OZE, ovšem nikoli do té míry, že by pro tyto zájmy bylo možné  zcela obětovat právě zájem na zachování krajinného rázu, tj. přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajiny, k jejíž ochraně je orgán ochrany přírody ...přímo povolán.  Z toho plyne, že ochrana KR nikoli výstavba VTE, je ve veřejném zájmu.                                                                                                                                       

                      

- dále MZe požaduje prokázat veřejný zájem na předmětné stavbě  vzhledem k jejímu umístění, jinými slovy vliv stavby na tzv. dotčenou veřejnost  a krajinu.. Dotčená veřejnost  města Výsluní v anketě  vyjádřila jasně negativní postoj k výstavbě  VPCH   a to v 67 %, obyvatelé Křímova spolu s H. sv. Šebestiána dokonce v 90%. Tito obyvatelé mají již letité zkušeností s životem vedle  VTE a vliv emisí hluku považují za velmi obtěžující. To že tyto 150m vysoké stavby  narušují extrémně  KR a evokují industriální krajinu, může zpochybňovat pouze naprostý ignorant či investor.

                                                          -6-

 

- dále žadatel  na straně 4 v doplnění podkladů uvádí, že v souladu s § 30a odst. 3 zákona 458/2000 Sb  získal autorizaci  na výstavbu výrobny elektřiny po té, co si Ministerstvo průmyslu a obchodu ověřilo, že jeho výrobna  je v souladu s požadavky a-d. Zde si to však pan Nezhyba  upravil k obrazu svému. Pod písmenem c) není v zákoně uveden soulad s územně plánovací dokumentací, ale s plánem rozvoje sítí (což VTE jistě nejsou), pod písmenem d) v zákoně není uveden soulad se surovinovou politikou státu, ale umístění výrobny. Některé podmínky Krušno vidí jako problematické, např. podmínka g a l).

Každý například  ví, že fluktuace výkonu VTE  vede při větším počtu k náhlému přetěžování sítě což může mít velmi negativní dopad na bezpečný  a spolehlivý provoz elekrizační soustavy        ( podmínka g). I z tohoto důvodu není masová výstavba VTE a FVE jistě ve veřejném zájmu.

Jako zcela scestné vidí Krušno tvrzení, že udělení autorizace od MPO dokazuje, že výstavba  záměru je ve veřejném zájmu. Dokonce ani není pravda, že udělení autorizace  znamená, že stát výstavbu VTE preferuje. Stát se v tomto  případě podrobil diktátu EU, což mu nakonec v případě boomu výstavby FVE přerostlo přes hlavu a nyní kouká jak se tohoto břemene zbavit.

Vzhledem k tomu, že většinu velkých farem FVE  jsou ve vlastnictví kmotrů, korupčníků a politiků, lze z toho jen těžko dovodit veřejný zájem.

 

-rovněž  nelze souhlasit s tím, jak se žadatel zmocnil Petržílkova  pojednání o kritériu intenzity při řešení konfliktů mezi veřejnými zájmy. Každý ví, že žadatel účelově " rozsalámoval" původní

záměr VPCH na mnoho menších  etap a dílčích záměrů a pro každý jeden pak žádá spoustu výjimek z ochrany přírody, což v důsledku znamená naprostou devastaci této. Z tohoto pohledu

pak je intenzita zásahů do PUPFL a dalších součástí přírody natolik vysoká, že veřejný zájem na její ochranu vysoce převažuje zájem (nikoli veřejný)  na realizaci záměru. Z celorepublikového pohledu pak jde doslova o katastrofu.

 

- tvrzení žadatele  v posledním odstavci na straně 5, že by připomínky spolků prakticky znemožnily udělení jakékoli výjimky je pouze účelová spekulace, kterou žadatel nijak nedokládá

 a je tudíž nepřezkoumatelná. To že někde jinde byla udělena výjimka, nezakládá vznik nedůvodných  rozdílů. Tyto výjimky mohly být uděleny za zcela odlišných podmínek, v jiné krajině, s jiným výskytem,  či nevýskytem chráněných druhů, s jinou skladbou a kategoriemi lesů,  pro jiné (například méně výkonné a nižší)VTE  a podobně. Zde autor míchá jablka  s hruškami. Kdyby si žadatel podrobně prostudoval územní plán města Výsluní, tak by zjistil, že jím upravený projekt  VPCH  není v souladu  s tímto a nebyl by pak  v legitimním očekávání a měl by právní jistotu, že stavět v katastru Výsluní nebude. Nesoulad záměru  se současným  ÚP potvrdil i orgán územního plánování.

 

-do řízení je doložen doklad vydaný KÚ dne 5.6.2015 č.j.:572/UPS/2013-8. Jedná se o usnesení o přerušení odvolacího řízení VPCH II.etapa, které je přerušeno do 30.6.2016, je tedy propadlé. Nové není doloženo.

 

 

 Z výše uvedených důvodů jsme toho názoru, že žadatel  nesplnil zákonné podmínky

pro udělení výjimky  k dočasnému odnětí PUPFL  pro VPCH II. etapa a žádáme zrušení rozhodnutí v plném rozsahu.

 

 

Za spolek Krušno:                   předseda  spolku            Dr. Finda Miroslav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                   

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář