Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitky a vyjádření se OS Krušno ke stavebnímu a územnímu řízení VPCH III.etapa.

Námitky a vyjádření se OS Krušno ( dále jen OS ) k žádosti firmy ABP –Plzeň a.s. IČO 27066410 ( dále jen žadatel ) zastoupené fi. AREA group s.r.o. IČO 25203231 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Větrný park Chomutov – III etapa.

 

Legislativa účastenství OS v řízení:
 
OS je v tomto řízení účastníkem jednak dle §85 odst. 2 písmeno c zákona 183/2006 S, a dle § 70
odstavců 1-3 zákona 114/1992 Sb. a každoročně předává DOSS žádost aby bylo předem informováno o
všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení při nichž mohou být dotčeny zájmy
přírony a krajiny chráněné dle zákona 114/1992 Sb. včetně stanov, které dokladují veřejný zájem , jehož
ochranou se OS zabývá. . Dále dle platných právních úprav je OS účastníkem i dle § 109 stavebního
zákona a to dle odst. 1 písmeno e, neboť v ochraně dotčené přírody vystupuje jako „ soused „ a
písmen g, neboť povolením je dotčen veřejný zájem ochrany přírody Úprava účastenství podle
zákona 114/1992 v §70 má přednost před vymezením účastníků ve stavebním zákoně. Dále OS  
upozorňuje na právo podávat námitky jako dotčená veřejnost dle tzv. Arhuské úmluvy ratifikované
parlamentem 6.6.2004 a vyhlášené ve sbírce mezinárodních úmluv 29.10.2004 pod č. 124/2004
Sb.m.s. Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí
našeho právního řádu.  Dále je OS účastníkem v navazujících řízeních také dle §23 odst. 9 zákona
100/ 2001Sb . Proto nelze souhlasit s tvrzením odvolacího orgánu na straně 4 pod číslem 2 , že ne
všechny námitky OS uplatněné v prvoinstančním řízení byly v souladu s § 114 odst. 1 staveb.
zákona .
 
Porušení zákona ze strany správního orgánu MMCH Chomutov:
Přestože OS v souladu s platnou legislativou (§ 70 odst. 2 zákon 114/1992 Sb.) podalo jako každý rok dne 12.10.2012 řádnou žádost,  aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních , při nich mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné dle tohoto zákona,  byla tato žádost jako již opakovaně ze strany správního orgánu ignorována, OS nebylo vyrozuměno o zahájení tohoto správního řízení, což vyhodnocuje jako opakovaný pokus zbavit OS zákonného práva účasti ve správním řízení, porušení rovnosti účastníků řízení a vzhledem k tomu, že OS je nekompromisním a známým odpůrcem devastace Krušných hor VP, i vědomé zvýhodnění žadatele což může být naplněním skutkové podstaty trestného činu dle § 329 odst. 1 trestního zákoníku – zneužití pravomoci úřední osoby. Již sama tato skutečnost je zákonným důvodem k zastavení tohoto správního řízení. Okolnost, že se o řízení OS dozvědělo jinou cestou a řádně se v termínu 8 dnů do řízení přihlásilo , nic na postatě porušení zákona nemění.
 
Dále správní úřad pochybil, když v „Oznámení zahájení  společného řízení“ v kapitole „ Stavba obsahuje“ neuvedl povinné údaje , jako jsou délky kabelových vedení a jejich voltáž a údaje umožňující
 
                                                                          -2-
provozuschopnost etapy, tj. údaje o přípojném místě a svedení výkonu, které musí být součástí jednotlivých etap, neboť neprovozuschopnou etapu nelze povolit.
 
 A/Dále správní orgán porušil § 78 odst. 3 zákona 183/2006 Sb. který říká, že stavební úřad může vést společné uzemní a stavební řízení podle § 94a, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní plán, nebo regulační plán.  Ke dni zahájení společného územního a stavebního řízení má město Výsluní platný ÚP, se kterým je záměr v rozporu v těchto bodech:
 
1) Došlo k porušení podmínky  ZE1 textové části ÚP, která říká: že pro výběr potencionálně vhodných
ploch pro výstavbu větrných generátorů ( dále jen VTE ) bude použito kriterium odstupu 1000m (minimálně 750m ) od okraje zastavěného území ( 750m musí schválit zastupitelstvo) trvale obydlených sídel. LH 14 je vzdálena od trvale osídlené nemovitosti č.p. 35 ve Volyni pouze 600 m ( viz příloha )
 
- záměr nerespektuje  v rozporu s podmínkou ZE1 poddolované území lokality Lysá hora –sever a to umístěním VTE LH 4
- v rozporu s podmínkou ZE1 záměr nerespektuje ochranné pásmo lesa dle zákona 289/1995 SB.
   Porušení se týká VTE LH14, LH18, LH1 a RU9.
- záměr nerespektuje ochranné pásmo vodního zdroje 2 stupně v oblastI Lysá hora- sever.
 
2) Záměr  zjevně nesplňuje podmínky ÚP v části ZE2
- VTE LH4 LH18 a RU9 dle hlukové studie překročí hygienické normy hlukové zátěže.  Studie doporučuje aktivní redukci výkonu v rozsahu MOD 0-MOD2 , což však sníží úroveň akustického tlaku minimálně a navíc není jasné, kdo bude toto realizovat, jak bude a kým kontrolováno. V rozporu se zákonem nejsou tyto podmínky jasně, srozumitelně  a přesně definovány, tudíž nesplňují požadavek přezkoumatelnosti.
- není jednoznačně doloženo vyloučení střetu s radioreléovými trasami v daném území hlavně  v kumulaci s ostatními záměry plánovanými v oblasti.
 
3)  Záměr porušuje podmínky ÚP Výsluní v části  ZE3
 Tato podmínka se zabývá především vlivem záměru na krajinný ráz a vtah záměru k městu Výsluní a jeho kulturním dominantám. Město v podmínce vyžaduje kvalitní vizualizaci z uvedených pohledových os, MŽP pak hodnocení dle zásad metodického doporučení AOPK jako samostatnou část řešenou formou přílohy dokumentace. Součástí musí být pohledová studie dle požadavků Ústeckého kraje , t.j. včetně trojrozměrného digitálního modelu.( příloha z dokumentace EIA) Takováto studie ve spisu zcela chybí, proto se domníváme, že o zásahu do KR nemohlo být kvalifikovaně rozhodnuto.
Pokus firmy APB  ošidit jak podmínku ÚP Výsluní tak správní orgán předložením podivného posudku podepsaného akreditovaným znalcem doc. Ing.  arch. Vorlem ( vliv na KR ) vyhodnocuje OS jako podvod. Tento pán vypracoval tento „znalecký posudek“ pouze na základě fotografií pořízených firmou APB, které jsou  spolu s přiloženými mapami v otřesné kvalitě a nelze z nich ani při nejlepší vůli nic poznat. Navíc nejsou pořízeny z lokalit které určuje ÚP , ale jsou pořízeny z míst zhruba o 400 m blíže k VTE, což změnilo významně úhel pohledové osy a VTE jsou tudíž zakryty zástavbou či vegetací. Rovněž tento účelově změněný úhel pohledu, změnil pozici VTE ve vztahu k dominantě kostela sv. Václava a tím ovlivnil posouzení vlivu na kulturní dominanty. To, že závěry doc. Vorla jsou účelový blábol a lež, OS ověřilo jednoduchým pokusem. Na kótě nejníže položené VTE LH9 (820m n.m ) a zaměřené geodetickou firmou Geokart s.r.o. vypustilo na 100 m úvazku balonovou sondu, která díky částečnému snosu větrem vystoupala do výše 90-95 m a byla z předepsaného místa hodnocení (vjezd do kravína před Výsluním ) jasně viditelná, jako dokládá pořízená fotografie. Protože všechny ostatní VTE záměru jsou umístěny o 21-49 m výše budou viditelné všechny , naruší v rozporu s podmínkami ÚP Výsluní krajinný ráz. Vzhledem k tomu, že pan architekt na místě vůbec nebyl a pouze podepsal to, co mu předložili a zpracovali lidé z APB žádáme, aby tento posudek nebyl brán v úvahu. Z 9 VTE zanesených do mapky byly do vizualizace zahrnuty pouze 4 VTE nejníže položené. Domníváme se, že pan architekt postupoval v rozporu s udělenou akreditací a byl-li za tento paskvil odměněn firmou APB, mohlo by se jednat o naplnění skutkové podstaty trestného činu.
                                                                          -3-
4) Záměr porušuje i podmínku  ZE4
Tato podmínka říká, že celková výška VTE nepřekročí 135 m. Investor plánuje stavbu VTE Vestas V90 2MW s celkovou výškou 150m . I kdyby použil VTE s výškou věže 80 m a průměrem rotoru 90 m, celková výška by byla 125m , což je v rozporu se stanoviskem EIA, které povoluje maximální výšku pouze 116-120 m.
 
5) Záměr porušuje i podmínku ZE5 ÚP Výsluní
Tato podmínka říká, že při realizaci musí být dodrženy podmínky stanoviska MŽP ze dne 27.1.2005 vydaného pod zn. 4502d/ENV/710/05. Vzhledem ke změnám projektu ( umístění VTE, změna trasování kabel. tras, počet VTE, technické parametry VTE ) tato podmínka není dodržena. Dle zákona není rozhodné jestli byly tyto změny provedeny pro zmírnění vlivu stavby na životní prostředí, nebo z jiných důvodů, jak se mylně domnívá MŽP. Změnami se jedná o nový záměr a je nutné nové posouzení dle zákona 100/ 2001 Sb. ( viz rozsudek NSS 5 As66/2011 – 98, který přikládáme v plném znění )
 
B/ Dle §94a odst. 1 lze zahájit společná řízení pouze tehdy, pokud společná dokumentace  splňuje požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a požadavky na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
Jak jsme již uvedli, v dokumentací zcela chybí pohledová studie dle požadavků Ústeckého kraje vč. trojrozměrného digitálního modelu.
Dále v souladu s rozsudkem NSS 5As66/2011-98 záměr nemá platné posouzení vlivu záměru na životní prostředí, dle zákona 100/2001 Sb. neboť od r. 2005 došlo k podstatným změnám jak umístění tak technických parametrů stavby.
Stavebník nemá dosud vypořádány pozemky na které přesahují vrtule některých VTE. Jedná se o pozemky 882/4 pro LH 4, 882/5 pro LH2 a 880/6 pro LH1. Technický zákres omezení rotace gondoly u LH2 a LH4 je i pro laika technický nesmysl, LH1 je prakticky ve stacionární pozici neumožňující pohyb nad nevypořádané pozemky . Vzhledem k tomu, že od jihu vanou větry o průměrné rychlosti 4m/s nastoluje se otázka proč investor riskuje investici v celkové hodnotě cca 300 000 000 Kč, aby pak tyto VTE prakticky nic nevyráběly. Odpověď je jednoduchá . Prostě se spoléhá, že to nikdo dlouhodobě nebude sledovat a on si pak bude dělat co chce.V dokumentaci také chybí  doklad o tom, je-li tento typ VTE takovéhoto omezeného provozu vůbec schopen (OS ho vyžadovalo )
Další problematické dokumenty :
-Rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení PUPFL- toto rozhodnutí sice je v právní moci, ale bylo zcela jednoznačně vydáno v rozporu se zákonem a OS podalo podnět k přezkumu.
 
-Investor nemá udělenu výjimku ze zákazů ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona 114/1992 Sb. pro ohrožený druh prha arnika a silně ohrožený druh chřástal polní.
 
-investor nemá legitimní povolení se zásahem do krajinného rázu: Dne 11.12.2006 bylo pod č.j. 1239/ZPZ/2006 na základě žádosti spol. Proventi vydáno rozhodnutí KÚÚK, ve kterém byl se zásahem do KR udělen souhlas, následovalo odvolání obce Málkov, OS Meluzína a žaloba spol. Proventi. Rosudkem Městského soudu Praha č.j. Ca 184/2007-73-80 ze dne 29.12.2009 bylo rozhodnutí MŽP zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. MŽP vydalo dne 29.4.2010 pod č.j.: 561/530/10 rozhodnuté, kterým vrací celou věc k novému projednání. Dne 24.1.2011 vydal KÚÚK pod č.j.: 193/ZPZ/2011 vyrozumění o novém projednání ve věci.  Porušení zákona vidí OS v tom, že v rozporu s § 48 odst. 1 MMCH vydal dne 23.8.2011 pod zn. OSÚaŽP/50009/2/2010 rozhodnutí se souhlasem zásahu do krajinného rázu, přestože u jiného správního orgánu( KÚÚK) probíhalo dosud řízení ve stejné věci.
 
Citujeme : §48 odst.1 – Překážky řízení – zahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu.
Z výše uvedeného je naprosto jasně patrné, že rozhodným je v jaké věci je řízení vedeno nikoli s kým , jak se nám podjaté správní orgány snaží vnutit. Navíc firma Proventi má stejné vlastníky, stejné sídlo, liší se pouze v IČO, aby si mohli vlastníci přepouštět získaná povolení, což je účelová manipulace.
                                                                          -4-
 
Navíc samotné rozhodnutí MMCH ze dne 23.8.2010 obsahuje závažné nedostatky. Např. v odst. 3.2 na str. , určuje maximální výšku věže 80m , což u VTE Vestas 90V 2MW představuje celkovou výšku 125 m , což odporuje vydanému stanovisku EIA z r. 2005, které připouští maximální celkovou výšku 116-120m. V kapitole 3 odst. a) uvádí na pozemku 880/2 pouze 2 VTE, v následné tabulce uvádí 3 VTE- o čen tedy orgán rozhodoval ?  Dále rozhodnutí je v rozporu se schváleným ÚP města Výsluni u některých VTE. Odvolávat se proto v odůvodnění na to, že obec souhlasila s umístěním VTE ve zrušeném rozhodnutí  č.j. 1239/ZPZ/2006 neobstojí, Obec je povinna respektovat ÚP.
Z výše uvedených důvodů považujeme výše uvedené rozhodnutí se zásahem do krajinného rázu vydané MMCH za neplatné, vydané v rozporu se zákonem.
 
C/ Zákon sice umožňuje rozdělení projektu na jednotlivé etapy, ale pod podmínkou že jde o zcela funkční etapy. III etapa VPCH není samostatnou funkční etapou, protože součástí projektu není svedení výkonu . Z chaoické dokumentace není zcela jasné, jakým způsobem bude vyvedení výkonu realizováno. V dokumentaci EIA se říká , že svedení výkonu bude realizováno k trafostanici TR1 kabelovým vedením 22kV zde transformována na 110kV  a z této pak svedena kabelovým vedením I. etapy o napěťové hladině 110kV do rozvodny 110/400 kV ve Vernéřově . Z neúplné technické zprávy
( chybí strana 3)  a mapových podkladů naopak plyne, že svedení výkonu bude realizováno cestou  předávací stanice Rusová situované v k.ú. N. Víska u Domašína. Napojení na rozvodnu 22kV v Rusové obsahoval projekt VTE Volyně ULK535, který nemá udělené souhlasné stanovisko EIA. VPCH pak je naprosto šíleným roubovancem dvou projektů z nichž pouze jedem má souhlas EIA. Již toto samo je zákonným důvodem minimálně přerušení řízení. Při stavebním řízení musí být posuzována jednoznačně konečná varianta.
Dvě souběžně probíhající vedení považujeme navíc za nekoncepční, smyslu postrádající a vzhledem k desítkám kilometrů výkopových prací za devastující zásah do CHOPAV Krušné hory. Navíc investor nepředložil platnou smlouvu s Distribucí ČEZ a.s. o připojení k přenosové soustavě. Přiložena je pouze smlouva o smlouvě budoucí, s platností do 31.12.2010, kdy byl investor povinen požádat o uzavření smlouvy o připojení- bylo splněno ? . Bez připojení k přenosové soustavě není III. etapa funkčním celkem   a nelze ji samostatně posuzovat
 
Z výše uvedených důvodů (A,B.C) došlo ze strany OSÚaŽP MMCH k porušení zákona a žádáme zastavení výše uvedeného řízení.
 
Další námitky OS:
1) ) Investor nemá souhlas města Výsluní k uvedenému záměru
Snaha uvést v omyl DOSS,v tomto případě OSÚ a ŽP MMCH, předložením nedatovaného, čj. neoznačeného „ souhlasu „ města Výsluní svědčí minimálně o neserióznosti. Nešlo-li o pokus podvodu posoudí naši právní zástupci. Výše jmenovaný souhlas vzešel ze zasedání zastupitelstva dne 27.8.2010, pod č. usnesení 30/10. Dne 26.11.2010 nové zastupitelstvo usnesením č. 39/10 schválilo revokaci bodu č. 6 usnesení č. 30/ 2010 ze dne 27.8.2010 a souhlas zamítlo . Přestože byl o této situaci investor okamžitě informován, použil neplatný doklad se souhlasem k záměru po 1.12.2010, o čemž svědčí ověřovací doložka pro vidimaci pod poř.č. 301098-005-0159 na poště Plzeň 9. Žádáme důrazně, s ohledem na možné právní důsledky, aby k tomuto dokladu nebylo přihlíženo a územní a stavební řízení ve věci VPCH III etapa bylo zastaveno !
 
2) Vyjádření k technické zprávě
 Technická zpráva vypracovaná Josefem Kroisem dne 8.8.2013 trpí zřejmými nedostatky, což znemožňuje účastníkům řízení se adekvátně vyjádřit a jsou ta zkráceny na svých právech. Dle § 110 odst. 2 písmeno b) projektová dokumentace musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnou technickou zprávu…., ( nikoli její část ) a další náležitosti. OS byla předložena MMCH technické zpráva se kterou bylo manipulováno, chybí strana 3, ( text zjevně nenavazuje, takže nejde o chybu v číslování) , je chybně uvedeno místo stavby tj. k.ú Hora sv. Šebestiána , ze zprávy není jasný plánovaný počet VTE, když v kapitole charakter stavby je uváděn počet 8 VTE, ale na str. 5 v popisu předpokládaného provozu
                                                                     -5-
 
je uváděn počet výstavby 6ti VTE. Zmatečné je i pojmenovaní projektu. V záhlaví TZ se uvádí VPCH –III etapa, na str. 5 projektant píše o VF Výsluní. Technická zpráva je zpracována nedostatečně, v podstatě nic nepopisuje, pouze se odvolává na PD, takže jako dokument, ke kterému se mají vyjádřit účastníci řízení je bezcenná což, odporuje stavebnímu zákonu.
 
3) Vyjádření k průvodní zprávě
- str. 9 písm. e : Napojeno na distribuční síť el. energie není zřizováno… To není pravda, naopak, celá etapa je na napěťové hladině 22kV přes předávací stanici Rusová do distribuční sítě napojena , ačkoli v původní EIA (MZP028) není o takovémto způsobu svedení výkonu ani o předávací stanici Rusová ani zmínka. V EIA je uvedeno svedení výkonu přes TR1 do Vernéřova.
 
- str.14 písm. a : …obsahuje strategie požadavek, aby 20% veškeré energie v EU pocházelo do r. 2020 z OZE… V EU možná, závazek ČR je 13% a ten je díky boomu FVE a bioplynu již naplněn. Proto další výstavba OZS s vysokými nároky na životní prostředí jako jsou VTE je pouze kmotry protlačovaný tunel státních financí cestou dotovaných cen el. energie . Chamtivými investory proklamovaný přínos ekologii, hlavně podíl na snižování škodlivých emisí je ničím nepodložený blábol. Za posledních 20 let bylo ve světě zprovozněny tisíce VTE a dalších typů OZE a přitom nebylo zaznamenáno, že by došlo ke snížení rychlosti globálního oteplování , či snížení škodlivých emisí v ovzduší. Není také tajemstvím, že retrofitované uhelné elektrárny vybavené odsiřovacím zařízením eliminuje prakticky úplně škodlivé emise.  Naopak, nutnost drahého zálohování fluktuujících zdrojů ( FVE a VTE ) , zdražování el. energie neadekvátním podporováním OZE, enormní náklady na výstavbu OZE a nutnou modernizaci distribuční sítě , neúměrně ekonomicky zatěžují jak podnikatelskou sféru , jednotlivé domácnosti tak i ekonomiku státu. Dopad na zaměstnanost je pak výrazně negativní.
A to vše ve prospěch pár nenažraných jedinců a díky „nekompetentním“ úředníkům.
 
- str. 18 písmeno a : … plochy pro výstavbu VTE jsou vyznačeny ve schváleném ÚP Výsluní jako plochy VE a TTP….Opět jde o účelovou manipulaci . Kdyby všechny plochy TTP jak uvádí investor byly určeny pro výstavbu VTE, stanovení ploch VTE by postrádalo smysl. Je to přesně naopak, plochy VTE upřesňují, na kterých TTP je možno VTE stavět. Že ten samý ÚP stanovuje jako minimální vzdálenost VTE od trvale obydlených sídel 1000m což VTE LH14 porušuje investor mlčí.
o reálných možnostech a výhodnosti využívání energie větru v této oblasti svědčí mimo jiného, že hlavně v Saské části Krušných hor bylo k r. 2003 v provozu cca 600 VTE…  opět vytrženo ze souvislostí a reality. Jednak drtivá většina těchto VTE jsou třetinových výkonů a rozměrů, což má menší dopad na krajinu, a před výstavbou nebyly zkušenosti , nárůst odporu obyvatel jakoukoli další výstavbu zatrhl ( od r. 2003 nebyla postavena ani jedna v této oblasti a výstavba je nyní pouze v Severním moři, kde nikomu nevadí) , je zaznamenám odpor německé strany proti výstavbě VTE v příhraničí na české straně ( viz např. Moldava )
 
-str. 19 písmeno c : ….v průběhu projektové přípravy bylo provedeno v souladu s požadavky ÚP Výsluní oprávněnou osobou posouzení vlivu stavby na VKR.  Oprávněnou osobou možná, ale seriozní jistě ne.
Jak jsme již uvedli, tento „specialista“ , který nahradil na postu u APB renomovaného a soudného prof. Skleničku  vytvořil tento, z hlediska dopadu na krajinu, závažný posudek aniž by hodnocenou lokalitu sám navštívil, místo krajiny hodnotil pouze účelově zmanipulované fotografie podstrčené mu firmou APB , které navíc jsou v otřesné kvalitě, takže na nich ani při nejlepší vůli, není nic poznat. Díky takovým „odborníkům“ ČR přišla v minulosti o řadu cenných lokalit, obrovské množství vysoce bonitní zemědělské půdy.
 Jako otřesný případ zvůle správního orgánu OS uvádí závazné stanovisko pod č.j., MMCH /13077/13084/2012 sp. zn SZ MMCH/13077,13084/2012 ze dne 9.2.2012, kterým se souhlas k zásahu do VKP- lesů, vodních toků a dokonce i přírodního parku Bezručovo údolí . Z odůvodnění vyplývá, že posouzení bylo provedeno pouze od stolu, a paní ing. Kulhavá v posuzovaná lokalitě asi nikdy nebyla. Jelikož APB v rozporu s vydaným a v případě II a III etapy ještě ani nevydaným stavebním povolením
 
                                                                            -6-
 
zahájila v dané lokalitě přípravné práce ( vykolíkování kabelových tras ) ze kterých je patrné, že si z podmínek uvedených v stanovisku nic nedělají a k poškození VKP a PP jasně dojde( například  místo stávajícími lesními cestami trasy jsou vykolíkovány lesem s nutností kácení atd. ) OS na tuto situaci podalo stížnost , která byla ze strany MMCH vyřízena způsobem jež nelze vyjádřit slušnými slovy.
Rovněž dotčení vodních toků není řádně ošetřeno. Protlaky pod těmito , které jsou lokalizovány v potencionálně poddolované oblasti jsou obrovským rizikem poškození těchto místy unikátních toků.
Tvrzení paní ing. , že umístění kabelového vedení nesníží krajinný ráz protože jsou ukládány pod zem je úsměvné. Vzhledem k rozsahu prací při toto ukládání pod zem dojde k naprosté devastaci zasaženého území, zanesení ruminištních plevelů  a narušení hydrogeologických poměrů. Podmínky uvedené na straně 2 jsou z velké části nerealizovatelné ( jak v hustém lese investor dodrží vzdálenost 2,5 m od paty kmene, nebo jak ruční výkop ochrání kořenový systém, když tento je nutno odstranit?) , většinou nekonkrétní, nepřesné a ve svém důsledku nepřezkoumatelné, což je v rozporu se zákonem ( správní řád )
- str. 30-42: Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Zde si asi autor spletl projekt. V celé této části je opakovaně odkazováno na VPCH I etapa , je zde zmiňováno vedení VVN, které vůbec není součástí VPCH III etapa. OS má důvodné podezření, že tato etapa nemá všechna potřebná povolení orgánů oprávněných se k této stavbě vyjádřit a místo toho jsou do dokumentace podsouvána schválení pro jiné části stavby.
 
- str. 58 písm. i : řešení ochrany proti hluku- v rámci proběhlých zjišťovacích řízení EIA nejenom na VPCH byla provedena celá řada hlukových studií, místo toho, aby bylo prováděno reálné měření stávajícího VP v Přísečnické enklávě a tyto výsledky relevantně využity k posuzování. Místo toho jsou nám podsouvány pouhé studie, tedy hraní si s čísly a modely situací tak dlouho, až vyjde investorem požadovaný výsledek. ( v žádné studii nebyl zohledněn směr a síla větrů, což výsledky značně zpochybňuje.) OS tyto studie pečlivě studovalo a musí konstatovat, že mají neskutečně stejné výsledky, což je v přírodním prostředí neskutečná pitomost. Jde prostě o křečovitou snahu vejít se do hygienických limitů a když už někde zpracovatel překročení připustí, ihned to relativizuje použitím regulace pomoci provozních módů, jejich vynucení však nemá oporu v legislativě. OS opakovaně požadovalo po investorech a KHES dlouhodobé, systematické faktické měření, které by zohlednilo síly a směry větrů a specifika ročních období. Toto měření nikdy nebylo provedeno. Proč asi?
OS provedlo v období leden-červenec 2012 faktické, systematické a dlouhodobé měření kalibrovaným měřidlem , které se zásadně rozcházejí s předkládanými hlukovými studiemi.Měření proběhlo v N. Vísce u Domašína, jižně od stávající farmy Kryštofovy Hamry ve vzdálenosti cca1200m .
a) první část křivky zachycuje období kdy byla tato farma  odstavena pro poruchu vývodového transformátoru - představuje tudíž měření pozadí.
b) další období zachycuje období zkoušek farmy po opravě, kdy ve špičkách měříme hluk až 80dB. tyto špičky jsou v okamžiku kdy stroj otočí listy rotoru do praporu a aerodynamicky brzdí.
c) z pořízeného grafu pak vyplývá, že standardní hluk VTE na tuto vzdálenost po pohybuje kolem 55dB , tj. 5 dB nad denním limitem. Při vzdálenosti 600m od trvale obydlených sídel LH14 lze předpokládat hodnoty zřetelně vyšší.
 OS proto žádá, aby před udělením stavebního povolení a povolení umístění stavby bylo správním orgánem požadováno realistické měření dle výše uvedených kriterií.
 
4) Vyjádření k udělené výjimce KÚ z 6.8.2012 č.j. 1470/ZPZ/2010-13/ZD-329
 Přestože byl žadatel KÚ vyzván k doplnění jakýchkoli rozhodných skutečností , které by mohly mít vliv na toto řízení , zejména neaktuálnost předmětné žádosti, doplnil žádost pouze o odůvodnění veřejné prospěšnosti záměru a to naprosto nerealistickými důvody. Jaksi opomněl doplnit, že záměr se podstatně změnil, kabelové vedení je ve výjimce zohledněno pouze v délce 3,63 km, ( viz příloha ortomapy s kabelovou trasou jako nedílnou součástí původní výjimky KÚ z 16.7.2010 č.j.1470/ZPZ/2010-3/ZD-329). Současná trasa má délku 5,15 km a krom povoleného vedení 22kV se zda náhle nachází i vedení 110kV jak uvádí dokument závazného stanoviska ze dne 9.2.2012 MMCH/13077,13084/23012. VPCH III etapa byl předložen k posouzení MŽP, které k němu dne 20.1.2011 vydalo kladné vyjádření ve stavu, kdy RU9,LH1,LH14 a LH9 mají být posunuty kvůli
                                                                            -7-
dodržení ochranného pásma lesa , LH1 a LH9 též kvůli bezpečné vzdálenosti  od komunikace II/223, LH14 a LH9 též kvůli zabránění tahu ptactva, LH2, LH3,LH4 dále kvůli ochraně biotopu tetřívka obecného ( viz příloha MŽP 108881/ENV/10 ) Vzhledem k tomu, že výše vyjmenované změny  z hlediska ochrany životního prostředí nejsou do nové výjimky zapracovány , nemůže být tato výjimka legitimní.
Za vrchol arogance vůči správním orgánům a účastníkům řízení považujeme činnost pana Mgr. Kočvary, který zřejmě na rozkaz APB a za jejich peníze promtně přehodnotí svou dosavadní práci a když APB nebyla udělena výjimka ze zákazů chráněných druhů ( chřástal polní), a APB neuspěla s odvoláním,  prostě chřástala z oblasti eliminuje. Ještě,  že neeliminoval i jeho biotop. Protože OS opakovaně upozorňuje na provázanost pana Kočvary s firmou APB a účelové ohýbání studií a posudků provádělo OS opakované kontroly inkriminované oblasti v denních a nočních hodinách a výskyt chřástala jsme opakovaně zaznamenali. V r, 2012 byly louky uváděné panem Kočvarou posekány až koncem července a ne v červnu jak autor uvádí. v té době zde totiž OS provádělo na souřadnicích LH9 vypouštění balonové sondy k ověření podvádění investora s vizualizacemi a louky byly neposečené. Proto se OS domnívá, že vyjádření KÚ ze dne 18.2.2013 č.j. 458/ZPZ/2013/
RZ-990 ohledně chráněného druhu,chřástal polní,by mělo být podepřeno nezávislým biologickým posouzením a ne pouze na základě posudku pana Kočvary, jehoš služby si platí investor. OS navrhuje RNDr Bílka . Dále žádáme, aby ochrana chřástala polního byla dodržena , jak rozhodl 7.5.2012 ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který požaduje , aby KÚÚK přezkoumatelným způsobem doložil splnění zákonných podmínek ( viz příloha MŽP č.j. 2337/M/12
34117/ENV/12.
 
5) Ekonomické aspekty výstavby VTE
V této souvislosti odkazujeme na schválenou disertační práci Ing. Ivany Ryvolové „ Ekonomické souvislosti využívání větrné energie v ČR“, která je dle mínění OS v současné době nejfundovanějším zhodnocením neekonomičnosti a neekologičnosti živelné výstavby VTE. Vzhledem k závažnosti a rozsahu práce citujeme pouze kapitolu shrnutí technicko-ekonomické analýzy :
Využití větrné energie není pouze otázkou výstavby drahých stožárů s větrnými turbínami. Vzhledem k nepravidelnosti v dodávkách energie z větrných elektráren je nutné mít vybudovanou dodatečnou soustavu záložních zdrojů, které kryjí výpadky způsobené bezvětřím. Kvůli nevhodným povětrnostním podmínkám v ČR jsou tyto zálohy v chodu častěji, než větrné elektrárny, které zálohují. Ze stejných důvodů je nutné tyto elektrárny stavět v horských oblastech, kde ovšem není vybudována dostatečně výkonná rozvodná síť. Nezbytná tedy bude další nákladná výstavba nových přenosových tras, často vedoucích přes chráněná krajinná území. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že energetické zálohy nejsou poskytovány zdroji obnovitelnými, nýbrž jsou založeny především na spalování uhlí a plynu. Pokud tedy ochránci životního prostředí míní, že navýšení instalovaného výkonu VTE ušetří životní prostředí, hluboce se mýlí. K úspoře fosilních paliv dochází jen minimálně a za cenu obrovských finančních nákladů. V podmínkách legislativně zakotvené povinnosti podpory větrné energie zaplatí všechny uvedené investice v konečném důsledku spotřebitelé- jednak formou zvýšené ceny za elektrickou energii, jednak formou zvýšených poplatků na podpůrné služby. Potřebu maximálně využívat alternativní zdroje energie asi všichni intuitivně považujeme za správnou. Ovšem detailnější analýzou problému vyjde najevo, že produkce energie právě touto cestou není zdaleka tak jednoznačně výhodná ani dostupná. . Při současné technologické úrovni není možné alternativními zdroji významnějším způsoben nahradit neobnovitelné zdroje. Možnost jejich efektivních využití spatřuji v místech příhodných pro daný zdroj energie ( např. VTE v přímořských oblastech ), kterých je jen omezené množství a ČR jimi rozhodně nedisponuje. Tolik citace. Doporučujeme všem DOSS k podrobnému prostudování.
Zatímco mnozí mohou tuto práci považovat za teoretickou, OS odkazuje na práci ryze praktickou a objektivní . Z práce Ing. Veleka z ČEZ –„Zkušenosti z provozu větrného parku Kryštofovy Hamry II, která monitoruje provoz farmy v období 1.3.2008- 28.2.2009 jasně vyplývá, že jak znalci tak investoři uvádějí nepravdivé údaje o vhodnosti obětování krajiny Krušných hor tomuto typu OZE. Práci lze nalézt na internetu.
                                                                         -8-
Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem ze zákona. Výstavba větrných megaparků není veřejným zájmem a není jako zdroj energie z obnovitelných zdrojů vhodná pro tak malé území jakým je ČR. Kromě investora nepřinese žádný užitek obyvatelstvu , naopak rizika jsou příliš vysoká. I délka schvalovacího procesu, narůstající odpor obyvatel , kteří se postupně „seznamují“ s „prospěšností „ VTE by měla DOSS napovědět , že není něco v pořádku. Rovněž smlouvy uzavírané investorem s dotčenými obcemi stojí za povšimnutí. Všechny, které se nám podařilo zajistit jsou minimálně v rozporu s dobrými mravy, dělají z obcí vazaly bez možnosti obrany,
čímž brání obcím prosazovat vůli vlastních obyvatel , které ze zákona zastupují.
Z výše uvedených důvodů OS Krušno ostře protestuje proti dalšímu pokračování územního a stavebního řízení ve věci záměru „ III. etapa VPCH firmy APB Plzeň a žádá jeho zastavení.
 
 
 
 
 
Za OS Krušno:                                     předseda sdružení : Dr Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář