Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky k zahájenému správnímu řízení ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku lesa.

 

                                        Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Orgán ochrany přírody
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
 
 
Dne 4.1.2013
 
Spis značka : MMCH/141638/2012
                      MMCH/141644/2012
                      MMCH/141646/2012
Oznámení vydané dne 10.12.2012
 
 
Věc: Námitky k zahájenému správnímu řízení ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku lesa.
 
OS je v tomto řízení účastníkem jednak dle §85 odst. 2 písmeno c zákona 183/2006 S, a dle § 70 odstavců 1-3 zákona 114/1992 Sb. a každoročně předává DOSS žádost aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení při nichž mohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny chráněné dle zákona 114/1992 Sb. včetně stanov, které dokladují veřejný zájem, jehož ochranou se OS zabývá. Dále OS upozorňuje na právo podávat námitky jako dotčená veřejnost dle tzv. Arhuské úmluvy ratifikované parlamentem 6.6.2004 a vyhlášené ve sbírce mezinárodních úmluv 29.10.2004 pod č. 124/2004 Sb.m.s. Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí našeho právního řádu.  Dále je OS účastníkem v navazujících řízeních také dle §23 odst. 9 zákona 100/ 2001Sb
 
 
 
MMCH/141638/2012
 
737 – Sobětice u Výsluní - lesní pozemek. Podmínkou ÚP města Výsluní je určeno ochranné pásmo lesa 50m, pozemek je pod ochranou PUPFL, nachází se v přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka.
 
811/1 – Sobětice u Výsluní. Protlak pod Prunéřovským potokem v přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka.
 
V obou případech se jedná o devastující zásah v jedinečné lokalitě přírodního parku. V hlubokém zářezu údolí se zalesněnými svahy nevedou zpevněné cesty a těžká technika zde způsobí velké škody. Realizace tak náročného projektu postrádá smysl, neboť tímto kabelem má být sveden výkon pouze od jedné VTE-V8. Tato větrná elektrárna není součástí územního plánu města Výsluní.
 
 
 
MMCH/141644/2012
 
1078 – Volyně u Výsluní – lesní pozemek. Pozemek s rozšířeným sjezdem, prostupem pod silnicí ani kabelová trasa nejsou součástí VPCH I. etapa, na kterou se odkazuje. Doporučujeme kontrolu mapových podkladů k výjimce ze zákazů dle §56 zákona 114/1992Sb o ochraně přírody a krajiny, udělenou KÚ 6.4.2010, č.j.1592/ZPZ/2009/ZD-277
 
1118 – Volyně u Výsluní – lesní pozemek. Pozemek je pod ochranou PUPFL, podmínkou ÚP města Výsluní je určeno ochranné pásmo lesa 50m. Průběh kabelové trasy neodpovídá výše zmíněné výjimce KÚ z 6.4.2010.
 
899/1 – Výsluní - vodní plocha. Kabelová trasa na této mapce je v rozporu s výše uvedenou výjimkou udělenou KÚ 6.4.2010.
Příloha č.1 mapka s původní trasou (přerušovaná čára).
 
810/1 - Sobětice u Výsluní, 895/2, 897/1 – Výsluní – vodní plochy. Protlak pod vodními plochami v této oblasti je velmi problematický. Jedná se o poddolované území, jehož lokalitu je nutné dle ÚP Města Výsluní respektovat. Hrozí svedení vod Prunéřovského potoka do starých štol. Pozemek 810/1 Sobětice u Výsluní zasahuje do EVL.
Kabelová trasa této mapky je opět v rozporu s výše zmíněnou výjimkou a mapovými podklady pro VPCH II. etapa udělenou KÚ 6.4.2010. V místě změněné trasy došlo k rozdvojení kabelového vedení.
Příloha č.2 mapka s původní trasou (přerušovaná čára).
Příloha č.3 mapka s poddolovaným územím.
 
Obě řízení - 141638 a 141644 se zabývají projektem VF Výsluní.
Celý projekt VF Kryštofovy Hamry a Výsluní, ani jeho část VF Výsluní nemá od KÚ odboru životního prostředí udělenu výjimku ze zákazů dle §56 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není doloženo povolení se zásahem do přírodního parku ani do krajinného rázu. Projekt není součástí ÚP Města Výsluní.
Přílohou č.4-vyjádření Města Výsluní k tomuto projektu z 8.2.2011 zaslané KÚ
 
 
 
MMCH/141646/2012
 
1118 – Volyně u Výsluní - lesní pozemek. Podmínkou ÚP Města Výsluní je určeno ochranné pásmo lesa 50m, pozemek je pod ochranou PUPFL jak je uvedeno výše. Průběh kabelové trasy neodpovídá udělené výjimce udělené KÚ 6.4.2010.
Odůvodnění zásahu, že se jedná o VPCH IV. etapu nepovažujeme za opodstatněný.
MŽP posoudilo realizaci VPCH ve třech etapách. Žádná další etapa posouzena nebyla a považujeme její realizaci nad rámec povolení.
Přílohou č.5 je vyjádření MŽP k I., II. a III. etapě.
 
Domníváme se, že podpora VTE jako nestabilních zdrojů elektřiny, které jsou závislé na zálohách zdroji klasickými, přírodu zbytečně devastuje, obyvatelstvu na horách život ztrpčuje a k ochraně ovzduší nepřispívá. Čím více VTE na horách, tím více kouře z klasických elektráren v podhůří. Zálohy pro ně je nutno udržovat v chodu stále, aby mohly pružně reagovat na dobu, kdy nefouká, moc fouká nebo málo fouká. Nehledě na dopady ekonomické.
 
 
 
 
Za o.s. Krušno                                                                                              předseda sdružení
                                                                                                          MUDr. Miroslav Finda
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář