Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti usnesení o zastavení části řízení o trvalém omezení PUPFL VPCH I.etapa

 

Spolek Krušno ( dále jen Krušno ) nesouhlasí s tímto usnesením s těchto důvodů:

 

 Věc: Odvolání proti usnesení o zastavení části řízení o trvalém omezení PUPFL vydaném pod č.j. : MMCH/91694/2014 za účelem realizace záměru" Větrný park Chomutov - I etapa
ze dne 2.9.2014.
 
Spolek Krušno ( dále jen Krušno ) nesouhlasí s tímto usnesením s těchto důvodů:
 
1) procesní pochybení
 Ve výroku usnesení zcela chybí označení záměru, kterého se usnesení týká, jeho uvedení pouze v odůvodnění je nepřípustné. (§ 68 odst. 2 spr. řádu) .
 
Odůvodnění obsahuje latinské výrazy ( inter partes, erga omnes) ,které nejsou v textu vysvětleny a nemusí jim rozumět všichni účastníci řízení .
 
 Z výše uvedených důvodů je patrné, že celé řízení vč. tohoto usnesení je zmatečné, nekvalifikované, a zjevně vedené křečovitou snahou vyhovět žadateli, čímž je porušováno zákonné právo rovnosti účastníků řízení.
 
2) Další námitky
Nelze souhlasit se zastavením částí řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) t.j.z důvodu bezpředmětnosti.
Správní orgán buď z důvodu neznalosti či podjatosti směšuje dvě věci, které v žádném případě nenavozují bezpředmětnost řízení. Ochranné pásmo   podzemního vedení dle energetického zákona stanoví podmínky, jejichž účelem je ochrana  tohoto prvku elektrizační soustavy. Pokud je toto vedení vč. jeho ochranného pásma umístěno na PUPFL, je nutné žádat o výjimky, dle lesního zákona , který chrání naopak tyto pozemky. Lesy jako VKP ( významný krajinný prvek ) požívá také ochrany dle zákona 114/1992 Sb.(§4 odst. 2) a umístění stavby do tohoto VKP pak vyžaduje závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto bylo vydáno, a je zřejmé, že               podmínky ochranného pásma a podmínky vydané v závazném stanovisku v tomto případě spolu kolidují a tudíž nelze výjimku naopak udělit. ( např, podmínka, že výkop pro uložení kabelu nebude veden blíže jak 2,5 m od paty stromů, ochranné pásmo lesa   a pod, )  
 
 
                                                             -2-
 
Z toho jasně vyplývá, že obsah trvalého omezení části pozemků žádaného žadatelem a ochranného pásma podzemního vedení elektrické energie dle § 46 odst. 10 energetického zákona  není shodný ! To podporuje i fakt, že žadatel obklopený svitou právníků o tuto výjimku žádá, i když by dle Mgr. Emingra vlastně nemusel !? A to nemluvě o tom, že ve všech předchozích řízeních v této věci , se vyjadřovali orgány jak prvoinstanční, druhoinstanční tak MZe a nikdo na tuto  bezpředmětnost  nepřišel.! Asi neměli tolik zkušeností jako autor usnesení.
Naopak, podmínky ochranného pásma kabelového vedení brání jeho umístění na PUPFL jak jsme uvedli v odvolání ze dne 21.7.2014. Toto překrucování faktů a zákonů navozuje otázku, zdali je orgán ochrany přírody- správy lesů ve své funkci kompetentní a zdali si řádně plní svoji základní funkci, kterou má být právě ochrana lesů jakožto národního bohatství.
 
Nedostatečné zdůvodnění udělené výjimky hlavně ve světle převahy veřejného zájmu u soukromé stavby, závažné nedostatky v rozhodnutí vyhodnocené jím samým jako zjevné nesprávnosti, dodatečné usnesení, kterým ruší část svého původního rozhodnutí aniž by to bylo v původním rozhodnutí uvedeno ( dočasnost, trvalost ) tyto otázky jednoznačně navozují.
 
 Z výše uvedených důvodů Krušno žádá, aby toto usnesení bylo zrušeno, stejně jako rozhodnutí ve věci.
 
 
 
 
 Za spolek Krušno :                            předseda spolku         Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář