Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky k zahájenému správnímu řízení ve věci povolení výjimky ze zákazů dle §56 zákona 114/1992 Sb.

 

                                        Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
Odbor životního prostředí a zemědělství
400 02 Ústí nad Labem
Dne 7.1.2013
 
JID:157750/2012/KUK
j.č.: 3510/ZPZ/2012-3/ZD-551
Oznámení vydané dne 21.11.2012
Věc: Námitky k zahájenému správnímu řízení ve věci povolení výjimky ze zákazů dle §56 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 
OS je v tomto řízení účastníkem jednak dle §85 odst. 2 písmeno c zákona 183/2006 S, a dle § 70 odstavců 1-3 zákona 114/1992 Sb. a každoročně předává DOSS žádost aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení při nichž mohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny chráněné dle zákona 114/1992 Sb. včetně stanov, které dokladují veřejný zájem, jehož ochranou se OS zabývá. Dále OS upozorňuje na právo podávat námitky jako dotčená veřejnost dle tzv. Arhuské úmluvy ratifikované parlamentem 6.6.2004 a vyhlášené ve sbírce mezinárodních úmluv 29.10.2004 pod č. 124/2004 Sb.m.s. Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí našeho právního řádu.  Dále je OS účastníkem v navazujících řízeních také dle §23 odst. 9 zákona 100/ 2001Sb
 
Oznámení o zahájení správního řízení o projednávané výjimce zahrnuje velmi široké území, které není v souladu s územím, jehož se týká stanovisko EIA - ULK 658. Zahrnuje i kabelové trasy II. etapy VPCH, viz stanovisko EIA - MZP 028, které již udělenu výjimku KÚ má od 6.4.2010, č.j. 1592/ZPZ/2009/ZD-227. Ostře protestujeme proti takovému postupu kombinování a slučování různých projektů. (II. etapa VPCH prodělala dle doložené dokumentace řadu změn a je zde zřejmě snaha v rámci této výjimky změny legalizovat. Dochází k rozdvojení vedení kolem pozemku 312 v k.ú.Výsluní, změna se týká též pozemku 355/3 v k.ú. Výsluní. Přílohou jsou dvě mapky, které změny trasy podchycují. Změna trasy je též u původní TR2 Křímov. Upozorňujeme, že kabelové trasy VN a VVN mají být součástí ÚP příslušných obcí. Viz vyjádření MMR z 8.8.2011.ÚP města Výsluní tyto trasy zakresleny nemá). Z  podkladů k projednávané výjimce též vyplývá, že VTE K9,10,11 a 12 se nachází na jiných souřadnicích, než obsahuje dokumentace k stanovisku EIA. Změněny jsou též kabelové trasy mezi jednotlivými VTE. V této podobě se jedná o zcela jiný projekt, který nemá posouzení EIA.
                                                                     -2-
Samotné udělení souhlasného stanoviska EIA tomuto projektu je rozporuplné.
Vyhodnocení, že :“Větrná farma Křímov a větrná farma Hora sv. Šebestiána nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“se dostalo do konfliktu s Naturovým hodnocením Mgr. Kopečkové a poté i s expertním posudkem RNDr. Bílka. Jeho závěrem je, že:“Hodnocený záměr Větrná farma Hora sv. Šebestiána a větrná farma Křímov v předložené podobě má významný negativní vliv na předmět oochrany ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská (tetřívka obecného). Zároveň představuje narušení celistvosti lokality.
Expertní posudek zpochybňuje správnost hodnocení RNDr. Kurase i postupu autora posudku Rimmela. Doporučení byla ve stanovisku přijata jen z části.
Dle mapky lokality zvláště chráněného druhu chřástal polní jde o oblast jím hojně osídlenou
a VTE K4, K8,K10 a K23 zasáhnou přímo hnízdiště. U ostatních dojde k rušení druhu. Dovolujeme si připomenout, že kvůli lokalitě chřástala polního byla KÚ zúžena a MŽP potvrzena výjimka (č.j.1470/ZPZ/2010-13/ZD-329 z 6.8.2012)pro III. etapu VPCH s vypuštěním VTE LH1, LH9 a LH14.
Nebyla povolena výjimka ze zákazů ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha dle §50 ZOPK ( zákon 114/1992Sb) pro silně ohrožený druh chřástal polní, který je zároveň předmětem ochrany dle práva Evropských společenství a též nebyla povolena výjimka ze zákazů ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny dle §49 ZOPK pro ohrožený druh prha arnika.
Podmínky této lokality jsou podobné lokalitě Křímov. Křímovské území je o to cennější, že se jedná o přírodní park a zásah do něj není povolen.  Pro umístění VTE v přírodním parku Bezručovo údolí neudělil dne 19.9.2012 MMCH/99359/2012 orgán ochrany přírody povolení se zásahem do krajinného rázu. Odkazuje se na nařízení  OÚ Chomutov č.65/2002 zřizující PP Bezručovo údolí.
Meritem věci ale zůstává, že povolením výjimky jednoznačně dojde k porušení § 56, odst. 1. , u druhů bekasina otavní, chřástal polní, čáp černý sluka lesní a křepelka polní i k porušení §56 odstavec 2 , neboť plánovaný záměr je ryze soukromou aktivitou, nejde o záměr ve veřejném zájmu, natož aby převažoval na zájmem ochrany přírody. Zkušenosti u nás i v zahraničí dokládají, že jde o náměr zatěžující státní ekonomiku a ekonomiku každého občana, mizivý přínos k celostátní výrobě el. energie je vykoupen ničím neodůvodněným devastujícím zásahem do životního prostření hlavně krajinného rázu, pohody obyvatel a ohrožením již tak ohrožených druhů fauny a flóry. Rovněž záměr je v přímém rozporu s § 49 odst. 1, 3-5 a § 50 odst. 1-6.
Dle žádosti Area group s.r.o. nedojde k porušení podmínky udržení populace uvedených zvláště chráněných druhů v příznivém stavu z hlediska dlouhodobé ochrany. Proč tedy žádají výjimku do roku 2038?
Při veřejném projednání změny č.1 ÚP obce Křimov konaném dne 7.12.2012 byli účastníci Ing. Miklendovou i Arch. Kaplanem ubezpečeni, že obec v PP Bezručovo údolí stavět VTE nechce a plochy pro jejich výstavbu zde nemá.
Poznámky k žádosti Area group s.r.o. Jako účelové lze jednoznačně označit zdůvodňování veřejného zájmu vytvořením stálých pracovních míst.
 
                                                                      -3-
 
V naší oblasti je v současné době realizováno 27 VTE a nedošlo k vytvoření jediného pracovního místa pro obyvatele dotčené oblasti. Naopak odlivem turistů, kteří se asi nebudou chtít rekreovat v průmyslové zóně , omezením sídelních funkcí oblasti a znehodnocení cen nemovitostí.
Rovněž ekologické aspekty tohoto typu OZE jsou více než diskutabilní. Počínaje výrobou VTE a provozem konče, je ekologický přínos mizivý. Žádná země disponující velkým počtem VTE si nemohla dovolit uzavřít ani jednu klasickou elektrárnu. Německo, které ustupuje od jádra ve prospěch VTE se již dnes potýká se 17% deficitem el. energie a sílí zde postupně odpor obyvatel proti VTE.
Česká republika disponuje obrovskými přebytky el. energie a naopak nedostatkem nedotčené přírody. Proto by tento typ OZE neměl být dále podporován, natož pak udělováním výjimek, které v důsledku povedou k poškozování životního prostředí.
Když posoudíme dokumentaci všech plánovaných záměrů v dané oblasti, zjišťujeme, že všechny by mohly být realizovány pouze na základě udělovaných výjimek. ( vyjimky do krajinného rázu, do VKP, do zákazu ochrany druhů, do PUPFL, do PP , do Natura 2000 atd. atd.) Jsou ti, kteří je schvalují ještě orgánem ochrany přírody ? Stejně to pak platí pro udělovaní souhlasných stanovisek k pochybným EIA. Co vede úředníky, kteří mají chránit přírodu v souladu se zákonem, k takovému postoji ? Nedostatečná erudice to jistě nebude. Spíše nedostatek odvahy postavit se tlaku „ větrníkové loby“ a únava s neustálého hledání řešení typu „ aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
Udělování výjimek je i v rozporu s ochranou přírody versus energetická koncepce státu.
Výroba el. energie z jádra je pro naší zemi nejlepší řešení a umožní uzavírání uhelných elektráren. VTE ne.
Domníváme se, že podpora VTE jako nestabilních zdrojů elektřiny, které jsou závislé na zálohách zdroji klasickými, přírodu zbytečně devastuje, obyvatelstvu na horách život ztrpčuje a k ochraně ovzduší nepřispívá. Čím více VTE na horách, tím více kouře z klasických elektráren v podhůří. Zálohy pro ně je nutno udržovat v chodu stále, aby mohly pružně reagovat na dobu, kdy nefouká, moc fouká, nebo málo fouká.
Tuto energii nepotřebujeme, neboť náš stát je druhým největším vývozcem elektřiny v Evropě a do budoucna se orientuje na získání energie z jádra.
Jako občanské sdružení založené na nekompromisní ochranu přírody především, jedinečné lokality Krušných hor, žádáme, aby výjimky nebyly v souladu se zákonem 114/1992 Sb.uděleny.
 
za OS Krušno:                                            předseda sdružení : Dr Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář