Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu úmyslné mýtní těžby.

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu úmyslné mýtní těžby  v lesních porostech mladších 80 let ve prospěch firmy Lesy ČR.

Spolek Krušno( dále jen Krušno)žádá, aby napadené rozhodnutí  č.j. MMCH/35959/2016 vydané dne 31.8.2016 bylo zrušeno v celém rozsahu.

Odůvodnění:

1) Správní řízení ve věci bylo vedeno v rozporu s příslušnými ustanoveními správního řádu.

 Řízení bylo zahájeno přijetím žádosti dne 1.3.2016 a oznámeno účastníkům řízení dne 7.3.2016. Dne 8.4.2016  bylo řízení  přerušeno usnesením č.j. MMCH/21357/2016  z důvodu řešení předběžné otázky. Toto již přerušené řízení  stejný správní orgán znovu přerušil usnesením  č.j. MMCH/21357/2016 ze dne 2.5.2016, aniž by původní přerušené řízení opět zahájil. Přestože překážka v řízení v prvním případě odpadla dnem 8.6.2016 vydáním  územního rozhodnutí ve věci a v druhém případě uplynula doba stanovená správním orgánem  dne 30.6.2016  nebyl náš spolek  v rozporu s § 65 odst. 2 správního řádu o pokračování vyrozuměn, čímž jsme byli zkrácení na svých zákonných právech účastníka řízení. Takto vedené řízení nelze označit jinak než zmatečné.

 

2) Dne 23.6.2016 bylo usnesením č.j: MMCH /66223/20116 , sp. značky SZ MMCH/07894/2016

zastaveno řízení o dočasném odnětí PUPFL pro realizaci stavby "Lesní cesta pod tratí", které bylo projednáváno pod spisovou značkou SZ MMCH/07894/2016 . Vzhledem k tomu, že bez udělení výjimky  dle §15 a a 16 lesního zákona nelze stavbu cesty  realizovat , měl to správní orgán  vyhodnotit  jako předběžnou otázku dle § 57 správního řádu a řízení ( v tom čase přerušené ) neobnovovat  do doby, než tato překážka pomine a ne vydat kladné rozhodnutí ve věcí úmyslné mýtní těžby. Toto samo o sobě je důvodem ke zrušení rozhodnutí.

 

3) Dne 5.9.2013 vydal KÚÚK pro záměr "Lesní cesta pod tratí " souhlasné  závazné stanovisko

se zásahem  do VKP les a vodní tok . Na straně 2 v 3 odstavci uvádí, že při posuzování žádosti vycházel zejména ze skutečnosti, že jde o rekonstrukci  stávající cesty bez vynuceného kácení.

V rozporu s tímto stanoviskem správní orgán povolil  vykácení 0,93 ha a to mimo vlastní rekonstruovanou cestu. Dále Krušno musí zpochybnit  rozsah smýcení. Správní orgán rozhodl, že podmínkou povolení těžby je smýcení  do vzdálenosti dvou metrů od obou okrajů  cesty, ale Krušno provedlo šetření na místě a zjistilo, že stromy označené ke kácení jsou označené až do

                                                                          -2-

 

vzdálenosti  5-6m od okrajů cesty. To bude hlavním důvodem, proč správní orgán upustil od  místního šetření  a doufal, že to nikdo kontrolovat nebude. V zhledem k tomu že §3 správního řádu  nařizuje ,aby správní orgán postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti....,  žádáme, aby rozhodnutí bylo zrušeno a při novém projednání bylo nařízeno místní šetření. Je totiž zřejmé, že pokud budou odtěženy  označené stromy, překročí  velikost holé seče 1 ha  čímž by došlo k porušení § 31 odstavec 2 lesního zákona , který takto úmyslnou mýtní těžbu omezuje.

 

4) Dál namítáme, že stavba cesty porušuje § 34 odst. 2, který říká, že výstavba a údržba   přibližovacích linek , lesní dopravní sítě  a ostatních zařízení  v lesích nesmí  působit ohrožení stability porostů, zvýšené nebezpečí eroze nebo nepřiměřené poškození půdy a vodního režimu v daném území. Vzhledem k tomu, že žadatel i správní orgán zdůvodňuje  úmyslné smýcení  také tím, aby mohlo těleso cesty a okolí vysychat, je jasné, že při takovém rozsahu stavby dojde k narušení hydrogeologických poměrů v oblasti stavby k čemuž významně negativně  přispěje i nutné zhutnění cesty na požadovanou nosnost , které významně negativně ovlivní i kořenové systémy přilehlých, nesmýcených  porostů, hlavně smrkových ( dle znalce až do vzdálenosti více jak 10m. )

 

 

5) Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna na území EVL Na loučkách (CZ0420035) a ptačí oblasti Novodomské rašeliniště - Kovářská (CZ 0421004) považujeme jak celou stavbu cesty, tak smýcení  porostů kolem za naprosto zbytečný a hrubý zásah  do těchto zákonem chráněných lokalit. Napřed vydáme zákon na ochranu  a pak to ve prospěch zisku výjimkami zlikvidujeme.

 

6) Krušno se dále neztotožňuje  s názorem správního orgánu, že provedená těžba zvýší bezpečnost  lesní dopravy , čímž budou  podpořeny mimoprodukční funkce lesa. Za prvé 4.5 m celkové šířky cesty je naprosto dostatečná pro pojezd i té nejtěžší techniky a nepředpokládáme, že bude nutné, aby technika zajížděla mimo těleso cesty. To samé se týká rekreačních aktivit. Jednak v této oblasti prakticky žádné větší aktivity nejsou( oblast není příliš atraktivní) a když tak turisté jistě raději využijí buď stávající cestu, nebo zrekonstruovanou, ale jistě nebudou k rekreaci využívat pozemky kde je požadováno žadatelem smýcení. Jde pouze o účelové spekulace správního orgánu, který se snaží "pomoci" žadateli" naroubováním nesmyslné těžby na veřejný zájem. Naopak, veřejným zájmem je co nejmenší dotčení přírody, zachování chráněných mokřadů, co nejvyšší retence vody v oblasti atd. Vzhledem ke stáří  porostu v dotčené oblasti nelze ani předpokládat větší těžební aktivitu, a tudíž ani větší nároky na dopravní využití této cesty.

 

7) Dále Krušno namítá účelově koncipované odůvodnění výroku. Uvádí například, že má k dispozici fotodokumentaci předmětné cesty, ze které vyplývá, že tato neumožňuje  pohyb lesní techniky bez poškození okolních dřevin. Fotografie bez měřítka k lesní technice  neumožňuje relevantní posouzení toho co správní orgán tvrdí. Toto tvrzení by bylo možno doložit pouze místním šetřením, kterému se raději správní orgán vyhnul. Krušno nikoli, a v profilu stávající cesty nezaznamenalo poškození dřevin pohybem lesní techniky. Buď je profil cesty dostatečný, nebo  jí Lesy ČR k hospodaření nevyužívají. Obě varianty svědčí proti jak nákladné rekonstrukci, ale určitě proti úmyslnému smýcení dřevin. Nesprávně jsou uváděny i výměry určené ke smýcení. Nejde o 0,88 ha, ale 0,93 ha Z toho smrk pichlavý zaujímá 0,43 ha( nikoli tedy polovinu) smrk ztepilý 0,33 ha , bříza 0,1 a jeřáb 0,07 ha . Vzhledem výše uvedenému označení  dřevin určených k vykácení se však jedná o plochu mnohem větší ( ne 2 ale 5-6m od cesty) Rovněž povolení smýcení 0,93 ha je podivné, pokud cesta měří 1770m a smýtit se mají pouze 2m po obou stranách, mělo by být povoleno smýtit pouze 0,708  ha. Nebo ne?

Rovněž nesouhlasíme s tvrzením, že vytvoření  holého průseku   v délce 1770m a šířce 8,5 m

                                                                      -3-

 

nezpůsobí poškození větrem , námrazou apod. Rovněž se správní orgán nezabýval otázkou nedojde-li k nevhodnému dělení lesa.

 

8) Lesní zákon v § 31 odstavec 6 stanoví, že holina na lesních pozemcích musí  být zalesněna  do dvou let  a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku. Tuto podmínku  správní orgán žadateli  nestanovil což je důležité z pohledu ostatních účastníků řízení. Lesy ČR by to měly vědět. Splnění  této zákonné povinnosti  by pak zabránilo zneužití těchto holin např. k pokládce kabelů VTE při kterých je závazným stanoviskem kácení dřevin zakázáno. Krušno se ne neoprávněně domnívá, že tak náhlé a masivní rekonstrukce  starých lesních cest v blízkosti plánované výstavby VPCH je tím pravým důvodem  této. To je možno doložit vykácením lesa  přesně v ose kabelové trasy I etapy VPCH v minulém roce. Krušno bude tento trend bedlivě sledovat. Jednalo by se o nezákonný klientelismus.

 

9) Za naprosto nepřijatelná považujeme  absenci vyhodnocení možného negativního vlivu záměru na PP "Na loučkách"  kam je převážná část těžby situována, ze strany KÚÚK. Vyhodnotit to tak, že kdo se nevyjádří tak souhlasí, je naprosto irelevantní a v rozporu se zákonem. Vzhledem k tomu že §3 správního řádu  nařizuje, aby správní orgán postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti....,  měl správní orgán  řízení přerušit  a vyjádření KÚÚK  si opatřit. To, že se KÚÚK nevyjádřil může mít řadu důvodů a nelze to v takto závažné věci prostě vyhodnotit jako souhlas.

 

10) Vzhledem k tomu, že těžba je situovaná do Ptačí oblasti , absentuje nám zde podmínka

omezení těchto prací v době, kdy  by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění chráněných druhů ptáků a to tetřívka obecného a žluny šedé a to hlavně v době toku a vyvádění mláďat. To znamená, že správní orgán měl převzít ze  závazného stanoviska ke stavbě cesty nebo sám stanovit časové omezení prací tak, aby nemohly být prováděny v době od 1.4 do 15.8. v roce.

 

 

 Vzhledem k výše uvedeným důvodům spolek Krušno žádá, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno .

 

 

 

 Za spolek Krušno :                       předseda spolku             MUDr.  Finda Miroslav

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář