Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krušno podává trestní oznámení na neznámou osobu pro šíření poplašné zprávy

Spolek Krušno podává trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření na naplnění skutkové podstaty trestného činu "šíření poplašné zprávy" ve smyslu § 357 odst. 1 a §357 odst. 2, neboť ve smyslu § 117 písmeno a) a b) byl tento čin spáchán veřejně a před více jak 3 osobami.

Dále Krušno podává podnět k přešetření, nebyla-li tímto článkem naplněna skutková podstata

trestného činu vydírání dle §175 odst. 1 a trestného činu nebezpečného vyhrožování dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, neboť zastupitelé města Výsluní jsou ve věci Větrného parku Chomutov účastníky řízení a tímto článkem může být negativně ovlivněn výkon jejich funkce.

                                                             Odůvodnění

Dne 12.8.2015 byl v tisku, konkrétně v Chomutovském  deníku a týdeníku Nástup uveřejněn formou placené inzerce článek s názvem: " Zastupitelé města Výsluní osobně svým majetkem ručí za majetkovou újmu způsobenou investorům v důsledku vydání stavební uzávěry." (viz příloha )

Tento článek je podepsán Spolkem pro větrnou energii. Takovýto spolek v rejstříku MV neexistuje, není registrován. Registrována je pouze Česká společnost  pro větrnou energii IČ 60448571 v právní formě spolek a jako takový ho může navenek zastupovat pouze statutární orgán, nebo jim pověřená fyzická či právnická osoba. Je pravděpodobné, že za tímto "spolkem" se ukrývá sám investor Větrného parku Chomutov, který se touto cestou snaží zastrašit zastupitele města Výsluní a jeho obyvatele, kteří s výstavbou VPCH nesouhlasí.  Vzhledem k tomu, že ve věci stavební uzávěry v katastru Výsluní nepadlo žádné pravomocné soudní rozhodnutí a je v něm predikováno jak zavinění zastupitelů, tak vyhrožováno obci Výsluní a jeho obyvatelům monstrózním zadlužením a zastupitelům bankrotem a vydání Nástupu a Chomutovského deníku s tímto článkem bylo nevyžádaně doručeno do schránek všem obyvatelům Výsluní, jsme toho názoru, že by mohla být naplněna skutková podstata trestného činu dle §357 odst.1 a 2 trestního zákoníku tj. šíření poplašné zprávy, neboť tím došlo k vážnému znepokojení většiny obyvatel města Výsluní, tak zastupitelů, což může mít do budoucnosti          podstatný vliv na jejich rozhodování v dané věci.

 

Co se týče naplnění dikce § 357 stran nepravdivosti poplašné zprávy, uvádíme následující:

 

Stavební uzávěra byla vynucenou reakcí obce na bezprecedentní chování investora, který ve všech svých projektech a žádostech o desítky výjimek z ochrany přírody soustavně porušoval podmínky platného územního plánu obce, jakož i podmínky dané zákonem 114/1992 Sb.,          o ochraně přírody, podmínky dané zákonem 100/2001Sb., podmínky dané lesním zákonem, stavebním zákonem a správním řádem. Protože obec v současné době připravuje nový ÚP a hrozilo, že než bude dokončen a schválen, dojde činností investora ke změně využití území tak, že nový ÚP bude v rozporu se skutečností, postupovala obec plně v souladu s § 97 stavebního zákona.

                                                                  

Odpovědnost za škody, či dokonce za ušlý zisk, však obec v žádném případě nenese. Ke dni stavební uzávěry investor nedisponoval v katastru Výsluní žádným rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením pro Větrný park Chomutov v právní moci, žádnou právoplatnou výjimkou ze zákazu ohrožených druhů fauny a flory a proto by stavět nemohl, ani kdyby město stavební uzávěru nevyhlásilo. Za to, že investor se svými projekty od r. cca 2006-7 neuspěl,

nenese město žádnou odpovědnost (to namítalo pouze nesoulad s ÚP města), ale především sám investor, který soustavně předkládal zpackané projekty, projekty v rozporu se zákonem a ÚP obcí a to nejen Výsluní. Veškeré žádosti investora byly ve správních řízeních (a bylo jich kolem stovky) i přes zjevnou loajalitu některých správních orgánů zamítnuty díky ostatním účastníkům řízení, především pak díky našemu spolku Krušno a spolku Meluzína. Protože však spolky nelze napadnout (nerozhodují, ale pouze namítají) vybral si investor jako oběť zastupitele města a jako rukojmí jeho obyvatele. Tyto se snaží zastrašit a rozeštvat o čemž svědčí i tento článek.

Další zjevnou polopravdou je zastrašování zastupitelů tím, že i když "údajnou" škodu zaplatí stát, zastupitelé se své zodpovědnosti nezprostí. To je sice pravda, ale regresní úhrada nesmí překročit 5000 Kč, což je v tomto případě pakatel, na kterém zastupitel jistě nezbankrotuje a za pojištěného zastupitele to uhradí jeho pojišťovna.

O úmyslu vyhlásit stavební uzávěru město v souladu se zákonem obeslalo jak všechny dotčené vlastníky, tak všechny dotčené správní orgány. Krom investora a dvou vlastníků pozemků, jimž investor dopředu vyplatil milionové částky za věcná břemena, nikdo žádné námitky nevznesl a ani investorovy námitky zjevně nebyly hodné zřetele. Navíc, pokud by investor zákonnou cestou získal platné územní rozhodnutí a stavební povolení, může požádat o výjimku ze stavební uzávěry, takže v žádném případě nelze predikovat zmařenou investici. A protože je nám známo, že investor investuje do VPCH i po té, co se dozvěděl o podmínkách nového ÚP a stavební uzávěře, je to jen jeho podnikatelské riziko, za které město nenese zodpovědnost.

 

 

Spolek Krušno žádá, aby bylo o průběhu šetření vyrozuměno v zákonné lhůtě.

 

 

Za spolek Krušno:              předseda spolku  :       MUDr.  Finda Miroslav

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář