Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky OS Krušno ke společnému územnímu a stavebnímu řízení záměru „Větrný park Chomutov – II etapa

Věc: Námitky OS Krušno ( dále jen OS ) k společnému územnímu a stavebnímu řízení  záměru „Větrný park Chomutov – II etapa firmy APB –Plzeň a.s. zastoupené firmou AREA group s.r.o.

 

Legislativa účastenství OS v řízení:
 
OS je v tomto řízení účastníkem jednak dle §85 odst. 2 písmeno c zákona 183/2006 S, a dle § 70
odstavců 1-3 zákona 114/1992 Sb. a každoročně předává DOSS žádost aby bylo předem informováno o
všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení při nichž mohou být dotčeny zájmy
přírony a krajiny chráněné dle zákona 114/1992 Sb. včetně stanov, které dokladují veřejný zájem , jehož
ochranou se OS zabývá. . Dále dle platných právních úprav je OS účastníkem i dle § 109 stavebního
zákona a to dle odst. 1 písmeno e, neboť v ochraně dotčené přírody vystupuje jako „ soused „ a
písmen g, neboť povolením je dotčen veřejný zájem ochrany přírody Úprava účastenství podle
zákona 114/1992 v §70 má přednost před vymezením účastníků ve stavebním zákoně. Dále OS  
upozorňuje na právo podávat námitky jako dotčená veřejnost dle tzv. Arhuské úmluvy ratifikované
parlamentem 6.6.2004 a vyhlášené ve sbírce mezinárodních úmluv 29.10.2004 pod č. 124/2004
Sb.m.s. Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí
našeho právního řádu.  Dále je OS účastníkem v navazujících řízeních také dle §23 odst. 9 zákona
100/ 2001Sb
 
 Obecné námitky k záměru:
 OS jako již nesčíslněkrát opakuje, že výstavba větrných parků v ČR , zejména pak obřích parků v Krušných horách nemá žádné logické opodstatnění. Jde pouze o dobře organizovaný tunel na státní kasu, firmy , jednotlivé občany a důsledky, jak se ukázalo v případě nesmyslného boomu fotovoltaických elektráren  budou naprosto obdobné- obrovský nárůst cen el. energie jehož důsledky logicky dopadnou na každého občana- zvýší se nezaměstnanost, řada firem zkrachuje , občané neutáhnou finance svých domácností a to jen proto, aby se hrstka chamtivých , kmotry podporovaných tzv.investorů napakovala.
ČR v současné době a v době proklamované životnosti těchto obnovitelných zdrojů žádnou další energii nepotřebuje. Naopak, jsme jedním z největších vývozců. Rovněž líbivé fráze investorů. že jim jde o ekologii jsou naprostým nesmyslem, jak samo o sobě dokazují celosvětové zkušenosti. Ve světě bylo vystavěno obrovské množství obnovitelných zdrojů, zejména FVE a VTE a přesto nebylo zaznamenáno žádné zlepšení jak v koncentracích škodlivých emisí, tak nedošlo ke zbrzdění globálního oteplování. Navíc, modernizací klasických elektráren  vybavených odsířením a retrofity byly škodlivé emise téměř anulovány. Naopak dopady této překotné výstavby OZE na chráněný veřejný zájem , kterým je životní prostředí a krajina jsou katastrofální. Rovněž nedochází k téměř žádné proklamované úspoře fosilních paliv. Tyto fluktuující zdroje musí být neustále draze zálohovány klasickými elektrárnami a regulace se naopak odehrává na úrovní vodních a plynových elektráren. Nezanedbatelné jsou i dopady fluktuace výroby el. energie těmito zdroji na naší již tak dost chatrnou přenosovou a distribuční soustavu. ČR byla již opakovaně na hranici black outu a další nesmyslná výstavba OZE k tomu přispívá největší měrou. Řešením by byla pouze nákladná výstavba nových přenosových tras, často vedoucích přes chráněná krajinná území  a tyto investice v konečném důsledku opět zaplatí  spotřebitel. Nárůst odporu obyvatel
                                                                         -2-
 
 
po celé republice a i ve světě proti výstavbě OZE  to jen dokazuje a měl by být orgány státní správy respektován.
 
 Konkrétní námitky
1)  Stavební úřad a životní prostředí MMCH spojením řízení porušil zákon- dle § 78 odst. 3 zákona 183/2006 a dle metodiky odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj , neboť podmínky v území nejsou jednoznačné .
A) Záměr je situován v katastrálních územích několika obcí, a měl by tudíž být v souladu s jejich územními plány .
Záměr porušuje podmínky ÚP města Výsluní v části ZE3 která vymezuje podmínky vlivu záměrů na krajinný ráz  a vztah záměru k městu Výsluní a jeho dominantám . Zde město vyžaduje kvalitní vizualizaci  z daných pohledových os.  MŽP pak hodnocení  dle zásad metodického doporučení AOPK jako samostatnou část řešenou formou přílohy dokumentace . Součástí musí být pohledová studie dle požadavku Ústeckého kraje tj. včetně trojrozměrného digitálního modelu.
Tato studie ve spise zcela chybí a je nahrazena rádoby posudkem pana arch. Vorla , který, a to již opakovaně, se ani nenamáhal studii sám vypracovat a pořídit kvalitní fotodokumentaci ,  ale pouze se vyjadřuje k fotografiím, které mu byly  podstrčeny firmou APB, jsou mizerné kvality  jakož i jejich vyhodnocení. V bodě 1 závěru to pan architekt už dost přehání. Zdůvodnit únosnost zásahu do KR pouze tím., že stroje jsou nepravidelně uspořádané a tím tvoří zajímavou scenerii je opravdu „odborné.“
Z fotky je jasně patrné, že stroje jsou naopak uspořádané vcelku pravidelně a narušují panorama Krušných hor v této pohledové ose. V bodě 2 závěru zdůvodňuje absenci fotopanoramatu nereálností viditelnosti. To poznal z nedodané fotodokumentace ? Bod 3 je nejkurioznější . Pořizovatel fotodokumentace se bohužel opomněl otočit !   Nejvážnější , a podjaté se jeví vyjádření v bodě 4 závěru. Zde dochází k nepřijatelné kolizi siluety kulturní památky- kostela sv. Václava ve Výsluní  s navrhovanými stroji , což pan architekt, přesto že je to v rozporu s ÚP Výsluní, s EIA posouzením a metodikou MŽP hodnotí jako únosné. Dále naprosto chybí , v rozporu a požadavkem KÚÚK posouzení ( vizualizace ) v kumulaci s ostatnímu plánovanými záměry v hodnocené oblasti. Z výše uvedených důvodů nelze tento paskvil akceptovat a žádáme nové odborné posouzení vlivu na KR a tentokrát nezávislým odborníkem.
 
B) Záměr rovněž není v souladu s podmínkami ÚP Křímov.  Tato podmínka omezuje celkovou výšku VTE, která nesmí překročit 135 m. Investorem plánovaná instalace VTE typu Vestas V90 MW s výškou 150m tuto podmínku nesplňuje .   Stanovisko EIA pro VPCH navíc povoluje maximální výšku 116-120m což nesplňuje ani VTE s výškou věže 80 , která je 125m.
 
C) Záměr porušuje i podmínku  ZE5 ÚP Výsluní ,  která říká, že při realizaci záměru musí být dodrženy podmínky stanoviska MŽP ze dne 27.10.2005 vydaného pod zn. 4502/ENV/710/2005. Od r. 2005 v projektu došlo k výrazným změnám, které nejen porušují tuto podmínku ÚP, ale vyžadují nové posouzení dle zákona 100/2001 Sb. Došlo k opakované změně umístění jednotlivých strojů, , došlo ke změně trasovaní kabelových tras, z mapových podkladů ani není jasné jaké kabely kde budou umístěny ( 22 nebo 110 kV) , byl změněn typ a technické parametry VTE – dle zákona se jedná o novou stavbu a je nezbytné nové posouzení. Dle zákona není rozhodné zda tyto změny , jak mylně uvádí MŽP pod zn. 112846/ENV/10 , byly provedeny pro zmírnění vlivu stavby na životní prostředí , což v tomto případě není ani pravda. Dodržení ochranného pásma je pouze jedním z hodnocených kritérií a posunem stavby a navýšením její výšky dojde nezbytně ke změnám kritérii ostatních ( KR, hluk, kolize s kultur. dominantami, vliv na chráněné druhy atd. Je nutné nové posouzení EIA jak ostatně vyplývá z rozsudku NNS 5 AS66/2011, který přikládáme.
 
D) MMCH spojením územního a stavebního řízení porušuje § 94a odst. 1 zákona 183/2006 Sb ‚              ( stavební zákon) , který říká, že společná dokumentace musí splňovat požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnuti  a požadavky na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
 
                                                                            -3-
 
 
Záměr v předložené podobě zcela zjevně nemá platnou EIA, chybí pohledová studie dle požadavku Ústeckého kraje vč. digitálního trojrozměrného modelu , investor dosud nemá vypořádány všechny v projektu uvedené pozemky , což samo o sobě znemožňuje vydání stavebního povolení. OS zjistilo , že žádný v projektu uvedený pozemek nemá v katastru nemovitostí zaneseno věcné břemeno ve prospěch investora a na další nemá investor ani smlouvu a smlouvě budoucí. Jako příklad uvádíme pozemek 192/2 v k.ů Třebíška , který je ve vlastnictví předsedy Os Krušno !!. Dále investor nemá vypořádán pozemek u VTE KR 5, obce Málkov  na který přesahují vrtule výše zmíněné VTE. Investorem avizované omezení rotace gondoly na 180 stupňů jak je zřejmé z mapových podkladů je i pro laika naprosto technický nesmysl. VTE by musela být ve stacionární poloze severozápadní a v této poloze by prakticky žádnou energii nevyráběla , neboť od jihu dosahují větry průměrné rychlosti kolem 4m/s. Při investici kolem 100 000 000 za jednu věž jde o opravdu podivné řešení. Pravda je však velmi prostá, investor se prostě spoléhá na to, že to nikdo dlouhodobě nebude sledovat a on si pak bude dělat co chce. Pro tuto firmu je to typické jednání. Navíc investor nedoložil OS požadovaný doklad o tom , je-li tento typ VTE takovéhoto provozu s omezením vůbec schopen jak OS žádalo. Vzhledem k tomu že v rámci VPCH je takovýchto nevypořádaných přesahů na cizí pozemky několik, považujeme to za důležité.
 
E) Dalším problematickým dokumentem je  rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení PUPFL. Toto rozhodnutí je sice v právní moci, ale bylo vydáno jednoznačně v rozporu se zákonem a OS podává podnět k přezkumu rozhodnutí. ( např. OS , přestože má řádně podanou žádost, nebylo ze strany MMCH o zahájení správního řízení vyrozuměno a tím bylo zkráceno na svých právech účastníka řízení čímž došlo k porušení § 2 odst. 1 správního. řádu, dále §7 odst. 1, § 36 odst. 1-3, § 47 odst. 1.
 
F) Investor porušuje udělenou výjimku ze zákazu ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona 114/1992 Sb. a to v lokalitě B19 a B21  a to změnou  kabelové trasy. To je samo o sobě zákonným důvodem ke zrušení udělené výjimky.
 
G) Investor nemá legitimní povolení se zásahem do krajinného rázu.  Dne 11.12.2006 bylo na základě žádosti firmy Proventi vydáno rozhodnutí KÚÚK č.j. 1239/ZPZ/2006, kterým byl firmě souhlas se zásahem do KR. Následovalo odvolání obce Málkov, OS Meluzína a žaloba spol. Proventi . Rozsudkem Městského soudu Praha č.j. Ca 184/2007-73-80 ze dne 29.12.2009  bylo rozhodnuté MŽP zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. MŽP vydalo dne 29.4.10 pod č.j. 561/530/10 rozhodnutí , kterým vrací celou věc k novému projednání. Dne 24.1.11 vydal KÚÚK pod č.j. 193/ZPZ/2011 vyrozumění o novém projednání ve věci.  Přestože toto řízení nebylo ještě ukončeno, vydal MMCH dne 23.8.11 pod zn. OSÚaŽP/50009/2/2010 rozhodnutí se souhlasem se zásahem do KR. Tím došlo dle §48 odst. 1  k překážce řízení , neboť zahájení řízení u některého správního orgánu  brání tomu, aby v téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu. Z výše uvedeného je zcela jasné, že rozhodné je v jaké věci je řízení vedeno a ne s kým je vedeno, jak se nám snaží správní orgány vnutit . Navíc firma Proventi a APB – Plzeń a.s. mají stejné vlastníky, stejné sídlo a liší se pouze IČO, aby si mohli vlastníci spekulativně přepouštět získaná povolení, což je pouze účelová manipulace pro tuto firmu naprosto typická .  Rovněž samotné rozhodnutí MMCH ze dne 23.8.2010
obsahuje závažné nedostatky. Např. v odst. 3.2 určuje maximální výšku věže 80 s celkovou výškou 125m což odporuje vydanému stanovisku EIA z r. 2005. Vzhledem k tomu, že investor v projektové dokumentaci plánuje použití VTE Vestas V90 2MW s výškou věže 105m a celkovou 150m je vydané rozhodnutí MMCH se zásahem do KR pro tento projekt neplatné.
 
H) Ke změnám v projektu:  Ve  fázi projektu v r. 2010 je kabelová trasa VPCH –II etapa zcela odlišná od původního záměru( viz mapa EIA z roku 2005 ) . Výjimka KÚ z 6.4.2010 č.j.: 1592/ZPZ/2009/ZD-277 je vydána na území, kterým kabelová trasa VPCH směrem na Křímov
 
 
                                                                       -4-
 
 
nevede ( viz příloha výjimky č.1 a č.2 a VTE KR 4,KR5,KR6 a KR 26 nestojí na stanoviskem určených souřadnicích .
 
 
 Přesto vydalo MŽP dne 2.2.2011 pod zn. 112846 /ENV/10 ( 6 měsíců po vydané výjimce ) souhlasné stanovisko k těmto změnám, zdůvodňujíc to tím, že tyto změny zmírní dopady na životní prostředí a obyvatele, což odporuje zákonu 100/2001Sb dle něhož musí býti tyto změny nově posouzeny .
V tomto řízení  je projekt uváděn opět v nové podobě. Nově se zde objevují pozemky p.č. 450/17 v Kú. Křímov, 336/11, 336/12. 336/13 k.ú. Nebovazy, 300/1, 420/1, 420/2 v k.ú Třebíška , st. parcela 205/1 a pozemky 299/1 a 860 v k.ú. Výsluní.
V botanické lokalitě B19 a B21 s výskytem cenných druhů investor svévolně mění průběh kabelové trasy proti udělená výjimce . Trasa je změněna u vypuštěné TR 2 a objevila se nová cesta ke KR 6 ze silnice III/22321.
Ke spojenému řízení se vyjádřilo i MŽP prostřednictvím Ing. Muzikáře, který napsal, že „relevantní podmínky stanoviska EIA z r. 2005 musí být ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. zohledněny stavebním úřadem ve společném rozhodnutí.“  Vzhledem k tomu, že tato fáze projektu nemá s původní EIA nic společného a ani s udělenou výjimkou, žádáme nové posouzení dle zákona 100/2001Sb.
 
CH) Vztah záměru k poddolovaným územím
Poddolované území
Investor uvádí nepravdivé údaje, neboť v předložené dokumentaci k projektu píše, že žádná stavba tohoto záměru nebude zasahovat do žádné možné sféry vlivů poddolování. Dokládá to mapkou poddolovaného území, která zachycuje dotčené území jen z části. Do mapky jsou sice zakresleny plánované VTE, zanesení kabelové trasy chybí zcela.
V příloze dokládáme celé poddolované území zpracované Českou geologickou službou-Geofond.
Investor hodlá v oblasti Nové domky za Výsluním použít způsob uložení kabelového vedení protlakem pod Hadím potokem, protlakem pod silnicí a souběhem s přítokem Hadího potoka. Podle doložené přílohy se jedná o rozsáhlé poddolované území, ve kterém může dojít k otevření starých štol a zcela nekontrolovatelnému svedení vodního toku.
Meandrující Hadí potok i jeho přítok mají obrovskou a zcela nezastupitelnou retenční schopnost v době jarního tání a vydatných dešťů, což se naposledy projevilo v době letošních červnových povodní, kdy byl doširoka rozlit do okolních luk a zadržel obrovské množství vody. Vytvoření komunikace s některou ze starých štol může způsobit narušení tohoto jedinečného ekosystému s nevyzpytatelným chováním vody. Jejím vývěrem mohou být přímo ohroženi obyvatelé města Výsluní a Sobětic.
Doložený hydrogeologický průzkum z října r. 2004 hodnotil projekt VPCH (viz doložená mapa EIA 2005) ve stavu, kdy původní kabelové vedení vedlo jinou trasou. Ve vztahu k současně předloženým mapám je zcela neaktuální. Kromě toho jsme již v minulých řízeních upozorňovali na jeho nekompletnost (chybí strana 23 a investor ji stále nedoplnil). I tento neaktuální dokument hodnotí vodní režim podloží jako příznivý s výjimkou údolí s místními vodotečemi.
Žádáme nový hydrogeologický průzkum, který zodpovědně posoudí investorem plánované uložení kabelu v poddolovaném území, protlak pod Hadím potokem, ostatními vodními toky i celé stavbou dotčené území. V době zvyšující se frekvence přívalových srážek je zachování retenční schopnosti CHOPAV Krušné hory pro tuto oblast cela zásadní.
Zcela odmítáme přímé ohrožení obyvatel Výsluní a Sobětic možným vývěrem vody ze starých štol.
 
Žádáme o vyjádření odboru rozvoje investic a majetku Města Chomutov. Ačkoliv projekt prochází též správním územím Města Výsluní, odbor se k němu ve vztahu k ÚP města nevyjádřil. Přiložená mapka k vyjádření ze dne 27. 2. 2013 MMCH/124591/2012/UUP/431/12/VA nepodchycuje celý
 
 
                                                                                  -5-
 
projekt, katastr Města Výsluní chybí. Investorem je zcela ignorována podmínka ÚP ZE1 – respektování poddolovaného území. Její nedodržení přímo ohrožuje obyvatelstvo města.
 
 
 I)  Chyby v dokumentaci :  Na str. 27- Podzemní kabelové vedení VN. Autor zde opakovaně v popisu pokládky kabelů   odkazuje na normu ČSN 33 2000-5-52. Tato norma není určena pro instalace VN a
nelze jí proto pro projektování instalací VN použít. Celá řada 33 2000.. je určena výhradně pro instalace do 1000 V. Dokumentace obsahuje popis uložení kabeláže 110kV- zde nám není jasné, kde bude el. energie na tuto voltáž transformována, když došlo k vypuštění trafostanice TR2 ? Samotná VTE
transformuje vyrobenou energii na 22 kV. Je zřejmé, že autor projektu se dokumentaci patřičně nevěnoval a předkládá ke stavebnímu povolení řadu nesmyslů což by mělo samo o sobě být důvodem minimálně k přerušení řízení.
 
J) K vyjádření Povodí Ohře Chomutov  k řízenému protlaku pod vodotečemi na p,č 810/1 k.ú Sobětice, 895/2 k.ú Výsluní a 1292 v kú. Nová ves u Křímova:“…. účelem protlaku je uložení optických kabelú a kabelů NN…“. APB zde chce uložit kabely VN, vyjádření Povodí Ohře je tudíž neplatné. Závazné stanovisko vodoprávního  orgánu MMCH č.j. MMCH /54981/2012 obsahuje stejnou chybu a je tudíž rovněž neplatné
 
K)  VTE nebo fotovoltaiky ?
Společnost ČEZ Distribuce a.s. Praha Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako majitel distribuční soustavy v dotčeném území udělil dne 29.11.2011 souhlas č. 0150/030/11/OP pro činnost a umístění stavby v ochranném pásmu venkovního vedení pro investora APB - Plzeň a.s. Barvínkova 582/8, 326 00 Plzeň pro realizaci stavby: Kabelové vedení 22kV pro FVE 26 MW v k.ú. Výsluní a k.ú. Křimov – TR Vernéřov. Tato stavba, jak sám název napovídá, nemá se stavbou Větrný park Chomutov – II.etapa nic společného. Jedná se o napojení fotovoltaických elektráren o celkovém zvažovaném výkonu 26 MW. K tomuto projektu doposud nebyla předložena investorem žádná dokumentace. Jedná se o zřejmý záměr investora o co největší zneprůhlednění jeho činnosti v dané lokalitě a se získáváním povolení tímto nekalým způsobem. Občanské sdružení Krušno požaduje tento výše uvedený souhlas záměru Větrný park Chomutov II. Etapa anulovat.
 
L)  Platnost souhlasů k činnostem v ochranných pásmech :
Dne 30.8.2010 byla MMCH pod č.j. CJMMCH/89742/2010 zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí VPCH II..etapa V této fázi projektu byla projektována na pozemku 345/44 v k.ú. Křímov trafostanice TR2, která měla dle stanoviska EIA převádět el. energii o napětí 22kV z VTE KR4, KR5, KR6, a KR 26 na napětí 110kV a svádět ji kabelovou trasou II. etapy směrem k TR1(I. etapa). V této fázi projektu vydal 19. 4. 2010 ČEPS a.s. souhlas s činností v ochranných pásmech a 24. 6. 2011 jej do 31. 5. 2015 prodloužil za předpokladu, že nedojde k žádným změnám oproti předložené dokumentaci. Tato podmínka je ze strany investora porušena a souhlas zneplatňuje. V dnešní podobě projektu, předloženému k oznámení o spojeném územním a stavebním řízení ze dne 14. 5. 2013, je trafostanice TR2 vypuštěna a není tedy zřejmé, které vedení je o napětí 22kV a které 110kV (v mapě není rozlišeno) a v k.ú. Třebíška na p.č. 355/3je výrazná změna kabelové trasy, která dvakrát křižuje nadzemní vedení VVN. ČEPS a.s. tyto změny neposoudil, a tudíž investor dle našeho názoru nemá platný souhlas k  činnosti v ochranném pásmu nadzemního vedení VVN. I zde se ukazuje zmatečnost dokumentace !
 
2) Shrnutí
Z výše uvedeného vyplývá, že v zahájeném společném řízení o umístění stavby a stavebním povolení VPCH II etapa došlo k porušení zákona jak ze strany správního orgánu, který v rozporu s §78 odst.3 zákona 183/2006 Sb.  tyto řízení spojil, tak ze strany žadatele- ABP – Plzeň v zastoupení AREA group s.r.o , který v rozporu s § 110 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. předložil dokumentaci
 
 
                                                                                  -6-
 
jednak neúplnou, zčásti neplatnou, dále pak v rozporu s plánovaným záměrem. Z toho důvodu OS žádá, aby společné řízení a umístění stavby a stavební řízení bylo zastaveno.
 
 
 
 
 
 
Za OS Krušno :                                   předseda sdružení            Dr. Finda Miroslav.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář