Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky spolku Krušno ve věci dočasného odnětí a trvalého omezení pozemků určených pro funkci lesa v souvislosti s VPCH II.etapa

 

Věc: Námitky spolku Krušno ( dále jen Krušno ) k novému projednání žádosti ABP-Plzeň a.s. IČO 27066410 zastoupenou společností Area group s.r.o. IČO 25203231, ve věci   

dočasného odnětí a trvalého omezení PUPFL v souvislosti s výstavbou VPCH-II.       etapa. 

                  

dočasného odnětí a trvalého omezení PUPFL v souvislosti s výstavbou VPCH-II.       etapa

 

 

Věc: Námitky spolku Krušno ( dále jen Krušno ) k novému projednání žádosti ABP-Plzeň a.s. IČO 27066410 zastoupenou společností Area group s.r.o. IČO 25203231, ve věci                           
dočasného odnětí a trvalého omezení PUPFL v souvislosti s výstavbou VPCH-II.       etapa. 
 
Krušno podává stanovisko jako právoplatný účastník řízení včas v termínu stanoveném MMCH v usnesení č.j: MMCH/12321/2014 ze dne 3.2.2014 v souladu s § 27 odst. 3 správního řádu a s ohledem na to, že předmětem správního řízení je zásah do lesa jakožto národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostřední ( §1 zákona 289/1995 Sb) , je účastníkem i dle §70 odst. 2) zákona 114/1992 Sb.
 
 
Obecná námitka:
Krušno důrazně protestuje proti "zjevné součinnosti " prvoinstančních a druhoinstančních DOSS s firmou APB-Plzeň ve správních řízeních souvisejících s plánovanou výstavbou VPCH. Krušno se opakovaně setkává s tím, že zatímco firmě APB Plzeň jsou opakovaně promíjena zjevná porušování zákonů a zjevné chyby v dokumentaci, námitky Krušna jsou okatě bagatelizovány, nevypořádávány či zákonně cupovány. Jako vrchol pak vidíme pozměňování a padělání listin rozhodných pro vydání rozhodnutí ve věci odnětí a omezení PUPFL I-III. etapa VPCH. V námitkách ke III. etapě jsme uvedli tuto skutečnost: Na rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení PUPL pro výstavbu VPCH III. etapa, které bylo vydáno dne 24.2.2012 pod č.j. MMCH/22025/2012 s doložkou právní moci ode dne 27.12.2012 vydanou 28.2.2012. Toto záležitost jsme napadli dne 5.6.2013 v podnětu k přezkumu tohoto rozhodnutí. Nyní jsme ve spisu nalezli datum nabytí právní moci opravený na 27.2.2012 s tím, že bylo opraveno  28.2.2012 !!
Z výše uvedeného vyplývá, že oprava byla antidatována až po té, co byla Krušnem v podnětu k přezkumu napadena. Že jde zjevně o podvod správního úředníka je nasnadě.
 
V etapě I. a II. řízení o dočasném odnětí a trvalém omezení PUPFL jsme zaznamenali padělání  Závazného stanoviska se souhlasem k zásahu do VKP-lesa.  Originál byl vystaven dne 9.2.1012 pod č.j. MMCH/13077,13084/2012 ing. Kulhavou. Ve spisech k I. a II. etapě byl nalezen stejný doklad s datem vystavení  20.1.2014  ze kterého byly vymazány určité rozhodné skutečnosti (mimochodem Krušnem napadené v předchozích řízeních) a jak uvedeno výše, byl upraven i datum. Stanovisko bylo opět vypracováno Ing. Kulhavou i s jejím podpisem, přestože tato v r. 2013 zemřela. Při další návštěvě Krušna ve spisu byl podpis Ing. Kulhavé umazán !!! Nicméně Krušno zajistilo dostatek důkazů pro podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin dle §176 trestního zákoníku- padělání a pozměňování veřejné listiny.
 
 K náležitostem žádosti:
Náležitosti žádosti jsme posoudili dle platné vyhlášky č. 77/1996 Sb. § 1 a zjistili jsme, že tato neobsahuje všechny předepsaná náležitosti.
 
ad a)
Za podrobné zdůvodnění požadavků na odnětí a omezení PUPFL nelze považovat jednu větu s konstatováním, že se pozemky odnímají a omezují pro výstavbu "Větrný park Chomutov - II. etapa“ což bylo jako závada uvedeno v rozhodnutí č.j. 2143/ZPZ/2011-3 KÚÚK ze dne 5.9.2011na str. 4/8 I. etapě VPCH, zatímco v rozhodnutí č.j. 2407/ZPZ/2013-3 KÚÚK ze dne 21.10.2013 na str. 3/8 to vyhodnoceno jako závada není !!!. Zřejmě došlo ke změně " právního názoru" DOSS pod "tlakem investora" . Vyhláška však hovoří jasně o podrobném zdůvodnění požadavku ! Jde o devastující zásah do VKP chráněného zákonem 114/1992 Sb. a muselo by být zdůvodněno minimálně převažujícím veřejným zájmem, což soukromá stavba
jejíž provoz naopak na veřejnost dopadá velmi negativně, jistě není. Zdůvodnění by mělo obsahovat porovnání prospěšnosti záměru s možnými škodami na porostech, lesních cestách, melioracích, hydrogeologii PUPFL, ohrožení lesa erozí, možnosti ohrožení sousedních lesních porostů, nemožnost jiného řešení apod.
 
ad b)
Žádost APB-Plzeň ze dne 15.1.13 č.j. 23/2013 neobsahuje základní údaj, a to celkový rozsah pozemků, o jejichž odnětí a omezení investor žádá. Zde žadatel prakticky žádá o výjimku pro celou výměru pozemku 539/5 ale pak není v souladu se znaleckým posudkem 286/20/2012. Dle mapových podkladů ve spisu kabelová trasa vede i po jiných PUPFL o jejich odnětí a omezení APB- Plzeň nepožádala. Přiložený znalecký posudek 286/20/2012 je navíc zastaralý, nesouhlasí výpočet vzhledem k neaktuálnosti např. ceny dřeva- tato je z roku 2012 a je podstatně nižší, než je v r. 2014.
 
ad e)
 Údaje lesního hospodářského plánu chybí zcela. Znalecký posudek, ani vyjádření vlastníka tyto údaje neobsahují, obsahují pouze zařazení porostů do hospodářských souborů a kategorií lesa.
 
ad f)
Komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích č. 286/20/12 je neaktuální, cena dřeva je z r. 2012 a je podstatně nižší. Rovněž stav porostu se může za 2 roky změnit.
 
ad h)
U dočasného záboru chybí návrh plánu rekultivace. Jeho nezbytnost je dána cenností zabíraného území i cenností biotopu. Nahrazen je ve znaleckém posudku 312/2/2014 pouze "Návrhem rekultivace" , kde však zcela absentují časové údaje a plánovaný postup prací, takže investor si prakticky může dělat kdy chce a co chce.
 
ad i)
V současné době nemá firma pro danou etapu II. VPCH žádné platné rozhodnutí o umístění stavby ani stavební povolení, které by dle zákona umožňovalo pokračovat v řízení o odnětí a omezení PUPFL a kterým by byla jednoznačně deklarována návaznost a souvislost staveb VPCH. V této souvislosti je důležitá skutečnost, že každé energetické vedení vyžaduje vždy alespoň územní souhlas, přičemž územně nelze povolit samostatně pouze kabelové vedení, které slouží výhradně jen pro vyvedení výkonu z větrných elektráren.  Uzemní souhlas v tomto případě je možné vydat pouze na "funkční etapu". Tento důvod byl důvodem ke zrušení rozhodnutí ve věci odnětí a omezení PUPFL I. etapa VPCH vydaném KÚÚK dne 5.9.2011 pod č.j.: 2143/ZPZ/2011-3. Navíc platné ZÚRÚK prakticky vylučují sloučení územního a stavebního řízení.
 
ad j)
Pozemek 539/5 v k.ú. Křímov je v majetku Statutárního města Chomutova. Jeho vyjádření z 20.2.2012 nebylo ve spisu nalezeno i když je uvedeno v bodě č. 3) žádosti. Není ani citováno KÚÚK v přezkumném řízení z 13.11.2013 č.j. 3390/ZPZ/2013-3. Nalezený souhlas Statut. města Chomutov je propadlý . Rovněž podmínka města Chomutov pod bodem 5 - smlouva o zřízení věcného břemene nebyla doložena. Podmínka č. 1 souhlasu města rovněž není splněna – II. etapa VPCH není v souladu se ZÚRÚK.
 
 
Z výše uvedených důvodů zcela jednoznačně vyplývá, že žádost neobsahuje všechny náležitosti dle vyhlášky 77/1996 §1 a tudíž v řízení nelze pokračovat.
 
 
Další námitky
Žádost investora postrádá krom dostatečného odůvodnění zásahu do VKP dle vyhl. č. 77/1996Sb.§1 odst. a) také zdůvodnění dle §13 odst. 2 písmeno a-d) zákona 289/1995 Sb. se kterými je záměr v rozporu.
 
Vedení kabelových tras neodpovídá mapovým podkladům souhlasného stanoviska EIA-MZP028 pro VPCH. Jedná se o jiný záměr, který získal souhlasné stanovisko až 7.9.2013 č.j. 69819/EVN/13 pod kódem MZP424 ( přikládáme mapu EIA a str. 45-46 příslušné dokumentace, která popisuje distribuční soustavu projektu). 
 
Nové projednání nebylo řádně oznámeno - v oznámení je uveden pozemek 539/5 k.ú. Volyně u Výsluní. O tento pozemek žadatel nežádá. ( viz MMCH/05975/2014).
 
V žádostech investora a ani v přiložených mapách nebyly nalezeny žádné vyjímané manipulační plochy v souvislosti s dočasným vyjmutím a trvalým omezením PUPFL pro II. etapu VPCH jak je citováno v usnesení ze dne 3.2.2014 č.j.: MMCH/12321/2014. To je samo osobě zákonným důvodem k zastavení řízení.
 
Procesní pochybení - porušení zákona - Statutární město Chomutov, ačkoli je vlastníkem dotčeného pozemku, nebylo k řízení obesláno. Na porušení zákona může upozornit každý, kdo se o něm dozvěděl, i když tím nejsou porušeny práva Krušna.
 
II. etapa VPCH, jejíž nedílnou součástí jsou kabelové trasy, manipulační plochy a VTE, je v současné podobě v rozporu s platnými ZÚRÚK, jejichž etapizace byla ukončena dnem 20.10.2013 a které musí jak investoři, tak správní orgány respektovat. Není respektováno dodržení ochranného pásma lesa, není dodržena podmínka ZÚRÚK co se týče vzdáleností záměru od obydlené zástavby.
 
 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel nedodržel zákonné podmínky jak v žádosti o odnětí a omezení PUPFL, tak podmínky závazných stanovisek a stavba je i v rozporu s platnými ZÚRÚK a povolení dočasného odnětí a trvalého omezení nemůže být bez porušení zákona uděleno.
 
 
Přílohy: mapa EIA 2005 – Větrný park Chomutov
       Strana 45 a 46 z dokumentace EIA 2005
 
 
 
 
Za Krušno:                                     předseda :         Dr. Finda Miroslav.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář