Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání OS Krušno proti rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení pro VPCH –II etapa.

 

Věc: odvolání OS Krušno proti rozhodnutí č.j. MMCH/84667/2013 o umístění stavby a stavebním povolení pro VPCH –II etapa ve společném řízení.

 

                                         Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Zborovská 4602
430 28 Chomutov                                             
Dne:17.9.2013
K č.j.: MMCH/84667/2013
Ke spis. zn.: SZ MMCH/27403/2013
 
Věc: odvolání OS Krušno proti rozhodnutí č.j. MMCH/84667/2013 o umístění stavby a stavebním povolení pro VPCH –II etapa ve společném řízení.
 
 
Legislativa účastenství OS v řízení:
 
OS je v tomto řízení účastníkem jednak dle §85 odst. 2 písmeno c zákona 183/2006 S, a dle § 70
odstavců 1-3 zákona 114/1992 Sb. a každoročně předává DOSS žádost aby bylo předem informováno o
všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení při nichž mohou být dotčeny zájmy
přírony a krajiny chráněné dle zákona 114/1992 Sb. včetně stanov, které dokladují veřejný zájem , jehož
ochranou se OS zabývá. Dále dle platných právních úprav je OS účastníkem i dle § 109 stavebního
zákona a to dle odst. 1 písmeno e, neboť v ochraně dotčené přírody vystupuje jako „ soused „ a
písmen g, neboť povolením je dotčen veřejný zájem ochrany přírody Úprava účastenství podle
zákona 114/1992 v §70 má přednost před vymezením účastníků ve stavebním zákoně. Dále OS  
upozorňuje na právo podávat námitky jako dotčená veřejnost dle tzv. Arhuské úmluvy ratifikované
parlamentem 6.6.2004 a vyhlášené ve sbírce mezinárodních úmluv 29.10.2004 pod č. 124/2004
Sb.m.s. Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí
našeho právního řádu.  Dále je OS účastníkem v navazujících řízeních také dle §23 odst. 9 zákona
100/ 2001Sb.
 
Počítání lhůt
Protože OS bylo ze strany MMCH vyrozuměno v rozporu se zákonem jak veřejnou vyhláškou tak jednotlivě dodejkou, podalo proti tomu písemnou stížnost z důvodu rozdílného počítání lhůt. MMCH byla stížnost uznána a potvrzeno oznámení veřejnou vyhláškou a tím potvrzena lhůta na odvolání celkem 30 dnů.(15 dní na doručení a 15 dní na odvolání). Dle §40 odst.1písmeno a) lhůta počíná běžet od následujícího dne a dle §40 odst.1 písmeno c) připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Z toho plyne, že posledním dnem odvolání OS Krušno je 23.9.2013.
 
Obecné námitky
1) OS Krušno,(dále jen OS) vyslovuje námitku podjatosti správního orgánu. Celé rozhodnutí je křečovitou snahou správního orgánu ve spolupráci s investorem prosadit záměr a to i za cenu uvádění zjevných nepravd a účelovou manipulací s fakty, jako jsou vyjádření dotčených orgánů, účastníků řízení a vydaných stanovisek, jak uvedeme v konkrétních námitkách.
 
2) Správní orgán porušil zákon v § 89 odst. 1 zákona 183/2006 ( stavební zákon, když po veřejném ústním projednání záměru přijal dodatečně připomínky investora knámitkám OS a k těmto nejenže přihlížel, ale dokonce některé pasáže doslova opsal. Naopak vyjádření OS k těmto připomínkám zcela ignoroval.
 
                                                                            -2-
3) Námitky OS při ústním projednání byly nedostatečně zaznamenány, účelově zkráceny a často vytrženy z kontextu, což umožnilo správnímu orgánu jejich vypořádání ve prospěch investora. Např. na str. 16 je uvedena námitka OS pouze tak, „že od stanoviska MŽP ze dne 2.2.2011zn. 112846/ENV/10 je projekt opět změněn „ a že nebylo uvedeno jak byl změněn a tudíž nelze vypořádat. Toto tvrzení je lživé. OS uvedlo zcela konkrétní změny, které investor v rozporu s i tak neplatnou EIA provedl, dokládalo to i mapovými podklady, které byly paní Borovské předány spolu s písemnými námitkami. Na téže straně dále uvádí, že podmínky stanoviska MŽP neobsahují podmínku předložení trojrozměrného obrazu VTE při hodnocení vlivu na KR. To je pravda, tuto podmínku stanovil KÚÚK, což OS tvrdilo a doložilo.To je
jen malá ukázka toho jak správní úřad manipuluje s fakty a asi hlavním důvodem, že v době vyspělých technologii stavební úřad Chomutov nepořizuje zvukový záznam veřejných ústních projednávání.
 
4) Rovněž tvrzení, že stavební úřad není oprávněn posuzovat nebo dokonce zpochybňovat jakákoliv posouzení zpracovaná odbornou osobou ( zde ve vztahu k námitce na kvalitu posudku Arch. Vorla ) považujeme za pouze účelové. § 111 odst., písmeno d) jasně říká, že stavební úřad přezkoumá připojené podklady z hlediska zda vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Navíc posudek arch. Vorla byl zčásti zpracován samotným investorem, to znamená neautorizovanou osobou, což je v rozporu se zákonem o znalcích, v podstatě se jedná o podvodné jednání. Pokud je posudek zpracován v rozporu ze zákonem, není stavební úřad jen oprávněn toto posuzovat, ale je povinen tuto situaci řešit a zjednat nápravu.
 
5) Otázka veřejného zájmu stavby:Správní orgány všech stupňů (MMCH, KÚÚK, MMR aj.) se s oblibou schovávají za tzv. „veřejný zájem“.
Výstavba soukromých výroben el. energie v ČR není a ani nemůže být stavbami ve veřejném zájmu,jak již opakovaně zdůraznil NSS ve svých judikaturách a to z těchto důvodů:
 
-jde o soukromou aktivitu soukromé firmy, ve které nejsou zastoupeni ani stát, ani veřejnost.
-ČR vyrábí 17 TW el.energie navíc než spotřebuje, přesto ceny do letošního roku pouze výrazně stoupaly a díky podpoře OZE ze strany státu bude vždy dražší než bez těchto i po zlevnění. Z toho plyne, že tyto kontraverzní ČR nepotřebuje.
-z průzkumů a anket jasně vyplývá, že více jak 70% obyvatel dotčených regionů výstavbu těchto, přírodu devastujích zdrojů e. energie, odmítá a stejný trend je i ve většině ostatních zemí a to mají lepší podmínky než ČR. A obyvatelé jsou snad veřejnost, ne zkorumpovaní úředníci či znalci, kteří tyto kontraverzní projekty stůj co stůj protlačují.
- EU v současné době přehodnocujesvůj postoj k překotné výstavbě OZE a proto není nutné doslovně plnit závazky ČR vůči této plnit a navíc díky FVE má ČR již závazky k EU splněny.
-Problematicky se ukázal i dopad OZE na ekologii. Přestože v celém světě bylo vystavěno stovky tisíc těchto zdrojů, byly jimi zdevastovány obrovské plochy úrodné půdy, zničen krajinný ráz mnohých území, viditelný ekologicky dopad je spíše negativní. Emise CO dále stoupají, ledovce dále tají, a země, které vsadily na OZE neuzavřely jedinou klasickou elektrárnu na fosilní paliva (nutnost zálohování bohužel nebyla vyřešena.Ničivý dopad na krajinný ráz a to i chráněných území, faunu a floru je dnes vidět na každém kroku. Dopad emisí hluku, infrazvuku, světelného smogu, rušení TV a rozhlasových signálů je patrný již dnes a bude hůř. To je také veřejný zájem ?
-výstavba OZE má nedozírné důsledky v ekonomicko-sociální sféře: jsou drahé, málo výkonné, mají velmi krátkou životnost a musí se často obnovovat, vyžadují nákladné restruktulizace distribučních sítí, nevytvářejí mnoho pracovních míst,  protože jsou samoobslužné, což v důsledku vede k výraznému zdražování el.energie se všemi důsledky pro koncové spotřebitele, a to především firmy, ale i každého občana. A nejsou právě oni veřejností?
Z tohoto, jistě ne úplného výčtu jednoznačně vyplývá, že výstavba OZE ČR je nejen neúčelná, ale v žádném případě není ve veřejném zájmu. Jde o ryze soukromý byznys na který je v současné
době navázána řada závadových struktur a osobností a jedinečnou ukázkou průniku byznysu do státní správy.
 
 
 
                                                                        -3-
Konkrétní námitky:
1) procesní námitka- namítáme, že investor měl dle výzvy MMCH doplnit chybějící podklady pro vydání rozhodnutí ve lhůtě do 31.7.2013 a to na základě usnesení KÚÚK ze dne 21.6.2016.č.j. 331/UPS/2013-3. Tento termín byl investorem ignorován, chybějící podklady nedoplnil o čemž svědčí vyjádření ČEPS a.s. ze dne 12.8.2013zn. 287/16520/12.8.2013/Ho, z něhož je navíc zřejmé, že investor žádal o stanovisko až 9.8.2013, tedy 8 dní po vypršení poskytnuté lhůty správním orgánem! Dalším takovým stanoviskem je vyjádření ČES Distribuce a.s. ze dne 5.8.2013. Pochybení vidíme v tom, že v rozporu s §111 odst.3 stavebního zákona ve spojení s § 111 odst. ,písm. b) téhož zákona mělo být řízení zastaveno, neboť přerušení v prodloužené lhůtě není možné. Místo toho stavební úřad vydal dne 24.7.2013 územní rozhodnutí a stavební povolení, kde se na po termínu dodaná vyjádření odvolává ! Navíc rozhodnutí je antidatováno, neboť ve skutečnosti nebylo vydáno 24.7.2013 jak je uvedeno v záhlaví dokumentu, ale až dne 22.8.2013 tj. 22 dní po závazném termínu. To považujeme samo o sobě za důvod ke zrušení napadeného rozhodnutí.
Dále namítáme, že OS Krušno ( dále jen OS) žádalo dne 12.8.2013( ve spise zaevidováno 16.8.2013) MMCH k č.j. MMCH 56633/2013o zastavení předmětného správního řízení právě z důvodu, že při kontrole stavu řízení zjistilo, že investor nepředložil ve lhůtě do 31.7.2013 všechny chybějící doklady a ani nepožádal v této lhůtě o její prodloužení. Navzdory tomu SÚ řízení, jak bylo jeho zákonnou povinností, nezastavil a 22 dní po KÚ vyměřené lhůtě vydal napadené rozhodnutí.
 
2) Rozhodnutí bylo vydáno na základě podkladů s propadlou lhůtou a chybějících dokladů. ÚPC ČR a.s. vydala vyjádření dne 10.6.2011 s platností 1 rok. Severočeské doly podaly vyjádření dne 30.5.02011 a spol. Čepro a.s. dne 11.7.2011. Jelikož takováto vyjádření mají platnost maximálně 2 roky považujeme je za neplatné. Telefonica O2Czech Republik má vyznačenou platnost do 24.5.2013, ČD-Telematika do 31.10.2009 s tím, že je nutné též souhrnné stanovisko SŽDC s.o.SDC. Takové stanovisko ve spisu založeno není ! Rovněž ve spise chybí vyjádření Českých radiokomunikací , které nevylučují ovlivnění příjmových podmínek TV signálu velkého rozsahu ( na celé obce ) . Dokládáme jejich vyjádření z 30.6.2009 nabyté v minulých řízeních. V této souvislosti žádáme, aby v podmínkách po realizaci stavby bylo investorovi uloženo, jak bude ev. tuto situaci obyvatelstvu kompenzovat. Z výše uvedeného vyplývá, že stavební úřad nepostupoval v souladu s § 2 a 3, neboť nepostupoval tak, aby byl zjištěn stav věci a v němž nejsou důvodné pochybnosti.
 
3)stavební povolení
 
Stavba obsahuje:
a) VTE KR4, 5, 6,26 - jsou určeny parametry, není však uvedeno jaká tloušťka ukotvení je určena pro kruhový železobetonový základ
b) podzemní kabelové vedení VN - MMCH neurčuje o jakém napětí (kolik kV) a jak dlouhé kabelové vedení povolil.
V předložené dokumentaci jsou nejasné údaje. Při veřejném projednání nás zástupce AREA group s.r.o. Ing. Bořík ujistil, že vypuštěním TR2 bude kabelové vedení II. etapy VPCH o napětí 22 kV. V právě oznámeném novém zjišťovacím řízení: VPCH – změna záměru, je z celkové mapy zřejmé, že TR2 není vypuštěna, pouze posunuta směrem k Hoře sv. Šebestiána (viz cenia MZP424), což znamená, že se jedná o kabelového vedení 110 kV.
Pokud je tedy kabelové vedení plánováno o napětí 110 kV, podléhají změny, které byly provedeny v trase kabelového vedení nové EIA. (Změny podrobně popsány v našich námitkách podaných na veřejném projednání dne16.7.2013).
c)podzemní vedení elektronických komunikací – MMCH opět neurčuje jeho délku
d)příjezdové a obslužné komunikace - MMCH opět neurčuje (kromě šířky a sklonu), jak dlouhé budou příjezdové a obslužné komunikace a to ani nové, ani upravované.
 
 
 
 
                                                                       -4-
Upozorňujeme, že nelze rozhodnutí navazovat na stavbu VPCH I. etapa, když tato má neplatné stavební povolení díky poslednímu rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve věci PUPFL I. etapa ze dne 12.8.2013 a MMR z 9.9.2013 č.j.:MMR-3429/2013-83/283.
Upozorňujeme, že II. etapa je samostatně neprovozuschopná
 
Rozhodnutí MMCH jsou neurčitá v důsledku toho nepřezkoumatelná, z toho důvodu požadujeme zrušení stávajícího rozhodnutí.
 
4) Podmínky k umístění stavby:
K podmínce č, 4 na str. 2 rozhodnutí:
Podmínka je nekonkrétní, neurčitá a ve své podstatě nepřezkoumatelná. Při dodržení ZÚRÚK z 20.10.2011 je II etapa nerealizovatelná.
K podmínce č. 5: Podmínka je porušena již ne fázi přípravy stavby- v rozporu s tímto deklarovaným stanoviskem ani jedna VTE nestojí na souřadnicích uvedených v EIA z r. 2005, posun je možný pouze u VTE KR6. Rovněž umístění kabel.tras nerespektuje trasu odsouhlasenou ve vydaném stanovisku, a navíc kříží Prunéřovský potok, který je součástí USES LBK 56a bez vyhodnocení míry rizik jeho dotčení.
Jedná se o přímý rozpor se stanoviskem MŽP ze dne 27.5.2005 vydaném pod č.j. : 4502d/ENV/710/05
 
5) Podmínky pro provedení stavby:
K podmínce č.4- dle projektové dokumentace ochranná pásma respektována nebudou.
K podmínce č. 8 odst . 5 : z podmínky nevyplývá o jaký konkrétní soubor organizačních a technických opatření se jedná – podmínka je neurčitá, nepřezkoumatelná..
                            odst. 8: není jasné jaká vzdálenost je dostatečná, má-li investor pro tuto vzdálenost vypořádány pozemky na kterých výstrahy budou.
K podmínce 10- podmínka je rozporuplná- nařizuje ruční vykopání příkopu, ale zároveň stanovuje podmínky pro použití mechanizace- kdy by tedy kopal draze a pomalu ručně ?
K podmínce č. 12- kontraverzní- odvolává se na závazné stanovisko MMCH/13077,13084/2012 k zásahu do VKP – lesa a zároveň zakazuje narušování lesních porostů vč. keřového patra, kácení stromů, či jejích poškození. Rovněž podmínka vzdálenosti 2,5m od paty kmene je nereálná. Byl vůbec autor rozhodnutí někdy v Krušnohorském lese ?
K podmínce č,: 14 – již samotný zásah do prvků ÚSES považujeme za zvěrstvo, navíc podmínka je vzhledem k rozsahu prací nereálná
K podmínce č. 16: podmínka se odvolává na závazné stanovisko MMCH 60953/2009/OSÚaŽP/Ž/Haj. ze dne 21.1.2010 a MMCH 55252/2009/OSÚaŽP/haj ze dne 30.10.2009, které bylo vydáno k I a II etapě. Poněvadž z výše uvedených dokladů vyplývá, že stavební povolení pro I etapu VPCH je neplatné, bude muset proběhnou nové řízení týkající se stavby inženýrských sítí na zemědělské půdě. Navíc podmínky jsou velmi obecné, a v důsledku nepřezkoumatelné. Co je to „ v maximální míře musí být využity nezemědělské pozemky ? „ Kde , kdy , kolik ?
K podmínce č. 17: zde je jasné procesní pochybení – OS nebylo o vydání tohoto stanoviska vůbec informováno, přestože je účastníkem řízení a má řádně podanou žádost o podávání informací dle §70 odst. 2.- toto je jednoznačně důvodem ke zrušení rozhodnutí!
Odnětí navíc není specifikováno- co se odnímá na konkrétních pozemcích? PUPFL? Zemědělská půda ?
K podmínce č: 19 a 23-tyto podmínky jsou ve vzájemném rozporu v podmínce 19 se vyžaduje protlak min. 1m pod rostlým dnem, v podmínce 23 minimálně 2m . Neurčitost a nepřezkoumatelnost podmínek je důvodem ke zrušení rozhodnutí.
K podmínce č: 21- podmínka vychází z vyjádření Lesů ČR č,j, 1079/2010/233/84/763 ze dne 13.12.2010 a č.j.: 1029/2010/233/84/763 z 16.11.1020. K vyjádření není přiložena žádná mapa a nelze tedy zjistit co v II etapě znamená umístění kabelu B trasa 0.1 se zpevněnou cestou 7/N-větev C. V dokumentaci se takové označení nevyskytuje a nevyskytují se zde ani pozemky z k.ú. Volyně . Z uvedených pozemků se toto řízení týká pouze pozemků p.č. 671/2 v k.ú. Křímov p.č. 420/1,420/2, a 300/1v k.ú Třebíška a pozemku 420/4, který byl investorem vypuštěn.
 
 
                                                                           -5-
K podmínce č. 24 – nátěry rotorů červenou barvou RAL 3020 a 2009 jsou v rozporu se stanoviskem EIA z r. 2005.
K podmínce č. 27- k odstavci 2- co jsou to veškerá přistupná technická opatření k zamezení překračování hluk. limitů? Jakých limitů?Pro provoz, VTE, provoz na komunikacích, provoz stavebních strojů ? Kdo to bude po celou dobu hlídat ? Nejsou žádná technická opatření navržena. Vzhledem k rozsahu prací nereálné, neurčité a nepřezkoumatelné!
K podmínce č. 28: profil terénu nesmí být v ochranném pásmu měněn vrstvením materiálů- za této podmínky lze výkopy provádět je obtížně. Byl by nutný okamžitý odvoz výkopové zeminy mimo pásmo ochrany.
Investor nedoložil žádné majetkové vypořádání k pozemkům v ochranném pásmu společnosti ČEPS a.s., kde je pouze ČEPS oprávněn využívat práv k cizím nemovitostem.
K podmínce č.29- OS žádá, aby bylo stanoveno, že objektivizace hlukové zátěže bude provedena nezávislým pracovištěm Zdravotního ústavu Ostrava, nikoli investorem placeným, či podplaceným soukromým subjektem.
OS nemá žádné informace o tom, že by byl vytvořen jakýkoli plán na ochranu populace Tetřívka obecného či dohodnutá jakákoli kompenzační opatření. Mělo by být součástí dokumentace projektu. Zatím DOSS udělovali pouze výjimky.
 
6) Nesplněné požadavky před vydáním rozhodnutí ( viz LČR z 16.11.2010)
a)zajistit si vydání závazného stanoviska příslušného odboru ŽP k umístění stavby na pozemcích PUPFL a do 50ti metrů od okraje lesních pozemků dle zákona 289/1995 Sb. Stanoviska byla doložena pouze k pozemkům 671/2 k.ú Křímov a 420/1 k.ú Třebíška
 
b)Zajistit si vydání rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení  PUPFL dle zákona č. 289/1995 Sb pro pozemky v ochranném pásmu kabelového vedení. Pro výše uvedené pozemky nebylo vydáno žádné rozhodnutí PUPFL.Lesní správě Klášterec tudíž nemohl být předložen znalecký posudek s kompletním výpočtem náhrad za škody na lesních pozemcích, které jsou pak využívány k obnově
investorem poškozené přírody a tudíž se tato oblast týká i OS.
 
c) Na pozemek p.č. 420/4 nebyla uzavřena požadovaná nájemní smlouva a ani smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
d) Z podmínek LČR byla v tomto rozhodnutí zcela vypuštěna podmínka č. 5 že před vydáním rozhodnutí investor předem projedná a odsouhlasí s místně příslušnými revírníky dotčení lesních pozemků pro umístění kabelů, rekonstrukcí lesních cest a podmínky pro provádění lesnických zásahů v jejich okolí, kdy bude sepsán zápis ,jako nezbytný podklad pro toto řízení. Spis záměru takový doklad neobsahuje, a byl-li proveden jak to že se nepřišlo na nevypořádání pozemku 420/4 k.ú Třebíška – viz příloha- informace z katastru nemovitostí.
e) Další účelově vypuštěnou podmínkou je požadavek LČR na umístění TR2 a VTE KR4,KR5,KR6 a KR 26 včetně manipulačních ploch ve vzdálenosti 50m od okraje lesních pozemků. Tuto podmínku dle projektu nelze dodržet proto jí stavební úřad zcela podjatě vypustil.
f) Poslední uvedená podmínka povolení cituje vyjádření LČR z 13.12.2010 v účelově pozměněném znění. „V celé své délce na pozemcích 420/1,420/2, a 300/1 v k.ú Třebíška bude investorem stavby vybudována zpevněná lesní cesta. Neuvedení pozemku 420/4 má zřejmě ze strany MMCH zamaskovat investorem nevypořádaný pozemek. To vyhodnocujeme jako nadržování investorovi a vzhledem k tomu, že podjatost a nevypořádání majetkových poměrů(§110 odst.1 písmeno a)
je ze zákona důvodem k neplatnosti rozhodnutí, žádáme jeho zrušení. Jde o nezákonnou manipulaci s vyjádřením dotčeného orgánu.
g)  Na neplatnost EIA z r.2005 mimo jiné poukazuje to, ze LČR uvádějí ve vyjádřeních k II etapě pozemky, kterých se stavba vůbec netýká, uvádějí i neznámé značení trasy, což je důsledkem toho, že investor v rozporu s EIA dělá neoprávněné změny čímž původní posouzení EIA ztrácí platnost. Dokládá to také závazné stanovisko MMCH z 25.8.2010 zn. OSÚaŽP/Ž/843399/2010 pro druhou etapu VPCH kde
 
                                                                           -6-
ze 78 uvedených pozemků jsou v současné době aktuální pouze dva. To nelze vyhodnotit jinak než machinace. Dokladem neserioznosti je i to že i sám investor dobře ví, že EIA z r. 2005 je neplatná, jinak by nežádal o posouzení VPCH znova. Bylo již zahájeno zjišťovací řízení ve věci. V tomto světle jsou rozhodnutí DOSS s obhajováním původní EIA pouhé bláboly a měli by být zrušeny všechna rozhodnutí na tuto EIA navazující jak ukládá zákon. To znamená všechna rozhodnutí ve věci VPCH v právní moci.
Stavební úřad je ze zákona povinen před vydáním stavebního povolení a umístění stavby zjišťovat, jsou-li dodrženy podmínky stanoviska EIA ( §111 odst. 1 písmeno a),b) ad).) Do vydání rozhodnutí nebyl splněn požadavek EIA č. 7 – zakládání jednotlivých VTE na základě IG průzkumu. Ani u jedné VTE z VTE (KR4-6 a KR 26) toto nebylo splněno- viz soupis přílohy č. 4 hydrgeologického průzkumu (založeno ve spisu). N str. 36 umístění KR6 je požadavek umístění nejméně 30m od porostní stěny nebo porostního pláště, což opět není dodrženo. Tato podmínka však není dodržena ani u VTE KR5a6. není splněna podmínka EIA č. 15 – zpracování harmonogramu dopravy a přepravních tras s upřednostněním dopravy železniční. Není splněna podmínka č. 16 – neustále změny projektu nejsou projednávány s obcemi. Městu Výsluní nedodal požadovanou dokumentaci k záměru.
 
7) Nevypořádané pozemky: Do řízení není zařazen výše uvedený pozemek 420/4 v k.ú.Třebíška, který je součástí lesní cesty. Má do ní být uložen kabel pro svedení výkonu el. energie. Není doložena smlouva o břemeni na pozemek 450/9 v k.ú. Křímov, v řízení jsou uváděny neexistující pozemky 858 v k.ú. Výsluní a 435 v k. ú. Křímov(viz 2x výpis z KN)
 
 Námitky k nedostatkům v odůvodnění rozhodnutí
 Tato kapitola rozhodnutí, krom formalit o účastnících řízení, je po obsahové stránce naprostou snůškou nepravd a manipulací.
- nelze souhlasit s tím, že se stavební úřad (dále jen SÚ) s námitkami účastníků vypořádal. Pokud se vůbec s námitkami zabýval tak jen proto, aby je odmítl.( odstavec 3)
-nelze souhlasit, že SÚ nepřihlédl k vyjádřením investrora podaným po veřejném projednání, dokonce z nich jak jsme uvedli, některé pasáže opsal.Zcela jasné porušení § 89 odst.1Naopak vyjádřen OS k tomuto vyjádření bylo dokonale ignorováno. ( odstavec 4)
- nelze souhlasit s tvrzením, že umístění stavby je v souladu se schválenou ÚP dokumentací- není v souladu ani s ÚP obce Křímov, ani města Výsluní- je v kolizi ve vztahu ke krajinnému rázu(dále jen KR), platnosti EIA , jakož i s obecnými požadavky na využívání území. Nevypořádané pozemky jsou
v rozporu se a stavebním zákonem. Záměr je i v kolizi se zákonem 114/1992 Sb. A to jak ve vztahu ke KR tak chráněným územím a druhům.
- lze souhlasit s tím že SÚ neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Ty co by bránily, úmyslně ignoroval, nebo je vypořádal způsobem sobě vlastním – ve prospěch mocného investora. Nabízí se otázka, proč, když je vše tak „perfektní“ dosud žádná VTE firmy APB v Krušných horách za ty léta nestojí.
K vypořádání námitek OS Krušno
Z ústního jednáni:
 K souhlasu ČES Distribuce: za prvé „opravený“ souhlas byl dodán až po termínu veřejného projednání(i po termínu určeném KÚ k vydání rozhodnutí) a OS nebylo na tuto skutečnost upozorněno a nemělo tudíž možnost se vyjádřit.
Za druhé nešlo o tiskovou chybu, neboť tento dokument byl OS projednán se zastupující Area group a její představitel Ing. Bořík tehdy OS sdělil, že tam původně ve spolupráci s jinou firmou FVE měly být. Nelze SÚ upřít snahu investorovi „pomoci „ !
 
K změnám projektu EIA-toto tvrzení je nehorázné lež- OS OS ústně namítalo zmatečnost dokumentace ve vztahu k EIA a to nejen voltáž kabel. tras, ale změny jejich umístění, změny umístění VTE. To že se SÚ snaží vysvětlit jak to vlastně bude, nic nemění na tom, že to má být tak, jak je posouzeno v EIA. Opravdu trapná snaha SÚ.Námitka nebyla vypořádána
 
 
                                                                           -7-
Ke změně projektu od stanoviska MŽP- OS namítalo změny trasování, změny, umístění VTE, vypuštění TR2, změny umístění obslužných plocha komunikací a to přesně tak, jak je uvedeno v písemném podání. SÚ Chomutov nepořizuje audiozáznam a tak, když něco pří písemném zápisu „vynechá“, nelze mu to dokázat. Námitka nebyla vypořádána.
 
K trojrozměrnému digit. obrazu dokládajícímu vliv na KR- OS nikdy netvrdilo, že jej požadovalo MŽP ale požadoval jej. KÚÚK- nebylo splněno. Souhlas MMCH ze dne 23.8.2010 vydaný pod číslem jednacím. OSÚaŽP/Ž/50009/2/2010 se zásahem do KR byl vydán bez jakéhokoli vyhodnocení vizualizace a následně doložen velmi nedostatečně zpracovanými pohledy mizerné kvality, bez červeného značení požadovaného ÚCL a jejich pochybného vyhodnoceni Arch. Vorlem( viz výše).Námitka nebyla vypořádána.
 
K připomínce s omezovačem- investor v zastoupení Area group zde předložil dokument výrobce, ve kterém je uvedeno, že jestliže se rotor natočí do pozice na kterou je omezen, zastaví provoz, neuvádí se zde, že omezovač natočení do této pozice zabrání! Tudíž záměr není v souladu s ÚP- Námitka byla vypořádána účelově chybně.
 
K posudku Ing. Vorla- žádáme doložení dle jakého zákona nesmí SÚ posuzovat či napadat posudky vydané v rozporu se zákonem. Vypracování odborného posudku takovéto závažnosti pouze na podkladě investorem dodaných nekvalitních fotografií, bez vlastní rekognoskace posuzovaného území ze strany znalce považujeme za porušení zákona. Upozornění na porušení zákona má právo, ba dokonce povinnost každý. Námitka nebyla účelově vypořádána vůbec.
 
K prostupu pod potokem versus poddolované území- souhlas správce toku ani uvedené závazné stanovisko MMCH či stanovisko MŽP se rizikem svedení vodního toku do starých důlních děl nezabývalo. Odkaz na tato stanoviska považujeme za irelevantní-neřeší vlastní námitku.
 
Ad A- vliv záměru na KR nelze posuzovat pouze ve vztahu k ÚP Křímova. KR je chráněn zákonem 114/1992Sb v § 12 a to napříč zájmovým územím obcí. Dle metodiky MŽP vydané ke KR nesmí záměr kolidovat s kulturními dominantami, což se stane ve vztahu ke kostelu sv. Václava, který je výraznou kulturní dominantou. To připouští i kontraverzní posudek pana Vorla. K řízenípodč.j.OSÚaŽP/Ž/50009/2/2010 se OS nemohlo připojit, protože ještě neexistovalo. To ale neznamená, že SÚ nemusí respektovat metodiky a zákonné normy. Námitka vypořádána nesprávně a účelově
Ad B-Investor APB Plzeň nikdy neměl v úmyslu výstavbu VTE s výškou věže 80m, To uváděl jen proto, aby zmátl SÚ a zdálo se, že je v souladu s EIA z r 2005. Naopak na všech jednáních a ve všech smlouvách uzavíraných s obcemi a vlastníky pozemků prezentoval VTE s výškou věže 105m a celkovou výškou 150m, o čemž nyní svědčí jím podaná žádost o posouzení změny záměru VPCH, která je ve fázi zjišťovacího řízení. Je nemožné aby o této „fintě“ SÚ MMCH nevěděl, byl na to ze strany OS opakovaně upozorňován. Pouze o tom takticky pomlčel, aby mohl vyhovět investorovi.
 
Ad C-  opět účelové vypořádání, zpracovatel vůbec zřejmě judikaturu NSS nečetl , neboť téměř doslova použil – opsal- tyto věty z vyjádření investora k námitkám OS, které investor dodal až po veřejném projednání, a ke kterým nemělo být přihlíženo. OS trvá na tom, že dojde-li k podstatné změně záměru, je nutné nové posouzení EIA, aby bylo odborně posouzeno, že tyto změny jsou k životnímu prostředí šetrnější jako uvádí investor a opsal to SÚ. Tvrdit to jen tak od boku bez vypracování nových posudků na všechny vlivy nelze akceptovat.
 
Ad D- vypořádání neřeší jádro námitky a to že byl porušen zákon 183/2006 v § 94 odst. 1. To že je dokumentace zpracována oprávněnou osobou nevylučuje, jak jsme výše uvedli že v dokumentaci některé dokumenty chybí, jiné byly v době vydání rozhodnutí neplatné či nevnesly jasno, ne všechny pozemky jak jsme doložili výpisem z KN, nebyly vypořádány a to ani smlouvami o smlouvě budoucí. Pozemek
 
                                                                           -8-
192/2 v k.ú. Třebíška byl uveden v žádosti investora.Zřejmě, když nepochodil s majitelem tento vypustil, což ovšem muselo vyvolat změnu trasy kabelů, umístění výkopu do ochranného pásma lesa atd. což ovšen nemá investor ošetřeno. Tato námitka nebyla vypořádána.
 
Ad E- Na rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení PUPFL podalo OS podnět k přezkumu. To samé a ze stejných důvodů ho podalo ve stejné věci u I etapy VPCH a MZe v přezkumném řízení toto rozhodnutí zrušilo. Protože toto rozhodnutí v II etapě má stejné právní vady lze očekávat stejný výsledek, včetně zrušení rozhodnutí v řízeních navazujících. Tvrzení, že SÚ není nic známo o tom že na toto rozhodnutí o PUPFL byl podám podnět k přezkumu je podivné. Podnět byl podán na OSÚ aŽP v Chomutově. Vzhledem k tomu že nešlo o námitku ale upozornění vypořádání je jen podivné.
 
Ad F- Změna trasy , t.j lokality záměru vyžaduje nové posouzení EIA a to hlavně k soustavě Natura 2000, které je podstatným podkladem k ev. udělení výjimek. Už samo udělování výjimek z ochrany druhů chráněných zákonem ve prospěch soukromého záměru považujeme za podivný vztah k ochraně životního prostředí. OS není nic známo, že KÚÚK disponuje akreditovaným znalcem na biologické posouzení záměru. Jeho vyjádření není doloženo žádným odborným posudkem, nebo nám nebyl předložen .
 
Ad G-SÚ možná nepřísluší řešit bylo-li rozhodnutí vydáno v rozporu ze zákonem, ale je-li na tento rozpor upozorněn, měl by vyvolat řízení k nápravě věci a ne slepě tento zjevně neplatný podklad použít ve svém rozhodnutí. Podnět k přezkumu vadného rozhodnutí může podat každý, kdo se v zákonné lhůtě o porušení právních předpisů dověděl.  Námitka nebyla vypořádána.
 
Ad H- námitka je totožná s námitkou pod G.
 
Ad CH-  Stavebník sice doložil zmíněné průzkumy, ale jak jsme uvedli, neaktuální a neúplné. Požadavek na doložení vlivu kabelových tras na poddolovaná území je důvodný ve vztahu ke křížení kabel tras s vodními toky. Zde se zjevně dle dokumentace a požadavků dotčených orgánů nejedná o uložení v hloubce 1,5m jak uvádí stavební úřad ,ale o hloubku danou Parametry vodního toku a požadavků Povodí. V místě křížení je průměrná hloubka toku 1,5 m, požadavek Povodí je protlak vést 2 m pod rostlým dnem a když připočteme průměr protlaku, dostáváme se téměř na 4m hloubky, což je více než založení věže VTE . Narušení starých důlních děl a svedení toku do něj je tedy reálné. Podmínkou ZE1 ÚP Výsluní se sice SU zabýval, ale nevypořádal. 
 
 
Ad I- tato námitka je vypořádána systémem „my o voze, stavební úřad o koze“ Chyby v dokumentaci nelze vypořádat tím, že je zpracována autorizovaným technikem- námitka právě upozorňuje na jeho chyby a SÚ měl zjednat nápravu a ne se snažit balamutit OS odváděním od tématu.
 
Ad J- SÚ je povinen kontrolovat správnost a úplnost dokumentace předložené investorem k žádosti o stavební povolení. Pokud je v dokumentaci chyba ať věcná, nebo formální, je povinen vyzvat stavebníka k nápravě a ne předkládat chybnou dokumentaci účastníkům řízení k vyjádření. Jak mohou účastníci vědět že jde o tiskovou chybu a ne vadu projektu ? Obhajování chyb v žádostech APB Plzeň je pro SÚ MMCH asi hlavní náplni práce.
 
Ad K – bylo námi namítáno výše.
 
Ad L –ČEPS se sice vyjádřil k tomu, že vypuštění TR2 nemá na posouzení vliv, ale zároveň došlo díky tomu k podstatné změně trasování kabel tras a k těmto změnám se již ČEPS nevyjádřil.
 
 
 
 
                                                                           -9-
Z výše uvedených důvodů OS Krušno žádá, aby napadené rozhodnutí MMCH bylo pro věcné a procesní chyby zrušeno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Za OS Krušno:                                         Předseda sdružení:                 Dr. Finda Miroslav
 
 
 
 
 
Přílohy: Vyjádření Českých Radiokomunikací...................................1 listopad
               Informace z katastru nemovitostí..........................................3 listy
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář