Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání spolku Krušno proti rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů

1)Krušno důrazně protestuje proti velmi subjektivnímu a nepřezkoumatelnému tvrzení  správního orgánu, že v dotčené lokalitě  B14 , ve východní části, kde je lokalizována vlastní VTE, manipulační plocha a vedení , se nevyskytuje chráněný druh  prha arnika , který bude záměrem přímo dotčen !  To, že Krušno pořídilo fotodokumentaci v oblasti oplocenky  bylo z důvodů lokalizace, aby nebylo nařčeno, že foto mohlo být pořízeno jinde. Ale jak uvedlo v předešlých námitkách, zjistilo výskyt této chráněné rostliny i v stavbou dotčené části této botanické lokality. Správní orgán byl na tuto skutečnost upozorněn  a vyzván, aby tuto skutečnost ověřil místním šetřením za přítomnosti členů Krušna, kteří arniku lokalizovali. Tato žádost byla ignorována, čímž došlo k porušení § 3 správního řádu, který říká: "Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán ta, aby byl zjištěn stav věci , o němž nejsou důvodné pochybnosti....." . Naše tvrzení podporuje i ve spisu doložený dokument Mgr. Radima Kočvary "Přehled výskytu potencionálně dotčených zvláště chráněných druhů a cenných lokalit-VTE Výsluní z 9.12.12,  kde na str. 1 pod hodnocením lokality B14 praví, že zde byl vymapován  koprník štětinolistý a prha arnika. Dále zde doporučuje nerealizovat výstavbu VTE v této lokalitě a volit alternativní trasu vedení el. energie  podél silnice ( Ondráček 2009) .  Rozpor Ondráček- Kočvara, Rothanzl- Krušno  by bylo možné vyřešit pouze oponentním biologickým terénním průzkumem nezávislou osobou( ne kamarádem Kočvarou) nebo průzkumem za přítomností oponentů. V současné době  je  situace ve stavu slovo proti slovu a tudíž nepřezkoumatelná a nebyla splněna podmínka MŽP z rozhodnutí č.j. 2420/530/13,86223/ENV/13 ze dne 27.11.13 Rovněž zdůvodnění ničení  dalšího chráněného druhu Koprníku štětinolistého považuje Krušno za irelevantní. Vitalita  a životní strategie koprníku jakož i jeho hojný výskyt jistě nejsou důvodem k udělení výjimky. § 56 odst. 1 zákona 114/1992 alespoň takové důvody neuvádí. Každý navíc ví, že místa po zemních pracích osídlují  především rumištní plevely  a tvrzení správního orgánu, že předpokládají znovuosídlení  stavbou narušených stanovišť, je pouze podjatá spekulace.V rozhodnutí nejsou stanoveny žádné podmínky, které by k takovému scénáři vedly.  A nejsou stanoveny ani pro biologický dozor.
 

2) Další námitkou, která je zásadní je, že správní orgán tak jako v předchozích rozhodnutích ve věcí se opět nedostatečně vyrovnal se zákonnou podmínkou uvedenou v §56 odst 1 zákona 114/1992 Sb. a to s převahou veřejného zájmu.  V podstatě opět

uvádí důvody, které byly  MŽP  při rušení rozhodnutí v odvolacím řízení vyhodnoceny jako nedostatečné.
Zde Krušno uvádí:
 Krušno,  v souladu s rozhodnutím MMR ze dne 13.2.2014 vydaném pod č.j. : 31036/2013-31-4 kterým bylo zrušeno povolení stavby  VPCH -I etapa  a ve kterém se na str. 5-6 praví : " výstavba předmětné stavby  nemůže být považována za veřejný zájem vzhledem k tomu, že se jedná o záměr soukromé firmy realizovaný za účelem zisku. Veřejným zájmem v tomto případě může být pouze realizace předmětné stavby ( resp. vydání rozhodnutí o jejím umístění a povolení) v souladu s právními předpisy. Nezákonný postup v řízení  nelze považovat za nedůležitý ani s ohledem na výši plánované investice ." Krušno tvrdí, že realizace záměru není ve veřejném zájmu a proto vydání rozhodnutí je v rozporu se zákonem.
Správní orgán  se nás  obsáhlým výčtem mezinárodních a národních  norem snaží ovšem přesvědčit o opaku, což ne neoprávněně budí dojem podjatosti. Podíl 20% energie z OZE byl stanoven pro EU jako celek. Svůj podíl si členské státy určily Národními akčními plány.( NAP)
NAP ČR pro energii z OZE navrhuje cíl  podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13,5 % a splnění cíle podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě v dopravě ve výši 10,8% do roku 2020. Tento plán je v současné době již naplněn.

Správní orgán dále jaksi nepostřehl, že od r. 1993 se věci vyvinuly  a naše společnost je bohatší o některé poznatky  nabyté provozováním již stávajících OZE. Tyto poznatky jsou v rozporu s citovaným čl. 7 ústavního zákona č.1/1993 Sb. ( Ústava ČR) ve kterém se stanoví:
"stát dbá o šetrné využívání  přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství" , neboť se ukazuje, že přínos OZE co se týče podílu na ozdravění ovzduší je zanedbatelný, neboť tyto zdroje musí být pro svůj nestabilní výkon soustavně zálohovány klasickými zdroji a tyto pak musí být provozovány ve sníženém výkonu, aby v případě výpadku OZE(a to se děje neustále) mohly toto rychle nahradit. Provozování klasických elektráren na nižší než je jmenovitý výkon, zvyšuje spotřebu paliva na jednotku vyrobeného výkonu. Nutnost zálohování pak zcela maže možný environmentální přínos. Další argument ,který zcela jasně hovoří proti veřejnému zájmu výstavby OZE, je jejich podpora ze strany státu. Ta se národním státům zcela vymkla kontrole  a přiznávají to i špičky hodnostářů EU i našeho státu. Nedávná vyjádření prezidenta ČR, ministra financí ČR a předsedy vlády zcela jasně hovoří proti další výstavbě OZE. Tyto nejenže jsou nesmírně drahé, zatěžují distribuční sítě nekvalitní el. energií, a v důsledku se podílí na drahé energii pro koncové uživatele, ale v rozporu s veřejným zájmem narušují krajinný ráz, podílí se na záborech kvalitní zemědělské  půdy a lesů, ohrožují obyvatele  produkcí akustických emisí, flickeru,  podílí se na likvidaci chráněných druhů fauny a flory ať přímým ničením, či ničením jejich biotopů, či jsou tito z nich vytlačovány. Jedinečná území jsou měněna na průmyslové zóny  a tato nekontrolovaná industrializace snižuje atraktivnost rozsáhlých území, což v důsledku vede ke snížení rekreačního potenciálu dotčené krajiny , ke zpomalení osídlování, či často dokonce k vysídlování postižených lokalit. Řada zemí vystavěla tisíce  VTE a FVE a žádné to neumožnilo uzavřít byť jedinou klasickou elektrárnu. Pokusili se o to pouze v Německu, kde došlo v rámci fobie z jádra k uzavření JE, což jak se ukazuje byla fatální chyba, a v současné době se Německo orientuje na výstavbu uhelných elektráren , takže environmentální přínos bude nulový.
Krušno má tudíž za to, že správní orgán neprokázal výraznou převahu  veřejného zájmu nad  zájmem jako je přírodního bohatství a jeho argumentace, že jde o malé dotčení neobstojí, neboť v tomto případě se jedná pouze o jednu z etap VPCH a budou (jak již se ukazuje) následovat další žádosti jak v případě VPCH tak v ostatních plánovaných záměrech, což v důsledku způsobí na floře a fauně Krušných hor nedozírné škody. Jde o klasický developerský úskok, tzv. salámování velkých lineármích staveb. To, že úřad zohlednil i rozhodování v jiných případech u staveb zasahujících do tohoto druhu, kdy jen zřídka dochází k nepovolení zásahu, považujeme za vrchol cynismu. Jistě má autor na mysli rozhodování na odboru životního prostředí Ústeckého kraje. Tam je to pravda.

 
V udělování výjimek ze zákazu chráněných druhů je tento úřad v rámci ČR opravdu výjimečný. Místo, aby přírodu opravdu chránil a to nekompromisně, dokáže tento úřad popsat tuny papíru zdůvodněním, jak ochranu  chráněných druhů obejít. Proč jsou tedy vlastně chráněny?


3)  Rovněž tvrzení, že soustředění tohoto " veřejného zájmu" do předmětného území lze odůvodnit skutečností, že se jedná o území s relativně vysokým potenciálem  větrné energie,  je ničím nepodložená spekulace . Toto tvrzení totiž platí pouze pro vrcholové partie Krušných hor, ne pro území, které je řešeno . Krušno má k dispozici data meteorologické stanice Měděnec , kde jsou uvedeny rychlosti  a směr větrů v desetiminutových intervalech  a která tvrzení OOP vyvracejí. Jejich pořízení je velmi nákladné, data za jeden měsíc přijdou na  3000Kč   a Krušno je dle správního orgánu mělo poskytnou tomuto zdarma. Proč si je úřad, aby naplnil znění § 3 správního řádu neobstaral , když větrný potenciál lokality  uvádí jako jeden z důvodů povolení výjimky ? Data uvádíme v příloze. K uvedení do chodu VTE je třeba rychlost větru nejméně 3m/s, vyrábět el. energii začíná při zhruba 5m/s a nominální výkon má až při 12m/s. Takové hodnoty v tabulce jsou pouze výjimečně a proto tento typ OZE není pro ČR vhodný, natož aby byl ve veřejném zájmu či dokonce aby tento zájem dominoval nad ochranou přírody. Opět tak jako u výskytu arniky úřad tvrdí něco, co není pravda.


4)  Co se týče absence územního rozhodnutí, zde se naopak mýlí správní úřad. Rozhodnutí o výjimkách je nezbytným podkladem  stavebního povolení.  Naopak stavba musí mít napřed rozhodnutí o umístění stavby, aby mohlo být v daném umístění rozhodováno o udělení výjimek
Výjimku pouze tvoří sloučené uzemní a stavební řízení, které však dle § 78 stavebního zákona vyžaduje jednoznačné podmínky v dotčeném území.( např.soulad ÚP obce a ZÚR) a to tento záměr nesplňuje , což bylo jedním z hlavních důvodů zrušení stavebního povolení pro VPCH -I etapa ze strany MMR v přezkumném řízení (ze dne 13.2.2014 vydaném pod č.j. : 31036/2013-31-4 )


5)  Rovněž konstatování správního orgánu, že v průběhu řízení došlo ke zrušení  regulace výstavby  v ZÚRUK dokazuje, na čí straně úředník stojí. Je pravda, že dne 28.5.14 v této věci NSS rozhodoval, ale tento rozsudek nabude právní moci až 30.7.2014, takže ZURUK v době rozhodování byly platné.


6)  Rovněž cíl, naplnit požadavek odvolacího orgánu   stran souladu záměru s ÚP města Výsluní  a tím s veřejným zájmem nebyl naplněn. V textové části ÚP jsou podmínky, které v žádném případě záměr nesplňuje: Je překročena celková výška VTE, kterou ÚP limituje na 135m, plánovaná však má celkovou výšku 150m,( ZE4) dále je porušena podmínka dodržení ochranného pásma lesa .Co se týče plochy pro VTE  V2 , i zde došlo k porušení podmínky ÚP.
Dle vyjádření  odboru územního plánování  MMCH ze dne 15.2.12 na str. 3 musí být celá stavba včetně rotoru umístěna na ploše pro VTE dané ÚP. Nejsou přípustné ani přesahy rotoru.. VTE V 2 tuto podmínku jednoznačně porušuje .( vyjádření v příloze ) Schizofrenní tvrzení  správního orgánu, že není příslušný  posuzovat  soulad záměru s ÚP ale tímto souladem podmiňuje  obecný veřejný záměr obce netřeba komentovat. To že si včas neopatřil vyjádření odboru územního plánování  MMCH lze vyhodnotit jako opětné porušení § 3 spr. řádu. Dále si správní orgán neověřil tvrzení investora "podporující" veřejný zájem a to, že v


                                                                  
současné době nemá město Výsluní  s firmou APB-Plzeň žádnou platnou smlouvu o spolupráci pří realizaci výstavby větrných parků.

Z výše uvedených důvodů žádáme, aby nezákonné rozhodnutí bylo zrušeno.


      
                           


Přílohy: vyjádření MMCH k umístění VTE z hlediska ÚP z 15.12.2012…………2 listy
              Český hydrometeorologický ústav – poskytnutá data 1.-31.5.2012…...19 listů 

 

 

 

Za spolek krušno :                 předseda spolku :       Dr. Finda Miroslav.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář