Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti povolení stavby „ Větrný park Chomutov III etapa.

 

Odvolání proti rozhodnutí MMCH – stavební úřad ve věci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „ Větrný park Chomutov III etapa.

 

Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem
          cestou
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Husovo nám. 104/1
430 01 Chomutov                                             
Dne : 7.8.2013
K čj : MMCH/79921/2013
Sp. zn. SZ MMCH/05970/2013
 
Věc: Odvolání proti rozhodnutí MMCH – stavební úřad ve věci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „ Větrný park Chomutov III etapa.
 
Legislativa účastenství OS v řízení:
 
OS je v tomto řízení účastníkem jednak dle §85 odst. 2 písmeno c zákona 183/2006 S, a dle § 70
odstavců 1-3 zákona 114/1992 Sb. a každoročně předává DOSS žádost aby bylo předem informováno o
všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení při nichž mohou být dotčeny zájmy
přírony a krajiny chráněné dle zákona 114/1992 Sb. včetně stanov, které dokladují veřejný zájem , jehož
ochranou se OS zabývá. . Dále dle platných právních úprav je OS účastníkem i dle § 109 stavebního
zákona a to dle odst. 1 písmeno e, neboť v ochraně dotčené přírody vystupuje jako „ soused „ a
písmen g, neboť povolením je dotčen veřejný zájem ochrany přírody Úprava účastenství podle
zákona 114/1992 v §70 má přednost před vymezením účastníků ve stavebním zákoně. Dále OS  
upozorňuje na právo podávat námitky jako dotčená veřejnost dle tzv. Arhuské úmluvy ratifikované
parlamentem 6.6.2004 a vyhlášené ve sbírce mezinárodních úmluv 29.10.2004 pod č. 124/2004
Sb.m.s. Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí
našeho právního řádu.  Dále je OS účastníkem v navazujících řízeních také dle §23 odst. 9 zákona
100/ 2001Sb.
 
Občanské sdružení Krušno ( dále jen OS) podává odvolání do všech výroků výše uvedeného rozhodnutí Magistrátu města Chomutova z následujících důvodů:
1) Procesní pochybení a) Vydání územního a stavebního povolení na základě rozhodnutí vydaných
     v rozporu se zákonem. 
                                       b) sloučení územního a stavebního řízení
2) Účelové manipulace s ÚP Výsluní
3) Účelové a podjaté (ne)vypořádání  námitek a připomínek OS
4) Nezahrnutí některých podmínek závazných stanovisek do podmínek pro umístění a provedení
    stavby a jejich zmatečnost.
                                                           
 
 
                                                                     -2-
 
                                                            Odůvodnění :
ad 1
Jak OS opakovaně stavební úřad upozornilo v námitkách, některé podklady pro vydání územního a stavebního povolení jsou jednoznačně vydány v rozporu se zákonem což by v právním státě mělo být překážkou v navazujících řízeních . Dle § 90 písmeno e) stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu  s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. Je-li záměr v souladu s stanoviskem či rozhodnutím vydaným v rozporu se zákonem, nelze v řízení pokračovat
Při vydání souhlasného rozhodnutí se zásahem do krajinného rázu vydaném MMCH 23.8.2010 pod č.j.: OSÚaŽP/Ž/50009/2/2010 došlo ze strany správního orgánu k porušení překážky litispendence  dle § 48 odst. 1 správního řádu. Dne 11.12.2006 bylo pod č.j. 1239/ZPZ/2006 na základě žádosti spol. Proventi vydáno rozhodnutí KÚÚK, ve kterém byl se zásahem do KR udělen souhlas, následovalo odvolání obce Málkov, OS Meluzína a žaloba spol. Proventi. Rosudkem Městského soudu Praha č.j. Ca 184/2007-73-80 ze dne 29.12.2009 bylo rozhodnutí MŽP zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. MŽP vydalo dne 29.4.2010 pod č.j.: 561/530/10 rozhodnuté, kterým vrací celou věc k novému projednání. Dne 24.1.2011 vydal KÚÚK pod č.j.: 193/ZPZ/2011 vyrozumění o novém projednání ve věci.  Porušení zákona vidí OS v tom, že v rozporu s § 48 odst. 1 MMCH vydal dne 23.8.2011 pod zn. OSÚaŽP/50009/2/2010 rozhodnutí se souhlasem zásahu do krajinného rázu, přestože u jiného správního orgánu( KÚÚK) probíhalo dosud řízení ve stejné věci. Tvrzení stavebního úřadu, že mu nepřísluší toto řešit, je v rozporu s § 45 odst. 3 správního řádu, který jasně říká, že žádost o vydání rozhodnutí nesmí být  zjevně  nepřípustná. Vydání navazujících rozhodnutí na rozhodnutí vydaném zjevně v rozporu se zákonem je právně nepřípustné.
Rovněž vypořádání námitky na str. 13 pod číslem 9  , kdy OS upozornilo, že žadatel nemá udělenu výjimku ze zákazů ochranných podmínek zvláště chráněných druhů je naprosto irelevantní a lživá. KÚÚK neudělil výjimku pro chráněný druh chřástal polní a prha arnika ne proto, že se zde nevyskytují, ale proto , že v rozporu se zákonem by byly tyto druhy stavbou dotčeny jak přímo, tak narušením jejich biotopu. Proti rozhodnutí podala APB odvolání a rozklad a oboje bylo MŽP zamítnuto. Trapná snaha Mgr. Kočvary Radima dostát „závazků“ vůči chlebodárci tím, že dodatečně vydá jakési vyjádření, že se chráněný druh v lokalitě nevyskytuje, když ho sám před tím v lokalitě identifikoval a žádost a výjimku sám doporučil je i v rozporu se zjištěním OS, které tyto chráněné druhy v lokalitě zaznamenalo. Tristní je, že KÚÚK vydal sdělení pod č.j. 458/ZPZ/Z/2013 dne 18.2.13 aniž by si tento „zvláštní posun“ v názoru pana Kočvary ověřil nezávislým biologickým průzkumem.  OS trvá na tom, aby bylo respektováno rozhodnutí ministra ŽP ze dne 10.5.2012 pod č.j. 2337/M/1234117/ENV/12 spis. zn. R2401, které brání vydávání rozhodnutí v navazujících řízení jako v problematice KR.
 
Ani se zdůvodněním námitky na str. 12 pod č, 2 se nelze zcela ztotožnit. § 46 odst. 1 správního řádu  uvádí jako povinný údaj  předmět řízení .  Pod tím si jistě nelze představit název etapy , ale její stručný popis jako např. kabelová trasa délky 580m 22 kV  atd. Ve všech předchozích oznámeních tyto údaje byly uvedeny, zde nikoli. Právě tyto údaje slouží účastníkovi k snazší orientaci v často velmi rozsáhlé dokumentaci.
 
 ad 2)  OS trvá na tom, že podmínky v území nejsou pro sloučení řízení jednoznačné. Vypořádání na str. 10 pod číslem 1 je pouhou snahou za každou cenu tento nesmyslný záměr ve prospěch investora prosadit. Pokud ÚP pro určitou stavbu stanoví více podmínek, musí býti splněny všechny. To znamená, že na  potencionálně  vhodné ploše pro VTE musí být zároveň ÚP daný odstup od okraje zastavěného území. Zatímco vymezení plochy je pouze potencionální( tedy event. vhodné) kriterium odstupu je jednoznačné.
Dle § 43 odst. 5 je ÚP  závazný ….pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí … a na námitce OS trvá. Argument, že měla býti uplatněna v rámci schvalování ÚP je irelevantní. V té době nebylo známo konečné umístění VTE ani jejich konečný typ, takže nemohlo býti
                                                                          -3-
 
 
ani známo bude-li ta která VTE obě kriteria splňovat. Rovněž odkaz na § 89 odst. 2 staveb. zákona je účelově „upraven.“ Tento § neříká, že k námitce se nepřihlíží protože měla být řešena v rámci schvalovaní ÚP, ale říká, že se nepřihlíží k námitkám,  o kterých bylo rozhodnuto při vydání ÚP.  Takovéto „ohýbání“ zákonů orgány státní správy je tristní ukázkou průniku byznysu do této. Stejně irelevantní je odkaz na Stanovisko EIA z r. 2005. OS opakovaně namítá, že toto stanovisko je dávno neplatné , v podstatě posuzuje zcela jinou stavbu, která nemá ani stejný název , VTE jsou umístěny na jiných souřadnicích, kabelové trasy vedou jinudy, posuzován byl jiný typ VTE atd, atd. Vzdálenost 400 m vytržená účelově z kontextu je v rozporu s hlukovou studií Ing. Jiráska ze ZÚ Ostrava z 2/2012, která je součástí dokumentace ULK 537 a kde v rámci hodnocení kumulativních hlukových podmínek v oblasti, byla VTE LH14 pro překročení hygienických limitů vůči obydlím ve Volyni vypuštěna . Rozpor s ve spisu založeným dodatkem k hlukové studii z Akustiky Brod z 1/2012, kde je LH14 akceptovatelná jen potvrzuje to, co dávno tvrdíme, že akreditace, ještě neznamená nestrannost.
 
k vypořádání na str. 10 pod č. 2 – poddolovaná území
Vypořádání je opět snahou vyhovět investorovi. Že ÚP podrobně neřeší jak mají stavby VTE respektovat poddolované území ve vztahu k rizikům na prováděný záměr je námitkou irelevantní. Respektovány mají být historická důlní díla  a ÚP tím řeší jejích možné poškození či zničení stavbou, ne naopak.
 
k vypořádání na str. 12 pod č. 3/c
Vyjádření je „koordinované především s plány investora. Ochranná pásma vodního zdroje dle § 30 vodního zákona  vyžadují splnění určitých podmínek ochrany a jak správně píše správní orgán, „žádné“ nebyly v závazných stanoviskách stanoveny, ani není ze závazných stanovisek patrné, jak k tomuto vyjádření MMCH dospěl. Když je vodní zdroj ve svém ochranném pásmu ohrožen např. únikem ropných látek, když výkopovými pracemi může dojít k narušení vodotečí a tím narušení vydatnosti zdroje OS předpokládá, že nestanovení žádných podmínek pro práce v ochranném pásmu vodního zdroje je porušením vodního zákona  a stanoviska jsou tedy vydána účelově ve prospěch žadatele.
 
k vypořádání na str. 12 pod č. 3/d
Krom toho, že akustická studie  Akustiky Brod je v rozporu se studií námi výše uvedenou ZÚ Ostrava z 2/2012 Ing. Jiráska  je i v rozporu s možnostmi VTE. Tato může pracovat ve 3 MODech , kdy MOD 0 je bez omezení , a MOD 1 a MOD 2 snižuje akustickou zátěž o pouhý 1 dB, což překročení hlukové zátěže nevylučuje Navíc není prakticky možné, aby dotčení obyvatelé měli možnost kontroly či jakéhoko-li ovlivnění. V podstatě jde o podmínku „ aby se vlk nažral a koza zůstala celá.  Přístup KHS v Chomutově je mírně řečeno vůči investorovi loajální, což OS opakovaně doložilo. Z tohoto pohledu jsou podmínky v území nejednoznačné a spojení řízení protizákonné.
 
 k vypořádání na str. 12 pod č3/e
Stavební úřad zde tvrdí, že ke stavbě byly doloženy souhlasy jednotlivých správců sítí elektronických komunikací. Souhlasy přiložené ve spisu byly v době vydání rozhodnutí neplatné, vyjádření operátora sítě T Mobile bylo propadlé již před podáním žádosti o povolení stavby investorem ,  což je v rozporu s § 111 odst. 1 písm. b a § 90 písm. d stavebního zákona tak i s podmínkou ÚP Výsluní ZE2- podmínky jsou proto v území nejednoznačné.  
 
Dalším dokladem nejednoznačnosti podmínek je zcela zjevná neplatnost stanoviska EIA
Upozorňujeme na skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí z téhož důvodu zrušilo svým rozhodnutím ze dne 27.5.2013 čj.: 1197/530/13, 36 178/ENV1/3 rozhodnutí KÚ ÚK, odboru životního prostředí a zemědělství o výjimce ze zákazů dle § 56 zák.č. 114/1992 Sb. pro záměr téhož investora „Větrný park Chomutov IV. etapa a větrná farma Výsluní I a II.“ Připomínáme rovněž, že nedostatek předložení platné EIA byl namítán samotným MMCH v usnesení o zastavení řízení vydaném dne 15.8.2012 a byl jedním z důvodů zastavení původního sloučeného stavebního a územního řízení zahájeného dne 26.9.2011. Neobstojí proto zdůvodnění uvedené na str. 11) napadeného rozhodnutí dole
                                                                             -4-
 
pod bodem 3). Pokud nové posouzení vlivu na životní prostředí nevyžaduje záměr VPCH – II. etapa, jde o jiný záměr než je předmětem napadeného rozhodnutí, neboť v daném případě jde o VPCH – III. etapu. Z téhož důvodu neobstojí argumentace správního orgánu na str. 13 napadeného rozhodnutí pod bodem 6), neboť uvedeným rozhodnutím MŽP z 27.5.2013 bylo jeho původní rozhodnutí z 20.1.2011 překonáno a nelze z něho tedy vycházet. I judikatura se vyvíjí a právní názory soudů mění, je tedy logické, že se může měnit a vyvíjet také právní názor odvolacího správního orgánu.
Pokud by odvolací orgán považoval navzdory výše uvedeným argumentům i svému vlastnímu stanovisku posouzení EIA z r. 2005 za platné, upozorňujeme na nesoulad tohoto stanoviska s předloženým projektem. Ve stanovisku EIA z r. 2005 byl povolen posun VTE: LH 4, LH9, LH18 a RU9. V projektu však došlo k posunutí všech VTE ve III. etapě, takže by i v případě platné EIA bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit pro rozpor EIA s projektem, který není podle zákona přípustný. Kromě VTE jsou v projektu úplně jinak vedena i kabelová vedení, resp. trasy. Rozpor EIA z r. 2005 s projektem představuje i svedení výkonu VPCH rozvodnou 22 kV v k.ú. Nová Víska.
 
Obdobné je to s minimální vzdáleností od lesa, která je pro RU9 stanovena ve vzdálenosti 30m. Podle projektu však dosahuje až ke kraji lesa, a to navzdory vyjádření MŽP ze dne 20.1.2011 čj. 108881/ENV/10, podle něhož mělo dojít k dodržení ochranného pásma lesa RU9 a vzdálenost RU9 měla být posunuta. Z téhož důvodu měly být posunuty i VTE: LH1, LH9 a LH14. Namítáme proto rozpor vydaného rozhodnutí se stanoviskem nadřízeného správního orgánu, jímž je podřízený správní orgán vázán. Takový rozpor je nezákonný a je důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí.
 
V případě platnosti EIA z r. 2005 by rovněž došlo k dalším nesrovnalostem a rozporům mezi tímto stanoviskem a projektem i podmínkami výstavby stanovenými správním orgánem v napadeném rozhodnutí, a to nejen pokud jde o barevné provedení nátěrů, ale také pokud jde o nerespektování rozestupů mezi jednotlivými VTE (místo 400 m je u některých VTE jen 300 m). Dále jde o podmínku předání jedné VTE do vlastnictví obce Výsluní, když podmínka nebyla a není splněna a nedošlo v tomto směru ani k žádné závazné nabídce.Ve stavebním povolení není zohledněna podmínka operativního zásobování stavebními materiály. Ze strany investora nebyla splněnaani informační podmínka vůči dotčeným obcím a investor nadále odmítá poskytovat obci Výsluní dokumentaci k záměru (viz námitky obce ze dne 14.6.2013). Ze strany MMCH došlo k pochybení i v důsledku nezahrnutí podmínky zabezpečení vlastního dlouhodobého monitorování hlukové zátěže do stavebního povolení. Pokud jde o pochybení investora, MMCH to zjevně nevadí a přes tyto nesrovnalosti či přímá porušení zákona vydalo napadené rozhodnutí na základě investorem předložených podkladů. Tento správní orgán sám se následně v tomto rozhodnutí dopustil dalších porušení zákona. Z důvodu uvedených rozporů a nesrovnalostí máme zato, že napadené rozhodnutí je třeba zrušit.
 
Absence aktuálního hydrogeologického průzkumu- Do řízení VPCH je neustále předkládán průzkum z roku 2004 t. j průzkum starý více jak 9 let ! Za tu dobu mohlo dojít ke změně hydrogeologických poměru v dotčené lokalitě, a navíc při porovnání mapových podkladů k EIA 2005 je zřejmé, že tento průzkum hodnotí zcela jiné území než zahrnuje tento projekt. Práce je navíc neúplná ( chybí důležitá strana 23) , takže opět jde o porušení § 90 písm. e) a § 111 písm. b)
 
Vyjádření stavebního úřadu na str. 12 že vedl spojené řízení proto, že investor   podal žádost dle § 94a a povaha věci společné řízení nevylučovalo je výše uvedenými důvody zcela jednoznačně vyvráceno. Z toho důvodu žádáme, aby rozhodnutí bylo zrušeno a řízení zastaveno.
 
Ad 2) manipulace s ÚP Výsluní
 Krom výše uvedeného  stran vztahu záměru s ÚP Výsluní je z rozhodnutí patrné, že jak samotné rozhodnutí, tak vypořádání námitek účastníků řízení je založeno na nepřípustné manipulaci a nerespektování ÚP, která je pro dotčené orgány závaznou normou.
 
 
                                                                           -5-
 
 ad ZE1 – ochranné pásmo lesa- dle ÚP má být respektováno, proto  vydaná závazná stanoviska ze dne 28.3.2012 č.j. MMCH/36597/2012 a  MMCH /36386/2013 jsou vydány v rozporu ze zákonnou normou, kterou ÚP bezesporu je. Správní orgán je povinen ÚP respektovat.
              - respektování poddolovaného území – viz výše
              - ochranné pásmo vodního zdroje – viz výše – opět vyjádření  ze dne 7.7.2010 č.j. OSÚaŽP/Ž/53952/10 je vydáno v rozporu s ÚP Výsluní. Že neobsahuje žádné podmínky ochrany vodních zdrojů je nepřípustné navíc když hrozí narušení místních vodotečí v lokalitě VTE LH14, LH1 a LH9.
 
 ad ZE2 – splnění hygienických norem hluková studie ZÚ Ostrava Ing. Jiráska je v rozporu se studií Akustiky Brod – správní orgán si účelově vybral studii soukromého znalce placeného investorem, která je pro investora výhodnější. Ohrožení obyvatel hlukovou zátěží  není zřejmě pro stavební orgán důležité.
Ex post řešení po realizaci stavby je spíše utopií, a u investora, který např. na Ašsku staví VTE bez stavebního povolení lze ohledy jen těžko očekávat.
              - možný střet s radioreléovými trasami – viz výše- souhlasná stanoviska byla v době rozhodování neplatná- ex post řešení kompenzačními opatřeními nic nemění na tom, že je porušena podmínka ÚP Navíc kompenzační opatření nejsou ve stavebním povolení blíže specifikovány.
              -vypracovat a posoudit hodnocení krajinného rázu- krom toho, že rozhodnutí je vydáno v rozporu se zákonem( ignorována překážka litispendence ) investor nepředložil nikdy nařízenou vizualizaci  a pohledovou studii vč. trojrozměrného modelu dle požadavku ÚP Výsluní a KÚÚK. Doložená studie arch. Vorla tyto podmínky nejenže nesplňuje, navíc je v přímém rozporu jak s ÚP Výsluní , tak s metodikou hodnocení KR vydanou MŽP a to hlavně ve vztahu ke kulturní dominantě kostela sv. Václava ve Výsluní. Že stavební úřad není oprávněn  posuzovat nebo zpochybňovat posouzení vydaná oprávněnou osobou neobstojí, neboť dle stavebního zákona musí posuzovat úplnost dokumentace  a pokud ve znaleckém posudku určitá, pro rozhodnutí důležitá data chybí, je oprávněn požadovat nový posudek či jeho doplnění. OS tuto námitku v příslušném řízení vzneslo a tato jako vždy byla správním orgánem ignorována.
             - postupovat v souladu s ustanoveními zákona 100/2001Sb. – tvrdit, že pokud postavím stavbu podléhající posouzení dle tohoto zákona jinde, jinak a s jinými parametry, že má platnou EIA je hrubým porušením tohoto zákona. To, že ing. Honová z MŽP vydává protichůdná stanoviska zřejmě pod tlakem investora a jeho kamarádů jsme již rozebrali výše . Tyto okolnosti bude nutné vyhodnotit nezávislým správním soudem. Povolený záměr III etapy není totožným projektem posouzeným v r. 2005 a ani MŽP není oprávněno vydávat stanoviska v rozporu se zákonem.
 
ad ZE3 – posouzení vlivu generátorů  na KR
krom výše uvedeného , tj. vyhodnocení posudku Ing, Vorla je zde ještě nutné zdůraznit, že tento na přiložených fotografiích mizerné kvality nezachycuje všechny VTE, hlavně ty výše položené. I tak je patrné, že záměr nesplňuje podmínky ÚP Výsluní v této kapitole , která určuje předmět posouzení pohledů z určených stanovišť: pohledové působení skupiny generátorů, vztah ke kultur. dominantám, vztahy jednotlivých věží, zákryty jednotlivých věží apod.  Záměr je jednoznačně v rozporu si s touto kapitolou ÚP a námitka byla OS vznesena ve všech řízeních. Stavební úřad se jednoznačně snaží podmínky ÚP zlehčovat.
 
ad ZE5 –tato podmínka stanoví, že stavba musí dodržet podmínky souhlasného stanoviska MŽP ze dne 25.10.2005 452d/ENV/710/05 – zde je rozpor s ÚP nejvýraznější a ani MŽP není oprávněno následnými stanovisky překonávat podmínky schváleného ÚP.
 
Ad 3 – vypořádání připomínek OS
Obecně: při porovnání námitek a vypořádání je zcela zjevné, že tyto nejsou vypořádány všechny, dále že jejích obsah je ve vypořádání často vytržen z kontextu a námitka je často vypořádána jen částečně , nebo vůbec. Z výše uvedeného důvodu je předkládáme znovu v plném znění jako přílohu.
 
                                                                           -6-
 
K námitkám z veřejného projednání
a)  OS namítalo, že v rozporu s § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel nevyvěsil předepsané informace o záměru na místě určeném stavebním úřadem a to na pozemku p.č. 880/2 k.ú. Volyně  u Výsluní. Na porušení zákona nemění nic to , že žadatel údajně vyvěsil toto oznámení jinde  což dokládal sice fotografiemi, ale tyto lze pořídit kdykoli, a kdekoli, nemají žádnou průkaznou hodnotu. Zvláště, když OS tento nedostatek namítalo již v minulosti a tento nedostatek může být důvodem k novému veřejnému projednávání. Konstatování stavebního úřadu, že nebylo prokázáno, že by toto pochybení mělo za následek zkrácení práv účastníků řízení neobstojí. Povinnost vyvěšení není samoúčelná a její význam spočívá v tom, aby svá práva účastníka mohly uplatnit ty subjekty, které nebyly v době zahájení řízení správnímu orgánu známy a nebyly tudíž vyrozuměny. Tvrzení, že nebylo prokázáno porušení práv účastníků, nebylo ze strany stavebního úřadu nijak doloženo.  OS tudíž trvá na zrušení rozhodnutí a novém veřejném projednání.
 
b) Stavební úřad ani žadatel se nevypořádal s námitkou že pozemek p.č. 1144 v k.ú. Volyně není dle dokumentace součástí VPCH , nemá tedy posouzení dle zákona 100/2001Sb a ani mapové podklady k EIA z r 2005 tuto trasu neobsahují.
 
K námitkám podaným v písemné formě
a)  na str. 10 3 odst. shora SÚ uvádí, že posoudil záměr dle §90 st. zákona a shledal , že její umístění je v souladu s územně plánovací dokumentací. Domníváme se že vzhledem k výše uvedenému stan ÚP je toto tvrzení zcela nepodložené a nepravdivé. Dále je zde zcela účelově zmanipulován § 18 odst. 5 , který sice umožňuje v nezastavěném území umístit dopravní a technickou infrastrukturu ale pouze veřejnou !
Soukromé kabelové vedení, není veřejnou distribuční sítí a slouží pouze ke svedení výkonu se soukromého zdroje a tudíž nemůže být umísťováno v nezastavěném území obce Domašín, která nemá ÚP. V rozhodnutí SÚ Kadaň ze dne 4.5.2012 č.j. SÚ/04738/2012- prodloužení lhůty výstavby- není povolena výstavba předávací stanice ( rozvodna ) Rusová na pozemku p.č. 264 v k.ú Nová Víska u Domašína. ale pouze kabelové vývody 22kV Rusová-rozvodna Vernéřov. Bez této stavby je III etapa nefunkční a nelze ji ze zákona realizovat.
 
b) k bodu 6 na str. 11 a bodu 7 na str. 13- pozemky ke stavbě musí být vypořádány v době vydání rozhodnutí. U VTE LH1 LH2 a LH 4 přesahuje stavba na cizí nevypořádané pozemky . Vydat rozhodnutí a pak spekulovat, že to investor pod sankcí nějak zařídí, je v rozporu se zákonem. V deklarovaném potvrzení výrobce o možnosti omezení rotace rotoru se pouze uvádí, že pokud se rotor natočí do omezené pozice, zastaví provoz, nikoli, že se do této pozice nemůže natočit. To je to samé, jako když SÚ povolí stavbu domu s přesahem střechy na sousedův pozemek a pak mu pod sankcí realizaci vlastně nedovolí.
V bodě 7 na str. 13 se nelze ztotožnit s tvrzením, že je věcí stavebníka je-li pro něj tento záměr výhodný. Povolit nefunkční stavbu, která svým rozsahem ovlivňuje KR, chráněné druhy, zdraví a pohodu obyvatel je minimálně v rozporu s využitím území jak ho stanovuje Politika územního rozvoje, ZÚRÚK tak i územní plány.
 
c)  k bodu 5 na str. 13 rozhodnutí- OS namítalo, že plánované použití VTE typu Vestas V90 2MW s celkovou výškou 150 m je v rozporu s i neplatnou EIA. Zde se snaží stavební úřad zmást účastníky řízení a zastřít skutečnost. ABP Plzeň na všech jednáních jak s DOSS tak OS jasně deklaruje že hodlá realizovat VTE výše uvedeného typu, nikoli VTE s tubusem 80 m. To ostatně dokládá i závazné stanovisko  úřadu pro civilní letectví ze dne 16.6.2010 č.j. 2894-10-701 a prodloužení platnosti ze dne 30.1.2013 pod č.j. 146-13-701,  které se vydává pro investiční akci: citujeme:
Větrný park Chomutov-III. etapa: 8VE typu Vestas V90-2MW, situované v k.ú. Volyně u Výsluní, Nová Víska u domašína ( celková výška 150m/ nad terénem)….další dle specifikace PD a TS uvedené v příloze žádosti o vyjádření k umístění stavby a pro účely územního a stavebního povolení.
Z výše uvedeného  jasně vyplývá, že TS a PD počítá s výškou stavby 150m nad terénem a stavební úřad povoluje stavbu s výškou 125m klame účastníky, když v bodě 5 na str 13 uvádí, že ….Podle PD jsou
                                                                          -7-
 
předmětem záměru VE Vestas V90-2MW s 5ti dílnou  modulovou věží výšky 80m a průměrem rotoru 90m…..Za těchto podmínek nelze vydat územní rozhodnutí ani stavební povolení, neboť pokud
platí výška 150 má investor platné závazné stanovisko ÚCL ale stavba je v rozporu s EIA, ÚP a i
z již vydaným rozhodnutím, nebo platí výška 125m pak nemá platné závazné stanovisko dotčeného orgánu – ÚCL- bez něhož nelze stavbu a ani povolení realizovat. Navíc, pokud investor splní požadavky ÚCL dostane se do rozporu s i tak neplatnou EIA , která striktně požaduje nátěr VTE odstíny zelené, šedé a stříbrné, zatímco ÚCL vyžaduje zbarvené velké části červené.
 
 d) k bodu 1 na str. 11- vypořádáno spekulativně . Lokalita je na okrají pokrytí a příjem z alternativních vysílačů zde je problematický. Navíc nevíme, proč by si obyvatelé měli pořizovat satelitní komplety, které zvyšují jejích spotřebu el. energie  a podmínka, že je uhradí investor není stanovena, pouze nařizuje měření ve zkušební době,  když řádně platí koncesionářské poplatky a mají na kvalitní příjem TV ze zákona nárok.
 
e)  k poznámce na str. 12 první odstavec- OS dle svých MV schválených stanov, nezabývá pouze ochranou přírody a krajiny ale i jejich obyvatel , rozvojem turistiky a sídelních funkcí Krušných hor, takže v námitkách není rozpor s § 89 odst. 4 stavebního zákona.
 
f) k bodu 6 str. 13- krom výše uvedeného MŽP vydalo k platnosti EIA několik stanovisek, a platnost EIA v nich mimo jiné podmiňovalo tim, že jde o substituci  původního záměru firmy Proventi – viz např.vyjádření č.j. 1224/ENV/10 z 9.2.2010 pod číslem 1 na str. 1.
K tomuto bodu jsme se jíž podrobně vyjádřili na str. 3 poslední odstavec a na str. 4 první odstavec.
 
g) k bodu 11 na str. 14
Zde namítáme nejen neplatnost EIA , ale hlavně jak jsme uvedli výše, předávací stanice Rusová nemá ani
stavební povolení, což činí III etapu nefunkční. Že podstatná změna projektu nevyžaduje další posouzení vlivu na ŽP je v rozporu se zákonem, a to bez ohledu, že je vydána MŽP
 
h)  k bodu 12 str.14- pozemek 882/4 k.ú. Volyně u Výsluní jak jsme uvedli výše je ošetřen v rozporu se zákonem.
 
ch) k bodu 13 str.14- vypořádání této námitky jen podtrhuje podjatost stavebního úřadu- chybou není chybné číslování stránek, nebo text na stránce následující zcela zjevně na předchozí nenavazuje !!Jak jsme výše uvedli, z PD ani ze stavebního povolení nevyplývá vůbec, jaký záměr bude realizován – např. různé dokumenty uvádějí různé výšky VTE.  Zkráceni na svých právech jsme ve všech bodech odvolání.
 
i) k bodu 14 str. 14 – zde stavební úřad lže. OS podalo stížnost na zahájení stavebních prací na I-III etapě VPCH ze dvou důvodů . Zaprvé že v rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů a EIA kdy práce nesmějí být prováděny  v době od 1.4. do 15.8. což platí pro všechny etapy a dále z důvodů neuděleného stavebního povolení v té době pro II a III etapu. Stavební úřad stížnost vůbec neřešil, pouze OS napsal, že
chce upřesnění kde byly práce zahájeny, aby mohl zasáhnout. Proto tvrzení že se podání OS nepotvrdilo, je lživé, neboť vykolíkování  nebo jeho zbytky nap.ř na II etapě jsou dodnes na trasách patrné.  To je jen opět ukázka podjatosti SÚ Chomutov a naprosté loajálnosti SÚ k investorovi.
 
S ohledem na shora uvedené věcné i procesní vady napadeného rozhodnutí i celého správního řízení u MMCH a MÚ Kadaň předcházejícího vydání napadeného rozhodnutí navrhujeme, aby odvolací orgán přezkoumal celé napadané rozhodnutí jak po stránce věcné včetně opakovaného porušování zásad správního řízení, tak i po stránce procesní, neboť napadeným rozhodnutím byl v mnoha ohledech porušen opakovaně a zcela účelově zákon.
 
 
 
                                                                          -8-
V dalším postupu navrhujeme, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a řízení zastaveno.
 
 
 
za OS Krušno :                         
                                                                           předseda sdružení :             Dr Finda Miroslav
 
 
 
 
přílohy:
Závěr hluk. studie 2/2012 Ing. Jiráska.....................................................1 list
Propadlá vyjádření...................................................................................4 listy
Námitky os Krušno do stavebního řízení.................................................4 listy
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář