Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky spolku Krušno ve věci dočasného odnětí a trvalého omezení pozemků určených pro funkci lesa v souvislosti s VPCH I.etapa

 

Věc: Námitky spolku Krušno ( dále jen Krušno ) k novému projednání žádosti ABP-Plzeň a.s. IČO 27066410 zastoupenou společností Area group s.r.o. IČO 25203231, ve věci dočasného odnětí a trvalého omezení PUPFL v souvislosti s výstavbou VPCH-I. etapa. 
 

 

 Krušno
                                                                          spolek-člen Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147 IČO 22854428
______________________________________________________________________
 
Magistrát města Chomutov
Odbor obecní živnostenský úřad,
stavení úřad a životní prostředí
Orgán státní správy lesů
Husovo nám. 104/1
Chomutov
______________________________________________________________________Kč.j. : MMCH/05964/2014
sp.zn.: SZ MMCH/49802/2013
Dne : 15.2.2014
 
 Věc: Námitky spolku Krušno ( dále jen Krušno ) k novému projednání žádosti ABP-Plzeň a.s. IČO 27066410 zastoupenou společností Area group s.r.o. IČO 25203231, ve věci dočasného odnětí a trvalého omezení PUPFL v souvislosti s výstavbou VPCH-I. etapa. 
 
 Krušno podává stanovisko jako právoplatný účastník řízení včas v termínu stanoveném MMCH v usnesení č.j: MMCH/12319/2014 ze dne 3.2.2014 v souladu s § 27 odst. 3 správního řádu a s ohledem na to, že předmětem správního řízení je zásah do lesa jakožto národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostřední ( §1 zákona 289/1995 Sb) , je účastníkem i dle §70 odst. 2) zákona 114/1992 Sb.
 
Obecná námitka:
 Krušno důrazně protestuje proti "zjevné součinnosti " prvoinstančních a druhoinstančních  DOSS s firmou APB-Plzeň ve správních řízeních souvisejících s plánovanou výstavbou VPCH. Krušno se opakovaně setkává s tím, že zatímco firmě APB Plzeň jsou opakovaně promíjena zjevná porušování zákonů a zjevné chyby v dokumentaci, námitky Krušna jsou okatě bagatelizovány, nevypořádávány či zákonně cupovány. Jako vrchol pak vidíme pozměňování a padělání listin rozhodných pro vydání rozhodnutí ve věci odnětí a omezení PUPFL I.-III. etapa VPCH. V námitkách ke III. etapě jsme uvedli tuto skutečnost: Na rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení PUPL pro výstavbu VPCH III. etapa, které bylo vydáno dne 24.2.2012 pod č.j. MMCH/22025/2012 s doložkou právní moci ode dne 27.12.2012 vydanou 28.2.2012. Tuto záležitost jsme napadli dne 5.6.2013 v podnětu k přezkumu tohoto rozhodnutí. Nyní jsme ve spisu nalezli datum nabytí právní moci opravený na 27.2.2012 s tím, že bylo opraveno  28.2.2012 !!
Z výše uvedeného vyplývá, že oprava byla antidatována až po té, co byla Krušnem v podnětu k přezkumu napadena. Že jde zjevně o podvod správního úředníka je nasnadě.
 
V etapě I. a II. řízení o dočasném odnětí a trvalém omezení PUPFL jsme zaznamenali padělání  Závazného stanoviska se souhlasem k zásahu do VKP-lesa.  Originál byl vystaven dne 9.2.2012 pod č.j. MMCH/13077,13084/2012  ing. Kulhavou. Ve spisech k I. a II. etapě byl nalezen stejný doklad s datem vystavení  20.1.2014  ze kterého byly vymazány určité rozhodné skutečnosti (mimochodem Krušnem napadené v předchozích řízeních) a jak uvedeno výše byl upraven i datum. Stanovisko bylo opět vypracováno ing. Kulhavou i s jejím podpisem, přestože tato v r. 2013 zemřela. Při další návštěvě Krušna ve spisu byl podpis ing. Kulhavé umazán !!! Nicméně Krušno zajistilo dostatek důkazů pro podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin dle §176 trestního zákoníku- padělání a pozměňování veřejné listiny.
 
K náležitostem žádosti:
Náležitosti žádosti jsme posoudili dle platné vyhlášky č. 77/1996 Sb. § 1 a zjistili jsme, že tato neobsahuje všechny předepsaná náležitosti.
 
ad a)
Za podrobné zdůvodnění požadavků na odnětí a omezení PUPFL nelze považovat jednu větu s konstatováním, že se pozemky odnímají a omezují pro výstavbu "Větrný park Chomutov-I. etapa, což bylo jako závada uvedeno v rozhodnutí č.j. 2143/ZPZ/2011-3 KÚÚK ze dne 5.9.2011na str. 4/8 I. etapě VPCH, zatímco v rozhodnutí č.j. 2407/ZPZ/2013-3 KÚÚK ze dne 21.10.2013 na str. 3/8 to vyhodnoceno jako závada není !!!. Zřejmě došlo ke změně " právního názoru" DOSS pod "tlakem investora" . Vyhláška však hovoří jasně o podrobném zdůvodnění požadavku ! Jde o devastující zásah do VKP chráněného zákonem 114/1992 Sb. a muselo by být zdůvodněno minimálně převažujícím veřejným zájmem, což soukromá stavba, jejíž stavba a provoz naopak na veřejnost dopadá velmi negativně, jistě není.
 
ad b)
Údaje o celkovém rozsahu PUPFL, jejichž zábor se předpokládá sice doložen je, ale je v rozporu s rozsahem uvedeným ve znaleckém posudku č.312/2/2014. Takto podaná žádost  neposkytuje zcela jasný rozsah předmětu žádosti a v přezkumu rozhodnutí ve věci odnětí a omezení PUPFL VPCH I. etapa bylo jedním z důvodů zrušení rozhodnutí.
 
ad e)
Údaje lesního hospodářského plánu chybí zcela. Znalecký posudek, ani vyjádření vlastníka tyto údaje neobsahují, obsahují pouze zařazení porostů do hospodářských souborů a kategorií lesa.
 
ad h)
U dočasného záboru chybí návrh plánu rekultivace. Jeho nezbytnost je dána cenností zabíraného území i cenností biotopu. Nahrazen je ve znaleckém posudku 312/2/2014 pouze "Návrhem rekultivace", kde však zcela absentují časové údaje a plánovaný postup prací, takže investor si prakticky může dělat kdy chce a co chce.
 
ad i)
V současné době nemá firma pro danou etapu I. VPCH žádné platné rozhodnutí o umístění stavby ani stavební povolení, které by dle zákona umožňovalo pokračovat v řízení o odnětí a omezení PUPFL ,a kterým by byla jednoznačně deklarována návaznost a souvislost staveb VPCH. V této souvislosti je důležitá skutečnost, že každé energetické vedení vyžaduje vždy alespoň územní souhlas, přičemž územně nelze povolit samostatně pouze kabelové vedení, které slouží výhradně jen pro vyvedení výkonu z větrných elektráren.  Územní souhlas v tomto případě je možné vydat pouze na "funkční etapu". Tento důvod byl důvodem ke zrušení rozhodnutí ve věci odnětí a omezení PUPFL I. etapa VPCH vydaném KÚÚK dne 5.9.2011 pod č.j.: 2143/ZPZ/2011-3.
 
Z výše uvedených důvodů zcela jednoznačně vyplývá, že žádost neobsahuje všechny náležitosti dle vyhlášky 77/1996 §1 a tudíž v řízení nelze pokračovat.
 
Další námitky
Žádost investora postrádá krom dostatečného odůvodnění zásahu do VKP dle vyhl. č. 77/1996Sb.§1 odst. a) také zdůvodněn dle §13 odst. 2 písmeno a-d) zákona 289/1995 Sb. se kterými je záměr v rozporu.
 
Vedení kabelových tras neodpovídá mapovým podkladům souhlasného stanoviska EIA-MZP028 pro VPCH. Jedná se o jiný záměr, který získal souhlasné stanovisko až 7.9.2013 č.j. 69819/EVN/13 pod kódem MZP424 ( přikládáme mapu EIA 2005 a str. 45-46 příslušného dokumentace , která popisuje distribuční soustavu projektu). Protože byla trasa vedení 110kV změněna, podléhá novému posouzení. Pozemky vyjímané pro PUPFL I. etapy VPCH nejsou tímto projektem dotčeny.
 
I. etapa VPCH, jejíž nedílnou součástí jsou kabelové trasy, manipulační plochy a VTE, je v současné podobě v rozporu s ÚP města Výsluní jakož i s platnými ZÚRÚK, jejichž etapizace byla ukončena dnem 20.10.2013 a které musí jak investoři, tak správní orgány respektovat. Není respektováno dodržení ochranného pásma lesa, není dodržena podmínka ÚP i ZÚRÚKco se týče vzdáleností záměru od obydlené zástavby. Kabelové vedení kopíruje na pozemcích 1124,1123,a1139 k.ú. Volyně hranici lesa. Kolíky vyznačená trasa investorem se nachází až u paty stromů lesního porostu, což je v rozporu s vydanými závaznými stanovisky, která určují minimální vzdálenost 2,5 m !! Z výše uvedeného vyplývá, že budou-li správní orgány respektovat zákonné normy, nelze pro tuto etapu VPCH vydat ani rozhodnutí o umístění stavby ani stavební povolení. Proto zahájení řízení o dočasném odnětí a trvalém omezení z moci úřední považujeme za předčasné, nezákonné a podjaté ve prospěch investora.
 
Cesta p.č. 1144 k.ú. Volyně procházející lesem na parcelách 775, 782, 784, 879/1, která je majetkem Města Výsluní je úzká a neumožňuje bez poškození kořenového systému porostu ( jak nařizují závazná stanoviska ) umístit kabelové vedení. Cesta je po celé délce široká 4,30-5,0m .Šíře výkopu je min. 70 cm a povolená vzdálenost od paty stromů je 2,5 m z každé strany. Podmínku závazného stanoviska nelze dodržet.
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel nedodržel zákonné podmínky jak v žádosti o odnětí a omezení PUPFL tak podmínky závazných stanovisek a stavba je i v rozporu jak s ÚP města Výsluní tak se platnými ZÚRÚK a povolení dočasného odnětí a trvalého omezení nemůže být bez porušení zákona uděleno.
 
 
 
Přílohy: mapa EIA 2005 – Větrný park Chomutov
         strana 45 a 46 z dokumentace EIA 2005
 
 
Za Krušno:                                     předseda : Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář