Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti usnesení o zastavení části řízení o trvalém omezení PUPFL VPCH III.etapa

 

Spolek Krušno ( dále jen Krušno ) nesouhlasí s tímto usnesením s těchto důvodů:

 

 Věc: Odvolání proti usnesení o zastavení části řízení o trvalém omezení PUPFL vydaném pod č.j. : MMCH/91695/2014 za účelem realizace záměru "Větrný park Chomutov - III etapa"ze dne 2.9.2014
 
Spolek Krušno ( dále jen Krušno ) nesouhlasí s tímto usnesením s těchto důvodů:
 
1) procesní pochybení
- Ve výroku usnesení zcela chybí označení záměru, kterého se usnesení týká, jeho uvedení pouze v odůvodnění je nepřípustné. (§ 68 odst. 2 spr. řádu) .
-Odůvodnění obsahuje latinské výrazy ( inter partes, erga omnes) ,které nejsou v textu vysvětleny a nemusí jim rozumět všichni účastníci řízení .
-Správní orgán dle našeho názoru chybně aplikuje překážku probíhajícího řízení (litispendense)
Litispendence je dle § 83 odst. 1 o.s.ř. překážkou v řízení u soudu. Ve správním řízení je překážkou dle § 48 odst. 1 správního řádu stav.kdy zahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci, z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu.  Řízení pod sp. zn. MMCH/49802/2013 a MMCH 72661/2014 však byla vedena u stejného správního orgánu a tudíž to není překážka řízení dle § 48 odst. 1 spr. řádu,
ale vada v žádosti, která je důvodem zastavení řízení zahájeném později a to celého, nikoli jeho části. Na tuto skutečnost navíc Krušno opakovaně upozorňovalo.
 
 
 Z výš uvedených důvodů je patrné, že celé řízení vč. tohoto usnesení je zmatečné, nekvalifikované, a zjevně vedené křečovitou snahou vyhovět žadateli, čímž je porušováno zákonné právo rovnosti účastníků řízení.
 
2) Další námitky
Nelze souhlasit se zastavením částí řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) t.j.z důvodu bezpředmětnosti.
Správní orgán buď z důvodu neznalosti či podjatosti směšuje dvě věci, které v žádném případě nenavozují bezpředmětnost řízení. Ochranné pásmo   podzemního vedení dle energetického zákona stanoví podmínky, jejichž účelem je ochrana tohoto prvku elektrizační soustavy. Pokud
                                                              -2-
 
 
je toto vedení vč. jeho ochranného pásma umístěno na PUPFL, je nutné žádat o výjimky, dle lesního zákona , který chrání naopak tyto pozemky. Lesy jako VKP ( významný krajinný prvek ) požívá také ochrany dle zákona 114/1992 Sb.(§4 odst. 2) a umístění stavby do tohoto VKP pak vyžaduje závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto bylo vydáno, a je zřejmé, že               podmínky ochranného pásma a podmínky vydané v závazném stanovisku v tomto případě spolu kolidují a tudíž nelze výjimku naopak udělit. ( např, podmínka, že výkop pro uložení kabelu nebude veden blíže jak 2,5 m od paty stromů, ochranné pásmo lesa   a pod, )  
 
Z toho jasně vyplývá, že obsah trvalého omezení části pozemků žádaného žadatelem a ochranného pásma podzemního vedení elektrické energie dle § 46 odst. 10 energetického zákona  není shodný ! To podporuje i fakt, že žadatel obklopený svitou právníků o tuto výjimku žádá, i když by dle Mgr. Emingra vlastně nemusel !? A to nemluvě o tom, že ve všech předchozích řízeních v této věci , se vyjadřovali orgány jak prvoinstanční, druhoinstanční tak MZe a nikdo na tuto  bezpředmětnost  nepřišel.! Asi neměli tolik zkušeností jako autor usnesení.
Naopak, podmínky ochranného pásma kabelového vedení brání jeho umístění na PUPFL jak jsme uvedli v odvolání ze dne 21.7.2014. Toto překrucování faktů a zákonů navozuje otázku, zdali je orgán ochrany přírody- správy lesů ve své funkci kompetentní a zdali si řádně plní svoji základní funkci, kterou má být právě ochrana lesů jakožto národního bohatství.
 
Nedostatečné zdůvodnění udělené výjimky hlavně ve světle převahy veřejného zájmu u soukromé stavby, závažné nedostatky v rozhodnutí vyhodnocené jím samým jako zjevné nesprávnosti, dodatečné usnesení, kterým ruší část svého původního rozhodnutí aniž by to bylo v původním rozhodnutí uvedeno ( dočasnost, trvalost ) tyto otázky jednoznačně navozují.
 
 Z výše uvedených důvodů Krušno žádá, aby toto usnesení bylo zrušeno, stejně jako rozhodnutí ve věci.
 
 
 Za spolek Krušno :                            předseda spolku         Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář