Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď mgr.Jiřímu Nezhybovi

Vážený pane Nezhybo,

tímto reaguji na Váš dopis z 30.06.2016 v němž se dožadujete "odstranění obsahu, který obsahuje nepravdivá nebo zavádějící tvrzení" z mých blogů http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=490839 a http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=523329 na iDNES

Jako jediné mé pochybení a uvedení nepřesnosti vidím to, že jsem přehlédl, že o zrušení části Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚRÚK) rozhodoval zprostředkovaně také Ústavní soud tím, že zrušil rozsudek NSS. To jsem skutečně nezaznamenal ani já, ani kolegové ze spolku Krušno. Tuto nepřesnost jsem ve svých blozích doplnil vysvětlujícím komentářem a omluvou. Je mi však líto, že ve své argumentaci používáte princip obehrané desky, kdy opakujete mantru o tom, že je panu Březinovi ubližováno a ignorujete fakta, které jsem uvedl jak já v blozích, tak je spolky Krušno a Meluzína nesčetněkrát napsaly ve svých vyjádřeních. Budu se tedy zřejmě často opakovat, protože Vaše zdůvodnění, byla-li, mě v naprosté většině nepřesvědčila.

Stavební uzávěra - moje tvrzení, že nikoho nepoškozovala a že ji soud zrušil pouze pro formální pochybení a jak jsem se dozvěděl až dnes, také pro nezákonnost, která údajně spočívala v tom, že byla příliš široce a údajně nesrozumitelně pojata. Výsluní skutečně nepodalo kasační stížnost a my, zástupci spolku Krušno v tom vidíme jednoznačnou chybu. Uzávěra byla vymezena dle §58 Stavebního zákona na všechny pozemky, které dosud neměly pravomocná rozhodnutí o umístění staveb, stavební povolení, souhlasy s umístěním a ohlášení staveb. Na všech dalších pozemcích bez dalšího omezení, pro ty, kdož stavební povolení měli, sestavět mohlo. Co na tom bylo pro soud nesrozumitelného, je dodnes nesrozumitelné pro nás. Firma APB nejen, že neměla žádné takové povolení (a nemá ho dodnes) ale neměla dokonce ani vyřízena dílčí řízení (např.PUPFL), která vydání stavebního povolení podmiňují. Netvrďte tedy, že APB utrpěla nějakou újmu, jediné čím APB trpí je neskromné velikášství a vlastní neschopnost vyhovět oprávněným a zákonným podmínkám dílčích řízení. Bez zajímavosti také není fakt, že jste jako právní zástupce firmy APB Plzeň a.s. u onoho soudu uvedl, že firma vlastní pozemky 90, 91 a 192/3 v katastrálním území Třebíška, ačkoli firmě APB tyto pozemky nepatří, vlastníkem je firma P+P Březina servis s.r.o. Uvedením nepravdivých informací jste podvedl soud, nebo ho minimálně uvedl v omyl a mohl jste tak ovlivnit jeho výrok.

Zrušení části ZÚRÚK, které vymezovaly odstup větrných elektráren od prvních obydlí obcí. Mé tvrzení "že nyní se smí stavět hned za vaším barákem" samozřejmě pravdivé je. Neexistuje totiž oficiálně stanovený a vymahatelný hygienický limit, který by tento odstup stanovoval. Existuje pouze vágní doporučení výrobce, které investor nemusí dodržovat a obce, které nemají Územní plán (ÚP) a přesto si do katastru pustí investora typu pana Březiny, mohou nakonec nahlas zaplakat. Důkazem budiž EIA Větrné farmy Blatno (také původně součást VPCH, naštěstí pro astronomické náklady firma od realizace upustila), kde byl odstup 150metrové věže od prvních obydlí obce stanoven na pouhých necelých 300m a schvalovatelé na tom neviděli nic divného. Více zde: http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=220329Je to úplně stejné, jako když Vy v Brně jste přesvědčeni o tom, že VTE nemá žádné zásadní vlivy a dopad na kvalitu života. Váš dojem je irelevantní, tohle laskavě nechte na posouzení místním obyvatelům, kteří jsou často ve věku, kdy je tyto "dočasné stavby" přežijí a oni budou místo klidu na stáří, za kterým sem přišli, prožívat každodenní peklo v podobě hukotu, který už dnes způsobuje farma Kryštofovy Hamry. Že je to skutečný problém nasvědčuje také fakt, kdy jsme více než dva roky vyzývali KHS Chomutov, aby provedla měření hluku stávající farmy Kryštofovy Hamry. KHS se dlouho bránila s tím, že na to nejsou peníze a podobně.Měření nakonecprovedla laboratoř Karlovy Vary způsobem, který byl neprofesionální a jeho výsledky bez pardonu zfalšované. Na základě jednání z 24.11.2014(KHSUL 48775/2014) máme také KHSÚL přislíbeno měření hluku předním odborníkem ing. Alešem Jiráskou. Ani po proběhu téměř dvou let se však žádné měření neuskutečnilo.

Oháníte se ÚP města Výsluní a nejste ochoten si ověřit, že právě nesoulad s ÚP je tím, co nutí zastupitelstvo města se proti projektu VPCH stavět. Pan Březina vám totiž "zapomněl" sdělit, že onen ÚP po mnoho let porušuje (umisťuje VTE a kabeláž na poddolovaná území, nedodržuje ochranné pásmo lesa a nedodržuje ani ÚP hodně benevolentně stanovený odstup od prvního trvale osídleného domu ve Volyni, konkrétně LH14).  Mimochodem na tom mnohokrát pohořel v dílčích řízeních, přesto tyto znovu a znovu, se stejnými chybami  vyvolává a u Vás si pak stěžuje, že je šikanován. Ne pan Březina, ale  město Výsluní, obce, které spravuje a jejich obyvatelé a dokonce i orgány státní správy jsou šikanováni nekonečným, Březinovo opruzováním a vyvoláváním úplně zbytečných a marných řízení. Důkazem, že orgány státní správy jdou panu Březinovi naopak na ruku, je i Stavební povolení na I. etapu VPCH, které bylo uděleno, ačkoli APB neměla vyřízeno věcné břemeno na uložení  kabelu do parcely č.1161 v k.ú. Volyně. Jak je možné vydat Stavební povolení bez splnění základních zákonných  podmínek? Toto Stavební povolení bylo následně zrušeno Ministerstvem pro místní rozvoj, kde bylo v odůvodnění jednoznačně napsáno, že bylo vydáno nezákonně a ve všech bodech námitek, které Stavební úřad magistrátu města Chomutova ignoroval,  bylo spolku Krušno dáno za pravdu. Tak ještě jednou, kdo koho šikanuje?

Právní posudky – uvádím pravdu. Uvádím posudky, které jsou mi známy, s tím že se nekryjí s těmi, které jsou známy Vám, nedokážu nic udělat. Mě známé posudky jsou od Judr. Hrabáka, Judr.Kavínka, Judr.Teleckého a Judr.Mothejzíkové - všechny obsahují různě formulovanou závěrečnou klauzuli, kterou už jsem zmiňoval už vícekrát, ale Vám se nehodí, proto ji jako celou řadu dalších faktů ignorujete - tam, kde neexistuje jednoznačná právní shoda, musí rozhodnout soud. Ta shoda zde není a je irelevantní, jestli je poměr 4:2 nebo 6:5 ve prospěch posudků, které závazky města vůči APB uznávají. To Vy ale velmi dobře víte. Pročpak  APB nezažalovala určení platnosti  už zhruba před pěti lety, kdy byla jejich smlouva poprvé právně zpochybněna? Proč to neudělala celá řada právníků, které APB zaměstnávala, včetně Vás? Asi ta smlouva opravdu nebude tak jednoznačná a APB by od onoho soudu mohla jít s nepořízenou. I kdybyste si opatřili posudků s kladným vyzněním pro Vás plný pytel, není Vám to nic platné. Platnost nebo neplatnost smlouvy může určit pouze soud, ke kterému se Vám, zřejmě oprávněně, nechce.

VPCH - změna záměru. Nejste správně informován, pane Nezhybo. Souhlas se změnou záměru byl vysloven v rekordním čase, a přesto, že účastníci řízení požadovali posuzování podle zákona č.100/2001 sb. byla EIA odsouhlasena Ministerstvem pro životní prostředí bez tohoto posouzení, konkrétně ing. Honovou, která byla tímto způsobem rozhodování pověstná a která byla mimochodem nedlouho poté z ministerstva, zřejmě i z tohoto důvodu, vyhozena. Tato změna sice zredukovala celkový počet VTE, ale významně (opět v rozporu s ÚP města Výsluní) navýšila jejich výšku a vůbec neřešila jejich umístění (rovněž v rozporu s ÚP-poddolovaná území, nedodržené ochranné pásmo lesa, nedodržený odstup od prvních trvale obydlených domů Volyně).

Co se týče EIA Větrná farma Kryštofovy Hamry - Výsluní, Větrná farma Křimov a Hora svatého Šebestiána, tam vůbec nešlo o to tato díla lépe posoudit, ale tzv. salámovou metodou rozdělit původní projekt VPCH, který čítal okolo 170ks věží větrných elektráren a který jako celek už dnes neměl šanci na schválení. Ano tato řízení prošla také díky tomu, že ignorovala a nevypořádávala naše oprávněné připomínky, úplně přesně tak, jak to děláte i Vy a Vaše právní kancelář. S farmou u Hory svatého Šebestiána bych se, být Vámi, vůbec neoháněl. Měla odsouhlasenou EIU, podle které bylo vše v náramném pořádku. SEA, kterou si Hora svatého Šebestiána nechala v roce 2012 u firmy EcologicalConsulting a.s. následně vypracovat v rámci tvorby nového Územního plánu však říkala něco úplně jiného. Kvůli kolizi farmy s Naturou 2000 a chráněnými živočichy nový ÚP už žádné stavby VTE neobsahuje. Po mnoha letech, během kterých se stavbám VTE v našem okolí věnujeme, jsme nabyli přesvědčení, že EIA je čistě formální a drahá, leč jinak naprosto bezcenná záležitost. Investor si najme experty a ti mu za jeho peníze vyhotoví kladné posudky, které potřebuje. K námitkám obyvatel se nepřihlíží a neřeší se. EIA ve svém řízení neřeší ani ÚP dotčených obcí. Proto je ÚP postaven na roveň zákona, což by pro právníky mělo platit dvojnásobně.

V této souvislosti bych chtěl připomenout ještě toto. Salámováním VPCH si pan Březina záměrně vyrobil tak nepřehledný projekt, že se v něm nevyznají ani orgány státní správy, ale ani on a jeho zoufalý tým. Tím, že nikdo neví, pod jakou značku EIA (ULK,MZP) oznamované dílčí řízení spadá nebo ho záměrně neuvádí, nedokáží jeho pracovníci přípravy napsat jediné ohlášení správně. Neví, jakých se aktuální řízení týká pozemků, neví pod jaký ULK nebo MZP daná část patří. Když na to spolek Krušno upozorní, je to podle Vás šikana? Je to přesně naopak vážený pane, spolky jako Krušno a Meluzína, případně další, jsou jedinými účastníky řízení, kteří si oprávněně vynucují zákonnost a formální správnost řízení. To je podle vás také šikana? Je šikana odmítavý postoj zastupitelstva města Výsluní, když brání stavbě, která je v rozporu s jejím ÚP? Myslím, že nikoli, šikanovanými jsou zastupitelé města Výsluní a jejich obyvatelé a to bezbřehou arogancí pana Březiny, který jedná s městem výhradně z pozice síly a který odmítá uznat rozpor s ÚP. Jsou šikanováni i ledabylým postupem státní správy, která kdyby neměla podnět od spolků, klidně by vše schválila a nic neřešila.

Symbolika větrných farem. Ano, větrné farmy (a ostatní OZE) jsou symbolem zla a ignorance. Jsou symbolem problematické funkčnosti a nenajedenosti jejich investorů. Jsou symbolem nekoncepčnosti, která pod vzletnými slovy a fangličkami zainteresovaných politiků, boří kdysi stabilní a spolehlivou výrobu elektrické energie v celé Evropě. Nám, místním obyvatelům, bohatě stačí ty, které jsou zde už umístěny, abychom věděli, že způsobují hluk a že ty další, vyšší a blíže umístěné, nám život zde dále ještě více znepříjemní. Vaše přesvědčení, "že VTE nejsou způsobilé intenzivně zasáhnout do práv občanů města a jejich dopady na přírodu a zdraví občanů prostě nejsou závažné", si laskavě nechte od cesty. Je to jen Váš, ničím nepodložený dojem. Nežijete tady a o tom, co zde bude a co ne, nechte laskavě rozhodnout místní občany, kteří také ponesou případné následky jak zdravotní, tak hmotné, protože větrná farma na dohled od domu, mimo zastavěného panoramatu a hukotu, má značný, negativní dopad na cenu nemovitostí.

OZE parazitují na klasické energetice a to hned několikerým způsobem. Klasiky, tedy především uhelné elektrárny uvolňují prostor pro produkci OZE na vlastní úkor. Provozování uhelných bloků na snížený výkon, má za následek zhoršené parametry jak spotřeby palivana vyrobenou jednotku výkonu, tak emisí. Tím, že pracují většinu času v roce na snížený výkon, vychází jejich bilance spotřeba paliva-vyrobená elektřina podstatně hůře, než kdyby bloky jely na jmenovitý výkon. Dokonale tak mažou i onen minimalistický příspěvek OZE k čisté výrobě energie. Samostatně jsou OZE pro svou nevyzpytatelnost produkce neprovozovatelné, přesto mají v nepoučené, humanitně vzdělané  části veřejnosti nálepku spasitele. Pravý opak je pravdou. Kdyby nemohly parazitovat na dosud stabilní a robustní síti a kdyby nebyly masívně podporovány díky zákonům, které si prosadili lobbisté a lidé zainteresovaní, byly by naprosto k ničemu a nikdy by nevznikl průmysl a lobby cpoucí je pod vidinou zisku z podpor na jakékoli, i ty málo vhodné  lokality, kde způsobují jen problémy a to jak ty lidské, tak technické, které řeší dnes a denně provozovatelé distribučních sítí a přenosové soustavy. Podpora jejich staveb z Vaší strany je známkou, že jste buď hmotně zainteresováni, což jste, protože zadarmo to pro pana Březinu určitě neděláte, nebo nechápete, že OZE a jejich způsob podpory  jsou celosvětový, kolosální podvod.

Na závěr k podpoře OZE ze strany státu a Vaší snaze dokázat, že stavba OZE je ve veřejném zájmu. Stavby OZE se svého času zcela vymkly jakékoli kontrole. Dopady bude tato země pociťovat ještě mnoho let v podobě vyplácení podpory v řádu desítek miliard ročně. Miliardy, které byly od občanů této země v podobě daní vybrány na služby státu a které jim tento stát díky tomu, že peníze vyhází za něco jiného upírá, nebo provádí omezeně, nebo nutí příjemce těchto služeb ke spoluúčasti. Stát zastavil podporu fotovoltaických a větrných zdrojů na konci roku 2014 s tím, že ji přizná ještě zdrojům dostavěným v r.2015. Od té doby ji nevyplácí a ERÚ ani nestanovuje každoroční vyhláškou její výši. Lobbistickými tlaky propasírovaná obezlička  čl.II, odst.1 zákona č.310/2013Sb, že tato podpora bude vyplacena ještě zdrojům dokončeným do šesti let od získání autorizace (mimochodem, autorizace byla přiznána VPCH ještě před souhlasem EIA dokonce přesně v den, kdy vešel v platnost tento zákon, to jsou mi náhodičky, ani jste se nezmínil, jestli je to takto v pořádku) nesvědčí o nějakém zvláštním zájmu státu nebo veřejnosti, stát spíše doufá, že jeho veleskromné závazky z Národního akčního plánu doženou střešní fotovoltaické instalace, které už žádnou podporu nepobírají. Na další podporu OZE stát už skutečně nemá a veřejnost už na OZE žádné další prostředky také dobrovolně dávat nechce.

K Domo Development, jejich střetu s obcí Dobřejovice se už nebudu více vyjadřovat. Shrnu pouze tím, že když si Vy své oportunistické chování dovedete zdůvodnit a žít s ním, je to Vaše věc. Nechtějte ale po ostatních, aby Vás za to chválili.

Nuže pane Nezhybo, vezměte konečně na vědomí fakt že stavba VPCH je v katastru Výsluní a obcí jež spravuje v rozporu s jeho ÚP a přestaňte dělat, že tento zásadní rozpor neexistuje. Skutečnost, že vědomě podporujete svého klienta v nezákonném jednání totiž nepřidává Vám ani Vaší firmě na váženosti, po které tolik voláte a dožadujete se jí.

Vyjádřete se prosím také ke skutečnosti, jak bylo právně možné pro VPCH – změna záměru získat autorizaci Ministerstva průmyslu ještě dříve, než dostal souhlas EIA.

Přestaňte prosím Vy a Vaše PR vyrábět z pana Březiny ubližované bebíčko, které je údajně šikanováno městem Výsluní a státní správou. Není větší lži v cause VPCH, v textu jsem Vám to na řadě příkladů dokázal. Panu Březinovi, díky laxnosti a nedůslednosti orgánů státní správy už prošla celá řada hříchů a tolik si na to zvykl, že zřejmě dospěl k názoru, že pro něj už zákony neplatí. Jak je vidět, pokud na to občané dohlédnou, tak platí. Pro pana Březinu a zřejmě i pro Vás je to nová skutečnost, ale ve Výsluní je realitou už několik let.

Vážený pane Nezhybo, úplným závěrem bych Vás chtěl požádat, abyste nevytrhoval věci z kontextu a neignoroval fakta, která se Vám do Vašeho modelu obhajoby Březinovy stavby nehodí. Dokud tak nepřestanete činit a nevyjádříte se k výše uvedenému, nebudu na Vaše podněty dále reagovat, neb je to zbytečné.

Ještě něco nakonec. Já pod svými blogy umožňuji diskusi a nikdy jsem si nedovolil smazat ani jediný nepohodlný názor, ač tu možnost mám. Otevřete také volnou diskusi pod Vašimi PR vyjádřeními na Vašich web stránkách?  Takovou odvahu od Vás nečekám.

 

S pozdravem, Vladimír Šťastný, Krušné hory.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář