Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti rozhodnutí o povolení vyjímky-ze zákazu ochrany ZCHD

 Věc: Odvolání spolku Krušno ( dále jen Krušno) proti rozhodnutí KÚÚK odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení výjimky ze zákazu ochrany ZCHD dle § 56 zákona 114/1992 Sb.( dále jen zákon ) pro záměr VPCH- I. etapa- změna kabelového vedení .

                                                  Krušno

                          spolek- člen Unie pro krajinu

                                       Výsluní 147      IČO 22854428

__________________________________________________

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

__________________________________________________

Dne : 12.12.2014

K č.j.: 3266/ZPZ/2014-3/ZD-737

K JID: 159881/2014/KUUK

 

 

 

 Věc: Odvolání spolku Krušno ( dále jen Krušno) proti rozhodnutí KÚÚK odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení výjimky ze zákazu ochrany ZCHD dle § 56 zákona 114/1992 Sb.( dále jen zákon ) pro záměr VPCH- I. etapa- změna kabelového vedení .

 

 

 Krušno podává odvolání  jako právoplatný účastník řízení dle §70 odst. 2 zákona 114/1992Sb. a do řízení se včas přihlásilo.

 

Krušno se odvolává proti udělené výjimce v celém rozsahu, t.j. jak proti výrokové části tak odůvodnění.

 

                                                    Odůvodnění

 

V § 56 odst. 1 zákona  se uvádí:

 

 (1) Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje orgán ochrany přírody.

 

Zde by bylo vhodné OOP  připomenout, co je to veřejnost. Veřejnost jsou všichni občané, dotčená veřejnost jsou pak občané, na které bude mít záměr jak přímé, tak nepřímé dopady.

V anketách, které proběhly v uplynulém období v dotčených  obcích Výsluní, Křímov a Hora sv. Šebestiána  vyjádřila veřejnost  svůj názor na výstavbu VP zcela jasně: v obci Výsluní bylo proti 67%, v obcích H. sv Šebestiána  a Křímov, kde anketa probíhala  současně, bylo proti více jak 90% obyvatel. Z tohoto pohledu pak lze dovodit, že dle OOP jsou veřejností pouze zkorumpovaná, nebo jinak zavázaná zastupitelstva , která jsou buď investorovy zavázána na základě  finančních pobídek ( Křímov, H.sv Šebestiána, K.Hamry, Domašín  a též někteří majitélé dotčených pozemků, kteří obdrželi tučné kompenzace), nebo jsou investorem zastrašována  a přesto nesouhlasí ( Výsluní) .

Dotčené veřejnosti výstavba VP přinese  většinou pouze negativa - budou nucení žít dlouhá léta v industriálně změněné  krajině, budou soustavně vystavení negativním vlivům  jako je hluk, flicker, nízkofrakvenční zvuk a infrazvuk, budou omezení  v  pohybu ve VP, budou jako              " odměnu" platit vyšší částky za elekřinu a na obyvatele podnikající v oblasti turistického ruchu

bude dopad ještě fatálnější. Dále je nutné zmínit, že posuzovaný záměr je v rozporu s ÚP dokumentací  obce Výsluní . To dokládá minimálně v této obci neexistenci převahy veřejného zájmu nad veřejných zájmem ochrany  přírody. Tvrzení žadatele, že záměr bude mít zásadní vliv na zaměstnanost v regionu je zavádějící. Moderní VTE jsou bezobslužné, a pravidelné

                                                                                  2

 

revize  a údržbu musí provádět pouze kvalifikovaní odborníci, kterých na to stačí pouze několik. Vyšší  zaměstnanost lze předpokládat pouze u nařízených ručních výkopových prací, což ovlivní zaměstnanost pouze v řádu měsíců a vzhledem k hornatému podloží půjde pouze o nelidskou dřinu.

Rovněž celospolečenský význam výstavby VP nelze přeceňovat, jak jsme již opakovaně deklarovali . Větrný potenciál ČR ve vztahu k VTE je mizivý, a navíc soustředěný  do oblastí s atraktivním krajinným rázem, do krajiny s vysokým rekreačním potenciálem a krajiny s koncentrovanými prvky  podléhajícím ochraně jako jsou PP, VKP, EVL, ÚSES, biokoridory, Natura 2000 atd. MŽP vydalo v r. 2008 informační materiál nazvaný                " Projekty VTE a možné střety se zákonem č. 114/1992 Sb." kde  na straně 2) uvádí jako hranici rentability stavby VTE   průměrná rychlost větru 6m/s.Takové hodnoty lze ovšem naměřit pouze  na vrcholových partiích Krušných hor,  nikoli  v oblasti plánovaných projektů APB. Krušno v této souvislosti předalo OOP ÚK  výsledky měření  meteorologické stanice Měděnec ( autorizovaná klimatologická stanice v nadmořské  výšce 828 m  ) vč. průvodního  dopisu osvědčující autentičnost   za období 1-31.5.2012, kde jsou výsledky měření směru a rychlosti v 10ti minutových intervalech  ze které jasně vyplývá,   že  naměřené hodnoty většinou nedosahují ani spouštěcí rychlosti VTE natož pak rychlosti minimální rentability. Tabulku si Krušno opatřilo z důvodu, že v té době KHS na žádost obyvatel prováděla měření hluku a tabulka dokázala, že měřili v době, kdy se VTE vůbec nemohly točit a hluk emitovat. Taky "objektivní" znalci.  Vzhledem k tomu, že spínací rychlost VTE Vestas  V90 2MW je 3,5m/s a rychlost větru pro nominální výkon je 12-13m/s jedná se o stavbu v dané oblasti zjevně nerentabilní . Reálné měření  je zde  v rozporu s tvrzením OOP že oblast je vhodná  z hlediska zásob větrné  energie, což dokládá prací Hanslian, Hošek, Štekl-2008:  Odhad  realizovatelného potenciálu větrné energie na území ČR. Již název říká, že jde o odhad, nikoli reálná data, která si lze lehce opatřit. Zde OOP jistě namítne, že rentabilita záměru není 

předmětem tohoto řízení, ale to není tak docela ve vztahu k hodnocení převahy veřejného zájmu pravda. Investor převahu veřejného zájmu dokládá mimo jiné finančními kompenzacemi  dotčeným obcím, které bude při později zjištěné  nerentabilitě jen těžko schopen realizovat . A právě tyto kompenzace jsou  jediným důvodem, proč tzv. příznivci  VTE s devastací svého životního prostoru souhlasí. 

 

Rovněž Krušno nemůže souhlasit  argumenty uvedenými na straně 3-4/6 rozhodnutí, kde je investorem shledávána a OOP neracionálně převzata převaha veřejného zájmu v tom, že tyto neprodukují žádné emise a tím nezatěžují životní prostředí! Dokonce to investor považuje za celospolečenskou povinnost  přesahující hranice státu !

Přínos záměru ke zlepšení ovzduší je této kapitole veden v obecné rovině a n e b y l o  doloženo, že by tento záměr  mohl mít dopad  na snížení emisí v ČR či samotném regionu" !  VTE a ani FVE nemají a ani nemohou mít  významný vliv na kvalitu ovzduší a globální oteplování, což dokazuje fakt, že ve světě jich již radu let fungují tisíce  a žádné zlepšení výše jmenovaných parametrů nebylo zaznamenáno. Důvody, které k tomuto faktu vedou jsou tyto: Za prvé, již masivní výroba a stavby VTE jsou podstatným zdrojem emisí          (beton, ocel, plasty , provoz těžké techniky ), za druhé  tento  energeticky fluktuující zdroj je po většinu roku ( cca 80% času) nezbytně zálohován klasickými zdroji, které ani při maximálním využití území pro VTE nebude možno odstavit. Navíc vzhledem k rychlým změnám  ve výkonu VTE není možno provádět regulaci kolísání výkonu a kvality el. energie regulovat účinně na úrovni uhelných elektráren, ale dle informace z ČEZu  se tato regulace převážně odehrává cestou elektráren vodních, následně pak paroplynových, kdežto zálohující zdroje musí být neustále v provozu. Z toho plyne, že deklarovaný přínos VTE na úsporu fosilních paliv a snížení emisí v podmínkách ČR je naprosto nepodstatný. Navíc tyto, většinu roku běžící zálohy jsou velmi drahé,  (1MW instalovaného výkonu dle informací z ERU stojí daňové poplatníky ročně na zálohách 1,2 mil. korun.) a s podporou OZE  bude zátěž daňových poplatníků až 1 bilion korun,  čímž dochází k výraznému zdražování el. energie nejen podporou výkupních cen či zelenými

3

 

bonusy. Toto výrazné zdražení, díky těmto nestabilním zdrojům, má pak fatální dopady na ekonomiku mnoha firem, které jsou nuceny omezovat provoz, či činnost zastavit a to má pak dopady jak na ekonomiku státu, ale i na hrozivě se vyvíjející trend zaměstnanosti. Některé státy se díky neracionálnímu boomu VTE a odstavovaní klasických zdrojů dostaly do energetického deficitu ( např. Rakousko). Německo, kde vlivem jádrofobie  dochází k odstavu jaderných elektráren, musí nestabilitu výroby energie z větru řešit  výstavbou uhelných elektráren, čímž se naopak produkce emisí v Evropě výrazně zvýší. A jak známe naše podnikavce v oblasti těžby uhlí , dojde  vzhledem k výhodnějším cenám v Německu k drancování i našich ložisek. OZE ano, ale vhodné pro ČR – geotermální, vodní, bioplyn, biomasa – pro tyto zdroje jsou Krušné hory více vhodné, než VTE-  mají stabilní výkon dostatek surovin, zaměstnají více lidí, než bezobslužné VTE. Když ve světle těchto faktů ještě vyhodnotíme narůstající odpor veřejnosti proti živelné výstavbě VTE u nás i v  zahraničí pak žádný veřejný zájem nejenže není, ale natož aby převažoval nad veřejným zájmem ochrany přírody.

 

Dalším důvodem, který jednoznačně svědčí proti masivní výstavbě těchto nepotřebných  liniových staveb a který zná  každý primitiv, je to, že jediným zdrojem kyslíku na zemi je zeleň a její fotosyntéza, při které se navíc konzumuje z ovzduší hlavní původce globálního oteplování

a to oxid uhličitý. To znamená, že OOP neustálým povolováním výjimek (o žádné jiné jejich činnosti Krušno nemá povědomí ) nejenže přímo ohrožuje již ohrožené a chráněné druhy, ale navíc umožňuje zábory zelených ploch ( především TTP a lesů) a tím aktivně přispívá globálnímu oteplování ( v ČR mizí denně stovky hektarů zeleně ve prospěch často kontroversních projektů). Rozsalámováním velikých projektů se investor snaží budit dojem, že jde o zábory nevýznamné, ale v globálním měřítku jde o zábory obrovské a to jak na úrovni ČR,

tak celosvětově. Kdy OOP dojde, že si podřezáváme ve jménu konzumu vlastní větev ? Kdy začnou opravdu přírodu chránit a ne jednat systémem po nás potopa a moje židle je mi bližší?

 

 Z výše uvedeného výčtu faktů, i když jistě ne úplného, jasně vyplývá, že výstavba mamutích VP, v rozporu s §56 odst. 2 nemá ani  n e s p o r n é  příznivé důsledky pro životní prostředí a tudíž nedeklaruje převahu veřejného zájmu dle §56 odst 1. a udělená výjimka je z tohoto pohledu udělena v rozporu se zákonem.

 

Další námitky :

 

1) Z názvu výjimky, ani z odůvodnění nevyplývá, pro který záměr je vlastně vydána. V odůvodnění jsou uváděny dva projekty s kódy MZP028 a MZP424. Ani jeden z těchto projektů územím  neprochází . Projekt VP Chomutov MZP 028 má kabelovou trasu 110kV vedenu v ochranném pásmu  nadzemního  el. vedení VVN a projekt VPCH - změna záměru  v polní cestě  p.č. 1161 k.ú. Volyně u Výsluní  a zasahuje  do ochranného pásma  PP, což KÚÚK odbor životního prostředí povolil v závazném stanovisku  z 2.4.2010 pod č.j. 927/ZPZ/2010/PU-020.

Další změna  varianty VPCH- změna záměru (MZP424) volí co do šetrnosti k přírodnímu prostředí a chráněným druhům nejméně  vhodný způsob  a to uložení kabelu 110kV přímo do PP Bříza ojcovská – kriticky ohrožený druh ( vyjádřili jsme se již 10.12.2014 v odvolání proti rozhodnutí ze dne 20.11.2014 č.j.3269/ZPZ/2014-8/ZU-018) a prostoru mravenišť, hustě lemujících cestu. Ve snaze ukolébat OOP volí podivný slalom mezi těmito(viz přiložená mapka)  i když sám v dokumentu VPCH - doplnění k žádosti pod č.j.: 657/14 v bodě 2 připouští jejich přímé ničení, což je v rozporu se zákonem. Z výjimky pak navíc vyplývá, že mnohá mraveniště budou muset být přemístěna. To je z hlediska neporušení struktury mraveniště zcela nereálné, a z hlediska následků nepřezkoumatelné. Zde by se OOP měl řídit principem předběžné opatrnosti.

 

2) Ve výše zmíněném dokladu č.j. 657/14 v bodě 4 sám investor uvádí, že při místním šetření bylo nalezeno 12-15 jedinců ZCHD  prha arnika dle přiložené mapky cca 2,5m od hrany výkopu.

                                  

                                                                                  4

 

Vzhledem k tomu, že místní šetření bylo provedeno mimo vegetační období a nebylo provede

no po celé trase výkopu, nelze vyloučit dotčení tohoto chráněného druhu v jiných částech záměru  a je nutno požádat  o výjimku dle zákona. Předpoklad, že se v místě záměru žádný další jedinec chráněného druhu nevyskytuje je pouze spekulace nepodložená  regulérním průzkumem.

 

3) Krušno dále nesouhlasí s tvrzením OOP, že stanovené podmínky v rozhodnutí  minimalizují dotčení ZCHD.

Ruční provedení výkopu nezaručuje negativní ovlivnění ZCHD a jejich biotopů, neboť vzhledem k rozsahu výkopů , terénu a podloží bude vyžadovat nasazení  velkého počtu kopáčů, bude nutné zajistit jejich dopravu na místo a to opakovaně , není reálné ukontrolovat jejich pohyb po okolí pracoviště a není ani reálné ruční provedení v celé OOP stanovené délce trasy. ( skalnaté podloží. Je zcela nepochybné, že tyto problémy bude APB řešit tak, jak má ve zvyku, a tajně nasadí i těžkou techniku. Více jak pokuta jim nehrozí .Předběžné opatrnost je i zde na místě .

 

4) V podmínce č.3 , kde OOP řeší transfer mravenišť, jsou uvedeny podmínky, které jsou v kolizi jak s podmínkou č.1, tak s vydanými závaznými stanovisky k tomuto záměru. V podmínce č. 1 se nařizuje zákaz použití těžké mechanizace, zatím co v podmínce č. 3 se doporučuje přemístění celého mraveniště právě s použitím této. Transfer je  nařizován v období dubna a května , zatímco závazná stanoviska vzhledem k ochraně, především ptáků, práce na projektu v období od 1. dubna do 15. srpna zakazují.

 

5) V podmínce č. 6 OOP stanoví, že bude použita pouze jedna varianta umístění kabelového vedení. Krušno se domnívá, že každá varianta má své specifika ve vztahu k ZCHD a v době rozhodnutí by mělo být jasně stanoveno, která varianta bude realizovaná. Účastníci řízení mají právo se vyjádřit k variantě, která bude definitivně  použita, jinak je rozhodnutí nepřezkoumatelné, zvláště když obě varianty obsahuj celou řadu pouhých předpokladů a nejistot.

 

6) Výjimka je udělena na dobu do r.2017, ale stavba bude provozována  25 a více let.  OOP zcela opomněl, že  výkop bude obsahovat  prvky, u kterých  dochází k poruchám  a podléhají pravidelné údržbě, což může vést k opakovanému narušení  prostoru  a likvidaci jedinců podléhajících ochraně .

 

7) V odůvodnění  udělování výjimek se OOP opakovaně a i v tomto případě odvolává na vyjádření ústředního orgánu z hlediska  zákona č100/2001Sb-MŽP. Krušno namítá, že tato vyjádření, většinou vypracovaná kontraverzní a dnes již pravděpodobně z obdobných důvodů odvolanou  ředitelkou odboru  Ing. Honovou, byla vypracována pouze na podkladech dodaných  investorem, aniž by byly ze strany ústředního orgánu jakkoli objektivizována.V posledním vyjádření ze dne 13.102014 zn. 70766/ENV/14na straně 2 odst. 3 se praví, že vydané souhlasy a stanoviska budou muset být aktualizována vzhledem ke změně kabelové trasy. Za chybu považujeme, že při místním šetření v rámci ústního projednání nebyla provedena rekognoskace celé trasy. 3.9.2014 zahájené správní řízení pod č.j.3266/ZPZ/2014-3/ZD-737 uvádí ve výčtu pozemků též p.č.570/2. Tento pozemek navštíven nebyl (Ing. Ondráček jej označuje jako lokalitu s prhou arnikou) a ani v následném rozhodnutí již není uveden, i když bude dotčen. Dále je  uváděno p.č.452/2, takový pozemek v k.ú. Volyně u Výsluní neexistuje. Ani trasa přes p.č.359 nebyla v celé délce prozkoumána. V průběhu pozemku se kabelová trasa velmi odklání od cesty p.č.1161 a není tedy dořešeno, kudy bude dopraven kabel, který má být do ručního výkopu uložen.

8) Kvalitu rozhodnutí dokládají i zcela protichůdné tvrzení OOP, na straně 4/6. V odstavci 3 větě druhé OOP říká,:"že při prohlídce stavby při ústním jednání nebyl nalezen žádný jedinec  

                                                                                  5

 

 

koprníku štětinolistého, aby pak ve větě druhé odst. 4 uvedl, že u koprníku štětinolistého jde o omezený výskyt na několika metrech čtverečních v jižní části změněné trasy, kde dojde k jeho  částečnému  zničení. "

 

9) V odstavci posledním na str. 4/6 OOP praví, že oproti záměru posuzovaném v procesu EIA  je zmenšen předpoklad negativního ovlivnění  populace mravenců s ohledem na detailnější

vymezení trasy  a zvýšení odstupů výkopu od jejích hnízd. Z přiložené mapky a mapky původní trasy posouzené v EIA však je zřejmé, že to není pravda . Původní lokalizace trasy posouzené dle původní EIA  v mapce chybí, takže nelze dovodit, co vedlo OOP k tomuto nepravdivému tvrzení. K úpravě došlo pouze ve srovnání se záměrem MZP 424 a to vedl kabel v cestě a nikoli

mezi mraveništi.

 

10)Jako zavádějící Krušno vyhodnocuje tvrzení OOP, že jako významný faktor pro rozhodování byly považovány vitalita a životní strategie koprníku štětinolistého umožňující mu znovuosídlení stavbou narušených,  či v budoucnu revitalizovaných stanovišť a početnost hnízd mravenců v oblasti. Kdyby tomu tak bylo, nebyly by tyto druhu na seznamu ohrožených a nebylo by nutno je chránit,  bohužel v rukou OOP bezzubým zákonem. Z toho důvodu nelze považovat negativní vliv stavby za malý a nevýznamný, zvlášť s ohledem na kumulaci dalších záměrů v okolí a rozsah celého VPCH. Pak již nepůjde o nevýznamný, ale devastující vliv.

 

11) S tvrzením OOP na str. 5/6 odst. 2 že zohlednil i rozhodování v jiných případech u staveb  zasahujících do těchto druhů, kdy pouze zřídka dochází k nepovolení zásahu, nelze než souhlasit. Je to hlavní důvod, proč jsou tyto druhy ohroženy vyhubením.

 

12) Co se týče eliminace  invazivních druhů  a rekultivace území OOP zmiňuje,  že vzhledem k životní strategii bříz byla rekultivace vyloučena jako nežádoucí. V tomto rozhodnutí však posuzujeme vliv na koprník a mravence v celé délce trasy a životní strategii bříz je zcela odlišná od životní strategie posuzovaných druhů v tomto rozhodnutí. Kontrolu po dvou letech a odstranění invazivních plevelů považujeme za nedostačující vzhledem k životní strategii těchto .

Pravidelné kontroly celé trasy, likvidace invazivních plevelů, jakož i sběr semen a jejich výsev považujeme za pouze zbožné přání OOP. Jako příklad lze uvést " nadstandartní " péči OOP o PP břízy ojcovské, kde 28 let neproběhla ani kontrola, ani její Plánem péče stanovaná údržba.

Když si neplní povinnosti OOP,  jak lze předpokládat, že tak bude činit po léta investor. Navíc  kdyby tak činil, bude to znamenat další zásahy do PP a chráněných druhů vjezdy techniky a

množství pracovníků. Další otázkou je, kdo to ukontroluje.

 

13) I když to není předmětem tohoto řízení, považuje Krušno za důležité upozornit, ze záměr VPCH - I etapa není v souladu UP dokumentací města Výsluní , město Výsluní a většina jejich obyvatel s touto výstavbou nesouhlasí, trasa VVN 110kV není ani vedena v seznamu ZÚRÚK 4.3- plochy a koridory technické infrastruktury  vymezené PÚR 2008 ani v 4.4 Plochy a koridory technické infrastruktury  nadmístního významu - takže ji nelze považovat za stavbu veřejně prospěšnou. Naopak udělení kontraverzních výjimek umožní investorovi se v cenných partiích Krušných hor zaháčkovat, a vloží mu do ruky institut zmařené investice a orgánům ochrany přírody všech stupňů pak možnost účelně zabránit devastaci jedinečné přírody.

 

 14)V dokumentaci Krušno dále nenalezlo posouzení  vlivu rozsáhlých výkopových prací na hydrogeologické poměry dotčené oblasti. Je známo, že kabely uložené v chráničkách fungují jako drenáže a vzhledem k tomu, že až do přípojného místa se tato trasa svažuje nelze vyloučit negativní vliv na hydrogeologické poměry přilehlých lokalit. Vzhledem ke změnám trasování nelze použít závěry s předchozích posouzení.

           

                                                                          6

 

 

Z výše uvedených důvodů Krušno žádá, aby rozhodnutí OOP č.j. 3266/ZPZ/2014-3/ZD-737 bylo v celé rozsahu zrušeno, neboť  OOP nejenže nedoložil převahu veřejného zájmu  nad zájmem ochrany přírody, ale ani  jím uložené podmínky nezaručují významné dotčení ZCHD , které jsou a které i měly být součástí této výjimky.

 

 

 

 

Za Krušno :                                předseda spolku             Dr. Finda Miroslav

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář